Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Κλιματική Αλλαγή

Κλιματική Αλλαγή

Η κλιματική αλλαγή που προκύπτει από τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων του θερμοκηπίου είναι μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας. Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που παράγεται από την καύση καυσίμων με περιεκτικότητα σε άνθρακα είναι ένα από τα κύρια αέρια του φαινομένου θερμοκηπίου που συμβάλλουν στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Με το πρωτόκολλο του Κιότο, τα Ευρωπαϊκά κράτη, είχαν δεσμευθεί να μειώσουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 8% μέχρι το 2012 από το επίπεδο που καταγράφηκε το 1990, το οποίο θεωρείται έτος βάσης σύγκρισης.

Πρωτόκολλο του Κιότο (http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php )

Εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ υπάγονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ΣΕΔΕ. Η εφαρμογή του ΣΕΔΕ ξεκίνησε το 2005 και από το 2013 εξελίσσεται η τρίτη φάση της εφαρμογής του (ΣΕΔΕ 2013-2020). 
 
Σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ, κατά την τρίτη περίοδο (2013-2020) λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών δεν παρέχεται δωρεάν κατανομή δικαιωμάτων σε παραγωγούς ηλεκτρικού ρεύματος , με εξαίρεση τα δικαιώματα για τις εκπομπές CO2, οι οποίες αντιστοιχούν στη λειτουργία τηλεθερμάνσεων (σε αντίθεση με το καθεστώς της δωρεάν κατανομής που ίσχυε από το 2005 έως το 2012).

Το έτος 2012 εκδόθηκε και ο Κανονισμός 601/2012/ΕΕ για την παρακολούθηση και καταγραφή αερίων του θερμοκηπίου κατά την τρίτη περίοδο (2013-2020) λειτουργίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών, ο οποίος εμφανίζει σημαντικές διαφοροποιήσεις και αυξημένες απαιτήσεις σε σχέση με τα πραγματοποιηθέντα στην προηγούμενη περίοδο (2008-2012).

Περισσότερες πληροφορίες για το κανονιστικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία του ΣΕΔΕ υπάρχουν στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=456&language=el-GR ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/index_en.htm ).
Αναλυτικά στοιχεία για τις υπόχρεες εγκαταστάσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν στο Ευρωπαϊκό Μητρώο Συναλλαγών
(http://ec.europa.eu/environment/ets/ ). 


Δράσεις της Επιχείρησης για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2

Για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα ,CO2, η ΔΕΗ υλοποιεί δράσεις και προγράμματα του Περιβαλλοντικού Επιχειρησιακού Προγράμματος που περιλαμβάνουν:

• Επενδύσεις για την αντικατάσταση παλαιών Θερμικών Μονάδων Παραγωγής, με νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης, για την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφισταμένων Μονάδων, για την περαιτέρω ανάπτυξη Υδροηλεκτρικών έργων και έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

• Βελτίωση των χαρακτηριστικών του ενεργειακού μίγματος

• Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας

Επίσης η ΔΕΗ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα και ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις της τεχνολογίας δέσμευσης και αποθήκευσης CO2 και για την εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη.

Αποτέλεσμα των δράσεων της Επιχείρησης για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 είναι η διαχρονική μείωση του μέσου συντελεστή εκπομπών CO2 του συνολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ.

Το 2014 η ΔΕΗ έχει επιτύχει τη μείωση του μέσου συντελεστή εκπομπών CO2 του συνολικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της από 1,3 t CO2/MWh το 1990, σε 1,12 tCO2/MWh (μείωση 13,85%).».

Αναλυτικότερα:

Για την αντικατάσταση παλαιών Θερμικών Μονάδων Παραγωγής, με νέες περιβαλλοντικά φιλικές, σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης σημειώνονται τα ακόλουθα: 
 
Στο διασυνδεδεμένο σύστημα, στη Κρήτη και τη Ρόδο:

● Από το 2013 ελαχιστοποιήθηκε η λειτουργία των πετρελαϊκών Μονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αλιβερίου και των Μονάδων Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου. Περαιτέρω, με την Απόφαση ΡΑΕ 343/2014 έχουν τεθεί σε εφεδρεία κάλυψης εκτάκτων αναγκών έως το τέλος του έτους 2015 οι Μονάδες ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αλιβερίου και η Μονάδα Ι του ΑΗΣ Λαυρίου, ενώ σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 654/2014 εξετάζεται η θέση σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών και της Μονάδας ΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου.

● Όσον αφορά σε απόσυρση παλαιών και αντιοικονομικών λιγνιτικών Μονάδων, έχουν ήδη αποσυρθεί οι Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και οι Μονάδες Ι και ΙΙ του ΑΗΣ Λιπτόλ (Απόφαση ΡΑΕ 111/2014), καθώς και οι Μονάδες Ι (υπ’ αρ. Δ5/ΗΛ/Α/Φ7/161/3800/09.03.2011 απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ), ΙΙ (Απόφαση ΡΑΕ 654/2014) και IV (Απόφαση ΡΑΕ 184/2015) του ΑΗΣ Πτολεμαΐδας.

• Όσον αφορά σε απόσυρση παλαιών και αντιοικονομικών Μονάδων Φυσικού Αερίου, έχουν ήδη αποσυρθεί η Μονάδα ΙΙΙ του ΑΗΣ Λαυρίου και η Μονάδα 9 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου (Απόφαση ΡΑΕ 654/2014), ενώ για τη Μονάδα 8 του ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου εξετάζεται η θέση της σε εφεδρεία εκτάκτων αναγκών (Απόφαση ΡΑΕ 654/2014).

• Στις 12.08.2013 ξεκίνησε η εμπορική λειτουργία της Μονάδας Νο5, συνδυασμένου κύκλου, καθαρής ισχύος 417 MW με καύσιμο φυσικό αέριο του ΑΗΣ Αλιβερίου.

• Ολοκληρώθηκε η κατασκευή της Μονάδας Νο5, συνδυασμένου κύκλου, καθαρής ισχύος 811 MW, με καύσιμο φυσικό αέριο στον ΑΗΣ Μεγαλόπολη Β’ και πρόκειται να μπει σύντομα σε λειτουργία.

• Στις 09.03.2013 υπογράφηκε η Σύμβαση για τη κατασκευή της νέας ατμοηλεκτρικής Μονάδας στην Πτολεμαΐδα (Μονάδα V) μικτής ισχύος 660 MW με καύσιμο κονιοποιημένο λιγνίτη και με δυνατότητα παροχής θερμικής ισχύος 140 MWth για τηλεθέρμανση. Για τη Μονάδα αυτή (που θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας) υπάρχει πρόβλεψη για την εγκατάσταση εξοπλισμού δέσμευσης και συμπίεσης του CO2, όταν είναι ώριμη η τεχνολογία δέσμευσης CO2 (Capture readiness).

• Εντός του 2013 εκδόθηκε η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή και λειτουργία νέου θερμικού σταθμού με ντηζελοηλεκτρικές Μονάδες, συνολικής καθαρής ηλεκτρικής ισχύος 115,439 MW, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου και δυνατότητα καύσης φυσικού αερίου στη θέση Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή του Δήμου Νότιας Ρόδου.

• Όσον αφορά στην Κρήτη, προτεραιότητα δίνεται στο σχεδιασμό και υλοποίηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης του νησιού με την ηπειρωτική χώρα, σύμφωνα και με τις τελικές αποφάσεις της Πολιτείας για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό του νησιού.

Στο μη διασυνδεδεμένο σύστημα εκτός Κρήτης και Ρόδου προβλέπεται:

• Η σταδιακή ένταξη νέων μικρότερων θερμικών μονάδων συνολικής ισχύος περίπου 100 MW στα υπόλοιπα απομονωμένα μικρά δίκτυα.

• Το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης των Κυκλάδων, το οποίο είναι υψίστης σημασίας, τόσο από πλευράς ασφάλειας τροφοδοσίας όσο και από πλευράς οικονομικότητας.

Για την ανάπτυξη υδροηλεκτρικών Μονάδων παραγωγής σημειώνονται τα ακόλουθα:

• Για το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Ιλαρίωνα στον ποταμό Αλιάκμονα: Τον Ιούλιο του 2012, υλοποιήθηκε με επιτυχία η έμφραξη της σήραγγας εκτροπής του ΥΗΕ Ιλαρίωνα και ξεκίνησε η δημιουργία της Τεχνητής Λίμνης με στόχο την έναρξη εμπορικής λειτουργίας του έργου στις αρχές του 2014. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς του νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού είναι 157 MW - περιλαμβανομένης και της ισχύος ενός μικρού Υδροηλεκτρικού Σταθμού για την εξασφάλιση της διαρκούς οικολογικής παροχής - με εκτιμώμενη μέση ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 330 GWh.

• Για το Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μετσοβίτικου: Είναι σε εξέλιξη οι εργασίες κατασκευής του νέου ΥΗΕ Μετσοβίτικου, η ολοκλήρωση των οποίων αναμένεται εντός του 2017. 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ