Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Χρονολογικός πίνακας εταιρικών πράξεων

Χρονολογικός πίνακας εταιρικών πράξεων


09.01.01 Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Εκλογή μελών Δ. Συμβουλίου.
1

09.01.01

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Εκλογή μελών Δ. Συμβουλίου.

16.11.01

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Απόφαση Εισαγωγής μετοχών στο χρηματιστήριο.

22.11.01

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12 δις δρχ. με νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία με Δημόσια Εγγραφή.

30.11.01

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Καθορισμός του εύρους τιμών διάθεσης της μετοχής.

12.12.01

Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών και GDR's στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

20.02.02

Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας (Επαναληπτική λόγω μη επίτευξης απαρτίας στις 4.2.02) - Εκλογή 2 νέων μελών Δ. Συμβουλίου.

10.4.02

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως Προσωρινού μερίσματος εκ € 0,38 / μετοχή.

30.4.02

Αποστολή επιταγών προμερίσματος χρήσεως 2001-2002

06.06.02

Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου από Δραχμές σε Ευρώ 679.760.000 με ονομαστική αξία €2,93 ανά μετοχή - Τροποποίηση καταστατικού - Έγκριση για συμμετοχή στη ΔΕΠΑ.

17.07.02

Διανομή δωρεάν μετοχών στους ιδιώτες που διακράτησαν μέχρι και 11.6.02 τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη Δημόσια Εγγραφή.

25.11.02
& 22.11.02

 Έκτακτη Γεν. Συνέλευση - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 387 εκατ. από Αποθεματικά με αύξηση της ονομαστικής αξίας σε € 4,60 ανά μετοχή, τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. Έγκριση για συμμετοχή στη ΔΕΠΑ.

26.11.02

Νέα προσφορά μετοχών (β' πακέτο) της ΔΕΗ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω Δημόσιας εγγραφής.

3-6.12.02

Δημόσια εγγραφή (2η). 

9.12.02

Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης των μετοχών Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΚΑ.

12.12.02

Πίστωση και Έναρξη Διαπραγμάτευσης β' πακέτου μετοχών στα Χρηματιστήρια.

16.12.02

Διαπραγμάτευση με νέα ονομαστική αξία € 4,60 ανά μετοχή.

20.01.03

Διανομή δωρεάν μετοχών στους εργαζόμενους ΔΕΗ που διακράτησαν μέχρι 11.12.02 τις μετοχές που απέκτησαν κατά την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Παράταση της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ και συγκρότηση του σε σώμα.

04.06.03

Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.-Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 έως 31.12.2002 - Διανομή μερίσματος της Eταιρίας - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της Eταιρίας -Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2001 έως 31.12.2002. - Ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.., παράταση της συμβάσεως εργασίας του. - Έγκριση πρόσθετης αμοιβής προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ Α.Ε.

05.06.03

Ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου μερίσματος 0,50 Ευρώ ανά μετοχή χρήσης 2001-2002.

10.07.03 

Διανομή δωρεάν μετοχών στους ιδιώτες μη θεσμικούς επενδυτές  που απέκτησαν μετοχές  κατά την δημόσια εγγραφή του Δεκεμβρίου 2002 και τις διακράτησαν μέχρι την 11.06.2003.

16.07.03 

Αποστολή επιταγών για πληρωμή υπολοίπου μερίσματος στους διακιούχους μετόχους της ΔΕΗ Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2001- 2002.

29.09.03

 Παράταση της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

3.10.03

Ανακοίνωση του Ελληνικού Δημοσίου για νέα προσφορά μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ μέσω Δημόσιας εγγραφής και Ιδιωτικής τοποθέτησης.

22-24.10.03

Δημόσια εγγραφή (3η)

27.10.03

Ανακοίνωση της τιμής διάθεσης των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο

31.10.03

Έναρξη διαπραγμάτευσης γ' πακέτου μετοχών στα χρηματιστήρια.

10.12.03

Ειδική γενική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ - Εκλογή δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου - Ματαίωση λόγω μη επίτευξης απαρτίας - Επαναληπτική στις 22.12.03.

10.12.03

Έκτακτη γενική συνέλευση του μετόχου πλειοψηφίας - αναβολή της συζήτησης για τις 29.12.03 για την εκλογή έξι μελών του Διοικητικού συμβουλίου.

22.12.03

Επαναληπτική ειδική γενική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ- εκλογή των εξής δύο μελών: κ. Σπυρίδωνος Θεοδωρόπουλου, κ Ιωάννη Μάνου

29.12.03

Έκτακτη γενική συνέλευση - εκλογή από το Ελληνικό Δημόσιο των μελών του διοικητικού συμβουλίου των κ. Δημητρίου Παπούλια κ. Στέργιου Νέζη, κ. Μιλτιάδη Γαργαρέτα , κ. Δημητρίου Γεωργαράκη, κ. Βασιλείου Τραπεζάνογλου, κα. Ελένη Τσαμαδού.

13.01.04

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από τις 9 Ιαν. του 2004 και για μια περίοδο 3 ετών, ως εξής: κ.Δημήτριος Παπούλιας- πρόεδρος Δ.Σ, κ. Στέργιος Νέζης -Διευθύνων Σύμβουλος , και οι κ. Μιλτιάδης Γαργαρέτας κ. Δημήτριος Γεωργαράκης κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος , κ. Ιωάννης Μάνος , κ. Ιωάννης Παναγόπουλος , κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου, κα. Ελένη Τσαμαδού - μέλη.

15.01.04

Διανομή δωρεάν μετοχών στους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ που διακράτησαν μέχρι και την 11η Δεκ. του 2003 τις μετοχές που απέκτησαν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης τον Δεκ. του 2002.

20.04.04

Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.-Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 - Διανομή μερίσματος της Eταιρίας για την ίδια χρήση - Εκλογή  ελεγκτών  για την εταιρική χρήση 2004 - Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003.

21.04.04

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από τις 21 Απρ. του 2004 και για μια περίοδο 3 ετών, ως εξής:
κ.Ιωάννης Παλαιοκρασσάς- πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέργιος Νέζης -Διευθύνων Σύμβουλος ,και οι κ.Χαράλαμπος Δαυίδ, κ.Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, κ.Γεώργιος Κονταξής, κ.Ευάγγελος Κρουσταλλάκης, κ. Παναγιώτης Λόφτσαλης, κ. Ευάγγελος Μαγείρου, κ. Ιωάννης Μάνος, κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, κ. Αναστάσιος Πέτρου- μέλη.
Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος εκ 0,70 Ευρώ ανά μετοχή.

28.05.04

Έναρξη δωρεάν διανομής μετοχών σε 20.737 ιδιώτες που διακράτησαν μέχρι 30 Απριλίου 2004 τις μετοχές που απέκτησαν μέσω της Δημόσιας Εγγραφής του 2003.

28.05.04

Έναρξη καταβολής Μερίσματος Χρήσεως 2003.

30.11.04

Διανομή δωρεάν μετοχών στους υπαλλήλους της ΔΕΗ Α.Ε. που διακράτησαν μέχρι και την 30η Οκτ. 2004 τις μετοχές που απέκτησαν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης του 2003.

28.2.05

Έκτακτη Γεν. Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας - εκλογή του κ. Μανιατάκη Δημήτριου - Αντώνιου στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου 

10.03.05

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Επιχείρησης ως εξής:
εκτελεστικά μέλη: κ. Παλαιοκρασσάς Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Μανιατάκης Δημήτριος- Αντώνιος, Διευθύνων Σύμβουλος.
μη εκτελεστικά μέλη: κα Αθανασιά Παρασκευή, κ. Δαυίδ Χαράλαμπος, κ. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων, κ. Λόφτσαλης Παναγιώτης, κ. Μαγείρου Ευάγγελος, κ. Μάνος Ιωάννης, κ. Μωυσής Ραφαήλ, κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, κ. Πέτρου Αναστάσιος.

06.06.05

3η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

07.06.05

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2004 Ευρώ 0,90 ανά μετοχή

15.07.05

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2004

25.08.05

Επιλογή νέων Γενικών Διευθυντών: Επανεκλογή του Γρ. Αναστασιάδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και επιλογή των κ.κ. Δ. Λαθούρη (Γενικό Διευθυντή Διανομής), Κ. Μελά (Γενικό Διευθυντή Ορυχείων), Αβ. Μιζάν (Γενικό Διευθυντή Παραγωγής ),Δ. Μπουσδέκη (Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς). 

15.12.05

Νέος πρόεδρος της Επιχείρησης ο κ. Κων/νος Κυριακόπουλος
Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής:
Μανιατάκης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Μη εκτελεστικά μέλη:Κων/νος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.,
Αθανασιά Παρασκευή, Δαυίδ Χαράλαμπος, Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων, Λόφτσαλης Παναγιώτης, Μαγείρου Ευάγγελος, Μάνος Ιωάννης, Μέργος Γεώργιος, Παναγόπουλος Ιωάννης,  Πέτρου Αναστάσιος.

24.05.06

4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

21.06.06

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2005 Ευρώ 0,50 ανά μετοχή

28.06.06

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2005

15.12.06

Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.
- Εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Γιαννίδη και Μιχαήλ Κορτέση - εκπρόσωποι μετόχων μειοψηφίας - στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

19.12.06

Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ο Γεώργιος Κ. Αγγελόπουλος.

08.01.07

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων - πλην των μετόχων της Μειοψηφίας - της ΔΕΗ Α.Ε. Εκλογή πέντε (5) μελών του Δ.Σ.

31.01.07

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας - εκλογή του κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου.

06.02.07

Εκλογή του κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης.
Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής :
Εκτελεστικό μέλος:
Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
Μη εκτελεστικά μέλη :
Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
Γιαννίδης Ιωάννης, Δαυίδ Χαράλαμπος, Κορτέσης Μιχαήλ, Μαγείρου Ευάγγελος, Μέργος Γεώργιος, Μίχαλος Κωνσταντίνος, Παναγόπουλος Ιωάννης.

13.03.07

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής :
Εκτελεστικά μέλη:
Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
Μη εκτελεστικά μέλη :
Γιαννίδης Ιωάννης, Δαυίδ Χαράλαμπος, Κορτέσης Μιχαήλ, Μαγείρου Ευάγγελος, Μαρινίδης Γεώργιος, Μέργος Γεώργιος, Μίχαλος Κωνσταντίνος, Παναγόπουλος Ιωάννης, Τσαρούχας Ιωάννης.

06.06.07

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Σπυρίδων Ευσταθόπουλος στη θέση του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

15.06.07

5η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

26.06.07

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2006 εκ Ευρώ 0,16 ανά μετοχή.

04.07.07

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2006.

17.07.07

Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Χατζηαργυρίου Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

26.07.07

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων - Ματαίωση.

29.08.07

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων - έγκριση απόσχισης Κλάδου των ΑΠΕ - Τροποποίηση Καταστατικού.

02.02.08

Εκλογή του κ. Γεώργιου Σφακιανάκη ως νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

11.04.08

Νέος Γενικός Διευθυντής Εμπορίας ο κ. Χρήστος Ποσειδών

Νέος Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Δημήτριος Λάππας

Νέος Γενικός Διευθυντής Επιτελικών Υπηρειών ο κ. Χρήστος Τριζόγλου

22.05.08

Νέα Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης η κ. Ειρήνη Τζαννέτου

12.06.08

6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2007

24.06.08

Νέος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. ο κ. Πρόδρομος Ευθύμογλου

31.07.08

Εκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή του κ. Παναγή Καρέλλα ως Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας - στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

18.06.09

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Ιωάννη Παπαδόπουλο.

25.06.09

7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

04.08.09

Νέος Γενικός Διευθυντής Ορυχείων ο κ. Δημήτρης Λάππας

Νέος Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ο κ. Γιάννης Κοπανάκης

08.09.09

Εκλογή του κ. Γεώργιο Στεργίου ως νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Ορισμός ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

15.12.09

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Νίκος Φωτόπουλος στη θέση του κ. Ιωάννη Τσαρούχα.

15.12.09

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας - εκλογή του κ. Αρθούρου Ζεβού στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου καθώς  των κ.κ. Απόστολου Μπαράτση, Γεώργιου Νέλλα, Κωνσταντίνου Πανέτα, Ευάγγελου Πετρόπουλου και Ιωάννη Τσαρούχα σαν μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

17.12.09

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης στη θέση του κ. Νίκου Φωτόπουλου.

18.12.09

Εκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού, Διευθύνοντος Συμβούλου, στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής :

Εκτελεστικό μέλος:

Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Μη εκτελεστικά μέλη :

Ευάγγελος Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,

Αλεξάκης Παναγιώτης, Κατσουλάκος Ιωάννης, Μαρινίδης Γεώργιος, Μπαράτσης Απόστολος, Νέλλας Γεώργιος, Παναγιωτίδης Ιωάννης, Παναγόπουλος Ιωάννης, Πανέτας Κωνσταντίνος, Τσαρούχας Ιωάννης.

12.01.10

" Επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων:
1. Ο κύριος Απόστολος Μπαράτσης ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.
2. Ο καθηγητής ΕΜΠ κύριος Νικόλαος Χατζηαργυρίου ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Διανομής και Μεταφοράς, του Διαχειριστή του Δικτύου των Νησιών και του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων.
3. Η κυρία Ουρανία Αικατερινάρη ορίζεται Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας."

14.01.10

Ορισμός των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Ιωάννη Κατσουλάκου και Κωνσταντίνου Πανέτα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

15.01.10

Ανανέωση θητείας του μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κ. Παναγόπουλου Ιωάννη, εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε.

05.02.10

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

04.03.10

Κατάργηση των Γενικών Διευθύνσεων Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας

10.03.10

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

26.04.10

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.- Επικύρωση του ορισμού, κατ΄άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου - Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του - Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.

28.04.10

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης στον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλη.

29.06.10

8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

30.06.10

Aνάθεση καθηκόντων Γενικού Δευθυντή Ορυχείων στον κ. Παναγιώτη Νικολακάκο.

01.07.10

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2009 Ευρώ 0,90 ανά μετοχή.

06.07.10

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

09.07.10

Έναρξη καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2009

20.07.10

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

21.12.10

Απόφαση Δ.Σ. για τη σύσταση της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου

22.12.10

Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

30.12.10

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. σε 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. - Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σε μια κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.

24.1.2011

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Εμπορίας στον κ. Λάζαρο Καραλάζο

01.2.2011

Aνάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διανομής στον κ. Νικόλαο Αραβαντινό και Γενικού Διευθυντή Μεταφοράς στον κ. Σπυρίδωνα Βάσσο

30.06.2011

9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
 

05.7.2011

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2010 Ευρώ 0,79 ανά μετοχή

12.7.2011

Έναρξη καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2010

24.10.2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ - Απόσχιση Κλάδου Μεταφοράς - Aναβολή - Επαναληπτική στις 7.11.2011.

7.11.2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ - Απόφαση για Απόσχιση Κλάδου Μεταφοράς

19.12.2011

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

22.12.2011

Ορισμός των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Ηλία Αντωνίου και Νικόλαου Βερνίκου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

27.11.2011

Παραίτηση κ. Κατσουλάκου Ιωάννη από Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

28.12.2011

Κοινή Συναινέσει Λύση Σύμβασης του Αν. ΔΝΣ κ. Απόστολου Μπαράτση και Ορισμός κ. Κωνσταντίνου Θέου στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας, με ανάληψη καθηκόντων από 1.1.2012.

01.02.2012

Λύση, με αμοιβαία συμφωνία, Συνεργασίας με το Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης κ. Γεώργιο Τριανταφύλλη.

28.02.2012

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Θέος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντωνίου Ηλίας, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Θεόκλητος Λεωνίδας, Θωμόγλου Παύλος, Καραβασίλης Ιωάννης, Μπουζούλας Ευάγγελος

13.03.2012

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

30.03.2012

Εκλογή Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

01.04.2012

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών στον κ. Νικόλαο Αραβαντινό 

11.04.2012

Παραίτηση κ. Θεόκλητου Λεωνίδα από μέλος Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. 

25.04.2012

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Λεωνίδα Θεόκλητου

01.05.2012

Έναρξη λειτουργίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

10.07.2012

 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

01.09.2012

Παραίτηση του Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου κ. Ν. Χατζηαργυρίου, αρμόδιου για την εποπτεία των Δικτύων της Μεταφοράς και της Διανομής

11.09.2012

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέστη πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου με δικαίωμα να ασκεί κατά την απόλυτη κρίση του με τον προσφορότερο τρόπο και χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, τα δικαιώματα ψήφου 39.440.000 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών (ήτοι ποσοστό 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας).
Η εν λόγω πληρεξουσιότητα έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εκτός αν η αξιοποίηση της Εταιρείας και άρα ο στόχος της πληρεξουσιότητας ολοκληρωθεί νωρίτερα. To Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος και ελέγχει το 100% των μετοχών του Ταμείου.

20.12.2012

Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Πλειοψηφίας της Εταιρείας – Επανεκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

21.12.2012

Εκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. - Η σύνθεση του Δ.Σ. παραμένει αμετάβλητη

31.12.2012

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2006

 8.1.2013

Aνάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων στον κ. Γεώργιο Δαμάσκο

 10.1.2013

 Ανανέωση θητείας Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου κυρίας Ουρανίας Αικατερινάρη, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστηρικτικών Λειτουργιών

 19.2.2013

Εκλογή Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 20.2.2013

Εκλογή μελών Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

 14.3.2013

Εκλογή δύο νέων Μελών Δ.Σ. και συγκρότηση σε Σώμα:
Εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου, Εκτελεστικού Μέλους και Κωνσταντίνου Ζωντανού, Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
Εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντωνίου Ηλίας, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Ζωντανός Κωνσταντίνος, Θωμόγλου Παύλος

 19.3.2013

Ορισμός του κου Κωνσταντίνου Δόλογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας από 1.4.2013 .
Ορισμός του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών κ. Μιχαήλ Μπρούστη, ως Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, από 1.4.2013.

 29.3.2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –
1. Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της
Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής σύμβασης.
2. Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

 30.5.2013

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (μετά την εκλογή των δύο μελών εκπροσώπων των εργαζομένων)
Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντωνίου Ηλίας, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Ζωντανός Κωνσταντίνος, Θωμόγλου Παύλος, Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος

 6.6.2013

Νέα Σύνθεση Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

 29.6.2013

11η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

 29.6.2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (πλην των Μετόχων Μειοψηφίας) της ΔΕΗ Α.Ε.-
Εκλογή πέντε (5) Μέλών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας ισαρίθμων μελών

 30.7.2013

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2012

 10.7.2013

Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Ταυρής Φίλιππος, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Ζωντανός Κωνσταντίνος, Θωμόγλου Παύλος, Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος 

 12.7.2013

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

 23.7.2013

Ορισμός του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Ηλία Αντωνίου .

 31.12.2013

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2007

 28.2.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –
1. Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από 1.1.2014 - Υποβολή προς έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Επικύρωση της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

11.04.2014

Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι, μετά την ως άνω μεταβολή, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 34,123% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ σε 17,000%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% το ΤΑΙΠΕΔ και ως εκ τούτου ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

20.06.2014

12η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

08.07.2014

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, από κοινού με την Ελβετική εταιρία ALPIQ Group, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) Βουλγαρικά λέβα, ή περίπου € 614.000.

25.07.2014

Έκδοση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας της άδειας εμπορίας της Θυγατρικής Εταιρείας «PPC ELEKTRİK TEDARİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ» στην Τουρκία.

10.09.2014

Παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κόλλια.

11.09.2014

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

30.10.2014

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.: Εκλογή του κ.  Σταύρου Παπασωτηρίου, Οικονομολόγου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού  για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.

31.10.2014

Ορισμός του μέλους του Δ.Σ. κ. Σταύρου Παπασωτηρίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού.

22.12.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –
1. Έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 19%, επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

2. Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

3. Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

4. Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

29.12.2014

Ορισμός του κ. Μπρούστη Μιχαήλ ως Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

12.3.2015

Παραίτηση του κ. Αρθούρου Ζερβού, από τη θέση του Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

3.4.2015

Παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου από τη θέση του  Αντιπροέδρου και Μέλους του ΔΣ και της κ. Ουρανίας Αικατερινάρη από Μέλος του ΔΣ. 

3.4.2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

7.4.2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Συνεχίστηκε κατόπιν αναβολής από 03.04.2015 η συζήτηση του πρώτου θέματος, με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, να εκλέγει τον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, με τριετή θητεία έως τις 07.04.2018.

21.4.2015

Συγκρότηση σε Σώμα Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκλογή έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας των προηγούμενων μελών.

21.4.2015

Αποχώρηση της κ. Ράνιας Αικατερινάρη από τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

21.4.2015

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

21.4.2015

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. –

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ.κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

12.5.2015

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή του κ. Βασίλη Χατζηαθανασίου, Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.

15.5.2015

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

21.5.2015

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

3.6.2015

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

13.7.2015

Ορισμός της κας Όλγας Κουρίδου στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων.

13.7.2015

13η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

27.7.2015

Έναρξη καταβολής του μερίσματος για τη χρήση του 2014.

31.8.2015

Ορισμός του Ανδρέα Πετσίνη ως Διευθυντή Τύπου & ΜΜΕ της ΔΕΗ Α.Ε.

26.11.2015

Παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κ. Μιχάλη Βερροιόπουλου.

11.12.2015

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

23.12.2015

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

23.12.2015

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ. κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

31.12.2015

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2009

8.6.2016

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

23.6.2016

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

29.6.2016

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

11.7.2016

14η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

14.7.2016

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

14.7.2016

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την 14.7.2016, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ. κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

9.9.2016

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

20.9.2016

Σύσταση θυγατρικής στην Αλβανία

5.10.2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

24.11.2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για: α) την ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τα άρθρα 143 και 144 του Ν. 4389/2016, ως ισχύει, β) την έγκριση του τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), και γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών

Θέμα 2ο: Eπικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου

9.1.2017

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή του κ. Δημήτριου Βασιλάκη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από 23.12.2016  κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 10.07.2019.

Ορισμός του κ. Γεωργίου Μπίτζα ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

10.1.2017

Ορισμός του κ. Ιωάννη Κοπανάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης.

10.1.2017

Ορισμός του κ. Δημητρίου Μετικάνη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.

12.1.2017

η οποία συνεχίστηκε στις

17.1.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Θέμα 1 : Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

•  Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

•  Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία   Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

•  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

Θέμα 2: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

13.1.2017

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

24.1.2017

Ορισμός του κ. Λάζαρου Καραλάζου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού.

6.2.2017

Παραιτήσεις των κ.κ. Εμ. Κορωνιωτάκη, Προέδρου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του Ι. Μπλάνα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

16.2.2017

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

24.2.2017

Αποπληρωμή Ομολογιών συνολικού ύψους € 100 εκατ.

21.4.2017

Επιστροφή κεφαλαίου € 92,9 εκατ. από ΑΔΜΗΕ σε ΔΕΗ

24.4.2017

Υπογραφή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους € 200 εκατ. με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών

27.4.2017

Πώληση από τη ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ

28.4.2017

Αποπληρωμή διεθνούς Ομολόγου ύψους € 200 εκατ.

23.5.2017

η οποία συνεχίστηκε στις

12.6.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Θέμα 1ο: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Θέμα 2ο: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση -Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

6.6.2017

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

20.6.2017

Ολοκλήρωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

7.7.2017

15η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

21.9.2017

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

27.9.2017

Νέα σύνθεση ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

4.10.2017

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2011

27.11.2017

Ανάθεση στην εταιρεία QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του έργου της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Επιχείρησης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της.

29.11.2017

Διαγραφή των Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (GDRs) της ΔΕΗ και παύση της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά από αίτηση της Μητρικής Εταιρείας.

20.12.2017

Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης με ΕΤΕπ ύψους € 85 εκατ.

21.12.2017

Ανάθεση καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας στον Δρ. Ιωάννη Κατάκη

21.12.2017

Ανάθεση καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην κ. Αλεξάνδρα Κονίδα

 

16.1.2018

Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και General Electric

13.2.2018

Μερική εξαγορά ποσού €150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως €500.000.000 5.5% Ομολογιών λήξεως 2019

20.3.2018

Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε.

4.4.2018

Η ΔΕΗ Α.Ε. εισέρχεται στην αγορά Φυσικού Αερίου

23.4.2018

Νέα σύνθεση ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ

25.4.2018

Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου EDS

23.5.2018

Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ

7.6.2018

16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11.6.2018

Νέα σύνθεση ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση σε σώμα

12.6.2018

Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους € 45 εκατ.

21.6.2018

Έγκριση αναχρηματοδότησης υφιστάμενου δανεισμού ύψους € 1,2 δισ.  και € 175 εκατ. και νέα γραμμή χρηματοδότησης ύψους € 200 εκατ. από ελληνικές τράπεζες

26.6.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. με θέματα που αφορούν την απόσχιση των δύο Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και  την τιμολόγηση πελατών Υψηλής Τάσης

4.7.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Συγκρότηση σε σώμα

10.7.2018

Ανακοίνωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού πλάνου της ΔΕΗ για την περίοδο 2018-2022

27.9.2018

Υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΔΕΗΑΝ

5.10.2018

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2012

12.10.2018

Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων

2.11.2018

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ

9.11.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

4.12.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

10.12.2018

Επανακαθορισμός της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

17.12.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

21.12.2018

Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. σε σώμα

21.12.2018

Επιλογή Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων κ.κ. Τζαννίνη Δημήτριου και Κωστάκη Γρηγόριου

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.