Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διακυβέρνηση (G)

Διακυβέρνηση (G)Υποχρεωτικοί Δείκτες για τη Διακυβέρνηση (G)

C-G1 | Εποπτεία Βιώσιμης Ανάπτυξης

Η ΔΕΗ προχώρησε τον Ιούνιο του 2021, με απόφαση του ΔΝΣ, στη σύσταση και συγκρότηση της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, απευθείας υπαγόμενη στο ΔΝΣ και ορίστηκε Διευθυντής της Διεύθυνσης Βιώσιμης Ανάπτυξης, μετά από Δημόσια Προκήρυξη (Ιούλιος 2021).
 
Πριν την επίσημη σύσταση της Διεύθυνσης οι βασικές λειτουργίες γύρω από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη εκτελούνταν από τον Υποτομέα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης, μέρος της Διεύθυνσης Εταιρικών Σχέσεων και Επικοινωνίας, ο οποίος ήταν κυρίως υπεύθυνος για τον ετήσιο Απολογισμό ΕΚΕ και μετέπειτα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης. Από το 2020 μία βασική ομάδα εξειδικευμένων Συμβούλων Διοίκησης άρχισαν να θέτουν τα θεμέλια για τη θέσπιση της ξεχωριστής Διεύθυνσης ΒΑ.
 
Με απόφαση του ΔΣ, συστάθηκε Επιτροπή Αειφορίας με εκπροσώπηση από την ανώτατη διοίκηση, (στο πλαίσιο και του action plan του TCFD) η οποία θα έχει την εποπτεία της Βιώσιμης Ανάπτυξης καθώς και την ευθύνη για την ενημέρωση του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα Βιώσιμης Ανάπτυξης/ Αειφορίας, με απώτερο στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της επίβλεψης του ΔΣ πάνω σε αυτά τα θέματα (Board oversight and awareness)”


C-G2 | Πολιτική επιχειρηματικής δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογικής Συμπεριφοράς ΔΕΗ Α.Ε.


C-G3 | Πολιτική ασφάλειας δεδομένων

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

  • Κίνδυνοι που σχετίζονται με την ασφάλεια των Πληροφοριακών Συστημάτων, Σελ. 27
  • Κίνδυνος από τη μη συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (“ΓΚΠΠΔ”), Σελ. 33
  • Δικλίδες ασφαλείας στα πληροφοριακά συστήματα, Σελ. 58

Ενημέρωση για τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα 

 


A-G1 | Επιχειρηματικό μοντέλο

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Επιχειρηματικό Μοντέλο. Σελ. 43-44


A-G2 | Ουσιαστικά θέματα

Ετήσια Οικονομική Έκθεση

Ανάλυση Ουσιαστικότητας, Σελ. 50

Αναγνώριση των ουσιαστικών θεμάτων από τα ενδιαφερόμενα μέρη, Σελ. 50

Ιεράρχηση των ουσιαστικών θεμάτων, Σελ. 51

Σημαντικότητα και όρια των ουσιαστικών θεμάτων, Σελ. 52

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Ανάλυση Ουσιαστικότητας, 32-35

Στο πλαίσιο της σύνταξης της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 που πραγματοποιείτε σε επίπεδο Ομίλου (ΔΕΗ Α.Ε., ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.) και θα δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο του 2021, πραγματοποιήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2021 νέα ανάλυση Ουσιαστικότητας, η οποία ανέδειξε τα παρακάτω ουσιαστικά θέματα:

Κλιματική αλλαγή (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ )

Εξοικονόμηση ενέργειας/Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με τη χρήση νέων τεχνολογιών (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ)

Προώθηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ)

Ενεργειακή μετάβαση (ΔΕΗΑΝ)

Αειφόρος διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου (ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ)

Βιώσιμη διαχείριση υδάτινων πόρων (ΔΕΗΑΝ)

Προσέλκυση και διακράτηση εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού (ΔΕΗ, ΔΕΗΑΝ)

Κατάρτιση, εκπαίδευση και ανάπτυξη εργαζομένων (ΔΕΗ)

Διασφάλιση υγείας και ασφάλειας εργαζομένων και τρίτων (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ)

Υγεία και ασφάλεια των πελατών και των τελικών καταναλωτών (ΔΕΔΔΗΕ)

Σεβασμός στα ανθρώπινα δικαιώματα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ)

Προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και σεβασμός στη διαφορετικότητα (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ)

Εργασιακές Σχέσεις/Eργασιακή Ισότητα (ΔΕΔΔΗΕ)

Εξυπηρέτηση και Ικανοποίηση των Πελατών (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ)

Οικοδόμηση/ενίσχυση σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους τελικούς χρήστες (ΔΕΗ)

Οικονομική επίδοση και ανάπτυξη (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ)

Αναπτυξιακή στρατηγική και επιχειρηματικές επενδύσεις (ΔΕΔΔΗΕ)

Εταιρική διακυβέρνηση και πρακτικές επιχειρηματικής ηθικής και ακεραιότητας (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ)

Νομοθετική συμμόρφωση (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ)

Επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα (ΔΕΔΔΗΕ)

Ψηφιακός μετασχηματισμός (ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗΑΝ)

Βελτίωση διαδικασιών λήψης αποφάσεων και μείωση της γραφειοκρατίας (ΔΕΗΑΝ)


A-G3 | Στόχοι ESG
 

Στόχοι - Περιβάλλον (Ε)

Βραχυπρόθεσμα

Μεσοπρόθεσμοι

Μακροπρόθεσμοί

Μείωση ρύπων CO2 (scope 1) κατά 40% το 2022, κατά 57% το 2023 και κατά 78% το 2024 (έναντι των τιμών του 2019)

Σταδιακή απόσυρση των υφιστάμενων λιγνιτικών μονάδων έως το 2023 και πλήρης λήξη της χρήσης λιγνίτη για παραγωγή ενέργειας έως το 2025

Αναδιάταξη κεφαλαίου σε ΑΠΕ για να μετατοπιστεί το μείγμα παραγωγής προς βιώσιμες πηγές και σταθερή κερδοφορία υποστηρίζοντας παράλληλα τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας

Ανάπτυξη του Μεγαλύτερου Δικτύου Δημόσιας Φόρτισης με χρήση Πράσινης Ενέργειας (από ΑΠΕ) και παρουσία σε όλη την Ελλάδα

Νέες λύσεις ενεργειακής εξοικονόμησης όπως νέα πλατφόρμα παρακολούθησης κατανάλωσης & ενημέρωσης Πελατών Μέσης Τάσης

 

Όλα τα Καταστήματα Πωλήσεων της ΔΕΗ να χρησιμοποιούν ΑΠΕ με ετήσια κατανάλωση 8.500 MWh

Νέες ενεργειακές λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και πράσινα προϊόντα και υπηρεσίες.

 

Πάνω από 1.500.000 MWh ονομαστικών Εγγυήσεων Προέλευσης να διατεθούν σε Εταιρικούς Πελάτες της ΔΕΗ

 

 

Υλοποίηση, με συνεργασία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και εξειδικευμένου Συμβούλου, του έργου «Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Μεθοδολογίας Απογραφής Ανθρακικού Αποτυπώματος» με σκοπό τον υπολογισμό του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας (Scope 1, 2 και 3 με βάση την ορολογία του GHG Protocol). Πιο συγκεκριμένα, στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας σε ετήσια βάση και σε συμφωνία με διεθνή standards (GHG protocol ή/και ISO 14064), με χρήση εταιρικών δεδομένων δραστηριότητας και πηγών εκπομπών, κατάλληλων συντελεστών εκπομπών και βέλτιστων σχετικών εθνικών ή/και διεθνών πρακτικών. Στόχος ολοκλήρωσης του έργου είναι το τέλος του 2021.

 

 

Μετατροπή των γεννητριών των λιγνιτικών Μονάδων που έχουν οριστικά παύσει τη λειτουργία τους (Μονάδες ΙΙΙ & IV ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ), σε Σύγχρονους Πυκνωτές (Synchronous Condensers) με στόχο την Παροχή επικουρικών υπηρεσιών στο δίκτυο (Balancing market):

1. Ρύθμιση άεργου ισχύος (Reactive power regulation)

2. Στήριξη Τάσης Δικτύου (Voltage Support)

3. Παροχή στρεφόμενης αδράνειας (Inertia)

Η υλοποίηση του έργου αυτού θα  επιτύχει:

• Μείωση του συνολικού κόστους λειτουργίας του συστήματος Η/Ε,

• Μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στη λειτουργία του συστήματος με την αποφυγή ένταξης ρυπογόνων Μονάδων παραγωγής.

 

 

Στόχοι - Κοινωνία (S)

Βραχυπρόθεσμα

Μεσοπρόθεσμοι

Μακροπρόθεσμοί

Υλοποίηση ετήσιας έρευνας δέσμευσης των εργαζομένων και διασφάλιση ότι τα αποτελέσματά της θα εφαρμοστούν στην πράξη.

Ανακαίνιση του 70% των καταστημάτων εξυπηρέτησης πελατών και ενσωμάτωση απαραίτητων προδιαγραφών για την εύκολη πρόσβαση και εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ μέχρι το 2024.

 

Κοινωνικά μέτρα ύψους σχεδόν 100 Εκ. για την στήριξη των πελατών της ΔΕΗ κατά την διάρκεια της πανδημίας με στόχο την οικονομική ελάφρυνση των νοικοκυριών (ιδιώτες, επαγγελματίες, ευάλωτους)

Ευρύτερη αναβάθμιση του δικτύου καταστημάτων με στόχο την άμεση εξυπηρέτηση δίνοντας την ευκαιρία σε όλους να κάνουν ένα βήμα μπροστά στο μέλλον και να εξερευνήσουν τις νέες πρωτοποριακές δυνατότητες που προσφέρει η ΔΕΗ

 

Νέες υπηρεσίες υπέρ της ασφάλειας των πελατών ΔΕΗ κατά την διάρκεια της πανδημίας μέσω νέων ηλεκτρονικών τρόπων επικοινωνίας και συνδιαλλαγών (ενδεικτικά μέσω του Chat Bot και ηλεκτρονικών πληρωμών), καθώς και νέας υπηρεσίας ηλεκτρονικών ραντεβού στα καταστήματα ΔΕΗ

- Νέο digital Οικοσύστημα με προσωποποιημένες προτάσεις και μεγαλύτερη ευκολία στις συναλλαγές και στα αιτήματα εξυπηρέτησης.

- Νέες υπηρεσίες και προϊόντα που βασίζονται στο Profiling των καταναλωτών (personas based)

 

Νέα προϊόντα που απαντάνε στις πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών, για σταθερότητα και διαφάνεια στις χρεώσεις ενέργειας καθώς και προϊόντα για τον σύγχρονο καταναλωτή όπως το MyHome Online, ένα νέο ψηφιακό προϊόν ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

Εκπαίδευση περίπου 8.000 μικρών μαθητών εντός του έτους 2020, οι οποίοι φοιτούν σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία των Δήμων Αττικής, μέσω προγράμματος με απλές συμβουλές εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας

 

 

Μελέτη, σχεδιασμός και υλοποίηση έργων κάλυψης Θερμικών Αναγκών Τηλεθέρμανσης Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Αμυνταίου.

 

 

Ηλεκτροκίνηση

1. Τοποθέτηση Διαφορετικού Τύπου Φορτιστών, απλών (AC) & ταχυφορτιστών (DC) ανάλογα με την ανάγκη φόρτισης και την τοποθεσία εγκατάστασης του Φορτιστή

2. Λανσάρισμα της Πλατφόρμας Ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ blue για την δια-σύνδεση των Δημόσιων Φορτιστών ΔΕΗ blue, τον εντοπισμο της Θέσης τους, και την χρέωση των Υπηρεσιών  

3. Ανάπτυξη διαδικτυακής διεύθυνσης (website) της ΔΕΗ blue για την ενημέρωση των χρηστών για την Ηλεκτροκίνηση και για τις υπηρεσίες της ΔΕΗ blue

 

 

Στόχοι - Διακυβέρνηση (G)

Βραχυπρόθεσμα

Μεσοπρόθεσμοι

Μακροπρόθεσμοί

Επιχειρηματική Ηθική & Συμμόρφωση:

Υλοποίηση προγράμματος το οποίο περιλαμβάνει την ενημέρωση των υφιστάμενων και την ανάπτυξη νέων πολιτικών και διαδικασιών καθώς και την καθοδήγηση για την εφαρμογή τους  (έμφαση δίνεται σε θέματα καταγγελιών/ whistleblowing, στην αντιμετώπιση της διαφθοράς, στη δωροδοκία, τη σύγκρουση συμφερόντων καθώς και στην ενημέρωση του Κώδικα Δεοντολογίας της εταιρείας. Επίσης στοχεύει στην πλήρη συμμόρφωση με τη νέα νομοθεσία για την Εταιρική Διακυβέρνηση 

 

 

Τουλάχιστον 25% Συμμετοχή γυναικών στο Δ.Σ. της ΔΕΗ, σε συμμόρφωση με την εγκύκλιο υπ' αριθμόν 60 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς

 

 


Α-G4 | Μεταβλητές αμοιβές

% μεταβλητών αμοιβών

=

Ποσό μεταβλητών αμοιβών σε ευρώ

/

Συνολικές αποδοχές στελεχών, σε ευρώ * 100

=

0

Παραδοχές, υποθέσεις, περιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό

Αναφορικά με μεταβλητές αποδοχές (bonus, μετοχές κλπ.), καταβάλλονται μόνο στους Δ/ντές ΒΟΚ, Γενικούς Δ/ντές, Αναπληρωτές Δ/ντες Συμβούλους και Διευθύνοντα Σύμβουλο και εξαρτώνται από την επίτευξη των στόχων του προηγούμενου έτους.

Στο έτος 2020, με βάση την επίτευξη των στόχων 2019, δεν καταβλήθηκε bonus. 

Στο έτος 2021, με βάση την επίτευξη των στόχων 2020, καταβλήθηκε bonus και Μετοχές θα χορηγηθούν, σε εφαρμογή της Πολιτικής Αποδοχών,  το 2022.

Η αναλυτική/εκτενής  μεθοδολογία για τη χορήγηση μεταβλητών αποδοχών (bonus, μετοχές) περιλαμβάνεται στην Πολιτική Αποδοχών που εγκρίθηκε στην έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 4ης Ιουνίου 2021 και είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (Πολιτική Αποδοχών).


A-G5 | Εξωτερική διασφάλιση

Η Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης υπόκειται σε εξωτερική διασφάλιση από ανεξάρτητο φορέα, σύµφωνα µε το ∆ιεθνές Πρότυπο Εργασιών ∆ιασφάλισης ISAE 3000.

H τελευταία ∆ήλωση ∆ιασφάλισης είναι διαθέσιµη στις σελίδες 183-185 της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

Η ίδια διαδικασία θα εφαρμοστεί για την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2020 που θα δημοσιευτεί τον Δεκέμβριο του 2021.


SS-G1 | Παραβιάσεις επιχειρηματικής δεοντολογίας

Η Εταιρεία, σε κάθε περιστατικό διαφθοράς που τίθεται σε γνώση της, είτε ύστερα από καταγγελία, είτε ύστερα από διενεργηθέντα έλεγχο προϊσταµένου/υπηρεσιακού κλιµακίου ή/και της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου, και µετά από ενδελεχή διερεύνησή του, επιλαµβάνεται του πειθαρχικού ελέγχου των ενεχόµενων µισθωτών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο κεφάλαιο ΣΤ’ του κανονισµού κατάστασης προσωπικού (ΚΚΠ/∆ΕΗ).

Ως επί το πλείστον και δεδοµένης της βαρύτητας των πειθαρχικών παραπτωµάτων που αποδίδονται στους εµπλεκόµενους σε τέτοιες υποθέσεις εργαζόµενους, οι εν λόγω πειθαρχικές υποθέσεις παραπέµπονται από τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο στο πρωτοβάθµιο πειθαρχικό συµβούλιο, το οποίο µπορεί να επιβάλει οποιαδήποτε από τις οριζόμενες στον ΚΚΠ/∆ΕΗ ποινές (άρθρα 26 και 32 του ΚΚΠ/∆ΕΗ).

Το 2020 δεν υπήρξαν  αµετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων για θέµατα που εµπίπτουν στα ποινικά αδικήµατα εκβίασης και παράβασης καθήκοντος, ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και υπεξαγωγής εγγράφων και πλαστογραφίας.

Το 2020 υπήρξαν 14 προσφυγές υποψηφίων των διαγωνισµών (σε προσυµβατικό στάδιο) κατά της ∆ΕΗ, οι οποίες  εξετάσθηκαν από την αρμόδια Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ). Κατόπιν  έκδοσης απόφασης από την λόγω Αρχή σε 3 εξ αυτών υποθέσεις οι υποψήφιοι προσέφυγαν στα αρμόδια ∆ιοικητικά ∆ικαστήρια. 9 εξ αυτών των υποθέσεων έληξαν αφενός οι 7 με την έκδοση απόφασης υπό της ΑΕΠΠ αφετέρου οι 2 με εξωδικαστική επίλυση μεταξύ προσφεύγουσας -ΔΕΗ ενώ 2 βρίσκονται σε εξέλιξη, . Σημειώνεται ότι μετά τον ν. 4643/2019 [ΦΕΚ Α’193/ 3-12-2019], περιορίστηκε η δυνατότητα προσφυγής στην ΑΕΠΠ, καθώς σε υποθέσεις διαγωνισμών κάτω των ευρωπαϊκών ορίων, προβλέπεται η εσωτερική διαδικασία ενστάσεων δυνάμει του ΚΕΠΥ ΔΕΗ, οι αποφάσεις επί των οποίων δεν προσβάλλονται μέχρι σήμερα ενώπιον τακτικών δικαστηρίων.

Επιπρόσθετα, με απόφαση του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών του 2015 µειώθηκε πρόστιµο της Ρυθµιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) ύψους €4,4 εκατ., επιβληθέν το 2013 λόγω δήθεν παραβίασης εκ µέρους της ∆ΕΗ του ρυθµιστικού πλαισίου στις σχέσεις της µε τους βιοµηχανικούς πελάτες, ειδικότερα– µη κατάρτισης εγκαίρως εξατοµικευµένων τιµολογίων, σε €880.000, µε συνέπεια να επιστραφούν στην ∆ΕΗ €3.520.000. Παρά ταύτα, η ∆ΕΗ άσκησε ενώπιον του ΣτΕ αίτηση αναίρεσης εντός του 2016, προκειµένου να ακυρωθεί και το υπόλοιπο πρόστιµο των €880.000, η οποία απορρίφθηκε εν τέλει με τη με αρ. 1454/15.7.2020 απόφαση του ΣτΕ. 

Επιπλέον, με την οριστική απόφαση του Πολυµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών του 2014 καταλογίστηκε στη ∆ΕΗ αποζηµίωση ύψους €4.412.018,86 έναντι πελάτη της Υψηλής Τάσης για παραβίαση των άρθρων 18 και 86 του ν. 146/1914 περί αθέµιτου ανταγωνισµού. Την απόφαση αυτή εφεσίβαλε η ∆ΕΗ εντός του 2016 και η σχετική έφεση συζητήθηκε τέλη του 2020. Αναμένεται η έκδοση σχετικής απόφασης.

Το 2020, δεν επιβλήθηκε στη ∆ΕΗ από τη Ρυθµιστική Αρχή Ενέργεια (ΡΑΕ) και την Επιτροπή Ανταγωνισµού κάποιο πρόστιµο για θέµατα  αντιανταγωνιστικής συµπεριφοράς και µονοπωλιακών πρακτικών. Επιπλέον, δεν υπάρχει καταγραφή συµβάντων µη συµµόρφωσης σχετικά µε την ορθή σήµανση και πληροφόρηση των προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και τις επιδράσεις των προϊόντων και υπηρεσιών της Εταιρείας στην υγεία και ασφάλεια των πελατών της. Αναφορικά, με πρόστιμο που είχε επιβληθεί το 2019 στην ΔΕΗ ύψους €2.8 εκατ. για θέµατα συµµόρφωσης µε ρυθµιστικές διατάξεις, το οποίο και είχε καταβληθεί, σημειώνουμε ότι η ∆ΕΗ προσέφυγε στα διοικητικά δικαστήρια µε σκοπό την αναίρεση του παραπάνω προστίµου, η σχετική αίτηση της ΔΕΗ συζητήθηκε ενώπιον του ΣτΕ στις αρχές Ιανουαρίου του 2021, και αναμένεται η έκδοση απόφασης.

Επίσης η ∆ΕΗ υπέβαλε προσφυγές στα αρµόδια διοικητικά δικαστήρια για 10 υποθέσεις αναφορικά με δηµοτικά τέλη συνολικού ποσού €1,736.649,40 εκατ., τα οποία βεβαιώθηκαν εντός του 2019 ή εντός του 2020.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ