Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Στ.Νέζη στη δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

Ομιλία του Διευθύνοντος Συμβούλου κ.Στ.Νέζη στη δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.


Κύριοι Υπουργοί,
Κύριοι Μέτοχοι,
Κυρίες και Κύριοι, καλημέρα σας

Τα θέματα που θα σας αναπτύξω σήμερα είναι:
1. Η ΔΕΗ σήμερα
2. ΔΕΗ Α.Ε. : Ισχυρή

 • Στόχοι και Αποτελέσματα προγράμματος αναδιάρθρωσης 2001 - 2003
 • Οικονομικά και Λειτουργικά Αποτελέσματα 2001 - 2003
  3. ΔΕΗ Α.Ε. : Πολυμετοχική
  4. ΔΕΗ Α.Ε. : Στρατηγικές Προτεραιότητες και Δυναμική Προοπτική Ανάπτυξης
  5. ΔΕΗ Α.Ε. : Συμπεράσματα

  Η ΔΕΗ είναι μία από τις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες.
  Τα τεχνικά στοιχεία για τη ΔΕΗ στο τέλος του 2003 έχουν ως εξής:
 • Διαθέτει 12.138 MW εγκατεστημένη ισχύ
 • Παράγει το 96% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα
 • Είναι η Δεύτερη μεγαλύτερη λιγνιτοπαραγωγός στην Ε.Ε. (68,1 εκατ. ton. το 2003)
 • Έχει 6,8 εκατ. πελάτες Χ.Τ. και 7.800 Μ.Τ. και Υ.Τ. και
 • 277 καταστήματα εξυπηρέτησης πελατών
  Τα οικονομικά στοιχεία έχουν ως εξής:
 • Ενεργητικό: € 10,5 δισ
 • Κεφαλαιοποίηση: € 4,6 δις(€ 5 δις την 19.4.04)
 • Έσοδα : € 3,9 δισ
 • EBITDA: € 1138 εκατ.
 • Κέρδη προ φόρων: € 475 εκατ. (συμπεριλαμβανομένων έξτρα αποσβέσεων € 245 εκατ. )

  Η ΔΕΗ σήμερα είναι:
 • Ισχυρή
 • Πολυμετοχική
 • Με δυναμική προοπτική ανάπτυξης

  Τον 9ο του 2000 ξεκίνησε ένα βαρύ πρόγραμμα αναδιάρθρωσης με 6 βασικούς στόχους:

  1. Την αλλαγή οργάνωσης για καλύτερη λειτουργία και συμβατότητα με το νέο θεσμικό πλαίσιο (οργανωτικός και λειτουργικός διαχωρισμός)
  2. Τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, των ταμειακών ροών και της κεφαλαιακής διάρθρωσης με εφαρμογή πενταετούς Επιχειρησιακού Σχεδίου 2001 - 2005 και τριετών προγραμμάτων μείωσης δαπανών 2001 - 2003
  3. Τη μείωση του κόστους, τη βελτίωση της αποδοτικότητας και της ανταγωνιστικότητας ενόψει απελευθέρωσης της αγοράς το Φεβρουάριο του 2001
  4. Την αλλαγή της νοοτροπίας με προσανατολισμό στη μείωση κόστους, στο κέρδος και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη
  5. Τη Μείωση του προσωπικού, και
  6. Την Επιτυχή Μετοχοποίησή της

  Τα αποτελέσματα του προγράμματος αναδιάρθρωσης δείχνουν σαφώς ότι όλοι οι στόχοι ξεπεράστηκαν.
  1. Σήμερα η ΔΕΗ έχει μια νέα οργάνωση σε 4 Βασικές Επιχειρησιακές Μονάδες, συμβατή με το νέο θεσμικό πλαίσιο, για μεγαλύτερη ευελιξία στη διοίκηση, τη στοχοποίηση, την παρακολούθηση αποτελεσμάτων καθώς και για αποδοτική λειτουργία.
  2. Ολοκληρώθηκε η Αναδιοργάνωση σε 6 επίπεδα Διοίκησης. Προκηρύχθηκαν σταδιακά για κάθε επίπεδο 1500 θέσεις συνολικά και η επιλογή έγινε με καθαρά αξιοκρατικά κριτήρια. Το νέο management έχει προσανατολισμό στη μείωση κόστους και το κέρδος.
  3. Πετύχαμε την υπερκάλυψη όλων των στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου για το 2001, το 2002 και το 2003 και των τριετών προγραμμάτων μείωσης δαπανών 2001 - 2003.
  4. Μειώσαμε τις λειτουργικές δαπάνες, εκτός προσωπικού και καυσίμων κατά 19% (περίπου 100 εκατ. ευρώ / έτος για τα έτη 2001 και 2002).
  5. Βελτιώσαμε το περιθώριο κερδών προ αποσβέσεων, τόκων και φόρων (EBITDA margin) από 24% το 2000 σε 28% το 2001, 30% το 2002 και 29,2% το 2003 (30,4% αφαιρουμένων απρόβλεπτων δαπανών ύψους 46,4 εκατ. Ευρώ
  6. Είχαμε σημαντική Βελτίωση στα κέρδη προ φόρων που με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ήταν 66 εκατ. ευρώ το 2000, 399 εκατ. ευρώ το 2001, 593 εκατ. ευρώ το 2002 και 474 εκατ.ευρώ το 2003 συμπεριλαμβανομένων έξτρα αποσβέσεων 245 εκατ. ευρώ.
  7. Μειώσαμε μέσα από την ορθολογικοποίηση όλων των κεφαλαιουχικών δαπανών από 918 εκατ. ευρώ το 2000, σε 823 εκατ. ευρώ το 2001, 626 εκατ. ευρώ το 2002 και 724 εκατ. ευρώ το 2003. Οι επενδύσεις στην τριετία 2001 - 2003 έφτασαν στα 2.173 εκατ. ευρώ για νέες μονάδες παραγωγής, σύστημα μεταφοράς, δίκτυα διανομής, ορυχεία και περιβάλλον.
  8. Βελτιώθηκαν οι ταμειακές ροές μετά από κεφαλαιουχικές δαπάνες από -119 εκατ. ευρώ το 2000 σε +368 εκατ. ευρώ το 2001, +863 εκατ. ευρώ το 2002 και +786 εκατ. ευρώ το 2003.
  9. Βελτιώθηκε σημαντικά η κεφαλαιακή μας διάρθρωση με :
 • Μείωση των δανειακών υποχρεώσεων κατά 1,3 δισ. Ευρώ (Το χρέος μειώθηκε σε 3.940 εκατ. ευρώ τέλος 2003 από 5.200 εκατ. ευρώ το Σεπτέμβριο 2000)
 • Μείωση των χρηματοοικονομικών δαπανών από 337 εκατ.ευρώ το 2000 σε 176 εκατ. ευρώ το 2003 και
 • Σημαντική βελτίωση της σχέσης ξένων κεφαλαίων προς ίδια από 2,28 το 2000 σε 1,13 το 2003.
  10. Ορθολογικοποιήθηκαν οι προμήθειες, με επίτευξη εκπτώσεων της τάξης του 13% κατά μέσο όρο και βελτίωση των όρων πίστωσης από μετρητοίς σε 55 ημέρες κατά την επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των option των προγραμματικών συμφωνιών.
  11. Κάναμε Φυσική απογραφή των αποθεμάτων και μειώθηκε ο αριθμός των αποθηκών κατά 50.
  12. Πετύχαμε τη μείωση του προσωπικού κατά 11% (3.550 εργαζόμενοι) - Από 31.645 εργαζομένους στο τέλος του 2000 σε 28.100 στο τέλος του 2003 με παράλληλη αύξηση του κύκλου εργασιών ανά εργαζόμενο κατά 52% από 91.000 ευρώ/εργαζόμενο το 2000 σε 139.000 ευρώ/εργαζόμενο το 2003.
  13. Έγινε βελτιστοποίηση της λειτουργίας των σταθμών παραγωγής και ολοκλήρωση και ένταξη στο Σύστημα των Σταθμών Κομοτηνής 495 MW και Φλώρινας 330 MW για πλήρη κάλυψη των αναγκών του Συστήματος.
  14. Πετύχαμε σημαντική μείωση στο συνολικό κόστος λιγνίτη κατά 15,3% από το 2000 στο 2002 (103 εκατ. ευρώ / έτος)
  15. Βελτιώσαμε την αξιοπιστία και το δυναμικό των δικτύων και πετύχαμε σημαντική μείωση του αριθμού βλαβών και του χρόνου αποκατάστασής τους με επενδύσεις στο Σύστημα Μεταφοράς και στο Δίκτυο Διανομής περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως.
  16. Πετύχαμε συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς μας στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας - Μειώσαμε το μέσο συνολικό κόστος (full cost) της KWh στο διασυνδεδεμένο σύστημα από 38 €/ΜWh το 2000, σε 34 €/ΜWh το 2003.
  17. Έγινε επανεκτίμηση των παγίων με αύξηση 2,9 δισ. Ευρώ και αύξηση των ιδίων κεφαλαίων (equity value) κατά 2,5 δις. Ευρώ. Βελτίωσαμε και αναβαθμίσαμε το μητρώο παγίων στοιχείων.
  18. Μπήκαμε στην αγορά των τηλεπικοινωνιών (σταθερή τηλεφωνία και Internet) μετά την υπογραφή συμφωνίας με την ιταλική WIND (50%+1 μετοχή η WIND και 50%-1 μετοχή η ΔΕΗ) τον Αύγουστο του 2001
  Το ξεκίνημα της νέας εταιρείας TELLAS το Φεβρουάριο του 2003 ήταν πολύ επιτυχές.
  Είναι η δεύτερη εταιρεία σε μερίδιο αγοράς με 8% το Δεκέμβριο του 2003
  19. Τέλος και οι τρεις μετοχοποιήσεις της ΔΕΗ ήταν επιτυχείς σε ένα δύσκολο διεθνώς επενδυτικό περιβάλλον στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου
 • Το Δεκέμβριο του 2001 προσφέρθηκε ποσοστό 15,31% με υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 1,8 φορές
 • Το Δεκέμβριο του 2002 προσφέρθηκε ποσοστό 13,2% με υπερκάλυψη της προσφοράς κατά 6 φορές
 • Τον Οκτώβριο του 2003 προσφέρθηκε ποσοστό 15,73% με υπερκάλυψη προσφοράς κατά 6,7 φορές

  Τα αποτελέσματα του προγράμματος αναδιάρθρωσης αντανακλώνται στα οικονομικά αποτελέσματα και τις ταμειακές ροές.

  Τώρα θα σας παρουσιάσω τα οικονομικά στοιχεία συνοπτικά.

  Στη διαφάνεια αυτή φαίνεται ότι :
 • Τα Έσοδα από 2.868 εκατ. ευρώ το 2000, έφτασαν τα 3.091 εκατ. ευρώ το 2001, τα 3.421εκατ. Ευρώ το 2002 και τα 3.897 εκατ. ευρώ το 2003
 • Τα EBITDA αυξήθηκαν από 693εκατ.ευρώ το 2000, σε 869 εκατ. ευρώ το 2001, 1028 εκατ. ευρώ το 2002 και 1.138 εκατ. ευρώ το 2003
  Και
  Ψ Τα Κέρδη προ φόρων από 66 εκατ. Ευρώ το 2000, έφτασαν τα 399 εκατ. ευρώ το 2001, τα 593 εκατ. ευρώ το 2002 και τα 475 εκατ. ευρώ το 2003 συμπεριλαμβανομένων έξτρα αποσβέσεων 245 εκατ. ευρώ.

  Εδώ παρουσιάζονται τα στοιχεία για τις ταμειακές ροές
 • Οι Λειτουργικές Ταμειακές Ροές από 685 εκατ. ευρώ το 2000, έφτασαν τα 974 εκατ. ευρώ το 2001, τα 1.306 εκατ. ευρώ το 2002 και τα 1.329 εκατ. ευρώ το 2003.
 • Οι Ταμειακές Ροές μετά από Κεφαλαιουχικές Δαπάνες από - 119εκατ. Ευρώ το 2000, έφτασαν τα 368 εκατ. Ευρώ το 2001, τα 863 εκατ. ευρώ το 2002 και τα 786 εκατ. ευρώ το 2003.
 • Τα Μετρητά που είναι διαθέσιμα για αποπληρωμή του χρέους από - 451εκατ. Ευρώ το 2000, έφτασαν τα 285 εκατ. Ευρώ το 2001, τα 566 εκατ. Ευρώ το 2002 και τα 290εκατ. Ευρώ το 2003.

  Στη διαφάνεια αυτή απεικονίζεται σχηματικά η αύξηση των εσόδων από το 2000 στο 2003.

  Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 7,8% από το 2000 στο 2001, κατά 10,7% από το 2001 στο 2002 και κατά 13,9% από το 2002 στο 2003.

  Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 25,5% από το 2000 στο 2001, κατά 18,3% από το 2001 στο 2002 και κατά 10,8% από το 2002 στο 2003.

  Τα Κέρδη προ φόρων (προ έξτρα αποσβέσεων) αυξήθηκαν κατά 504,5% από το 2000 στο 2001, κατά 48,6% από το 2001 στο 2002 και για λόγους συγκρισιμότητας κατά 21,4% από το 2002 στο 2003 εφόσον στα 475 εκατ. ευρώ κέρδη προ φόρων για το 2003 συμπεριλαμβάνονται έξτρα αποσβέσεις 245 εκατ. ευρώ.

  Εδώ βλέπετε σχηματικά τις ταμειακές ροές μετά από κεφαλαιουχικές δαπάνες από το 2000 στο 2003.

  Οι Ταμειακές Ροές μετά από Κεφαλαιουχικές Δαπάνες από - 119εκατ. Ευρώ το 2000, έφτασαν τα 368 εκατ. Ευρώ το 2001, τα 863 εκατ. ευρώ το 2002 και τα 786 εκατ. ευρώ το 2003.

  Εδώ απεικονίζεται η τάση μείωσης των κεφαλαιουχικών δαπανών από το 2000 στο 2003 καθώς και η συνεχής μείωση του χρέους που, από 5.125 εκατ. ευρώ το 2000 μειώθηκε στα 4.840 εκατ. ευρώ το 2001, στα 4.231 εκατ. ευρώ το 2002 και στα 3.940 εκατ. ευρώ το 2003.

  Εδώ φαίνεται η συνεχής μείωση του προσωπικού από το 2000 στο 2003 κατά 11% , μέσω φυσιολογικών αποχωρήσεων και περιορισμένου αριθμού απαραίτητων προσλήψεων, με στόχο τους 25.000 εργαζόμενους το 2007 βάσει και του Επιχειρησιακού μας Σχεδίου.

  Συνεχίζω με τη συνοπτική παρουσίαση του επενδυτικού μας προγράμματος ύψους 2.173 εκατ. ευρώ στην τριετία 2001 - 2003 που περιλαμβάνει:

 • Την κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής (Κομοτηνή, Φλώρινα, Λινοπεράματα, Χανιά, Αθερινόλακκος, Μεσοχώρα, Ιλαρίωνας)
 • Τη διάνοιξη νέων ορυχείων (Μαυροπηγή, Αχλάδα, Κλειδί)
 • Την αναβάθμιση μηχανολογικού εξοπλισμού ορυχείων και σταθμών παραγωγής
 • Τις επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος
  Ψ Την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς και την ανανέωση του παλαιού εξοπλισμού καθώς και την εγκατάσταση οπτικών ινών
 • Την ολοκλήρωση της Διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας
 • Την ανάπτυξη και ενίσχυση του Δικτύου Διανομής

  Η ΔΕΗ Α.Ε. μετά τρεις επιτυχείς μετοχοποιήσεις είναι πλέον μία πολυμετοχική Επιχείρηση

  Η μετοχική της σύνθεση έχει ως εξής:
 • Το Ελληνικό Δημόσιο έχει το 51,5%
 • Οι Έλληνες Θεσμικοί Επενδυτές το 8,3%
 • Οι Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές το 28,2%
 • Το ευρύ κοινό το 8,1% και
 • Ο ΟΑΠ το 3,8%.

  Η χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας αυξήθηκε από το Δεκέμβριο του 2001 στο Δεκέμβριο του 2002 κατά 1,8 δισ. Ευρώ.

  Η μερισματική πολιτική που έχει ακολουθηθεί είναι ελκυστική με μέρισμα 0,88 ευρώ ανά μετοχή στην πρώτη διετή χρήση και προτεινόμενο μέρισμα για το 2003 είναι 0,70 ευρώ ανά μετοχή.
  Στο διάγραμμα παρουσιάζεται η πορεία της μετοχής μας η οποία έχει πολύ καλύτερη απόδοση συγκριτικά με το Γ.Δ. του Χρηματιστηρίου Αθήνας και το Δείκτη Διεθνώς Ομοειδών Επιχειρήσεων.

  Συγκεκριμένα η μετοχή μας την 16.4.04 είχε καλύτερη απόδοση από το Γ.Δ. κατά 27% και από το δείκτη Dow Jones Euro Stoxx Utility Index κατά 40%

  Αυτό αποδεικνύει την εμπιστοσύνη του επενδυτικού κοινού προς τη μετοχή μας

  Τα Πλεονεκτήματα της πολυμετοχικής πλέον ΔΕΗ είναι :
 • Η Διοίκηση της επιχείρησης με αξιοκρατικά κριτήρια
 • Η δέσμευση της Διοίκησης για επίτευξη συγκεκριμένων στόχων και απόδοσης επενδεδυμένων κεφαλαίων
 • Η διαφάνεια στις αποφάσεις της Διοίκησης
 • Η δημιουργία αξίας για όσους έχουν έννομο συμφέρον δηλαδή τους μετόχους, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις, το κοινωνικό σύνολο, το Ελληνικό Δημόσιο.
  Ψ Η συμμόρφωση με κανόνες κεφαλαιαγοράς και εταιρικής διακυβέρνησης
 • Η πληροφόρηση των επενδυτών ανά τρίμηνο για τα οικονομικά αποτελέσματα.

  Τώρα θα σας περιγράψω συνοπτικά τις στρατηγικές προτεραιότητες της ΔΕΗ και τις προοπτικές ανάπτυξής της

  Με βασικό στόχο τη μεγιστοποίηση της αξίας της εταιρείας προς τους μετόχους και τους έχοντες έννομο συμφέρον οι Κύριες Στρατηγικές Προτεραιότητες της Επιχείρησης είναι τέσσερις:
 • Η διατήρηση της ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
 • Η συνέχιση της αναδιάρθρωσης για περαιτέρω μείωση του κόστους & βελτίωση της αποδοτικότητας
 • Η περαιτέρω ορθολογικοποίηση κεφαλαιουχικών δαπανών και μείωση του χρέους, και
 • Η εκμετάλλευση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης


  Στη συνέχεια θα περιγράψω σύντομα, αυτές τις στρατηγικές μας προτεραιότητες
  Όπως ανέφερα, η διατήρηση της ηγετικής θέσης μας στην αγορά, αποτελεί την πρώτη στρατηγική προτεραιότητα.
  Το βασικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα είναι το χαμηλό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
  Περίπου το 61% της παραγωγής μας προέρχεται από το λιγνίτη των ορυχείων μας.
  Ο λιγνίτης έχει χαμηλό κόστος παραγωγής που φτάνει στα 2/3 του κόστους παραγωγής από φυσικό αέριο ενώ έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο.
  Είναι επίσης σημαντικό να αναφέρω ότι, όπως φαίνεται εδώ, το περισσότερο από 70% της παραγωγής δεν δέχεται επιδράσεις από την μεταβλητότητα των τιμών των καυσίμων
  Το ανταγωνιστικό αυτό πλεονέκτημά μας θα διατηρηθεί γιατί έχουμε σημαντικά αποθέματα λιγνίτη τόσο στο Βορρά όσο και στο Νότο.

  Η δεύτερη στρατηγική μας προτεραιότητα είναι η περαιτέρω μείωση του κόστους και η συνεχής βελτίωση της αποδοτικότητάς μας.
  Πρώτος στόχος μας για να επιτευχθεί αυτό είναι η μείωση του προσωπικού μας μέχρι τον αριθμό των 25.000 εργαζομένων το 2007.
  Ήδη έχουμε πετύχει μείωση του αριθμού των εργαζομένων κατά 11% από το 2000 ως το 2003 ενώ παράλληλα βελτιώσαμε την αποδοτικότητά μας. Η αύξηση του κύκλου εργασιών ανά εργαζόμενο έφτασε το 52% από το 2000 στο 2003, από 91.000 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2000 σε 139.000 ευρώ ανά εργαζόμενο το 2003

  Συνεχίζω με τη βελτίωση της παραγωγικότητάς μας, που έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια.

  Όπως φαίνεται από το διάγραμμα αριστερά , οι εργαζόμενοι ανά MW (στους σταθμούς παραγωγής του διασυνδεδεμένου συστήματος) μειώθηκαν κατά 28% από το 2000 στο 2003.

  Το διάγραμμα δεξιά δείχνει την αύξηση του αριθμού των πελατών ανά εργαζόμενο στη Διανομή κατά 14,5% από το 2000 στο 2003.

  Η Τρίτη στρατηγική μας προτεραιότητα υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ορθολογικοποίησης των κεφαλαιουχικών δαπανών, που ήδη ανέλυσα, με παράλληλη μείωση του χρέους.

  Όπως φαίνεται εδώ, από το 2000 μέχρι το 2003 υπάρχει μια συνεχής μείωση του χρέους που, από 5.125 εκατ. ευρώ έφτασε τα 3.940 εκατ. ευρώ

  Επίσης τα χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν από 337 εκατ. ευρώ το 2000 σε 176 εκατ. ευρώ το 2003.

  Τώρα θα σας παρουσιάσω τα στοιχεία που συνθέτουν την τέταρτη στρατηγική μας προτεραιότητα που είναι η εκμετάλλευση των μακροπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης και η ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
  Εδώ παρουσιάζονται συγκριτικά τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας των Ευρωπαϊκών Χωρών τόσο για τους Οικιακούς όσο και για τους Βιομηχανικούς Καταναλωτές

  Φαίνεται σαφώς ότι τα οικιακά τιμολόγια της ΔΕΗ είναι τα χαμηλότερα στις χώρες της Ε.Ε. , τα δε βιομηχανικά είναι χαμηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου

  Όπως φαίνεται στο διάγραμμα, ο μέσος όρος αύξησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας τα πέντε τελευταία χρόνια είναι διπλάσιος από το μέσο όρο των άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Οι σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς δημιουργούν αναμενόμενα οφέλη για την Εταιρεία μας

  Η Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τη ΔΕΗ, αφορά στους παρακάτω τομείς:
 • Στις Τηλεπικοινωνίες (Tellas)
  Προωθείται η ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας (Η Tellas έχει σήμερα το 8% της αγοράς σταθερής τηλεφωνίας)
 • Στα Βαλκάνια
  Παρακολουθούμε στενά τη διαδικασία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για την αξιοποίηση ελκυστικών ευκαιριών. Ήδη έχουμε ανταποκριθεί σε Ρουμανία και Βουλγαρία. Στη Ρουμανία δεν συνεχίσαμε μετά την πρώτη αξιολόγηση
 • Στο Εμπόριο ενέργειας (energy trading)
  Αξιοποιούμε τις Διασυνδέσεις με σημαντικές εξαγωγές στην Ιταλία και εισαγωγές από τα βόρεια σύνορα σε χαμηλές τιμές
 • Στη ΔΕΠΑ
  Έχουμε ενεργοποιήσει την option για αγορά του 30% και έχει γίνει αξιολόγηση από Τράπεζες/Συμβούλους - Διαπραγματευόμαστε το τίμημα με το Ελληνικό Δημόσιο και έχουμε δώσει τις Παρατηρήσεις μας στη συμφωνία μετόχων
 • Στην Αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας μας. Έχουμε ήδη ολοκληρώσει τη μελέτη σκοπιμότητας
  Η δυναμική προοπτική ανάπτυξης της ΔΕΗ στηρίζεται πλήρως από το Νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο 2003 - 2007 που έχει βασιστεί :

 • Στις στρατηγικές προτεραιότητες της Επιχείρησης και τη νέα πραγματικότητα (Μετοχοποίηση 48,5% / Δεσμεύσεις σε επενδυτές)
 • Στις νέες συνθήκες της αγοράς (θεσμικό πλαίσιο / βαθμός απελευθέρωσης)
 • Με σημαντικές βελτιώσεις στη μείωση του κόστους, στην αποδοτικότητα, την κερδοφορία, τις ταμειακές ροές και την κεφαλαιακή διάρθρωση
 • Με σημαντική αύξηση της καθαρής θέσης της Επιχείρησης (equity value )
 • Με δέσμευση του management (σε τρία επίπεδα) για επίτευξη των στόχων (μηνιαία παρακολούθηση)


  Τα δυνατά σημεία της ΔΕΗ, που έχουν ως τελικό αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση της αξίας προς τους Μετόχους και τους Έχοντες Έννομο συμφέρον, είναι:
 • Η ΔΕΗ είναι μια Πλήρως Καθετοποιημένη Επιχείρηση ηλεκτρισμού, με ξεκάθαρη στρατηγική και στόχους και σημαντική τεχνογνωσία
 • Έχει ηγετική θέση στην Ελλάδα και περιορισμένες προοπτικές ανταγωνισμού μέχρι το τέλος του 2005
 • Διαθέτει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα χαμηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βασικό καύσιμο το λιγνίτη
 • Έχει ισχυρές προοπτικές αύξησης πωλήσεων από την αναμενόμενη αύξηση της κατανάλωσης
 • Έχει πετύχει μια συνεχή μείωση του κόστους και του χρέους και σημαντική βελτίωση των κερδών, των ταμειακών ροών και της αποδοτικότητας το 2001, 2002 και 2003
 • Καταγράφει αξιόπιστες επιδόσεις με επίτευξη και υπέρβαση των βασικών στόχων του Επιχειρησιακού Σχεδίου το 2001, το 2002 και το 2003
  Συμπερασματικά, η ΔΕΗ σήμερα είναι ισχυρή, με πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης γιατί έχει πετύχει:
 • Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις για τρία συνεχή χρόνια με σταθερή προοπτική
 • Σημαντική μείωση κόστους και βελτίωση ανταγωνιστικότητας
 • Συνεχιζόμενο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης που υποστηρίζεται πλήρως από το νέο πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο 2003 - 2007

  Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι σε αυτή την αναπτυξιακή πορεία της ΔΕΗ την τριετία 2001 - 2003 σημαντικά συνέβαλαν
 • η Πολιτεία,
 • ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που αντιμετώπισαν άμεσα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα,
 • οι Γενικοί Διευθυντές και όλα τα στελέχη της Επιχείρησης που με υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας συνεργάστηκαν άψογα για την επίτευξη των στόχων,
 • η ΓΕΝΟΠ και
 • όλοι οι εργαζόμενοι που κατέβαλλαν και καταβάλλουν κάθε προσπάθεια στην πορεία προόδου και αναδιάρθρωσης της Επιχείρησης.

  • ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

   Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


   ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

   E-bill & E-pay

   ΚΔΕΠ


   Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


   Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

   Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.