Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Περιβάλλον (Ε)

Περιβάλλον (Ε)Υποχρεωτικοί Δείκτες για το Περιβάλλον (Ε)

C-E1 | Άμεσες εκπομπές (Scope 1)

15.529 kt CO2


C-E2 | Έμμεσες εκπομπές (Scope 2)

Τα δεδομένα για το έτος 2020 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Σύμβουλο, έργο για τον υπολογισμό του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας (Scope 1, 2 και 3 με βάση την ορολογία του GHG Protocol). Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας σε ετήσια βάση και σε συμφωνία με διεθνή standards (GHG protocol ή/και ISO 14064). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν εταιρικά δεδομένα δραστηριότητας και πηγών εκπομπών, κατάλληλοι συντελεστές εκπομπών και βέλτιστες σχετικές εθνικές ή/και διεθνείς πρακτικές.


C-E3 | Κατανάλωση ενέργειας εντός του Οργανισμού

Για την χρήση του 2020, σημειώθηκαν οι παρακάτω καταγεγραμμένες ποσότητες ενέργειας:

1. Σύνολο θερμικής ενέργειας μη ανανεώσιμων καυσίμων Ομίλου ΔΕΗ 171.278.653,40 GJ 

2. Ποσότητες θερμαντικής ενέργειας που πωλήθηκαν στους σχετικούς Δήμους για τηλεθέρμανση: 1.972.355,91 GJ

Πρόσθετες πληροφορίες / διευκρινίσεις

Παραδοχές, υποθέσεις, περιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό

1. Κατανάλωση των μη-ανανεώσιμων καυσίμων (λιγνίτης, φ.α., ντήζελ και μαζούτ). Συνοδεύονται από την αντίστοιχη τιμή της μέσης ετήσιας Μέσης Κατώτερης Θερμογόνου Ικανότητας πράγμα που οδηγεί στον υπολογισμό της ποσότητα θερμικής ενέργειας  που καταναλώθηκε σε GJ. Οι καταναλώσεις αυτών των καυσίμων έγιναν μόνο για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμπεριλαμβάνεται και η ενέργεια που καταναλώθηκε για σκοπούς τηλεθέρμανσης.

Η μέτρηση της ποσότητας κατανάλωσης λιγνίτη γίνεται από πιστοποιημένους ταινιοζυγούς στις Μονάδες παραγωγής. Η μέτρηση της ΜΚΘΙ του λιγνίτη γίνεται από τα πιστοποιημένα εργαστήρια ΠΧΕΝΕ και ΠΧΕΒΕ της Εταιρείας. Η μέτρηση της διακίνησης και κατανάλωσης των υγρών καυσίμων γίνεται με βάση μετρήσεις σε βαθμονομημένες δεξαμενές. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υγρών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης και της ΜΚΘΙ, εκτιμώνται από το ΠΧΕΝΕ. Ο υπολογισμός της ΜΚΘΙ του φ.α. γίνεται με βάση τη σύσταση του προμηθευτή. 

Σε σχέση με το περσινό νούμερο ΕΒΑ 2019 (193,92 PJ) το ανωτέρω νούμερο κατανάλωσης θερμότητας:


*Δεν περιλαμβάνει δεδομένα για θέρμανση κτιρίων και καύσιμα οχημάτων, ενώ 

*Περιλαμβάνει στοιχεία και για τις δύο λιγνιτικές θυγατρικές της ΔΕΗ (Λιγνιτική Μελίτης και Λιγνιτική Μεγαλόπολης).

2. Ποσότητες θερμαντικής ενέργειας που πωλήθηκαν στους σχετικούς Δήμους για τηλεθέρμανση (το θερμικό περιεχόμενο των καυσίμων που χρησιμοποιήθηκαν για την παραγωγή της ενέργειας αυτής περιλαμβάνεται στο 1 ανωτέρω).

Σημείωση: Στο πλαίσιο υλοποιούμενων ή σχεδιαζόμενων σχετικών projects ο ανωτέρω δείκτης θα εμπλουτίζεται σταδιακά ώστε να περιλάβει όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις της Επιχείρησης ανεξαρτήτως της φύσης της ενέργειας (θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια, άλλη).


A-E1 | Άλλες έμμεσες εκπομπές (Scope 3)

Τα δεδομένα για το έτος 2020 δεν είναι ακόμη διαθέσιμα. Βρίσκεται σε εξέλιξη, σε συνεργασία με εξειδικευμένο Σύμβουλο, έργο για τον υπολογισμό του συνολικού αποτυπώματος της εταιρείας (Scope 1, 2 και 3 με βάση την ορολογία του GHG Protocol). Πιο συγκεκριμένα, ο σκοπός του έργου είναι ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη κατάλληλων εργαλείων και μεθοδολογιών για τον υπολογισμό του ανθρακικού αποτυπώματος της εταιρείας σε ετήσια βάση και σε συμφωνία με διεθνή standards (GHG protocol ή/και ISO 14064). Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν εταιρικά δεδομένα δραστηριότητας και πηγών εκπομπών, κατάλληλοι συντελεστές εκπομπών και βέλτιστες σχετικές εθνικές ή/και διεθνείς πρακτικές.


A-E2 | Κίνδυνοι και ευκαιρίες από την κλιματική αλλαγή

Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2020

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις κλιματολογικές συνθήκες και τις εποχικές διακυμάνσεις, Σελ. 23

Κίνδυνοι που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, Σελ. 27


SS-E4 | Διαχείριση Νερού

Ρυθμιστικοί Κίνδυνοι

Ο Όμιλος ενδέχεται να επιβαρυνθεί με σημαντικό κόστος για τη συμμόρφωση με την περιβαλλοντική νομοθεσία που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων  την ορθή και αποτελεσματική διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Το κόστος συμμόρφωσης μπορεί να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στην επιχειρηματική δραστηριότητα, στα αποτελέσματα, στη χρηματοοικονομική θέση και στις ταμιακές ροές. Τα ζητήματα διαχείρισης του νερού απαιτούν την λήψη και εφαρμογή προληπτικών και διορθωτικών μέτρων που μπορεί να σημαίνει τον περιορισμό ή ακόμα και τον τερματισμό υφιστάμενων δραστηριοτήτων ή έργων.

Οι μελλοντικοί νόμοι ή κανονισμοί ενδέχεται να επηρεάσουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και τη στρατηγική του Ομίλου απαιτώντας σημαντικές περιβαλλοντικές επενδύσεις ή πληρωμή για τη χρήση νερού σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς ή/και θερμοηλεκτρικούς σταθμούς και θα μπορούσε ενδεχομένως να έχει σημαντική αρνητική επίδραση στον επιχειρηματικό, στρατηγικό και οικονομικό σχεδιασμό.

Φυσικοί Κίνδυνοι

Η κατανάλωση Η/Ε υπόκειται σε εποχικές διακυμάνσεις και επηρεάζεται κατά κύριο λόγο από τις κλιματολογικές συνθήκες. Ωστόσο η τεράστια διείσδυση των ΑΠΕ στην παραγωγή Η/Ε, έχει οδηγήσει σε σημαντικές αλλαγές ως προς την κάλυψη του φορτίου που υπολείπεται και πρέπει να καλυφθεί μέσω των θερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών παραγωγής Η/Ε, τόσο από άποψη εποχικότητας όσο και σε σχέση με την ενδοημερήσια καμπύλη φορτίου.

Επί του παρόντος, η μέγιστη ζήτηση φορτίου εμφανίζεται συχνότερα κατά τη χειμερινή περίοδο. Η παραγωγή Η/Ε ενδέχεται επίσης να εξαρτάται από τις κλιματολογικές συνθήκες, όπως ξηρασίες ή καύσωνες, που πιθανόν να περιορίζουν την παραγωγή ενέργειας λόγω των απαιτήσεων τήρησης συγκεκριμένων απαιτήσεων ροής για ποτάμια κατάντη εγκαταστάσεων σχετικών με την ψύξη των σταθμών παραγωγής ή λόγω της ταχύτητας και της κατεύθυνσης των ανέμων ή της ηλιοφάνειας για την παραγωγή H/E από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Οι καιρικές συνθήκες είναι πέραν του ελέγχου του Ομίλου και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να παρασχεθεί οποιαδήποτε εγγύηση ότι οι υδροηλεκτρικές μονάδες του θα είναι σε θέση να ανταποκριθούν στα αναμενόμενα επίπεδα παραγωγής τους. Εάν οι υδρολογικές συνθήκες οδηγήσουν σε ξηρασία ή άλλες συνθήκες που επηρεάζουν αρνητικά την υδροηλεκτρική παραγωγή, ενδέχεται να υπάρξει σημαντική αρνητική επίπτωση στα αποτελέσματά του Ομίλου. Τέλος η ενδεχόμενη άνοδος της στάθμης της Θάλασσας θα προκαλέσει σημαντικές φθορές σε παράκτιες υποδομές που σημαίνει πως τίθεται εν αμφιβόλω η απρόσκοπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε νησιωτικές και παράκτιες περιοχές.

Κίνδυνοι Φήμης

Λόγω του όγκου και της πολυπλοκότητας των διεργασιών που απαιτούν τη χρήση υδάτινων πόρων ενδέχεται να συμβούν στο μέλλον αστοχίες στη διαχείριση του νερού προκαλώντας πιθανό κίνδυνο στη φήμη της εταιρείας σχετικά με την υπεύθυνη στάση της ως προς τις περιβαλλοντικές της επιπτώσεις.

Οι παραβιάσεις των ισχυόντων περιβαλλοντικών νόμων και κανονισμών ή η μη συμμόρφωση με τις άδειές  θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε διακοπή λειτουργίας των σταθμών παραγωγής, πρόστιμα ή αγωγές ή άλλες κυρώσεις προκαλώντας αρνητική δημοσιότητα.

∆ιαχείριση νερού σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς

Μέσω των υδροηλεκτρικών έργων επιτυγχάνεται αντιπληµµυρική προστασία και εξυπηρετούνται ανάγκες ύδρευσης και άρδευσης παρακείμενων περιοχών. Επιπλέον, τα φράγματα εξασφαλίζουν μια ελάχιστη συνεχή παροχή στην κοίτη του ποταμού (οικολογική παροχή), ακόμα και σε περιόδους μεγάλης ξηρασίας, συμβάλλοντας µε αυτόν τον τρόπο σημαντικά στην προστασία και διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας. Ο προγραµµατισµός της λειτουργίας των σταθμών γίνεται µε τρόπο ώστε να εκπληρώνονται οι όροι της οικολογικής παροχής, οι ανάγκες σε ύδρευση και άρδευση, σε συνεργασία µε τις αρμόδιες περιφέρειες (ετήσιος/ημερήσιος προγραµµατισµός), καθώς και οι ανάγκες του συστήματος σε ενέργεια.

∆ιαχείριση νερού στις Θερμικές Μονάδες Παραγωγής

Στις περιοχές των θερμικών σταθμών παραγωγής γίνονται απολήψεις νερών από διάφορες πηγές και για διάφορες χρήσεις όπως στους Πύργους Ψύξης των σταθμών παραγωγής. Στην κατεύθυνση της ορθολογικής διαχείρισης νερού, η ∆ΕH ανακυκλώνει και επαναχρησιμοποιεί σημαντικές ποσότητες, µε αποτέλεσμα τη µείωση του συνολικού όγκου που απαιτείται για την κάλυψη των αναγκών της.

∆ιαχείριση νερού στα Ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη

Στις περιοχές εξορυκτικής δραστηριότητας της ∆ΕΗ τα αντλούμενα ύδατα (επιφανειακά και υπόγεια) για την προστασία των ορυχείων, που δεν χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών αυτών επαναδιατίθενται στους επιφανειακούς αποδέκτες (ρέμα Σουλού, αρδευτικά κανάλια και ρέμα Χειµαδίτιδας-Πετρών στο Λιγνιτικό Κέντρο ∆υτικής Μακεδονίας και του Αλφειού ποταμού) ενισχύοντας το υδατικό ισοζύγιο των αντίστοιχων περιοχών, βελτιώνοντας την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων και εξασφαλίζοντας την ισορροπία του οικοσυστήματος, µε διατήρηση, σε ορισμένες περιπτώσεις, της οικολογικής παροχής (ρέμα Σουλού). Μέσω της διαδικασίας αυτής καλύπτονται και αρδευτικές ανάγκες όμορων περιοχών. Τα συμπεράσματα αυτά προκύπτουν από υφιστάμενες μελέτες. Προαιρετικοί Δείκτες για το Περιβάλλον (Ε)

SS-E1 | Στρατηγική διαχείρισης εκπομπών

Η περιβαλλοντική πολιτική της ∆ΕΗ περιλαμβάνει δράσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα CO2 κατά τη διαδικασία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που είναι ένας από τους Στόχους Βιώσιμής Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030.

Για τον περιορισμό των εκπομπών CO2 των θερμικών Σταθμών, και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής υλοποίησε δράσεις και προγράµµατα που περιλαμβάνουν:

• Επενδύσεις για την αντικατάσταση παλαιών θερμικών µονάδων παραγωγής, µε νέες σύγχρονης τεχνολογίας και υψηλού βαθμού απόδοσης, και για την βελτίωση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των υφισταμένων µονάδων.

• Περαιτέρω ανάπτυξη υδροηλεκτρικών έργων και έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

• Περαιτέρω ένταξη του φυσικού αερίου στο ενεργειακό µείγµα.

• Προώθηση δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ορθολογική χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

• Συµµετοχή σε ερευνητικά προγράµµατα για την εφαρμογή αποδοτικών τεχνολογιών λιγνίτη.

Αποτέλεσμα των δράσεων αυτών είναι η διαχρονική µείωση του µέσου συντελεστή εκπομπής CO2 του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της ∆ΕΗ.


SS-E2 | Εκπομπές ατμοσφαιρικών ρύπων

ΡYΠΟΙ 

Εκπομπές 2020 (τόνοι) 

Εκπομπές 2020 (τόνοι) 

Εκπομπές 2020 (τόνοι) 

ΔΕΗ 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 

ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ
ΜΕΛΙΤΗΣ

Οξείδια
του θείου (SOX) 

10.359 

626 

426 

Οξείδια
του αζώτου (NOx) 

4.013 

526 

274 

Σωματιδιακές εκπομπές (PM) 

414 

17,9 

4,96 

Pb 

188 

0,56 

3,00 

Ni 

490 

3,11 

4,04 

Cu 

399 

0,67 

2,11 

Cr(tot) 

452 

1,40 

7,33 

Zn 

508 

2,66 

21,7 

Cd 

18,5 

0,02 

0,69 

Hg 

53,4 

15,5 

0,67 

As 

108 

0,30 

0,59 

 

SS-E3 | Κατανάλωση νερού                                                                  

 

Κατανάλωση νερού (εκατ. m3)*

Ανακύκλωση**    %

Λιγνιτικοί ΑΗΣ

7,2

8,04

ΛΚΔΜ

1,6

7,1

Φυσικού Aερίου

3,5

10,1

ΑΗΣ/ΑΣΠ ΜΔΣ

0,6

 

Λιγνιτική Μεγαλόπολης

3,2

11,5

Λιγνιτική Μελίτης

1,3

 

ΣΥΝΟΛΟ

17

 

*Κατανάλωση νερού = Συνολικός όγκος νερού που αντλείται - Συνολικός όγκος νερού που απορρίπτεται

**% Ανακύκλωση =(Συνολικός όγκος νερού που ανακυκλώθηκε και επαναχρησιμοποιήθηκε / Συνολικός όγκος νερού που αντλήθηκε) * 100


 

SS-E5 | Διαχείριση αποβλήτων

Είδος Αποβλήτων

Ποσότητα (t)

Ποσοστό των αποβλήτων
ανά τύπο επεξεργασίας,
σε ποσοστό (%).

Προς εργασίες ανάκτησης (R)
Ποσοστό % 

Προς εργασίες διάθεσης (D)
Ποσοστό %

Συνολική ποσότητα
αποβλήτων προς διαχείριση
(ΔΕΗ+Θυγατρικές Λιγνιτικές)

1.264.483,391

3,03

96,97

Συνολική ποσότητα
αποβλήτων προς διαχείριση
(ΔΕΗ)

38.222,446

96,14

3,86

Συνολική ποσότητα
αποβλήτων προς διαχείριση
(Θυγατρικές Λιγνιτικές)

1.226.260,945

0,13

99,87

Συνολική ποσότητα
αποβλήτων προς διαχείριση
(Λιγνιτική Μεγαλόπολης)

848.028,506

0,15

99,85

Συνολική ποσότητα
αποβλήτων προς διαχείριση
(Λιγνιτική Μελίτης)

378.232,439

0,09

99,91

Συνολική ποσότητα
επικ. αποβλήτων
προς διαχείριση
(ΔΕΗ+Θυγατρικές Λιγνιτικές)

7.905,006

91,98

8,02

Συνολική ποσότητα επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(ΔΕΗ)

7.791,364

91,86

8,14

Συνολική ποσότητα επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(Θυγατρικές Λιγνιτικές)

113,642

100,00

0,00

Συνολική ποσότητα επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(Λιγνιτική Μεγαλόπολης)

113,162

100,00

0,00

Συνολική ποσότητα επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(Λιγνιτική Μελίτης)

0,480

100,00

0,00

Συνολική ποσότητα μη επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(ΔΕΗ+Θυγατρικές Λιγνιτικές)

1.256.578,385

2,47

97,53

Συνολική ποσότητα μη επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(ΔΕΗ)

30.431,082

97,23

2,77

Συνολική ποσότητα μη επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(Θυγατρικές Λιγνιτικές)

1.226.147,303

0,12

99,88

Συνολική ποσότητα μη επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(Λιγνιτική Μεγαλόπολης)

847.915,344

0,13

99,87

Συνολική ποσότητα μη επικ.
αποβλήτων προς διαχείριση
(Λιγνιτική Μελίτης)

378.231,959

0,09

99,91

Παραδοχές, υποθέσεις, περιορισμοί που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό

Τα ανωτέρω στοιχεία προέρχονται από τις ετήσιες εκθέσεις που έχουν υποβάλλει, για το έτος αναφοράς 2020, οι υπόχρεες εγκαταστάσεις στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ).

H ∆ΕΗ, για το έτος 2020, διαθέτει 63 εγκαταστάσεις (περιλαμβάνονται ΑΗΣ λιγνιτικοί-πετρελαϊκοί-Φ.Α., ΑΣΠ/ΤΣΠ, ΥΗΣ, ΛΚΔΜ, φράγματα, εκτυπωτικό κέντρο) που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ). Αντίστοιχα, 5 εγκαταστάσεις διαθέτει η Λιγνιτική Μεγαλόπολης (περιλαμβάνονται ΑΗΣ, ΛΚΜ, χώρος διάθεσης στερεών παραπροϊόντων/αποβλήτων Θωκνίας) και 3 η Λιγνιτική Μελίτης (περιλαμβάνονται ΑΗΣ, Ορυχείο Κλειδιού, χώρος διάθεσης ΑΗΣ Μελίτης).

Στις συνολικές ποσότητες αποβλήτων προς διαχείριση των δύο θυγατρικών λιγνιτικών, περιλαμβάνονται, και αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος των ποσοτήτων, τα υλικά που προέρχονται από την καύση λιγνίτη (τέφρα, γύψος, κ.λπ.), τα οποία στις περιπτώσεις των εγκαταστάσεων αυτών θεωρούνται και δηλώνονται ως απόβλητα. Για το λόγο αυτό, τα ποσοστά διάθεσης (εργασίες D) εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένα.


SS-E8 | Κρίσιμες πρώτες ύλες

Κατά την παραγωγική διαδικασία της εταιρείας (εξόρυξη λιγνίτη και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) δεν χρησιμοποιείται κάποια εκ των ανωτέρω πρώτων υλών.

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ