Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Οι περιβαλλοντικές δράσεις των μονάδων παραγωγής και των λιγνιτικών κέντρων της ΔΕΗ

Οι περιβαλλοντικές δράσεις των μονάδων παραγωγής και των λιγνιτικών κέντρων της ΔΕΗ


          Γιγαντιαίες επενδύσεις εκσυγχρονισμού του Παραγωγικού Δυναμικού της ΔΕΗ
                                                σε όφελος του Περιβάλλοντος

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού – ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη στα ζητήματα που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος – ακολουθεί με συνέπεια εδώ και χρόνια συγκεκριμένες πολιτικές, οι οποίες αποβλέπουν στη μέγιστη δυνατή προστασία του Περιβάλλοντος με την ελαχιστοποίηση του Περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ποικίλων δραστηριοτήτων της.
Στο πλαίσιο αυτό η ΔΕΗ ΑΕ υλοποιεί ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο αποτελεί το βασικό μέσο, τόσο για την ίδια, όσο και για τη Χώρα, ώστε να εξασφαλιστεί το δίπτυχο «Ανάπτυξη και Περιβάλλον».

Η υλοποίηση αυτού του Μεγαλόπνοου Επενδυτικού Προγράμματος, εν μέσω και της σοβαρής και παρατεταμένης οικονομικής κρίσης της χώρας, θα εξασφαλίσει:
 
 -  Επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας και τη βελτίωση των παρεχομένων προς τους Πελάτες υπηρεσιών σε χαμηλές τιμές.
 -  Ενεργός συμβολή της ΔΕΗ στη μείωση των εκπομπών αερίων, που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, αναδεικνύοντας την Επιχείρηση σε κινητήριο μοχλό για την ανάπτυξη της Πράσινης Οικονομίας στην Ελλάδα.
 -  Συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών και οικονομικών επιδόσεων του συνολικού Ηλεκτροπαραγωγικού Δυναμικού της ΔΕΗ.

Συγκεκριμένα, το επενδυτικό πρόγραμμα της Επιχείρησης περιλαμβάνει:

>  Αντικατάσταση σημαντικού δυναμικού παλαιών Μονάδων της, με νέες φιλικότερες προς το περιβάλλον Μονάδες, υψηλού βαθμού απόδοσης και σύγχρονης τεχνολογίας.
>  Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υφισταμένων εγκαταστάσεων και λειτουργία με βάση τις 
    Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές.
> Περαιτέρω ένταξη του φυσικού αερίου στο ισοζύγιο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας.
> Περαιτέρω ανάπτυξη και ορθολογική εκμετάλλευση του υδροδυναμικού της χώρας στην 
     ηλεκτροπαραγωγή.
> Εντατικότερη αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
> Ηλεκτρική διασύνδεση νησιών με το ηπειρωτικό σύστημα (π.χ. Κυκλάδες).
> Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης και ορθολογικής χρήσης ενέργειας, τόσο στην Παραγωγή,
   όσο και στη Ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας, όπως τηλεθερμάνσεις, βελτίωση βαθμού απόδοσης
   θερμοηλεκτρικών Μονάδων, κ.α.

Για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Επιχείρησης στην Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και την παρακολούθηση των Περιβαλλοντικών θεμάτων που σχετίζονται με αυτή έχει προβλεφθεί στις υπηρεσιακές Μονάδες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής η κατάλληλη οργάνωση και στελέχωση.

Η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής έχει καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση των παραπάνω επενδύσεων, με την κατασκευή νέων σύγχρονων Μονάδων, υψηλού βαθμού απόδοσης και σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας με σκοπό την αντικατάσταση παλαιών ρυπογόνων Μονάδων Παραγωγής χαμηλής απόδοσης. Με βάση την ανωτέρω Στρατηγική Κατεύθυνση:

-  Κατασκευάστηκαν οι νέες μονάδες Συνδυασμένου Κύκλου Αλιβέρι 5, η οποία λειτουργεί ήδη,
    και Μεγαλόπολη 5, η οποία βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, με καύσιμο φυσικό αέριο.
    Σημειωτέον ότι για τη λειτουργία αυτών των Μονάδων ηλεκτροπαραγωγής για πρώτη φορά
    επεκτάθηκαν οι αγωγοί μεταφοράς φυσικού αερίου στην Εύβοια και στην Πελοπόννησο…
-  Βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η φάση έναρξης του έργου κατασκευής της νέας λιγνιτικής
    Μονάδα Πτολεμαΐδα V.

Παράλληλα προωθείται και η υλοποίηση σημαντικών περιβαλλοντικών επενδύσεων στις υφιστάμενες μονάδες για την προσαρμογή τους στις Βέλτιστες Διαθέσιμες Τεχνικές και τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου, σωματιδίων και οξειδίων του αζώτου.

Σημειώνεται ότι, με βάση τα ανωτέρω, ήδη έχουν αποσυρθεί:

>    Έξι (6) λιγνιτικές Μονάδες (ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 1 & 2, ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ 1 & 2
       και ΑΗΣ Μεγαλόπολης 1&2) και
>    δύο Μονάδες φυσικού αερίου (ΑΗΣ Κερατέας – Λαυρίου 3 και ΑΗΣ Αγίου Γεωργίου 9)

Η συνολική ισχύς των Μονάδων που έχουν αποσυρθεί είναι 864,5 MW.


                                Το πολυδιάστατο έργο των Υδροηλεκτρικών Σταθμών

Πέραν των θερμικών Μονάδων κατασκευάζονται και νέα υδροηλεκτρικά έργα, που έχουν εξαιρετικά θετικές συνέπειες για το Περιβάλλον, την Εθνική Οικονομία, το Ηλεκτρικό Σύστημα της χώρας, τις Τοπικές Κοινωνίες κλπ.

Τα σημαντικά έργα που γίνονται και ενισχύουν του Υδροηλεκτρικό Δυναμικό της ΔΕΗ είναι:

- Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός (ΥΗΣ) Ιλαρίωνα, ο οποίος ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία, και
- Οι ΥΗΣ Μετσοβίτικου και Μεσοχώρας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπογραμμισθεί ότι οι τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ και οι Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί, που αξιοποιούν τα νερά που συγκεντρώνουν αυτές, είναι έργα πολλαπλού σκοπού και κοινωφελούς χαρακτήρα, αφού εξασφαλίζουν:

1. Παραγωγή ενέργειας :

- Η παραγόμενη ενέργεια είναι «πράσινη – καθαρή» και δεν επιβαρύνει με εκπομπές το Περιβάλλον!
- Ενίσχυση «ενεργειακής ανεξαρτησίας της Ελλάδας» από εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας και ενεργειακές πρώτες ύλες.
- Χαμηλές τιμές ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.
-    Άμεση διάθεση μεγάλων ποσοτήτων ρεύματος λόγω εκτάκτων αναγκών – Οι ΥΗΣ είναι «μονάδες αιχμής».

2. Αντιπλημμυρική Προστασία :

- Με τους μεγάλους ταμιευτήρες προκαλείται ανάσχεση πλημμυρών, παρέχοντας αντιπλημμυρική προστασία στις κατάντη των ΥΗΣ περιοχές.
- Προστασία ανθρώπων και ζωικού κεφαλαίου, μεγάλων αγροτικών εκτάσεων, κατοικιών κλπ.
- Αποφυγή μεγάλης μείωσης των αγροτικών εισοδημάτων.

3. Αρδεύσεις :

-    Δωρεάν άρδευση από τους ταμιευτήρες των ΥΗΣ περίπου 5.000.000 στρεμμάτων παραποτάμιων αγροτικών εκτάσεων. Μεγάλη συμβολή στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής της χώρας και των εισοδημάτων των αγροτών.
-   Πραγματοποίηση αρδεύσεων με βάση τις ανάγκες των αγροτών (θερινή περίοδος) με νερά που έχουν αποταμιευθεί στους ταμιευτήρες των ΥΗΣ.

4. Ύδρευση :

-    Δωρεάν παροχή μεγάλων ποσοτήτων νερών για την υδροδότηση 2.500.000 κατοίκων πόλεων, βιομηχανικών περιοχών κλπ (Θεσσαλονίκη, Καρδίτσα, Αγρίνιο, Άρτα κλπ).

5. Αλιεία :

-   Ανάπτυξη ερασιτεχνικής και επαγγελματικής αλιείας στις μεγάλες τεχνητές λίμνες της ΔΕΗ, οι οποίες διαθέτουν καθαρά νερά και τις οποίες εμπλουτίζει με γόνο ψαριών.

6. Αναψυχή – Τουρισμός :

-   Δημιουργία πόλων αναψυχής και τουρισμού γύρω από τις όχθες των τεχνητών λιμνών της ΔΕΗ.
-   Ανάπτυξη αγροτουρισμού, ξενοδοχειακών μονάδων κλπ, δημιουργώντας νέα εισοδήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: λίμνη Πηγών Αώου, πλαζ Λαμπερού στη Λίμνη Πλαστήρα κλπ.

7. Αναβάθμιση Περιβάλλοντος :

-   Δημιουργία οικοσυστημάτων στην περιοχή των τεχνητών λιμνών και διατήρηση της
ιχθυοπανίδας – με την καθημερινή παροχή νερών (οικολογικές παροχές) στα ποτάμια κατά τις θερινές περιόδους.

8. Ναυταθλητισμός :

-   Ανάπτυξη ναυταθλητικών δραστηριοτήτων στις τεχνητές λίμνες – όπως θαλάσσιο σκι, κωπηλασία, καγιάκ κλπ. (Λίμνη Στράτου, Λίμνη Πολυφύτου κλπ.).

                                         Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης

Επίσης, μέτρα λαμβάνονται για την παρακολούθηση της ποιότητας της ατμόσφαιρας, την προστασία, των υδάτινων οικοσυστημάτων, των εδαφών και της βιοποικιλότητας στις περιοχές στις οποίες λειτουργούν ορυχεία λιγνίτη και Μονάδες Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και τη διαχείριση των αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα περιβαλλοντική Νομοθεσία.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των Μονάδων της η Γενική Διεύθυνση Παραγωγής διαθέτει Πιστοποίηση Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΠΔ) κατά ISO 14001:2004, για:

> Όλες τις εν λειτουργία θερμικές Μονάδες του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, τους ΑΗΣ Χανίων και Αθερινόλακου στην Κρήτη και
> σχεδόν για όλους τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Επίσης, εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του έτους 2015, θα λάβουν Πιστοποίηση και τα ΣΠΔ των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Σορωνής Ρόδου, καθώς και του ΤΣΠ Σκύρου, ενώ θα ακολουθήσουν διαδοχικά τα ΣΠΔ των ΑΣΠ Λέσβου, Χίου, Λήμνου, Σάμου, Μήλου, Θήρας και Καρπάθου, των ΤΣΠ Σύμης και Μεγίστης και του ΥΗΣ Ν. Πλαστήρα. Η επιλογή των παραπάνω Σταθμών, έγινε με βάση την περιβαλλοντική τους εικόνα, ενώ τα οφέλη από την παραπάνω διαδικασία θα είναι πολύ σημαντικά, καθώς θα συστηματοποιηθεί η παρακολούθηση της περιβαλλοντικής λειτουργίας τους, θα εκπαιδευτεί και ενημερωθεί κατάλληλα το εμπλεκόμενο προσωπικό, θα εντοπιστούν τα σημεία που απαιτούνται διορθωτικές ενέργειες και θα δρομολογηθεί η υλοποίησή τους.

Σημειώνεται ότι:

Το 2012 η ΔΕΗ έλαβε το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη των "Ελληνικών Βραβείων Επιχειρήσεων για το Περιβάλλον" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις περιβαλλοντικές επιδόσεις της στην Ανάπτυξη, Εφαρμογή και Πιστοποίηση, κατά το πρότυπο ISO 14001:2004, Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στους θερμικούς και υδροηλεκτρικούς Σταθμούς Παραγωγής της. 
             

 
              Ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός  Ιλαρίωνα τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία


 
                                Άποψη του Υδροηλεκτρικού Σταθμού  ΜεσοχώραςΗ Μονάδα V της Μεγαλόπολης, με καύσιμο το φυσικό αέριο, βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία


                        Άποψη της Μονάδας V Συνδυασμένου Κύκλου στο Αλιβέρι


                                      Πολύ σημαντικές οι Περιβαλλοντικές Δράσεις
                                           των δύο Λιγνιτικών Κέντρων της ΔΕΗ


Η πολύχρονη εκμετάλλευση του εγχώριου λιγνίτη – του «εθνικού – στρατηγικού καυσίμου» - είχε ανεκτίμητες θετικές επιπτώσεις για την Ελληνική Οικονομία και της Κοινωνική Ευημερία, καθώς εξασφάλισε τον ταχύτατο εξηλεκτρισμό της χώρας με φθηνή ηλεκτρική ενέργεια για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις…
Όμως η εκμετάλλευση του λιγνίτη είχε και μια σειρά επιπτώσεις στο ευρύτερο περιβάλλον, όπως:

- Δέσμευση μεγάλων εκτάσεων γης για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αλλοίωση της μορφολογίας του εδάφους.
- Διατάραξη της χλωρίδας και πανίδας. 
- Μετακινήσεις οικισμών, καθώς και συγκοινωνιακού δικτύου. 
- Έκλυση σκόνης από τις μεταφορές άγονων υλικών και τέφρας.

Για τη Γενική Διεύθυνση Ορυχείων η αντιμετώπιση των ανωτέρω προβλημάτων, καθώς και η ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών οχλήσεων στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούσαν ανέκαθεν θέματα πρωταρχικής σημασίας, δεδομένης της οικολογικής, κοινωνικής και οικονομικής διάστασής τους.

Στο πλαίσιο αυτής της Στρατηγικής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων:

>  Η ΔΕΗ διέθεσε –και διαθέτει– τεράστια κονδύλια για μέτρα προστασίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος, έργα κοινής ωφέλειας και κοινωνικής ανταπόδοσης. 
>  Για την περιβαλλοντική αποκατάσταση των εκτάσεων που θίγονται από τη λειτουργία των ορυχείων, έχει αναπτυχθεί από την Επιχείρηση μια σειρά δράσεων και πολιτικών με κύριο στόχο τη διαμόρφωση ανάγλυφου που να προσομοιάζει στο αρχικό φυσικό τοπίο, προκειμένου να επιτευχθεί το καλλίτερο δυνατό αποτέλεσμα. 
> Οι εκτάσεις στις οποίες ολοκληρώνονται η εκμετάλλευση του λιγνίτη και οι αποθέσεις άγονων υλικών αποκαθίστανται άμεσα! 

                              Πολύπλευρες δράσεις σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών

Για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων ή οχλήσεων που προκαλεί η αξιοποίηση των λιγνιτικών κοιτασμάτων τα δύο Λιγνιτικά Κέντρα της ΔΕΗ λαμβάνουν όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα που προβλέπονται από την εθνική και την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Επιπλέον, πολλές φορές αναλαμβάνουν δράσεις και πρωτοβουλίες που είναι πέραν των απαιτήσεων της νομοθεσίας σε όφελος των Τοπικών Κοινωνιών.
Ειδικότερα:

-  Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), η ΔΕΗ εφαρμόζει επί σειράν ετών εκτεταμένα προγράμματα αποκατάστασης για τα εδάφη, τα οποία έχουν διαταραχθεί από τη λειτουργία των ορυχείων.
Μέχρι σήμερα από το ΛΚΔΜ έχουν αποκατασταθεί περίπου 40.000 στρέμματα!

Συγκεκριμένα:

-  Έχουν δημιουργηθεί φυτείες με δασικά είδη σε 20.000 περίπου στρέμματα, οι οποίες αποτελούν οικοσυστήματα ιδιαίτερης ομορφιάς και όπου ενδημεί ποικιλία πανίδας,
- Έχουν διαστρωθεί και έχουν διαμορφωθεί εκτάσεις για γεωργική καλλιέργεια σε 14.000 περίπου στρέμματα, οι οποίες παραχωρούνται σε αγρότες της περιοχής για εκμετάλλευση. 
- Έχουν διαστρωθεί και έχουν διατεθεί για άλλες χρήσεις που παρατίθενται στη συνέχεια, τα υπόλοιπα 6.000 περίπου στρέμματα:

> Πιλοτικό θερμοκήπιο υδροπονικής καλλιέργειας με χρήση τηλεθέρμανσης σε συνεργασία με το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας και το ΤΕΙ Φλώρινας. 
> Τεχνητός υδροβιότοπος δίπλα στην εθνική οδό Κοζάνης-Πτολεμαΐδας, που εξελίσσεται σε σημαντικό οικοσύστημα και με τη συνεργασία πανεπιστημιακών φορέων, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί και ως πάρκο περιβαλλοντικής αγωγής. 
> Δασοπονικό πάρκο, στην εξωτερική απόθεση του Ορυχείου Κύριου Πεδίου, όπου δημιουργήθηκε πρότυπο δασικό πάρκο με όλα τα είδη δένδρων που ευδοκιμούν στη Βόρεια Ελλάδα. 
> Εκθεσιακό Κέντρο, το οποίο επισκέπτονται κάθε χρόνο πάνω από 5.000 άτομα από την Ελλάδα και το εξωτερικό. 
> Υπαίθριο θέατρο, για την κατασκευή του οποίου χρησιμοποιήθηκαν παλαιά υλικά που συλλέχθηκαν από τα ορυχεία. 
> Πάρκο Αναψυχής. 
> Πίστα για αγώνες moto cross. 
> Χώροι διάθεσης απορριμμάτων (Χώρος Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων, ΧΥΤΑ και Χώρος Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων, ΧΔΒΑ)

Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας εφαρμόζει πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ISO 14001:2004). 

- Το Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) πραγματοποιεί πολύ σημαντικές δράσεις για τον περιορισμό των οχλήσεων που προκαλεί η αξιοποίηση των τοπικών κοιτασμάτων λιγνίτη.
Το ΛΚΜ έχει προχωρήσει μέχρι σήμερα στην αποκατάσταση 7.038 στρεμμάτων, από τα οποία:

> Σε πάνω από 4.300 στρέμματα έχουν δημιουργηθεί φυτείες με δασικά είδη. 
> Περίπου 2.300 στρέμματα έχουν διαμορφωθεί σε γεωργικές
εκτάσεις και μισθώνονται σε αγρότες της περιοχής. 
> Άλλα 1.700 στρέμματα έχουν γίνει χώροι ειδικών χρήσεων έχουν αποδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
> Τέλος, άλλα 2.000 στρέμματα προορίζονται για την κατασκευή Φωτοβολταϊκού Πάρκου.

Πέρα από τη συμβατική αποκατάσταση των εδαφών στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης, έχουν εφαρμοστεί και τεχνικές «εναλλακτικής» αποκατάστασης όπως:

>  Πάρκο αναψυχής (άλσος, παιδική χαρά, γήπεδα), όπου πραγματοποιούνται εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Δήμο Μεγαλόπολης.
> Τεχνητοί υδροβιότοποι με τη διαμόρφωση τεχνητών λιμνών, από τις οποίες μερικές έχουν εμπλουτιστεί με ψάρια.
>  Πίστα Motocross, στην οποία πραγματοποιούνται δύο αγώνες Πανελλήνιου Πρωταθλήματος κάθε χρόνο και έχουν φιλοξενηθεί αγώνες παγκόσμιου και πανευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Η πίστα έχει χαρακτηριστεί από διεθνούς κύρους παράγοντες του αθλήματος ως πρότυπη και έχει γίνει ευρέως γνωστή από την τηλεοπτική κάλυψη των αγώνων.
>  Αεροδιάδρομος που αποτελεί αγαπημένο χώρο συνάντησης και άσκησης των αερομοντελιστών των γύρω περιοχών.
>  Εκτροφείο μικρών πτηνών και ζώων, τα οποία, όταν μεγαλώσουν, απελευθερώνονται από μαθητές σχολείων της περιοχής. Τις εγκαταστάσεις αυτές επισκέπτονται κάθε χρόνο δεκάδες εκπαιδευτικά ιδρύματα και σύλλογοι. 
 
 
                         Ιερός Ναός Αγίας Βαρβάρας στο πάρκο της Μεγαλόπολης                                           Υδροβιότοπος στο πάρκο της ΠτολεμαΐδαςΕπικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ