Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ενημερωτικό σημείωμα για τα αναφερόμενα στο απο 13/3/04 δημοσίευμα του Αδέσμευτου Τύπου του Δ. Ρίζου

Ενημερωτικό σημείωμα για τα αναφερόμενα στο απο 13/3/04 δημοσίευμα του Αδέσμευτου Τύπου του Δ. Ρίζου


 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ Η/Ζ 
 ΣΤΟΝ ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟΥ


1. Ο Διαγωνισμός ΔΜΚΘ - 169 για την "Προμήθεια και Εγκατάσταση ενός Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με Ντηζελοηλεκτρικές Μονάδες στη Θέση Αθερινόλακκος του Νομού Λασιθίου, ισχύος 78Έ85 MW", προκηρύχθηκε τον Οκτώβριο του 2000. Στο Διαγωνισμό, που έλαβε χώρα στις 12.02.2001 υποβλήθηκαν Προσφορές από 6 Ομίλους Εταιρειών :

- IZAR - SOLUZIONE INGENIERA - COBRA - ΔΙΕΚΑΤ ΑΤΕ
- HANJUNG - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ - ΑΚΤΩΡ - ΤΕΒ
- METKA - SEMT PIELSTICK
- CEGIELSKI - Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε.
- WARTSILA - ΑΕΓΕΚ
- Β&W SC - MITSUI - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ

Η προσφορά του Ομίλου CEGIELSKI - Ι. ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΤΕΡΜΩΝ Α.Ε. απορρίφθηκε στη φάση αξιολόγησης του Φακέλου Α' των Προσφορών, επειδή ο Όμιλος δεν είχε κοστολογήσει τις τεχνικές αποκλίσεις της Προσφοράς του και στις δηλώσεις αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού είχε διατυπώσει επιφυλάξεις. Για τους ίδιους λόγους απορρίφθηκε και η σχετική ένσταση του Ομίλου.

Ο Όμιλος METKA - SEMT PIELSTICK απεχώρησε προ της λήξεως του Διαγωνισμού μη προβαίνοντας σε ανανέωση της Προσφοράς του την οποία ζήτησε η Επιχείρηση.

2. Σύμφωνα με την Οικονομική Αξιολόγηση των υπολοίπων 4 αποδεκτών οικονομικών προσφορών μειοδότης του Διαγωνισμού αναδείχθηκε ο Όμιλος B&W SC - MITSUI - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ με αξιολογημένο μέσο σταθμικό κόστος παραγωγής ίσο με 20,11 Δρχ./kWh (0,059 €/kWh). Η διαφορά του πρώτου μειοδότη από το δεύτερο ήταν 2,325 Δρχ./kWh (0,0068 €/kWh) διαφορά που αντιστοιχεί σε αξιολογημένο κόστος κεφαλαίου 33,14 εκατ. €.

To Δ.Σ. της ΔΕΗ, ύστερα από σχετικές Εισηγήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης και των αρμοδίων Υπηρεσιών, με τις υπ' αριθμ. 90/02.04.2002 και 164/25.07.2002 Αποφάσεις του, κατακύρωσε το Έργο στο μειοδότη έναντι συνολικού τιμήματος 93.405.610 € για δύο Μονάδες συνολικής ισχύος 85,2 MW με χρόνο παράδοσης 24 και 28 μήνες για την Ι και ΙΙ Μονάδα, αντίστοιχα. Ύστερα από πρόταση του Αναδόχου για επαύξηση της ισχύος του υπόψη Σταθμού κατά 17 MW, με αύξηση του αριθμού των κυλίνδρων κατά 2 σε κάθε Η/Ζ, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ αποφάσισε μετά και από θετική Εισήγηση των Υπηρεσιών, (Απόφαση 191/17.10.2002) την επαύξηση της ισχύος κατά 17 MW και του τιμήματος της Συμβάσεως κατά 14 εκατ. €. Σημειώνεται ότι και με την επαύξηση αυτή εξακολουθεί και υφίσταται διαφορά του πρώτου μειοδότη από το δεύτερο ύψους 19,14 εκατ. € σε αξιολογημένο κόστος κεφαλαίου. Η επαύξηση αυτή κρίθηκε ελκυστική αφού η απόσβεσή της πραγματοποιείται σε λίγα χρόνια λειτουργίας του Σταθμού, λόγω ορθολογικοποίησης του συστήματος της Κρήτης, και επειδή τα 17 αυτά πρόσθετα MW κρίθηκαν απαραίτητα για τη διασφάλιση της ηλεκτροδότησης της Κρήτης τα έτη 2004 και 2005. Επίσης, το ειδικό κόστος κτήσεως (€/MW) των προσθέτων αυτών MW ήταν μικρότερο του ειδικού κόστους κτήσεως της αρχικής συμβατικής ισχύος.

Σημειώνεται ότι για την επαύξηση της ισχύος των Η/Ζ, κατά 17 MW, τροποποιήθηκε η υφιστάμενη άδεια ηλεκτροπαραγωγής με Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, ύστερα από θετική Εισήγηση της ΡΑΕ με ταυτόχρονο περιορισμό της ισχύος των Ατμοηλεκτρικών Μονάδων οι οποίες συμπληρώνουν το Σταθμό.

Επίσης, μετά από Εισήγηση των αρμοδίων Υπηρεσιών, το Δ.Σ. με την 190/17.10.2002 αποδέχθηκε την ενεργοποίηση option της Σύμβασης με τον Ανάδοχο για Έργα υποδομής εξυπηρετούντα την πλήρη ανάπτυξη του Σταθμού συνολικού ποσού 1.700.900 € (Σύστημα ψύξεως διαστασιολογημένο και για τις Ατμοηλεκτρικές Μονάδες, προσαρμογή καναλιών σωληνώσεων και καλωδίων για όλες τις Μονάδες και τις δεξαμενές μαζούτ, Κτίριο Εργοταξίου ΔΕΗ).

3. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του Έργου (30.07.2002-31.12.2003), ο Ανάδοχος αντιμετώπισε μια σειρά μη αναμενόμενων και δυνάμενων να προβλεφθούν δυσκολιών και αντίξοων καταστάσεων επί τόπου του Έργου, οι οποίες οφείλονταν στις επικρατούσες στο χώρο του Έργου δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στις συνθήκες υπεδάφους οι οποίες τον ανάγκασαν να πραγματοποιήσει εκτεταμένες γεωτεχνικές έρευνες και να εκτελέσει πρόσθετες εργασίες, συνολικού κόστους, κατά τον Ανάδοχο, 2.966.000 € (μεταφορά θέσεως κτιρίων, πλήρωση ρήγματος με σκυρόδεμα, κ.λπ.). Επίσης, λόγω των ανωτέρω συνθηκών, ζήτησε παράταση του χρονοδιαγράμματος του Έργου κατά 4 μήνες (παράδοση της Μονάδας Ι την 01.12.2004 αντί της 01.08.2004 και παράδοση της Μονάδας ΙΙ την 01.04.2005 αντί της 01.12.2004).

4. Δεδομένου ότι η καθυστέρηση θέση σε λειτουργία των Η/Ζ του ΑΗΣ Αθερινόλακκου δημιουργεί τεράστια θέματα επάρκειας για την Κρήτη και επειδή επιβαρύνει την Επιχείρηση με διαφορικό κόστος καυσίμου της τάξεως των 120.000 € / ημέρα (χρήση μαζούτ, αντί πετρελαίου ντήζελ), οι αρμόδιες Υπηρεσίες της ΔΕΗ ζήτησαν από τον Ανάδοχο να επιταχύνει το ρυθμό των εργασιών του επί τόπου του Έργου (διπλές βάρδιες, εργασία σε αργίες, υπερωρίες, αύξηση Η/Μ εξοπλισμού ανέγερσης) κατά το έτος 2004, έτσι ώστε η εύλογη καθυστέρηση των 4 μηνών που είχε προκύψει να περιορισθεί όσο το δυνατό περισσότερο.

Ο Ανάδοχος και οι αρμόδιες Υπηρεσίες μετά από διαπραγματεύσεις συμφώνησαν ημερήσια αποζημίωση του Αναδόχου 45.000 € για κάθε μέρα συντόμευσης του χρόνου έναρξης λειτουργίας της Μονάδας Ι νωρίτερα της 01.11.2004 και έως την 01.08.2004 και αποζημίωση 500.000 € σε περίπτωση που η θέση σε λειτουργία της Μονάδας ΙΙ πραγματοποιηθεί νωρίτερα από την 01.10.2004. Συμφώνησαν επίσης ότι σε περίπτωση που η Μονάδα Ι παραδοθεί μετά την 01.11.2004 ο Ανάδοχος δεν θα δικαιούται οποιασδήποτε ημερησίας αποζημιώσεως. Το ίδιο θα ισχύσει για το ποσό των 500.000 €, αν η Μονάδα ΙΙ καθυστερήσει να παραδοθεί πέραν της 01.10.2004. Τέλος, ο Ανάδοχος αποδέχθηκε τον περιορισμό της απαίτησής του της παρα. 3 από 2.966.000 € σε 1.500.000 € για το μέχρι της 31.12.2003 χρονικό διάστημα.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες εισηγήθηκαν την ανωτέρω ρύθμιση η οποία έγινε δεκτή από το Δ.Σ. ομόφωνα με την υπ' αριθμ. 36/03.02.2004 Απόφασή του λόγω του σημαντικού οφέλους που συνεπάγεται για την Επιχείρηση η οποιαδήποτε συντόμευση της παράδοσης του Έργου.
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.