Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Περί λογιστικού διαχωρισμού της ΔΕΗ Α.Ε.

Περί λογιστικού διαχωρισμού της ΔΕΗ Α.Ε.


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.                                                                           ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σχετικά με τη σημερινή ανακοίνωση της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Αγοράς της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων περί παραβάσεως από την Ελληνική Δημοκρατία των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 14 της Οδηγίας 96/92/ΕΚ, θα θέλαμε να γνωρίσουμε τα ακόλουθα :

1. Η διαπιστωθείσα από την Επιτροπή παράβαση στοιχειοθετήθηκε, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονταν στην αιτιολογημένη γνώμη, σε παράλειψη της ΔΕΗ Α.Ε. να προβεί σε δημοσίευση χωριστών ετήσιων λογαριασμών για τις δραστηριότητες της εξόρυξης λιγνίτη και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποχρέωση η οποία, σύμφωνα με τα αναφερόμενα από την Επιτροπή επιβάλλεται, από τον στόχο της διάταξης, ήτοι την αποφυγή των διακρίσεων, των διασταυρούμενων επιδοτήσεων και των στρεβλώσεων του ανταγωνισμού.
Τόσο η ΔΕΗ όσο και οι Ελληνικές Αρχές είχαν επανειλημμένα υποστηρίξει, χωρίς αυτό να γίνει δεκτό από την Ε.Ε., ότι η λιγνιτική δραστηριότητα αποτελεί μία φάση στη δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ότι από την Οδηγία δεν συνάγεται υποχρέωση δημοσίευσης χωριστών λογιστικών καταστάσεων για τις επιμέρους δραστηριότητες της Επιχείρησης και κατά συνέπεια ούτε για την λιγνιτική.

2. Η Οδηγία 96/92/ΕΚ περιέχει στην παρ. 1 του άρθρου 14 ρητή υποχρέωση δημοσίευσης μόνο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων (ετήσιοι λογαριασμοί) ενώ για τους χωριστούς λογαριασμούς η παρ. 3 θεσπίζει υποχρέωση τήρησής τους στην εσωτερική λογιστική της επιχείρησης ("Οι ολοκληρωμένες ηλεκτρικές επιχειρήσεις τηρούν, στην εσωτερική λογιστική τους χωριστούς λογαριασμούς για τις δραστηριότητες παραγωγής, μεταφοράς και διανομής …").
Όπως ήδη είχε γίνει γνωστό στην Επιτροπή από την αλληλογραφία της με τις Ελληνικές Αρχές, η ΔΕΗ Α.Ε. τηρούσε διαχωρισμένα λογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα εξόρυξης του λιγνίτη στο εσωτερικό λογιστικό της σύστημα. Τα στοιχεία αυτά είχαν χορηγηθεί στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ήδη από τον Ιούλιο του 2003, παραδόθηκαν δε και επισήμως κατά τη διαδικασία ακροάσεως της ΔΕΗ ενώπιον της ΡΑΕ την 15.3.2004.
Κατά την άποψη της ΔΕΗ Α.Ε. η όποια ερμηνεία δεν μπορεί να ανατρέπει το γράμμα της ερμηνευόμενης διάταξης ώστε να απαιτηθεί η δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων λογιστικά διαχωρισμένων στις επιμέρους δραστηριότητες της Επιχείρησης.

3. Ανεξαρτήτως πάντως των ως άνω, θέλουμε να επισημάνουμε ότι η Εταιρεία έχει ήδη δημοσιοποιήσει, μετά την προβλεπόμενη από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου και εγκρίσεως των ετήσιων λογιστικών καταστάσεων της Επιχείρησης, παράρτημα των ετήσιων λογαριασμών της με τους ισολογισμούς και τους λογαριασμούς αποτελεσμάτων χρήσης των επιμέρους δραστηριοτήτων της (ορυχεία -παραγωγή - διανομή - μεταφορά) για την πρώτη υπερδωδεκάμηνη εταιρική της χρήση 2001 - 2002 καθώς και για τη χρήση 2003, στις αρμόδιες Δημόσιες Αρχές όπως επιτάσσουν οι σχετικές για τη δημοσίευση των ετήσιων λογαριασμών διατάξεις του Ν. 2190/20 περί ανωνύμων εταιρειών.

ΑΘΗΝΑ 16/12/2004

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.