Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Αποτελέσματα έτους 2004 της ΔΕΗ Α.Ε με βάση τα ΔΠΧΑ

Αποτελέσματα έτους 2004 της ΔΕΗ Α.Ε με βάση τα ΔΠΧΑ


 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ  A.E.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

Αποτελέσματα έτους 2004 της ΔΕΗ Α.Ε με βάση τα ΔΠΧΑ.

 

Αποτελέσματα έτους 2004 της ΔΕΗ Α.Ε. μετά από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων

« O λόγος Καθαρoύ  Χρέους προς Καθαρή Θέση μειώθηκε  σε 0,86 [1] »


Όπως αναφέρθηκε στο Δελτίο Τύπου της 24ης Φεβρουαρίου 2005,η Εταιρία στα πλαίσια των διατάξεων του Νόμου 3229/2004, προέβη σε αναπροσαρμογή των αξιών των ακινήτων της, μετά από εκτίμηση που διενεργήθηκε από ανεξάρτητο εκτιμητή.

Από την εκτίμηση, προέκυψε καθαρή υπεραξία € 620,8 εκατ. και φόρος υπεραξίας ύψους € 36,4 εκατ. όπως προσδιορίσθηκε με βάση το Νόμο 3229/2004, που πιστώθηκαν και χρεώθηκαν, αντίστοιχα, στην Καθαρή Θέση. Η Καθαρή Θέση διαμορφώθηκε σε € 4.225,4 εκατ. από € 3.484 εκατ. το 2003 και ο λόγος Καθαρού Χρέους προς Καθαρή Θέση μειώθηκε σε 0,86 από 1,12 το 2003.

Επιπρόσθετα, ποσό € 17,1 εκατ που αντιπροσωπεύει τμήμα της μείωσης αξιών παγίων, που προέκυψε από την εκτίμηση, χρεώθηκε στα " άλλα έσοδα (έξοδα), καθαρά". Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, οι οικονομικές καταστάσεις 2004 να εμφανίζουν καθαρά έξοδα ύψους € 3,2 εκατ. σε σύγκριση με καθαρά έσοδα ύψους € 9,2 εκατ. το 2003.

Tα Κέρδη Προ Φόρων ανήλθαν σε € 502,3 εκατ και είναι αυξημένα κατά 5,7%, έναντι των € 475,3 εκατ. το 2003. Μετά την εφαρμογή των νέων φορολογικών συντελεστών εισοδήματος, σε συνδυασμό με την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, προέκυψε καθαρή επιβάρυνση του φόρου έξοδο κατά € 15 εκατ. με συνέπεια τα Καθαρά Κέρδη να μειωθούν κατά 3,8% σε € 293,1 εκατ από € 304,6 το 2003. Τα κέρδη ανά μετοχή μειώθηκαν από € 1,31 σε € 1,26.

Μετά την εκτίμηση των ακινήτων, ο ανεξάρτητος εκτιμητής προχώρησε στην εκτίμηση των λοιπών παγίων περιουσιακών στοιχείων (δηλαδή τεχνικών έργων, μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ). Τα αποτελέσματα της εκτίμησης αυτής δεν έχουν ακόμα οριστικοποιηθεί και θα καταχωρηθούν στα Βιβλία της Εταιρείας εντός του 2005.

[1] Τα χρηματοοικονομικά στοιχεία που περιέχονται στο Δελτίο, βασίζονται στα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, πρώην Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 

 

Στοιχεία κερδοφορίας (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

 

2004

Ελεγμένα

2003

Ελεγμένα

Δ%

 

Κύκλος Εργασιών

4.095,0

3.897,5

5,1%

ΚΠΑΤΦ (EBITDA)

1.210,0

1.138,4

6,3%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ

29,5%

29,2%

1%

Λειτουργ. Κέρδη (ΛΚ)

654,7

592,7

10,5%

Περιθώριο ΛΚ

16,0%

15,2%

5,3%

Καθαρά Κέρδη

293,1

304,6

-3,8%

Κέρδη ανά μετοχή (ευρώ)

1,26

1,31

-3,8%

Αριθμός μετοχών (σε εκατ.)

232

232

-

Καθαρό χρέος

3.635,1

3.892,0

-6,6%

 

 

 

Αποτελέσματα Χρήσεως (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

 

2004

 Ελεγμένα  

2003

Ελεγμένα   

Δ (%)

 

Κύκλος Εργασιών

4.095,0

3.897,5

5,1%

Λειτουργικά Έξοδα (εξ. Των αποσβέσεων)

2.885,0

2.759,1

4,6%

-  Δαπάνη Μισθοδοσίας

1.153,0

1.079,0

6,9%

-  Κόστος Καυσίμων

733,8

751,8

-2,4%

-  Δαπάνη Αγοράς Ενέργειας

182,2

157,3

15,8%

-  Δαπάνη Χρήσεως Συστήματος Μεταφοράς

259,2

243,2

6,6%

-   Λοιπά Λειτουργικά Έξοδα

556,8

527,8

5,5%

Κέρδη προ τόκων, φόρων αποσβέσεων (ΚΠΑΤΦ)

1.210,0

1.138,4

6,3%

Περιθώριο ΚΠΑΤΦ (%)

29,5%

29,2%

1% 

Αποσβέσεις

555,3

545,7

1,8%

Λειτουργικά Κέρδη (ΛΚ)

654,7

592,7

10,5%

Περιθώριο ΛΚ  (%)

16,0%

15,2%

5,3% 

Μη Λειτουργικά Έξοδα

152,4

117,4

29,8%

-    Καθαρά Χρηματοοικονομικά Έξοδα

130,6

134,8

-3,1%

-     Συναλλαγματικές Διαφορές

-10,4

35,1

-129,6%

-    Λοιπά Έσοδα (Έξοδα)

-3,2

9,2

-134,8%

-    Ζημία από συνδεδεμένες εταιρείες

8,2

26,9

-69,5%

Κέρδη προ Φόρων

502,3

475,3

5,7%

  Καθαρά Κέρδη

293,1

304,6

-3,8%

Κέρδη ανά μετοχή (σε Ευρώ)

1,26

1,31

-3,8%

 

 

 

 

 

 Κύρια στοιχεία Ισολογισμού (σε εκατ. Ευρώ)

 

 

2004

Ελεγμένα 

2003

Ελεγμένα

Δ (%)

 

Καθαρό Χρέος

3.635,1

3.892,0

-6,6%

Συνολική Καθαρή Θέση


4.225,4


3.484,0


21,3%

Επενδύσεις

  755,6

723,9

4,4 % Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε :
Γρηγόρης Αναστασιάδης, Γενικός Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών τηλ. 210 5225346.


Αθήνα, 26 Μαΐου 2005                                                           ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

 

 

 

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.