Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ποιότητα του αέρα

Η ποιότητα του αέρα


1. Η ποιότητα του αέρα

Η ΔΕΗ υλοποιεί δράσεις οι οποίες στοχεύουν στον έλεγχο και τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα διοξειδίου του θείου SO2, οξειδίων του αζώτου NOx και αιωρούμενων σωματιδίων από τις μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης, στις οποίες χρησιμοποιούνται στερεά ή υγρά καύσιμα, συμβάλλοντας στην προσπάθεια της Χώρας για την επίτευξη των στόχων που απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΕΣΜΕ), και από την περιβαλλοντική Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων.

Κάθε υφιστάμενη εγκατάσταση μονάδας καύσης λειτουργεί σύμφωνα με τις γενικές αρχές που διέπουν τις βασικές υποχρεώσεις της ΔΕΗ και με την εφαρμογή όλων των απαραίτητων μέτρων για την επίτευξη υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος.


Σε εφαρμογή του άρθρου 32 της νέας Οδηγίας 2010/75/ΕΕ, για τις βιομηχανικές εκπομπές, η Ελλάδα επεξεργάστηκε και υπέβαλε προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών, (ΜΕΣΜΕ), που αφορούσε τις Μονάδες Ι-V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, τις Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και Ι του ΑΗΣ Μελίτης. Το Μεταβατικό Εθνικό Σχέδιο Μείωσης Εκπομπών εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2013.

Το ΜΕΣΜΕ έχει διάρκεια από 01.01.2016 έως 30.06.2020 και επιβάλλει γραμμική μείωση (μεταξύ 2016 και 2019) των συνολικών ετήσιων εκπομπών των Μονάδων που εντάσσονται για το διοξείδιο του θείου SO2 και τα αιωρούμενα σωματίδια, δίνοντας δυνατότητα για σταδιακή υλοποίηση των απαραίτητων περιβαλλοντικών επενδύσεων σε αυτές.

Για τις εκπομπές NΟx, απαιτείται συμμόρφωση ήδη από 01.01.2016.

Το Δεκέμβριο του 2013 η ΔΕΗ αιτήθηκε την τροποποίηση του ΜΕΣΜΕ με την απένταξη των Μονάδων ΙΙΙ & ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς.

Το τροποποιημένο ΜΕΣΜΕ επανακατατέθηκε την 18.03.2014 από την Ελλάδα και εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την 07.07.2014. Τελικά, σύμφωνα με το αναθεωρημένο ΜΕΣΜΕ, σε αυτό εντάσσονται οι ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Μελίτης, Μεγαλόπολης Α’ και Β’ (Μονάδα 4).

Επίσης, η ΔΕΗ αιτήθηκε την ένταξη σε καθεστώς παρέκκλισης περιορισμένης διάρκειας του άρθρου 33 της Οδηγίας 2010/75/EE για τη χρονική περίοδο 01.01.2016-31.12.2023 των εξής Μονάδων:

 Ι - ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου
 Ι , ΙΙ, ΙΙΙ και ΙV του ΑΗΣ Καρδιάς 

1.1 Μείωση εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2)

Για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου (SO2) από τις μονάδες καύσης που χρησιμοποιούν στερεά ή υγρά καύσιμα, η ΔΕΗ υλοποίησε μία σειρά από σχετικά μέτρα και παρεμβάσεις:

• Κατασκευάστηκαν και λειτουργούν συγκροτήματα αποθείωσης των καυσαερίων στις Μονάδες ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α, IV του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β και στον ΑΗΣ Μελίτης.
• Από τον Οκτώβριο του 2007, όλοι οι πετρελαϊκοί σταθμοί που χρησιμοποιούν καύσιμο μαζούτ, τροφοδοτούνται με μαζούτ χαμηλού θείου (περιεκτικότητας 1% κ.β. σε θείο).
• Τα ορυχεία του Νότιου Πεδίου και Πεδίου Καρδιάς της Δυτικής Μακεδονίας διασυνδέθηκαν μεταξύ τους με αντίστροφους ταινιοδρόμους μεταφοράς έτσι ώστε να υπάρχει σταθερότητα στην τροφοδοσία των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Καρδιάς. Τα περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση των ως άνω διασυνδέσεων είναι η ομαλή και σταθερή τροφοδοσία των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Καρδιάς με την ποσότητα και ποιότητα του απαιτουμένου καυσίμου, η αύξηση του βαθμού απόδοσης των μονάδων των σταθμών και η μείωση των παραγόμενων από τις μονάδες εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων (τέφρα, CO2, NOx, SΟx κλπ), καθώς και η μείωση σκόνης από τη σημαντική μείωση της κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων διακίνησης λιγνίτη από τα εν λόγω Ορυχεία προς τους αντίστοιχους ΑΗΣ.
• Εξετάστηκε πιλοτικά η εφαρμογή της μεθόδου ξηρής αποθείωσης πολλαπλών σημείων έγχυσης στη Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.
• Ανατέθηκε σε εξειδικευμένη εταιρεία - σύμβουλο, η διενέργεια προμελέτης για τη μείωση εκπομπών SO2 σε λιγνιτικές Μονάδες στη Δυτική Μακεδονία (Μονάδες I-IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και Ι-ΙΙ του ΑΗΣ Αμυνταίου).
Για την τήρηση του ΜΕΣΜΕ η ΔΕΗ το 2012 αποφάσισε την κατασκευή έργων ξηρής αποθείωσης καυσαερίων, με ενδεχόμενη επιλογή υγρής αποθείωσης καυσαερίων στις Μονάδες I-IV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, αναλόγως των αποτελεσμάτων των εν εξελίξει δοκιμών στη Μονάδα ΙΙΙ και την κατασκευή έργου υγρής αποθείωσης καυσαερίων στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου. 

1.2 Μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου

Για τον έλεγχο και τη μείωση των εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOX) από τις μονάδες καύσης ολοκληρώθηκε προμελέτη για τη μείωση εκπομπών οξειδίων του αζώτου (NOX) στις μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου.

Για την τήρηση του ΜΕΣΜΕ η ΔΕΗ το 2012 αποφάσισε την κατασκευή έργων μείωσης των εκπομπών ΝΟx, με εκτενή πρωτογενή μέτρα στις Μονάδες Ι-ΙV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και μικρότερης έκτασης επεμβάσεις με πρωτογενή μέτρα στη Μονάδα V του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου και στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης Β. 

1.3 Μείωση εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων

Για τη μείωση των εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων από τις μονάδες καύσης, η Επιχείρηση υλοποίησε σημαντικές δράσεις και προγράμματα τα οποία περιλαμβάνουν:

• Aντικατάσταση, αναβάθμιση και προσθήκη νέων ηλεκτροστατικών φίλτρων (Η/Φ) τέφρας υπερσύγχρονης τεχνολογίας, υψηλού βαθμού απόδοσης, στις λιγνιτικές Μονάδες Ι, ΙΙ ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Καρδιάς, στις Μονάδες I,II,III και IV του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας, στις Μονάδες I και II του ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ, και τα Η/Φ τέφρας και λιγνίτη της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α. Το 2008 ολοκληρώθηκε και η αναβάθμιση των υφιστάμενων και προσθήκη νέων Η/Φ των Μονάδων Ι έως IV του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, συμβατικού τιμήματος 130 εκ. €, με θεαματικά αποτελέσματα στη μείωση των εκπομπών.

• Χρήση πρόσθετων και βελτιωτικών καύσης στους πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και αντικατάσταση των υφιστάμενων καυστήρων, με νέους του τύπου διασκορπισμού με ατμό. 
 
Χάρη στις αντικαταστάσεις των ηλεκτροστατικών φίλτρων των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οι εκπομπές σωματιδίων (κονιορτού) έχουν μειωθεί σημαντικά κατά την τελευταία δεκαετία. Οι εκπομπές SO2, NOx και σωματιδίων ανά kWh παραγόμενης ενέργειας από σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ έχουν μειωθεί ακόμη περισσότερο, ως αποτέλεσμα του βελτιωμένου καθαρισμού των καυσαερίων. 


1.4 Μέτρα ελαχιστοποίησης σκόνης

• Έχουν κατασκευαστεί δίκτυα διαβροχής νερού κατά μήκος του
ταινιοδρόμου τέφρας του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας
• Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας υλοποιεί δύο ερευνητικά έργα, με αντικείμενο την εκτίμηση της συμμετοχής της εξορυκτικής δραστηριότητας (εκσκαφή, απόθεση, διακίνηση υλικών) στις εκπομπές και συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων ΡΜ10 στην ατμόσφαιρα της περιοχής. 
 

1.5 Δίκτυο παρακολούθησης ποιότητας ατμόσφαιρας

Για τον έλεγχο της ποιότητας της ατμόσφαιρας στην ευρύτερη περιοχή λειτουργίας των Σταθμών Παραγωγής, η ΔΕΗ ξεκίνησε από το 1975 συστηματικές μετρήσεις και τήρηση έντυπου αρχείου των βασικών μετρούμενων ατμοσφαιρικών ρύπων και μετεωρολογικών παραμέτρων με δίκτυα σταθμών μέτρησης εξοπλισμένων με ημιαυτόματους αναλυτές.

Το 1997 άρχισε ο σταδιακός εκσυγχρονισμός των λειτουργούντων δικτύων σταθμών μέτρησης ποιότητας ατμόσφαιρας και μετεωρολογικών παραμέτρων με αυτόματους ηλεκτρονικούς αναλυτές και μετεωρολογικούς αισθητήρες, με Η/Υ για την αυτόματη συλλογή και καταγραφή των στοιχείων σε συνεχή βάση και διάταξη για τηλεμετάδοση τους σε καθορισμένους αποδέκτες.

Η ΔΕΗ διαθέτει δίκτυο 33 σταθμών μέτρησης ποιότητας της ατμόσφαιρας και μετεωρολογικών παραμέτρων, στις ευρύτερες περιοχές των Μονάδων παραγωγής και των ορυχείων.

Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι σταθμοί μέτρησης με τους μετρούμενους ρύπους: εκπομπές διοξειδίου του θείου, SO2, οξειδίων του αζώτου, NOx, αιωρούμενων σωματιδίων, PM10, PM2,5

Δίκτυο εγκατεστημένων σταθμών μέτρησης Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, της ΔΕΗ

ΘΕΣΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΜΕΤΡΟΥΜΕΝΟΙ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΙ ΡΥΠΟΙ

Βόρειο Σύστημα*

10

SO2, NOX, PM10, PM2,5

Κερατσίνι

2

NOX, O3

Λαύριο

1

SO2, NOX, PM10

Μεγαλόπολη

3

SO2, NOX, PM10

Αλιβέρι

2

SO2, NOX, PM10

Κομοτηνή

1

NOX

Χανιά
3 NOX
Λινοπεράματα
3 SO2, NOX, PM10
Αθερινόλακκος
2 SO2, NOX, PM10, PM2,5
 Ρόδος
2 SO2, NOX, PM10, PM2,5
 Κως
1 SO2, NOX, PM10, PM2,5
 Σάμος
1 SO2, NOX, PM10,
 Χίος
1 SO2, NOX, PM10, PM2,5
 Λέσβος
1 SO2, NOX, PM10, PM2,5

Σύνολο

33

*Όπου Βόρειο Σύστημα είναι το δίκτυο 10 σταθμών της ΔΕΗ στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, από τους οποίους ο Σταθμός των Αναργύρων είναι «εκτός των απαιτήσεων των Περιβαλλοντικών Όρων»


Τέλος, σημειώνεται ότι οι αρμόδιοι φορείς ενημερώνονται συστηματικά για τις εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων, με ετήσιες και τετραμηνιαίες εκθέσεις υπερβάσεων, όπου απαιτείται, κατ’ εφαρμογή των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, ενώ άμεση (εντός 24ώρου) είναι η ενημέρωση σε περιπτώσεις υπέρβασης των εκπομπών, βλάβης του αντιρρυπαντικού εξοπλισμού κ.λπ. 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


X

Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.