Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Εταιρική Διακυβέρνηση

Εταιρική Διακυβέρνηση


Η ΔΕΗ Α.Ε. με έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου, συνέταξε και εφαρμόζει Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που ορίζει το πλαίσιο και τις κατευθυντήριες γραμμές εταιρικής διακυβέρνησης στην ΔΕΗ.

Σύμφωνα με τις αρχές Εταιρικής διακυβέρνησης του ΟΟΣΑ «η εταιρική διακυβέρνηση αρθρώνεται ως ένα σύστημα σχέσεων ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (ΔΣ), τους μετόχους της και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Συνιστά τη δομή μέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, εντοπίζονται οι βασικοί κίνδυνοι που αυτή αντιμετωπίζει κατά τη λειτουργία της, προσδιορίζονται τα μέσα επίτευξης των εταιρικών στόχων, οργανώνεται το σύστημα διαχείρισης κινδύνων και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της Διοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρμογής των παραπάνω»

Πολιτική Αποδοχών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Πολιτική Σύγκρουσης Συμφερόντων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Πολιτική Καταλληλόλητας Μελών ΔΣ της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Αμοιβών Προσλήψεων και Υποψηφιοτήτων της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε.


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ