Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Επεξήγηση Παλαιού Λογαριασμού

Επεξήγηση Παλαιού Λογαριασμού


Αυτή η σελίδα θα σας βοηθήσει να βρείτε συνοπτικά πληροφορίες αναφορικά με τα πεδία του παλαιού λογαριασμού σας.
1
x
Διεύθυνση Καταστήματος ΔΕΗ
Διεύθυνση Καταστήματος ΔΕΗ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητό σας.
2
x
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Πληροφορίες: εξυπηρέτηση πελατών ΔΕΗ 
Βλάβες: εξυπηρέτηση ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο), για προβλήματα ηλεκτροδότησης (βλάβες) 
Καταμέτρηση: εξυπηρέτησης ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο), για θέματα καταμέτρησης της παροχής σας 

3
x
Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής
Είναι απαραίτητος για την εξόφληση του λογαριασμού μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, phone-banking και e-banking.
4
x
Συνολικό ποσό πληρωμής
Το άθροισμα όλων των χρεώσεων που γίνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, καθώς επίσης τυχόν ανεξόφλητο προηγούμενο ποσό.
5
x
Λογαριασμός Συμβολαίου
Είναι μοναδικός για κάθε πελάτη. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, σε κάθε επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γνωρίζετε τον Αριθμό Λογαριασμού Συμβολαίου που αναφέρεστε.
6
x
Περίοδος κατανάλωσης και Ημέρες
Περίοδος κατανάλωσης για την οποία χρεώνεστε στον παρόντα λογαριασμό. Από κάτω εμφανίζεται ο ακριβής αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης.
7
x
Κατανάλωση
Το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης.
8
x
Α/Α Λογαριασμού και Ημερομηνία Έκδοσής του
Α/Α Λογαριασμού και Ημερομηνία Έκδοσής του, αποτελούν στοιχεία φορολογικού παραστατικού.
9
x
Εγγύηση
Το ποσό της εγγύησης που έχετε καταβάλει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τυχόν αναπροσαρμογή βάσει Κώδικα Προμηθείας.
10
x
Είδος λογαριασμού
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ. 
Στις περιπτώσεις πελατών δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ), εφόσον ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός έχει υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ΚΟΤ, αναγράφεται επιπρόσθετα η σήμανση “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ”.  

ΕΝΑΝΤΙ: λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.
 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ: λογαριασμός που εκδίδεται εκτός τακτικών ημερομηνιών καταμέτρησης (πχ. λόγω διόρθωσης λογαριασμού)

ΤΕΛΙΚΟΣ:
λογαριασμός που εκδίδεται μετά την Λύση Σύμβασης Προμήθειας.

11
x
Είδος λογαριασμού
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ. 
Στις περιπτώσεις πελατών δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ), εφόσον ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός έχει υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ΚΟΤ, αναγράφεται επιπρόσθετα η σήμανση “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ”.  

ΕΝΑΝΤΙ: λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.
 
ΕΚΤΑΚΤΟΣ: λογαριασμός που εκδίδεται εκτός τακτικών ημερομηνιών καταμέτρησης (πχ. λόγω διόρθωσης λογαριασμού)

ΤΕΛΙΚΟΣ:
λογαριασμός που εκδίδεται μετά την Λύση Σύμβασης Προμήθειας.

12
x
Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση
Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου πελάτη και διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι λογαριασμοί.
13
x
Διεύθυνση ακινήτου
Διεύθυνση του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή.
14
x
Ο Αριθμός Παροχής
Ο Αριθμός Παροχής είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, σε κάθε επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γνωρίζετε τον Αριθμό Παροχής που αναφέρεστε. Ο αριθμός παροχής αναγράφεται και σε μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας.
15
x
Τιμολόγιο
Είδος χορηγούμενου τιμολογίου (π.χ. Γ1 Οικιακό Τιμολόγιο, Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο, Γ21 Επαγγελματικό κλπ) σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας που έχετε υπογράψει και βάσει αυτού τιμολογείστε.  Στις περιπτώσεις πελατών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων ή έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο υπάρχει επιπρόσθετα σχετική σήμανση ανάλογα με την κατηγορία ένταξης (ΚΟΤ/Α, ΚΟΤ/Β, ΕΥΑ/Η κλπ).
16
x
Συνοπτικά όλες οι χρεώσεις
Απεικονίζονται συνοπτικά όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού σας, οι οποίες αναλύονται στην πίσω όψη.
17
x
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
Περιλαμβάνει τις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν: α) στη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς & Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους Έναντι. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις.
18
x
Έναντι Χρέωση Πίστωση
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι που χρεώθηκε/πιστώθηκε.
19
x
Διάφορες Χρεώσεις/Πιστώσεις
Περιλαμβάνει όλες τις λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν :
Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και 
Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

Α) Χρεοπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα 

α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
β) διορθωτικές εγγραφές
γ) ποσά στρογγυλοποιήσεων 
δ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.) 

Β) Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος 
α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης. 
β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

20
x
ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ που χρεώνεται στον υπόψη λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.
21
x
Χρεώσεις Δήμου & ΕΡΤ
Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων  τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ και αποδίδει στους αρμόδιους φορείς.

Τα υπέρ Δήμου ποσά (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ). υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός. 

Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως: 

α) Για ΔΤ, ΔΦ : 
    (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                               365 ημέρες 


β) Για ΤΑΠ : 
    (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                                365 ημέρες 


γ) Για ΕΡΤ : 
     ετήσια χρέωση ΕΡΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού 
                                  365 ημέρες 
22
x
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ (όνομα τράπεζας)
Εμφανίζεται σε πελάτες που έχουν ενεργή πάγια τραπεζική εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών τους.
 1. 1. Διεύθυνση Καταστήματος ΔΕΗ
  Διεύθυνση Καταστήματος ΔΕΗ στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει το ακίνητό σας.
 2. 2. Τηλέφωνα επικοινωνίας
  Πληροφορίες: εξυπηρέτηση πελατών ΔΕΗ 
  Βλάβες: εξυπηρέτηση ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο), για προβλήματα ηλεκτροδότησης (βλάβες) 
  Καταμέτρηση: εξυπηρέτησης ΔΕΔΔΗΕ (Δίκτυο), για θέματα καταμέτρησης της παροχής σας 

 3. 3. Κωδικός Ηλεκτρονικής Πληρωμής
  Είναι απαραίτητος για την εξόφληση του λογαριασμού μέσω των τραπεζικών ΑΤΜ, phone-banking και e-banking.
 4. 4. Συνολικό ποσό πληρωμής
  Το άθροισμα όλων των χρεώσεων που γίνονται μέσω του λογαριασμού ρεύματος, καθώς επίσης τυχόν ανεξόφλητο προηγούμενο ποσό.
 5. 5. Λογαριασμός Συμβολαίου
  Είναι μοναδικός για κάθε πελάτη. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, σε κάθε επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γνωρίζετε τον Αριθμό Λογαριασμού Συμβολαίου που αναφέρεστε.
 6. 6. Περίοδος κατανάλωσης και Ημέρες
  Περίοδος κατανάλωσης για την οποία χρεώνεστε στον παρόντα λογαριασμό. Από κάτω εμφανίζεται ο ακριβής αριθμός ημερών της περιόδου κατανάλωσης.
 7. 7. Κατανάλωση
  Το σύνολο της ενέργειας που καταναλώθηκε τη συγκεκριμένη περίοδο κατανάλωσης.
 8. 8. Α/Α Λογαριασμού και Ημερομηνία Έκδοσής του
  Α/Α Λογαριασμού και Ημερομηνία Έκδοσής του, αποτελούν στοιχεία φορολογικού παραστατικού.
 9. 9. Εγγύηση
  Το ποσό της εγγύησης που έχετε καταβάλει κατά την υπογραφή της Σύμβασης Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με τυχόν αναπροσαρμογή βάσει Κώδικα Προμηθείας.
 10. 10. Είδος λογαριασμού
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ. 
  Στις περιπτώσεις πελατών δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ), εφόσον ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός έχει υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ΚΟΤ, αναγράφεται επιπρόσθετα η σήμανση “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ”.  

  ΕΝΑΝΤΙ: λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.
   
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ: λογαριασμός που εκδίδεται εκτός τακτικών ημερομηνιών καταμέτρησης (πχ. λόγω διόρθωσης λογαριασμού)

  ΤΕΛΙΚΟΣ:
  λογαριασμός που εκδίδεται μετά την Λύση Σύμβασης Προμήθειας.

 11. 11. Είδος λογαριασμού
  ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΣ: λογαριασμός που περιλαμβάνει την αξία της κατανάλωσης όλης της περιόδου κατανάλωσης που καταμετρήθηκε (4μήνου ή μηνός), μειωμένη κατά το ποσό που ήδη χρεώθηκε στον ενδιάμεσο ΕΝΑΝΤΙ λογαριασμό, για ΑΞΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΕΝΑΝΤΙ. 
  Στις περιπτώσεις πελατών δικαιούχων του Κοινωνικού Τιμολογίου (ΚΟΤ), εφόσον ο Εκκαθαριστικός λογαριασμός έχει υπολογιστεί με βάση τις τιμές του ΚΟΤ, αναγράφεται επιπρόσθετα η σήμανση “ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ”.  

  ΕΝΑΝΤΙ: λογαριασμός που υπολογίζεται με βάση ιστορικά στοιχεία του πελάτη, όπως καταναλώσεις αντίστοιχης χρονικής περιόδου προηγούμενου έτους και την εικόνα των καταναλώσεων του τρέχοντος έτους.
   
  ΕΚΤΑΚΤΟΣ: λογαριασμός που εκδίδεται εκτός τακτικών ημερομηνιών καταμέτρησης (πχ. λόγω διόρθωσης λογαριασμού)

  ΤΕΛΙΚΟΣ:
  λογαριασμός που εκδίδεται μετά την Λύση Σύμβασης Προμήθειας.

 12. 12. Ονοματεπώνυμο και Διεύθυνση
  Ονοματεπώνυμο συμβαλλόμενου πελάτη και διεύθυνση στην οποία αποστέλλονται οι λογαριασμοί.
 13. 13. Διεύθυνση ακινήτου
  Διεύθυνση του ακινήτου που ηλεκτροδοτείται από τη συγκεκριμένη παροχή.
 14. 14. Ο Αριθμός Παροχής
  Ο Αριθμός Παροχής είναι μοναδικός για κάθε ακίνητο. Για την ταχύτερη εξυπηρέτησή σας, σε κάθε επικοινωνία με τη ΔΕΗ θα πρέπει να γνωρίζετε τον Αριθμό Παροχής που αναφέρεστε. Ο αριθμός παροχής αναγράφεται και σε μεταλλικό ταμπελάκι πάνω στο μετρητή σας.
 15. 15. Τιμολόγιο
  Είδος χορηγούμενου τιμολογίου (π.χ. Γ1 Οικιακό Τιμολόγιο, Γ1Ν Οικιακό Τιμολόγιο, Γ21 Επαγγελματικό κλπ) σύμφωνα με τη Σύμβαση Προμήθειας που έχετε υπογράψει και βάσει αυτού τιμολογείστε.  Στις περιπτώσεις πελατών που έχουν ενταχθεί στο Μητρώο των Ευάλωτων ή έχει χορηγηθεί το Κοινωνικό Τιμολόγιο υπάρχει επιπρόσθετα σχετική σήμανση ανάλογα με την κατηγορία ένταξης (ΚΟΤ/Α, ΚΟΤ/Β, ΕΥΑ/Η κλπ).
 16. 16. Συνοπτικά όλες οι χρεώσεις
  Απεικονίζονται συνοπτικά όλες οι χρεώσεις του λογαριασμού σας, οι οποίες αναλύονται στην πίσω όψη.
 17. 17. Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
  Περιλαμβάνει τις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν: α) στη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς & Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους Έναντι. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις.
 18. 18. Έναντι Χρέωση Πίστωση
  Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι που χρεώθηκε/πιστώθηκε.
 19. 19. Διάφορες Χρεώσεις/Πιστώσεις
  Περιλαμβάνει όλες τις λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν :
  Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και 
  Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

  Α) Χρεοπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα 

  α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα
  β) διορθωτικές εγγραφές
  γ) ποσά στρογγυλοποιήσεων 
  δ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.) 

  Β) Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος 
  α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης. 
  β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

 20. 20. ΦΠΑ
  Ποσό ΦΠΑ που χρεώνεται στον υπόψη λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.
 21. 21. Χρεώσεις Δήμου & ΕΡΤ
  Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων  τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ και αποδίδει στους αρμόδιους φορείς.

  Τα υπέρ Δήμου ποσά (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ). υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός. 

  Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως: 

  α) Για ΔΤ, ΔΦ : 
      (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                                 365 ημέρες 


  β) Για ΤΑΠ : 
      (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                                  365 ημέρες 


  γ) Για ΕΡΤ : 
       ετήσια χρέωση ΕΡΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού 
                                    365 ημέρες 
 22. 22. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΟΥΜΕΝΟΣ ΑΠΟ (όνομα τράπεζας)
  Εμφανίζεται σε πελάτες που έχουν ενεργή πάγια τραπεζική εντολή για την εξόφληση των λογαριασμών τους.
23
x
Στον υπόψη πίνακα εμφανίζονται
α) ο αριθμός του μετρητή και ο τύπος ένδειξης (πχ. ημέρας ή νύχτας)β) οι ενδείξεις του/των μετρητών και το σύνολο της κατανάλωσης. γ) Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής (kVA), όπως προκύπτει από τη συμφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεων σας με το Δίκτυο.δ) Συντελεστής Μετασχηματισμού: Είναι ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση που κατέγραψε ο μετρητής σας, προκειμένου να υπολογιστεί η πραγματική κατανάλωσή σας. Αν για παράδειγμα ο συντελεστής αυτός είναι 40 και η καταγεγραμμένη κατανάλωση 100, αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα που αφορά ο λογαριασμός καταναλώθηκαν 4.000 kWh (=40X100). Αφορά στις παροχές με συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη από 85 kVA. στ) Συντελεστής Χρησιμοποίησης : Υπολογίζεται  σε ορισμένους πελάτες  και δηλώνει την αποτελεσματική χρήση της ισχύος που απορροφήθηκε από το δίκτυο. ε) Συντελεστής ισχύος (συνφ): Υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1) δ) Χρεωστέα Ζήτηση (KW): Υπολογίζεται στις παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 35 kVA και δηλώνει το μέγιστο της ζητούμενης ισχύος στην περίοδο που αφορά ο λογαριασμός.

24
x
Καταχωρίση ένδειξης του μετρητή σας
Παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με το χρονικό διάστημα που μπορείτε να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σας (υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ), προκειμένου να λάβετε Εκκαθαριστικό λογαριασμό αντί για Έναντι.
25
x
Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Στο πεδίο αυτό γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, περιλαμβάνει δηλαδή το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται στον Εκκαθαριστικό λογαριασμό, γι’ αυτό στον Έναντι λογαριασμό, το υπόψη πεδίο είναι κενό. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις.
26
x
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
Περιλαμβάνει τις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν: α) στη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς & Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους Έναντι. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις.
27
x
Έναντι Χρέωση Πίστωση
Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι που χρεώθηκε/πιστώθηκε.
28
x
Διάφορες Χρεώσεις/Πιστώσεις
Περιλαμβάνει όλες τις λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν :
Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και 
Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

Α) Χρεοπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα 

α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 
β) διορθωτικές εγγραφές
γ) ποσά στρογγυλοποιήσεων 
δ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.) 

Β) Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος 
α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης. 
β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

29
x
ΦΠΑ
Ποσό ΦΠΑ που χρεώνεται στον υπόψη λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.
30
x
Χρεώσεις Δήμου & ΕΡΤ
Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων  τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ και αποδίδει στους αρμόδιους φορείς.

Τα υπέρ Δήμου ποσά (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ). υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός. 

Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως: 

α) Για ΔΤ, ΔΦ : 
    (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                               365 ημέρες 


β) Για ΤΑΠ : 
    (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                                365 ημέρες 

γ) Για ΕΡΤ : 
    ετήσια χρέωση ΕΡΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού 
                                  365 ημέρες 

 1. 23. Στον υπόψη πίνακα εμφανίζονται
  α) ο αριθμός του μετρητή και ο τύπος ένδειξης (πχ. ημέρας ή νύχτας)  β) οι ενδείξεις του/των μετρητών και το σύνολο της κατανάλωσης.   γ) Συμφωνημένη Ισχύς Παροχής (kVA), όπως προκύπτει από τη συμφωνία σύνδεσης των εγκαταστάσεων σας με το Δίκτυο.  δ) Συντελεστής Μετασχηματισμού: Είναι ο συντελεστής με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η κατανάλωση που κατέγραψε ο μετρητής σας, προκειμένου να υπολογιστεί η πραγματική κατανάλωσή σας. Αν για παράδειγμα ο συντελεστής αυτός είναι 40 και η καταγεγραμμένη κατανάλωση 100, αυτό σημαίνει ότι στο διάστημα που αφορά ο λογαριασμός καταναλώθηκαν 4.000 kWh (=40X100). Αφορά στις παροχές με συμφωνημένη ισχύ μεγαλύτερη από 85 kVA.   στ) Συντελεστής Χρησιμοποίησης : Υπολογίζεται  σε ορισμένους πελάτες  και δηλώνει την αποτελεσματική χρήση της ισχύος που απορροφήθηκε από το δίκτυο.   ε) Συντελεστής ισχύος (συνφ): Υπολογίζεται σε ορισμένες κατηγορίες πελατών με μεγάλη συμφωνημένη ισχύ και υπολογίζεται από τις καταναλώσεις ενεργού και αέργου ενέργειας. Για τους υπόλοιπους πελάτες ο συντελεστής ισχύος λαμβάνεται ίσος με τη μονάδα (συνφ=1)   δ) Χρεωστέα Ζήτηση (KW): Υπολογίζεται στις παροχές ισχύος μεγαλύτερης των 35 kVA και δηλώνει το μέγιστο της ζητούμενης ισχύος στην περίοδο που αφορά ο λογαριασμός.

 2. 24. Καταχωρίση ένδειξης του μετρητή σας
  Παρέχεται πληροφόρηση αναφορικά με το χρονικό διάστημα που μπορείτε να καταχωρίσετε την ένδειξη του μετρητή σας (υπηρεσία ΔΕΔΔΗΕ), προκειμένου να λάβετε Εκκαθαριστικό λογαριασμό αντί για Έναντι.
 3. 25. Χρέωση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας
  Στο πεδίο αυτό γίνεται ο υπολογισμός της χρέωσης του ηλεκτρικού ρεύματος βάσει της καταναλωθείσας ενέργειας και του ισχύοντος τιμοκαταλόγου, περιλαμβάνει δηλαδή το κόστος και τις λοιπές δαπάνες για την παραγωγή και την προμήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας στους πελάτες. Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος γίνεται στον Εκκαθαριστικό λογαριασμό, γι’ αυτό στον Έναντι λογαριασμό, το υπόψη πεδίο είναι κενό. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις.
 4. 26. Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις
  Περιλαμβάνει τις χρεώσεις που εφαρμόζονται σε όλους τους πελάτες που κάνουν χρήση του Εθνικού Ηλεκτρικού Συστήματος, ανεξαρτήτως του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν επιλέξει. Οι χρεώσεις αυτές αφορούν: α) στη χρήση του Συστήματος Μεταφοράς & Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, β) στις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) και γ) στο ειδικό τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), που προορίζεται για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η ανάλυση αυτών των χρεώσεων εμφανίζεται μόνο στους Εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και όχι στους Έναντι. Δείτε περισσότερες πληροφορίες στις Συχνές Ερωτήσεις.
 5. 27. Έναντι Χρέωση Πίστωση
  Στο πεδίο αυτό εμφανίζεται το ποσό του Έναντι που χρεώθηκε/πιστώθηκε.
 6. 28. Διάφορες Χρεώσεις/Πιστώσεις
  Περιλαμβάνει όλες τις λοιπές χρεοπιστώσεις που αφορούν :
  Α) στο ηλεκτρικό ρεύμα, πέραν της χρέωσης προμήθειας, των ρυθμιζόμενων χρεώσεων και της χρέωσης του Έναντι ποσού, και 
  Β) στις χρεώσεις που αποδίδονται στο κράτος

  Α) Χρεοπιστώσεις που αφορούν στο ηλεκτρικό ρεύμα 

  α) χρεοπιστώσεις από πώληση παραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα 
  β) διορθωτικές εγγραφές
  γ) ποσά στρογγυλοποιήσεων 
  δ) χρεώσεις εργασιών Δικτύου (πχ. Έλεγχος μετρητή, μετατόπιση παροχής, τήξη ασφαλειών, κ.α.) 

  Β) Χρεοπιστώσεις που αποδίδονται στο κράτος 
  α) ΕΦΚ (Ν.3336/05): Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης τον οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Ο ΕΦΚ χρεώνεται μόνο στους εκκαθαριστικούς λογαριασμούς και υπολογίζεται επί της κατανάλωσης. 
  β) ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (Ν.2093/92) : Ειδικό Τέλος 5‰, το οποίο συνεισπράττει η ΔΕΗ με τους λογαριασμούς ρεύματος και αποδίδει στο Κράτος. Η χρέωση για ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ υπολογίζεται επί της αξίας του καταναλισκόμενου ρεύματος προσαυξημένης με τη χρέωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης. 

 7. 29. ΦΠΑ
  Ποσό ΦΠΑ που χρεώνεται στον υπόψη λογαριασμό. Σημειώνεται ότι η Χρέωση Προμήθειας, οι Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και ο ΕΦΚ υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ, ενώ το ΕΙΔ.ΤΕΛΟΣ 5‰, οι στρογγυλοποιήσεις και τα ποσά υπέρ τρίτων (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ, ΕΡΤ) δεν υπόκεινται.
 8. 30. Χρεώσεις Δήμου & ΕΡΤ
  Αφορούν χρεώσεις υπέρ τρίτων  τις οποίες συνεισπράττει η ΔΕΗ και αποδίδει στους αρμόδιους φορείς.

  Τα υπέρ Δήμου ποσά (ΔΤ, ΔΦ, ΤΑΠ). υπολογίζονται σε κάθε λογαριασμό ανεξαρτήτως εάν είναι Έναντι ή Εκκαθαριστικός. 

  Ο υπολογισμός γίνεται ως ακολούθως: 

  α) Για ΔΤ, ΔΦ : 
      (τ.μ. ακινήτου) Χ (συντελεστή Δ.Τ ή Δ.Φ.) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                                 365 ημέρες 


  β) Για ΤΑΠ : 
      (τ.μ. ακινήτου) Χ (τιμή ζώνης) Χ (παλαιότητα) Χ (συντ. ΤΑΠ) Χ (ημέρες έκδοσης λογ/σμού) 
                                                  365 ημέρες 

  γ) Για ΕΡΤ : 
      ετήσια χρέωση ΕΡΤ x ημέρες έκδοσης λογ/σμού 
                                    365 ημέρες 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.