Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Περιβάλλον

Συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για το Περιβάλλον


Υπάρχουν πολλά ερωτήματα που τίθενται στη ΔΕΗ κάθε μέρα από τους πολιτικούς, τους πελάτες, τους υπαλλήλους, το ευρύ κοινό. Πρέπει να προβλεφθεί δυνατότητα ερώτησης από το κοινό και αντίστοιχα της απάντησής της.


Πιθανή ερώτηση: Ποια είναι τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα που εξασφαλίζουν οι τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ;

Απάντηση: 

Οι ΥΗΣ με τις Τεχνητές Λίμνες τους, ως έργα πολλαπλού σκοπού, πέραν της παραγωγής καθαρής ενέργειας:

• Παρέχουν αντιπλημμυρική προστασία στα κατάντη.

• Εξασφαλίζουν επάρκεια νερού για κάλυψη αναγκών (ύδρευση πόλεων, αρδεύσεις, λοιπές χρήσεις ) και σε περιόδους ξηρασίας.

• Εξασφαλίζουν μόνιμη παροχή νερού στις κοίτες των ποταμών για διατήρηση των οικοσυστημάτων.

• Αποτελούν ιδανικό περιβάλλον επιβίωσης και ανάπτυξης πολλών ειδών χλωρίδας και πανίδας.

• Αναβαθμίζουν αισθητικά το τοπίο και, στις περισσότερες περιπτώσεις, εξελίσσονται σε μοναδικής ομορφιάς υγροβιότοπους.

• Παρέχουν δυνατότητες ανάπτυξης δραστηριοτήτων όπως αλιεία, ναυταθλητισμός, αναψυχή, περιβαλλοντική εκπαίδευση, εναλλακτικός τουρισμός κ.λ.π.

Πιθανή ερώτηση: Ποιες είναι οι δράσεις της ΔΕΗ για την πρόληψη και τον έλεγχο των εκπομπών στην ατμόσφαιρα των θερμικών Σταθμών;

Απάντηση: 

Η ΔΕΗ υλοποιεί δράσεις οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχο και στην μείωση των εκπομπών στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του θείου SO2, οξειδίων του αζώτου NOx και αιωρούμενων σωματιδίων (κονιορτού) από τις μεγάλες εγκαταστάσεις μονάδων καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της Χώρας για την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΕΣΜΕ) και από την περιβαλλοντική Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων.

Οι δράσεις της ΔΕΗ για την πρόληψη και τον έλεγχο των εκπομπών στην ατμόσφαιρα των θερμικών Σταθμών αφορούν κυρίως σε δράσεις ελέγχου και βελτίωσης της ποιότητας των χρησιμοποιουμένων καυσίμων, όπως η ανάμιξη λιγνίτη τροφοδοσίας των ΑΗΣ Καρδιάς και Αγίου Δημητρίου, η τροφοδοσία με μαζούτ χαμηλού θείου, (περιεκτικότητας 1% κ.β. σε θείο), όλων των πετρελαϊκών σταθμών που χρησιμοποιούν καύσιμο μαζούτ, η λειτουργία συγκροτημάτων αποθείωσης των καυσαερίων στις Μονάδες ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και στον ΑΗΣ Μελίτης, η αντικατάσταση, αναβάθμιση και προσθήκη νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων τέφρας υπερσύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης στις λιγνιτικές Μονάδες. 

Σε εφαρμογή του άρθρου 32 της νέας Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, για τις βιομηχανικές εκπομπές, η Ελλάδα επεξεργάστηκε και υπέβαλε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΜΕΣΜΕ), που αφορούσε τις Μονάδες Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, τις Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και Ι του ΑΗΣ Μελίτης. Το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσα στο 2013.

Το ΜΕΣΜΕ έχει διάρκεια από 01.01.2016 έως 30.06.2020 και επιβάλλει γραμμική μείωση (μεταξύ 2016 και 2019) των συνολικών ετήσιων εκπομπών των Μονάδων που εντάσσονται για το διοξείδιο του θείου SO2 και τα αιωρούμενα σωματίδια, δίνοντας δυνατότητα για σταδιακή υλοποίηση των απαραίτητων περιβαλλοντικών επενδύσεων σε αυτές.
Για τις εκπομπές NΟx, απαιτείται συμμόρφωση ήδη από 01.01.2016.
Τον Νοέμβριο του 2013 η ΔΕΗ αιτήθηκε την τροποποίηση του ΜΕΣΜΕ με την απένταξη των Μονάδων ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς.

Το τροποποιημένο ΜΕΣΜΕ επανακατατέθηκε την 18.03.2014 από την Ελλάδα και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 07.07.2014. Τελικά, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΜΕΣΜΕ, σε αυτό εντάσσονται οι ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Μελίτης, Μεγαλόπολης Α’ και Β’ (Μονάδα 4).
Επίσης, η ΔΕΗ αιτήθηκε την ένταξη σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/EE για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-31.12.2023 των εξής Μονάδων:

     Ι - ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου.
 Ι , ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς

Για την τήρηση του ΜΕΣΜΕ η ΔΕΗ αποφάσισε:

- την κατασκευή έργων ξηρής αποθείωσης καυσαερίων, με ενδεχόμενη επιλογή υγρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, αναλόγως των αποτελεσμάτων των εν εξελίξει δοκιμών στη Μονάδα ΙΙΙ και την κατασκευή έργου υγρής αποθείωσης καυσαερίων στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.
- την κατασκευή έργων μείωσης των εκπομπών ΝΟx, με εκτενή πρωτογενή μέτρα στις Μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και μικρότερης έκτασης επεμβάσεις με πρωτογενή μέτρα στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β.

Πιθανή ερώτηση: Ποιες είναι οι δράσεις της ΔΕΗ για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 των θερμικών Σταθμών;

Απάντηση:

Για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 των θερμικών Σταθμών, η Επιχείρηση υλοποιεί δράσεις και προγράμματα, που περιλαμβάνουν επενδύσεις, για την αντικατάσταση παλαιών Μονάδων Παραγωγής με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης, για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς υφιστάμενων Μονάδων, για τη βελτίωση χαρακτηριστικών ενεργειακού μίγματος, για την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών Μονάδων και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, για την προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και για την ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης, η ΔΕΗ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και ενημερώνεται συνεχώς για την εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών λιγνίτη, για τις εξελίξεις της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης CO2. 


Πιθανή ερώτηση: Μπορείτε να μας αναφέρετε στοιχεία σχετικά με την Τηλεθέρμανση που εξασφαλίζει η ΔΕΗ σε περιοχές δραστηριοποίησής της; Ποια είναι τα οφέλη από την Τηλεθέρμανση για το Περιβάλλον και τους κατοίκους;

Απάντηση:

Η ΔΕΗ, μέσω προγραμμάτων που αναπτύσσονται σε συνεργασία με τους τοπικούς δήμους και τις αρμόδιες δημοτικές επιχειρήσεις, αξιοποιεί τη θερμότητα που παράγεται από ατμοηλεκτρικούς λιγνιτικούς σταθμούς παραγωγής στη Δυτική Μακεδονία και την Αρκαδία, και παρέχει θερμική ενέργεια, με τη μορφή θερμού νερού, για κάλυψη των αναγκών θέρμανσης, για αστική χρήση, στην Κοζάνη, την Πτολεμαΐδα, το Αμύνταιο και τη Μεγαλόπολη. Το κόστος παροχής θερμικής ενέργειας με τη μέθοδο της τηλεθέρμανσης είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με άλλους συμβατικούς τρόπους θέρμανσης.
Η παροχή υπηρεσιών τηλεθέρμανσης αποτελεί πρότυπο βιώσιμης διαχείρισης, καθώς χαρακτηρίζεται από πολλαπλά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, με σημαντικότερα τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, λόγω αποφυγής καύσης υδρογονανθράκων και ξυλείας για θέρμανση, και τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν για τις τοπικές κοινότητες, λόγω του μειωμένου κόστους θέρμανσης.
Το 2012 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα τηλεθέρμανσης δύο ακόμα λιγνιτικές Μονάδες παραγωγής, η Καρδιά ΙΙΙ και η Καρδιά IV, οι οποίες παρέχουν θερμική ενέργεια για την πόλη της Πτολεμαΐδας. Προγραμματίζεται η τηλεθέρμανση της πόλης της Φλώρινας. 


Πιθανή ερώτηση: Μπορείτε να μας αναφέρετε κατά πόσον οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2;

Απάντηση:

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς έχει μηδενικές εκπομπές CO2. Σε περιόδους επάρκειας υδατικών αποθεμάτων η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς υποκαθιστά παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Θερμικούς Σταθμούς. 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ