Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας

Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας


Η ΔΕΗ ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη διαφάνεια και την επαληθευσιμότητα των χρεώσεων στο ανταγωνιστικό σκέλος των τιμολογίων ΧΤ (Απόφαση ΡΑΕ υπ.αριθμ. 409/2020), προβαίνει από την 5/8/2021 σε κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας με βάση το CO2 από τα Τιμολόγια της Χαμηλής Τάσης στα οποία εφαρμόζεται και σε αντικατάστασή της από τη ρήτρα αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας, η οποία βασίζεται στην Τιμή Εκκαθάρισης Αγοράς. Για την ενημέρωση των πελατών μας οι νέοι τιμοκατάλογοι οι οποίοι θα ισχύσουν από την 5/8/2021 είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ www.dei.gr.

Τι είναι η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας;

H Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας είναι μηχανισμός αναπροσαρμογής των χρεώσεων προμήθειας και αντικατοπτρίζει τις διακυμάνσεις του κόστους προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

Ο τρόπος εφαρμογής της Ρήτρας Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας αποτυπώνεται στο εκάστοτε τιμολόγιο προμήθειας. Στον τύπο υπολογισμού για την Πίστωση/Χρέωση Αναπροσαρμογής όλες οι μεταβλητές είναι δημοσιευμένες και ευχερώς επαληθεύσιμες από τους πελάτες. Αναλυτικά παραδείγματα υπολογισμού μπορείτε να δείτε εδώ.


Από πότε ισχύει
;

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας θα τεθεί σε εφαρμογή από την 05.08.2021, δηλαδή 60 ημέρες μετά την ενημέρωση των πελατών με την ανάρτηση των ανανεωμένων τιμολογίων στην ιστοσελίδα της ΔΕΗ. Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας θα εφαρμοστεί στις καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας που θα πραγματοποιηθούν από τις 05.08.2021 και εφεξής.

Η όποια πίστωση ή χρέωση εμφανίζεται στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς διακριτά. Για κάθε ημερολογιακό μήνα υπολογίζεται η αντίστοιχη Πίστωση/Χρέωση Αναπροσαρμογής που προκύπτει από τον τύπο υπολογισμού και πολλαπλασιάζεται με τις kWh κατανάλωσης του ημερολογιακού μήνα.

Αν ο εκκαθαριστικός λογαριασμός περιλαμβάνει καταναλώσεις περισσοτέρων μηνών, η κατανομή ανά μήνα θα γίνεται  αναλογικά προς τις ημέρες.


Σε ποια τιμολόγια εφαρμόζεται;

Η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας  εφαρμόζεται στα Οικιακά τιμολόγια Γ1 και Γ1Ν (και δικαιούχοι ΚΟΤ), στα επαγγελματικά τιμολόγια Γ21, Γ22, Γ23, Ε21, Ε22, Ε23, στο τιμολόγιο Φωτισμού Οδών & Πλατειών ( ΦΟΠ) καθώς και στο Αγροτικό Τιμολόγιο Χαμηλής Τάσης.


Είμαι πελάτης ΔΕΗ myHome Enter/ Online/ Enter+, θα εφαρμοστεί και σε αυτά τα προϊόντα η Ρήτρα Αναπροσαρμογής Χρεώσεων Προμήθειας;

Όχι, τα προϊόντα ΔΕΗ myHome Enter/ Online/ Enter+,  προσφέρονται με σταθερές χρεώσεις, χωρίς κλίμακες, και δεν υπόκεινται σε καμία ρήτρα αναπροσαρμογής.Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ