Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτική Βιώσιμης Ανάπτυξης


Στρατηγικός στόχος της ΔΕΗ είναι να εξασφαλίσει τη βιώσιμη λειτουργία και ανάπτυξή της, ικανοποιώντας παράλληλα τις απαιτήσεις όλων των ενδιαφερόμενων μερών, κατά τρόπο εξισορροπητικό, παρέχοντας στους πελάτες της ολοκληρωμένες, καινοτόμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και προϊόντα, στους εργαζομένους άριστο εργασιακό περιβάλλον, στους προμηθευτές και συνεργάτες της σχέσεις αμοιβαίου οφέλους, στους μετόχους δημιουργία νέων οικονομικών αξιών, στο περιβάλλον σεβασμό και προστασία και στην κοινωνία οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική ευημερία.

Για την επίτευξη του στρατηγικού της στόχου, η ΔΕΗ δεσμεύεται για τη συνεχή προσπάθεια βελτίωσης της οικονομικής, περιβαλλοντικής και κοινωνικής της επίδοσης. 

Για το σκοπό αυτό  η ΔΕΗ επιδιώκει τη μακροχρόνια ενίσχυση της οικονομικής της αξίας, μέσω της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης, ενεργώντας με τη μέγιστη  δυνατή διαφάνεια σε όλες τις διαδικασίες και ενέργειες των οργάνων της. Η Διοίκηση της Εταιρείας συμμετέχει στην αναγνώριση των κινδύνων και ουσιαστικών θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης, με στόχο την έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπισή τους, η δε Διεύθυνση Στρατηγικής είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και τη δημοσιοποίηση των ενεργειών βιώσιμης ανάπτυξης της Εταιρείας.

Η περιβαλλοντική στρατηγική της ΔΕΗ είναι εναρμονισμένη με τους στόχους της ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020 (οι στόχοι για το 2020 είναι 20% παραγωγή από ΑΠΕ, 20% εξοικονόμηση ενέργειας και 20% μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου), τις θεσμικές παρεμβάσεις για την κλιματική αλλαγή και την προστασία του περιβάλλοντος.  Για την εφαρμογή της στρατηγικής της η Εταιρεία έχει θεσπίσει και επικαιροποιεί Περιβαλλοντικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, η υλοποίηση του οποίου έχει ανατεθεί στις  οργανωτικές μονάδες που έχουν ως αντικείμενο τη διαχείριση του περιβάλλοντος.  Για την επίτευξη της συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής της επίδοσης, η ΔΕΗ αναπτύσσει Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και προβαίνει στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεών της.

Η ΔΕΗ εφαρμόζει υπεύθυνες πρακτικές διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού της και μεριμνά για τη διαμόρφωση ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος ίσων ευκαιριών.  Δεσμεύεται για τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων της, με την εφαρμογή αντίστοιχων Συστημάτων Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία, και με την πραγματοποίηση σχετικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. 

Η ΔΕΗ, τόσο στον τρόπο λειτουργίας της, όσο και στην επιλογή των προμηθευτών και συνεργατών της, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποφυγή και την πάταξη της διαφθοράς.  Επιπλέον, υπεραμύνεται της προστασίας των ανθρώπινων δικαιωμάτων και έμπρακτα αντιτίθεται στην παιδική, εξαναγκασμένη και υποχρεωτική εργασία, καθώς και σε κάθε είδους διακρίσεις. 

Η ΔΕΗ παρέχει τις υπηρεσίες της με υπευθυνότητα προς το καταναλωτικό κοινό της Χώρας, με ποιοτικές υπηρεσίες και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, εφαρμόζοντας πρακτικές με προσανατολισμό στη μεγιστοποίηση του συνολικού οφέλους των πελατών της. 

Για την Εταιρεία η προσφορά στις τοπικές κοινωνίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιχειρηματική της δραστηριότητα. Για το σκοπό αυτό υλοποιεί σημαντικές δράσεις που έχουν ως κύριο αποδέκτη τόσο τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιείται, όσο και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.  Το σημαντικό κοινωνικό έργο  της  περιλαμβάνει σειρά από ενέργειες, οι οποίες αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου και αφορούν στον αθλητισμό, στον πολιτισμό στην υγεία και στην παιδεία.

Η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση της λειτουργίας της ΔΕΗ σύμφωνα με την παρούσα πολιτική συμβάλλει τόσο στην υπεύθυνη αντιμετώπιση περιβαλλοντικών και κοινωνικών ζητημάτων, όσο και στην ενίσχυση της οικονομικής αξίας της Εταιρείας.

 

 Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ