Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Χρονολογικός πίνακας εταιρικών πράξεων

Χρονολογικός πίνακας εταιρικών πράξεων


    

2001

09.01.2001

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Εκλογή μελών Δ. Συμβουλίου.

16.11.2001

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Απόφαση Εισαγωγής μετοχών στο χρηματιστήριο.

22.11.2001

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού 12 δις δρχ. με νέες μετοχές ονομαστικής αξίας 1.000 δρχ. η κάθε μία με Δημόσια Εγγραφή.

30.11.2001

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Καθορισμός του εύρους τιμών διάθεσης της μετοχής.

12.12.2001

  Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών και GDR's στα Χρηματιστήρια Αθηνών και Λονδίνου.

2002

20.02.2002

  Ειδική Συνέλευση των Μετόχων Μειοψηφίας (Επαναληπτική λόγω μη επίτευξης απαρτίας στις 4.2.02) - Εκλογή 2 νέων μελών Δ. Συμβουλίου.

10.04.2002

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως Προσωρινού μερίσματος € 0,38 ανά μετοχή.

30.04.2002

  Αποστολή επιταγών προμερίσματος χρήσεως 2001-2002

06.06.2002

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση - Μετατροπή Μετοχικού κεφαλαίου από Δραχμές σε Ευρώ 679.760.000 με ονομαστική αξία €2,93 ανά μετοχή - Τροποποίηση καταστατικού - Έγκριση για συμμετοχή στη ΔΕΠΑ.

17.07.2002

  Διανομή δωρεάν μετοχών στους ιδιώτες που διακράτησαν μέχρι και 11.6.02 τις μετοχές που απέκτησαν κατά τη Δημόσια Εγγραφή.

22.11.2002
& 25.11.2002

   Έκτακτη Γεν. Συνέλευση - Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά € 387 εκατ. από Αποθεματικά με αύξηση της ονομαστικής αξίας σε € 4,60 ανά μετοχή, τροποποίηση άρθρου 5 του καταστατικού. Έγκριση για συμμετοχή στη ΔΕΠΑ.

26.11.2002

  Νέα προσφορά μετοχών (β' πακέτο) της ΔΕΗ Α.Ε. από το Ελληνικό Δημόσιο μέσω Δημόσιας εγγραφής.

03 - 06.12.2002

  Δημόσια εγγραφή (2η)

09.12.2002

  Ανακοίνωση Τιμής Διάθεσης των μετοχών Ελληνικού Δημοσίου και ΔΕΚΑ.

12.12.2002

  Πίστωση και Έναρξη Διαπραγμάτευσης β' πακέτου μετοχών στα Χρηματιστήρια.

16.12.2002

  Διαπραγμάτευση με νέα ονομαστική αξία € 4,60 ανά μετοχή.

2003

20.01.2003

  Διανομή δωρεάν μετοχών στους εργαζόμενους ΔΕΗ που διακράτησαν μέχρι 11.12.02 τις μετοχές που απέκτησαν κατά την Ιδιωτική Τοποθέτηση. Παράταση της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων του Διοικητικού συμβουλίου της ΔΕΗ ΑΕ και συγκρότηση του σε σώμα.

04.06.2003

  Πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.-Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της υπερδωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2001 έως 31.12.2002 - Διανομή μερίσματος της Eταιρίας - Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών ελεγκτών της Eταιρίας -Έγκριση αμοιβών των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2001 έως 31.12.2002. - Ανανέωση της θητείας του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.., παράταση της συμβάσεως εργασίας του. - Έγκριση πρόσθετης αμοιβής προς τους εργαζόμενους της ΔΕΗ Α.Ε.

05.06.2003

  Ημερομηνία αποκοπής του υπολοίπου μερίσματος 0,50 Ευρώ ανά μετοχή χρήσης 2001-2002.

10.07.2003

  Διανομή δωρεάν μετοχών στους ιδιώτες μη θεσμικούς επενδυτές  που απέκτησαν μετοχές  κατά την δημόσια εγγραφή του Δεκεμβρίου 2002 και τις διακράτησαν μέχρι την 11.06.2003.

16.07.2003

 Αποστολή επιταγών για πληρωμή υπολοίπου μερίσματος στους διακιούχους μετόχους της ΔΕΗ Α.Ε. για την εταιρική χρήση 2001- 2002.

29.09.2003

 Παράταση της θητείας των εκπροσώπων των εργαζομένων στο Διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ και συγκρότηση αυτού σε σώμα.

03.10.2003

  Ανακοίνωση του Ελληνικού Δημοσίου για νέα προσφορά μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ μέσω Δημόσιας εγγραφής και Ιδιωτικής τοποθέτησης.

22-24.10.2003

  Δημόσια εγγραφή (3η)

27.10.2003

  Ανακοίνωση της τιμής διάθεσης των μετοχών της ΔΕΗ ΑΕ από το Ελληνικό Δημόσιο

31.10.2003

  Έναρξη διαπραγμάτευσης γ' πακέτου μετοχών στα χρηματιστήρια.

10.12.2003

  Ειδική γενική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ - Εκλογή δύο μελών του διοικητικού συμβουλίου - Ματαίωση λόγω μη επίτευξης απαρτίας - Επαναληπτική στις 22.12.03.

10.12.2003

  Έκτακτη γενική συνέλευση του μετόχου πλειοψηφίας - αναβολή της συζήτησης για τις 29.12.03 για την εκλογή έξι μελών του Διοικητικού συμβουλίου.

22.12.2003

  Επαναληπτική ειδική γενική συνέλευση των μετόχων μειοψηφίας της ΔΕΗ ΑΕ- εκλογή των εξής δύο μελών: κ. Σπυρίδωνος Θεοδωρόπουλου, κ Ιωάννη Μάνου

29.12.2003

  Έκτακτη γενική συνέλευση - εκλογή από το Ελληνικό Δημόσιο των μελών του διοικητικού συμβουλίου των κ. Δημητρίου Παπούλια κ. Στέργιου Νέζη, κ. Μιλτιάδη Γαργαρέτα , κ. Δημητρίου Γεωργαράκη, κ. Βασιλείου Τραπεζάνογλου, κα. Ελένη Τσαμαδού.

2004

13.01.2004

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από τις 9 Ιαν. του 2004 και για μια περίοδο 3 ετών, ως εξής: κ.Δημήτριος Παπούλιας- πρόεδρος Δ.Σ, κ. Στέργιος Νέζης -Διευθύνων Σύμβουλος, και οι κ. Μιλτιάδης Γαργαρέτας κ. Δημήτριος Γεωργαράκης κ. Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος , κ. Ιωάννης Μάνος , κ. Ιωάννης Παναγόπουλος , κ. Βασίλειος Τραπεζάνογλου, κα. Ελένη Τσαμαδού - μέλη.

15.01.2004

  Διανομή δωρεάν μετοχών στους υπαλλήλους της ΔΕΗ ΑΕ που διακράτησαν μέχρι και την 11η Δεκ. του 2003 τις μετοχές που απέκτησαν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης τον Δεκ. του 2002.

20.04.2004

  Δεύτερη Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.-Υποβολή και έγκριση των οικονομικών καταστάσεων της Εταιρίας της δωδεκάμηνης εταιρικής χρήσης από 1.1.2003 έως 31.12.2003 - Διανομή μερίσματος της Eταιρίας για την ίδια χρήση - Εκλογή  ελεγκτών  για την εταιρική χρήση 2004 - Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας για την εταιρική χρήση 1.1.2003 έως 31.12.2003.

21.04.2004

  Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ συγκροτήθηκε σε σώμα με ισχύ από τις 21 Απρ. του 2004 και για μια περίοδο 3 ετών, ως εξής:
κ.Ιωάννης Παλαιοκρασσάς- πρόεδρος Δ.Σ., κ. Στέργιος Νέζης -Διευθύνων Σύμβουλος ,και οι κ.Χαράλαμπος Δαυίδ, κ.Σπυρίδων Θεοδωρόπουλος, κ.Γεώργιος Κονταξής, κ.Ευάγγελος Κρουσταλλάκης, κ. Παναγιώτης Λόφτσαλης, κ. Ευάγγελος Μαγείρου, κ. Ιωάννης Μάνος, κ. Ιωάννης Παναγόπουλος, κ. Αναστάσιος Πέτρου- μέλη.
  Ημερομηνία αποκοπής μερίσματος εκ 0,70 Ευρώ ανά μετοχή.

28.05.2004

  Έναρξη δωρεάν διανομής μετοχών σε 20.737 ιδιώτες που διακράτησαν μέχρι 30 Απριλίου 2004 τις μετοχές που απέκτησαν μέσω της Δημόσιας Εγγραφής του 2003.

28.05.2004

  Έναρξη καταβολής Μερίσματος Χρήσεως 2003.

30.11.2004

  Διανομή δωρεάν μετοχών στους υπαλλήλους της ΔΕΗ Α.Ε. που διακράτησαν μέχρι και την 30η Οκτ. 2004 τις μετοχές που απέκτησαν μέσω της ιδιωτικής τοποθέτησης του 2003.

2005

28.02.2005

  Έκτακτη Γεν. Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας - εκλογή του κ. Μανιατάκη Δημήτριου - Αντώνιου στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου 

10.03.2005

  Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της Επιχείρησης ως εξής:
εκτελεστικά μέλη: κ. Παλαιοκρασσάς Ιωάννης, Πρόεδρος Δ.Σ., κ. Μανιατάκης Δημήτριος- Αντώνιος, Διευθύνων Σύμβουλος.
μη εκτελεστικά μέλη: κα Αθανασιά Παρασκευή, κ. Δαυίδ Χαράλαμπος, κ. Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων, κ. Λόφτσαλης Παναγιώτης, κ. Μαγείρου Ευάγγελος, κ. Μάνος Ιωάννης, κ. Μωυσής Ραφαήλ, κ. Παναγόπουλος Ιωάννης, κ. Πέτρου Αναστάσιος.

06.06.2005

  3η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

07.06.2005

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2004 Ευρώ 0,90 ανά μετοχή

15.07.2005

  Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2004

25.08.2005

  Επιλογή νέων Γενικών Διευθυντών: Επανεκλογή του Γρ. Αναστασιάδη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και επιλογή των κ.κ. Δ. Λαθούρη (Γενικό Διευθυντή Διανομής), Κ. Μελά (Γενικό Διευθυντή Ορυχείων), Αβ. Μιζάν (Γενικό Διευθυντή Παραγωγής ),Δ. Μπουσδέκη (Γενικό Διευθυντή Μεταφοράς). 

15.12.2005

  Νέος πρόεδρος της Επιχείρησης ο κ. Κων/νος Κυριακόπουλος
  Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής:
  Μανιατάκης Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
  Μη εκτελεστικά μέλη:Κων/νος Κυριακόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ.,
  Αθανασιά Παρασκευή, Δαυίδ Χαράλαμπος, Θεοδωρόπουλος Σπυρίδων, Λόφτσαλης Παναγιώτης, Μαγείρου Ευάγγελος, Μάνος Ιωάννης, Μέργος Γεώργιος, Παναγόπουλος Ιωάννης,  Πέτρου Αναστάσιος.

2006

24.05.2006

  4η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων

21.06.2006

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2005 Ευρώ 0,50 ανά μετοχή

28.06.2006

  Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2005

15.12.2006

  Ειδική Συνέλευση των μετόχων της μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.
  - Εκλογή των κ.κ. Ιωάννη Γιαννίδη και Μιχαήλ Κορτέση - εκπρόσωποι μετόχων μειοψηφίας - στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ.

19.12.2006

  Νέος Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ο Γεώργιος Κ. Αγγελόπουλος.

2007

08.01.2007

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων - πλην των μετόχων της Μειοψηφίας - της ΔΕΗ Α.Ε. Εκλογή πέντε (5) μελών του Δ.Σ.

31.01.2007

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας - εκλογή του κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου.

06.02.2007

  Εκλογή του κ. Παναγιώτη Αθανασόπουλου, Διευθύνοντος Συμβούλου, στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της επιχείρησης.
  Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής :
  Εκτελεστικό μέλος:
  Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.
  Μη εκτελεστικά μέλη :
  Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,
  Γιαννίδης Ιωάννης, Δαυίδ Χαράλαμπος, Κορτέσης Μιχαήλ, Μαγείρου Ευάγγελος, Μέργος Γεώργιος, Μίχαλος Κωνσταντίνος, Παναγόπουλος Ιωάννης.

13.03.2007

  Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής :
  Εκτελεστικά μέλη:
  Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
  Μη εκτελεστικά μέλη :
  Γιαννίδης Ιωάννης, Δαυίδ Χαράλαμπος, Κορτέσης Μιχαήλ, Μαγείρου Ευάγγελος, Μαρινίδης Γεώργιος, Μέργος Γεώργιος, Μίχαλος Κωνσταντίνος, Παναγόπουλος Ιωάννης, Τσαρούχας Ιωάννης.

06.06.2007

  Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Σπυρίδων Ευσταθόπουλος στη θέση του κ. Χαράλαμπου Δαυίδ.

15.06.2007

  5η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων.

26.06.2007

  Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2006 εκ Ευρώ 0,16 ανά μετοχή.

04.07.2007

  Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2006.

17.07.2007

  Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος ο κ. Χατζηαργυρίου Νικόλαος - Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

26.07.2007

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων - Ματαίωση.

29.08.2007

  Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων - έγκριση απόσχισης Κλάδου των ΑΠΕ - Τροποποίηση Καταστατικού.

2008

02.02.2008

Εκλογή του κ. Γεώργιου Σφακιανάκη ως νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

11.04.2008

Νέος Γενικός Διευθυντής Εμπορίας ο κ. Χρήστος Ποσειδών

Νέος Γενικός Διευθυντής Δυτικής Μακεδονίας ο κ. Δημήτριος Λάππας

Νέος Γενικός Διευθυντής Επιτελικών Υπηρειών ο κ. Χρήστος Τριζόγλου

22.05.2008

Νέα Γενική Διευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης η κ. Ειρήνη Τζαννέτου

12.06.2008

6η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

Καταβολή Μερίσματος Χρήσης 2007

24.06.2008

Νέος Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. ο κ. Πρόδρομος Ευθύμογλου

31.07.2008

Εκτακτη Ειδική Συνέλευση των Μετόχων της Μειοψηφίας της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή του κ. Παναγή Καρέλλα ως Μέλους - Εκπροσώπου των Μετόχων της Μειοψηφίας - στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

2009

18.06.2009

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. εξέλεξε ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη τους κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Ιωάννη Παπαδόπουλο.

25.06.2009

7η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε..

04.08.2009

Νέος Γενικός Διευθυντής Ορυχείων ο κ. Δημήτρης Λάππας

Νέος Γενικός Διευθυντής Παραγωγής ο κ. Γιάννης Κοπανάκης

08.09.2009

Εκλογή του κ. Γεώργιο Στεργίου ως νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Ορισμός ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου του κ. Ιωάννη Παπαδόπουλου

15.12.2009

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Νίκος Φωτόπουλος στη θέση του κ. Ιωάννη Τσαρούχα.

15.12.2009

Έκτακτη Γενική Συνέλευση μετόχου πλειοψηφίας - εκλογή του κ. Αρθούρου Ζεβού στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου καθώς  των κ.κ. Απόστολου Μπαράτση, Γεώργιου Νέλλα, Κωνσταντίνου Πανέτα, Ευάγγελου Πετρόπουλου και Ιωάννη Τσαρούχα σαν μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

17.12.2009

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Παναγιωτίδης στη θέση του κ. Νίκου Φωτόπουλου.

18.12.2009

Εκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού, Διευθύνοντος Συμβούλου, στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. ως εξής :

Εκτελεστικό μέλος:

Αρθούρος Ζερβός, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος.

Μη εκτελεστικά μέλη :

Ευάγγελος Πετρόπουλος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ.,

Αλεξάκης Παναγιώτης, Κατσουλάκος Ιωάννης, Μαρινίδης Γεώργιος, Μπαράτσης Απόστολος, Νέλλας Γεώργιος, Παναγιωτίδης Ιωάννης, Παναγόπουλος Ιωάννης, Πανέτας Κωνσταντίνος, Τσαρούχας Ιωάννης.

2010

12.01.2010

" Επιλογή και ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων:
1. Ο κύριος Απόστολος Μπαράτσης ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας.
2. Ο καθηγητής ΕΜΠ κύριος Νικόλαος Χατζηαργυρίου ορίζεται Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Διανομής και Μεταφοράς, του Διαχειριστή του Δικτύου των Νησιών και του Κέντρου Δοκιμών, Ερευνών και Προτύπων.
3. Η κυρία Ουρανία Αικατερινάρη ορίζεται Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης, Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας."

14.01.2010

Ορισμός των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Ιωάννη Κατσουλάκου και Κωνσταντίνου Πανέτα ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

15.01.2010

Ανανέωση θητείας του μέλους του Δ.Σ. της Δ.Ε.Η. Α.Ε., κ. Παναγόπουλου Ιωάννη, εκπροσώπου της Ο.Κ.Ε.

05.02.2010

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

04.03.2010

Κατάργηση των Γενικών Διευθύνσεων Επιτελικών Υπηρεσιών και Δυτικής Μακεδονίας

10.03.2010

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

26.04.2010

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Τροποποίηση των άρθρων 10 και 36 του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε.- Επικύρωση του ορισμού, κατ΄άρθρο 37, του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου - Επικύρωση εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου και της ιδιότητάς του - Έκτακτη, εφάπαξ οικονομική ενίσχυση των Ασφαλιστικών Φορέων Προσωπικού ΔΕΗ Α.Ε. (ΙΚΑ/ΤΑΠ - ΔΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-ΔΕΗ), κατ΄ανώτατο όριο ύψους, ίσου με το ποσό που θα εξοικονομηθεί από τη μείωση των αποδοχών των εργαζομένων στη ΔΕΗ Α.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 1, του Νόμου 3833/2010.

28.04.2010

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης στον κ. Γεώργιο Τριανταφύλλη.

29.06.2010

8η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας.

30.06.2010

Aνάθεση καθηκόντων Γενικού Δευθυντή Ορυχείων στον κ. Παναγιώτη Νικολακάκο.

01.07.2010

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2009 Ευρώ 0,90 ανά μετοχή.

06.07.2010

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

09.07.2010

Έναρξη καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2009

20.07.2010

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

21.12.2010

Απόφαση Δ.Σ. για τη σύσταση της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου

22.12.2010

Αντικατάσταση Μέλους ΔΣ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

30.12.2010

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφοράς της ΔΕΗ Α.Ε. σε 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε. - Έγκριση της μεταβίβασης του συνόλου της δραστηριότητας της Γενικής Διεύθυνσης Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. καθώς και της δραστηριότητας του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών σε μια κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ Α.Ε.

2011

24.01.2011

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Εμπορίας στον κ. Λάζαρο Καραλάζο

01.02.2011

Aνάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Διανομής στον κ. Νικόλαο Αραβαντινό και Γενικού Διευθυντή Μεταφοράς στον κ. Σπυρίδωνα Βάσσο

30.06.2011

9η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας 
 

05.07.2011

Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος λήψεως μερίσματος χρήσης 2010 Ευρώ 0,79 ανά μετοχή

12.07.2011

Έναρξη καταβολής Μερίσματος Χρήσης 2010

24.10.2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ - Απόσχιση Κλάδου Μεταφοράς - Aναβολή - Επαναληπτική στις 7.11.2011.

07.11.2011

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ ΑΕ - Απόφαση για Απόσχιση Κλάδου Μεταφοράς

19.12.2011

Συγκρότηση σε Σώμα του νέου Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

22.12.2011

Ορισμός των μελών του Δ.Σ. κ.κ. Παναγιώτη Αλεξάκη, Ηλία Αντωνίου και Νικόλαου Βερνίκου ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.

27.11.2011

Παραίτηση κ. Κατσουλάκου Ιωάννη από Μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

28.12.2011

Κοινή Συναινέσει Λύση Σύμβασης του Αν. ΔΝΣ κ. Απόστολου Μπαράτση και Ορισμός κ. Κωνσταντίνου Θέου στη θέση του αναπληρωτή διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος θα έχει την αρμοδιότητα της εποπτείας των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας, με ανάληψη καθηκόντων από 1.1.2012.

2012

01.02.2012

Λύση, με αμοιβαία συμφωνία, Συνεργασίας με το Γενικό Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων και Οργάνωσης κ. Γεώργιο Τριανταφύλλη.

28.02.2012

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Θέος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντωνίου Ηλίας, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Θεόκλητος Λεωνίδας, Θωμόγλου Παύλος, Καραβασίλης Ιωάννης, Μπουζούλας Ευάγγελος

13.03.2012

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. του ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

30.03.2012

Εκλογή Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

01.04.2012

Ανάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών στον κ. Νικόλαο Αραβαντινό 

11.04.2012

Παραίτηση κ. Θεόκλητου Λεωνίδα από μέλος Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. 

25.04.2012

Νέο μέλος Δ.Σ. ο κ. Ιωάννης Κωνσταντόπουλος σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Λεωνίδα Θεόκλητου

01.05.2012

Έναρξη λειτουργίας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

10.07.2012

 10η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας

01.09.2012

Παραίτηση του Αναπληρωτή Δ/ντος Συμβούλου κ. Ν. Χατζηαργυρίου, αρμόδιου για την εποπτεία των Δικτύων της Μεταφοράς και της Διανομής

11.09.2012

Το ΤΑΙΠΕΔ κατέστη πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου με δικαίωμα να ασκεί κατά την απόλυτη κρίση του με τον προσφορότερο τρόπο και χωρίς να λαμβάνει οδηγίες από το μέτοχο Ελληνικό Δημόσιο, τα δικαιώματα ψήφου 39.440.000 κοινών με δικαίωμα ψήφου μετοχών (ήτοι ποσοστό 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας).
Η εν λόγω πληρεξουσιότητα έχει διάρκεια τριάντα έξι (36) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης εκτός αν η αξιοποίηση της Εταιρείας και άρα ο στόχος της πληρεξουσιότητας ολοκληρωθεί νωρίτερα.  Το Ελληνικό Δημόσιο είναι κύριος και ελέγχει το 100% των μετοχών του Ταμείου.

20.12.2012

Έκτακτη Αυτόκλητη Καθολική Γενική Συνέλευση του Μετόχου της Πλειοψηφίας της Εταιρείας – Επανεκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού στη θέση του Δ/ντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

21.12.2012

Εκλογή του κ. Αρθούρου Ζερβού στη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. - Η σύνθεση του Δ.Σ. παραμένει αμετάβλητη

31.12.2012

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2006

2013

08.01.2013

Aνάθεση καθηκόντων Γενικού Διευθυντή Ανθρωπίνων Πόρων στον κ. Γεώργιο Δαμάσκο

10.01.2013

 Ανανέωση θητείας Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου κυρίας Ουρανίας Αικατερινάρη, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανθρωπίνων Πόρων και Υποστηρικτικών Λειτουργιών

19.02.2013

Εκλογή Μελών Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

20.02.2013

Εκλογή μελών Δ.Σ. της ΔΕΗ Ανανεώσιμες 

14.03.2013

Εκλογή δύο νέων Μελών Δ.Σ. και συγκρότηση σε Σώμα:
Εκλογή των κ.κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου, Εκτελεστικού Μέλους και Κωνσταντίνου Ζωντανού, Ανεξάρτητου – Μη Εκτελεστικού Μέλους, σε αντικατάσταση παραιτηθέντων μελών
Εκλογή του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου ως Αντιπροέδρου του Δ.Σ.

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντωνίου Ηλίας, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Ζωντανός Κωνσταντίνος, Θωμόγλου Παύλος

19.03.2013

Ορισμός του κου Κωνσταντίνου Δόλογλου, Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε., ως Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων, Ορυχείων, Παραγωγής και Εμπορίας από 1.4.2013 .
Ορισμός του Διευθυντή της Διεύθυνσης Οικονομικών Λειτουργιών κ. Μιχαήλ Μπρούστη, ως Επόπτη Θυγατρικών Εταιρειών Δικτύων, επιπέδου Γενικού Διευθυντή, από 1.4.2013.

29.03.2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –
1. Έγκριση της πραγματοποίησης της επένδυσης για την κατασκευή της
Μονάδας Πτολεμαΐδα V και της σχετικής σύμβασης.
2. Επικύρωση εκλογής Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

30.05.2013

Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου (μετά την εκλογή των δύο μελών εκπροσώπων των εργαζομένων)
Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Αντωνίου Ηλίας, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Ζωντανός Κωνσταντίνος, Θωμόγλου Παύλος, Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος

06.06.2013

Νέα Σύνθεση Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 

29.06.2013

11η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

29.06.2013

Έκτακτη Γενική Συνέλευση (πλην των Μετόχων Μειοψηφίας) της ΔΕΗ Α.Ε.-
Εκλογή πέντε (5) Μέλών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, λόγω λήξεως της θητείας ισαρίθμων μελών

30.07.2013

Έναρξη καταβολής μερίσματος χρήσης 2012

10.07.2013

Συγκρότηση σε Σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
Νέα σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου
Εκτελεστικά μέλη:
Ζερβός Αρθούρος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
Δόλογλου Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος
Αικατερινάρη Ουρανία, Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Μη εκτελεστικά μέλη:
Αλεξάκης Παναγιώτης, Ταυρής Φίλιππος, Βασιλογεώργης Χαρίλαος, Βερνίκος Νικόλαος, Ζωντανός Κωνσταντίνος, Θωμόγλου Παύλος, Καραλευθέρης Παντελής, Φωτόπουλος Νικόλαος 

12.07.2013

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

23.07.2013

Ορισμός του μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Ηλία Αντωνίου .

31.12.2013

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2007

2014

28.02.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –
1. Τιμολόγηση της εταιρείας «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε.» από 1.1.2014 - Υποβολή προς έγκριση των ενεργειών του Διοικητικού Συμβουλίου

2. Επικύρωση της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου.

3. Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

11.04.2014

Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε.

Σημειώνεται ότι, μετά την ως άνω μεταβολή, το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ Α.Ε. διαμορφώνεται σε 34,123% και το ποσοστό του ΤΑΙΠΕΔ σε 17,000%. Το Ελληνικό Δημόσιο ελέγχει κατά 100% το ΤΑΙΠΕΔ και ως εκ τούτου ελέγχει έμμεσα τα ανωτέρω δικαιώματα ψήφου.

20.06.2014

12η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

08.07.2014

Ίδρυση θυγατρικής εταιρίας με έδρα την Σόφια Βουλγαρίας, από κοινού με την Ελβετική εταιρία ALPIQ Group, στην οποία η ΔΕΗ κατέχει το 85% των μετοχών της, ενώ η ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρίας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας. Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο διακόσιες χιλιάδες (1.200.000) Βουλγαρικά λέβα, ή περίπου € 614.000.

25.07.2014

Έκδοση από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Τουρκίας της άδειας εμπορίας της Θυγατρικής Εταιρείας «PPC ELEKTRİK TEDARİK VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ» στην Τουρκία.

10.09.2014

Παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού από μέλος του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και εκλογή του ως μέλος του Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., σε αντικατάσταση του μέχρι σήμερα Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Γεωργίου Κόλλια.

11.09.2014

Συγκρότηση σε σώμα του Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

30.10.2014

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.: Εκλογή του κ.  Σταύρου Παπασωτηρίου, Οικονομολόγου ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους , σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού  για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.

31.10.2014

Ορισμός του μέλους του Δ.Σ. κ. Σταύρου Παπασωτηρίου ως μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας στη θέση του πρώην Μέλους του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνου Ζωντανού.

22.12.2014

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –
1. Έγκριση της καταβολής του αναλογούντος φόρου, με συντελεστή 19%, επί των αφορολόγητων αποθεματικών ύψους 104.885.971,08 Ευρώ, με βάση τις διατάξεις του Νόμου 4172/2013.

2. Ζητήματα σχετικά με την εφαρμογή της Απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 28.2.2014 για την τιμολόγηση Πελατών Υψηλής Τάσης.

3. Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

4. Επικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου.

29.12.2014

Ορισμός του κ. Μπρούστη Μιχαήλ ως Γενικού Διευθυντή Υποστηρικτικών Λειτουργιών στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

2015

12.03.2015

Παραίτηση του κ. Αρθούρου Ζερβού, από τη θέση του Προέδρου ΔΣ και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

03.04.2015

Παραίτηση του κ. Κωνσταντίνου Δόλογλου από τη θέση του  Αντιπροέδρου και Μέλους του ΔΣ και της κ. Ουρανίας Αικατερινάρη από Μέλος του ΔΣ. 

03.04.2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Εκλογή Μελών Διοικητικού Συμβουλίου.

07.04.2015

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.

Συνεχίστηκε κατόπιν αναβολής από 03.04.2015 η συζήτηση του πρώτου θέματος, με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρίας, να εκλέγει τον κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκη, ως νέο Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρίας, με τριετή θητεία έως τις 07.04.2018.

21.04.2015

Συγκρότηση σε Σώμα Δ.Σ. ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Εκλογή έξι νέων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, λόγω λήξης θητείας των προηγούμενων μελών.

21.04.2015

Αποχώρηση της κ. Ράνιας Αικατερινάρη από τη θέση της Αναπληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.

21.04.2015

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

21.04.2015

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε. –

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τρίτη 21 Απριλίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ.κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2015.

12.05.2015

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή του κ. Βασίλη Χατζηαθανασίου, Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου, Αναπληρωτή Καθηγητή Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους κ. Εμμανουήλ Κορωνιωτάκη για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 29.6.2016.

15.05.2015

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

21.05.2015

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

03.06.2015

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

13.07.2015

Ορισμός της κας Όλγας Κουρίδου στη θέση της Γενικής Διευθύντριας Ορυχείων.

13.07.2015

13η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. 

27.07.2015

Έναρξη καταβολής του μερίσματος για τη χρήση του 2014.

31.08.2015

Ορισμός του Ανδρέα Πετσίνη ως Διευθυντή Τύπου & ΜΜΕ της ΔΕΗ Α.Ε.

26.11.2015

Παραίτηση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. κ. Μιχάλη Βερροιόπουλου.

11.12.2015

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

23.12.2015

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

23.12.2015

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ. κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη Γενική Συνέλευση του έτους 2016.

31.12.2015

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2009

2016

08.06.2016

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

23.06.2016

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

29.06.2016

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

11.07.2016

14η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

14.07.2016

Συγκρότηση σε Σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

14.07.2016

Ορισμός Μελών ΔΣ για την Επιτροπή Ελέγχου της Δ.Ε.Η. Α.Ε.

Το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του, την 14.7.2016, όρισε ως μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, τους κ. κ.:

1. Ανδριώτη Γεώργιο

2. Αλεξάκη Παναγιώτη

3. Παπαγεωργίου Χρήστο

Η επικύρωση του ορισμού τους θα γίνει από την επόμενη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.

09.09.2016

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

20.09.2016

Σύσταση θυγατρικής στην Αλβανία

05.10.2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Β.Ε.Α.Ε.

24.11.2016

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για: α) την ανάδειξη προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της ΔΕΗ A.E. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συμμόρφωση με τα άρθρα 143 και 144 του Ν. 4389/2016, ως ισχύει, β) την έγκριση του τελικού Σχεδίου Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών (Share Sale and Purchase Agreement), και γ) την εξουσιοδότηση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε. για την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης Αγοραπωλησίας μετοχών

Θέμα 2ο: Eπικύρωση του ορισμού, κατ’ άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, των Μελών της Επιτροπής Ελέγχου

2017

09.01.2017

Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

Εκλογή του κ. Δημήτριου Βασιλάκη ως Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό μέλος, σε αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από 23.12.2016  κ. Βασιλείου Χατζηαθανασίου, για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι τις 10.07.2019.

Ορισμός του κ. Γεωργίου Μπίτζα ως Μη Εκτελεστικού Μέλους του Δ.Σ., εκπροσώπου της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της Ελλάδος (Ο.Κ.Ε.)

10.01.2017

Ορισμός του κ. Ιωάννη Κοπανάκη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Εταιρικής Ανάπτυξης.

10.01.2017

Ορισμός του κ. Δημητρίου Μετικάνη στη θέση του Γενικού Διευθυντή Παραγωγής.

12.01.2017

η οποία συνεχίστηκε στις

17.01.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Θέμα 1 : Διαδικασίες ολοκλήρωσης του πλήρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της εταιρείας «Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Ανώνυμη Εταιρεία» («ΑΔΜΗΕ») από τη «Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Ανώνυμη Εταιρεία» («ΔΕΗ») σε εφαρμογή των άρθρων 142-149 του Νόμου 4389/2016, ως ισχύει [«ο Νόμος»], που ειδικότερα περιλαμβάνουν:

•  Σύσταση της Εταιρείας Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

•  Εισφορά του 51% του μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ στην Εταιρεία   Συμμετοχών του άρθρου 142, παρ. 2, περ. α) του Νόμου.

•  Μείωση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ και επιστροφή σε είδος στους Μετόχους της (carve out).

Θέμα 2: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

13.01.2017

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

24.01.2017

Ορισμός του κ. Λάζαρου Καραλάζου στη θέση του Γενικού Διευθυντή Στρατηγικής και Μετασχηματισμού.

06.02.2017

Παραιτήσεις των κ.κ. Εμ. Κορωνιωτάκη, Προέδρου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και του Ι. Μπλάνα, Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

16.02.2017

Συγκρότηση σε σώμα του ΔΣ της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

21.04.2017

Επιστροφή κεφαλαίου € 92,9 εκατ. από ΑΔΜΗΕ σε ΔΕΗ

27.04.2017

Πώληση από τη ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ

23.05.2017

η οποία συνεχίστηκε στις

12.06.2017

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. –

Θέμα 1ο: Πώληση και μεταβίβαση μετοχών εκδόσεως της ΑΔΜΗΕ Α.Ε., που αντιστοιχούν σε ποσοστό 25% του μετοχικού κεφαλαίου αυτής, από τη ΔΕΗ Α.Ε. στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Θέμα 2ο: Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ της ΔΕΗ Α.Ε. και της εταιρείας Γ.Μ.Μ.Α.Ε. ΛΑΡΚΟ.

Θέμα 3ο: Τροποποίηση των άρθρων (3), (9), (14), (15), (16), (18), (18α), (21) και (31) του ισχύοντος Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και Κωδικοποίηση -Διαμόρφωση σε ενιαίο κείμενο αυτού.

Θέμα 4ο: Ανακοίνωση προς επικύρωση της εκλογής και Ιδιότητας νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.

06.06.2017

Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής.

20.06.2017

Ολοκλήρωση ιδιοκτησιακού διαχωρισμού της ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

07.07.2017

15η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε.

21.09.2017

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

27.09.2017

Νέα σύνθεση ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

04.10.2017

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2011

29.11.2017

Διαγραφή των Διεθνών Αποθετηρίων Εγγράφων (GDRs) της ΔΕΗ και παύση της διαπραγμάτευσής τους στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μετά από αίτηση της Μητρικής Εταιρείας.

21.12.2017

Ανάθεση καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας στον Δρ. Ιωάννη Κατάκη

21.12.2017

Ανάθεση καθηκόντων της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών στην κ. Αλεξάνδρα Κονίδα

2018

20.03.2018

Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε.

23.04.2018

Νέα σύνθεση ΔΣ ΔΕΔΔΗΕ

25.04.2018

Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου EDS

23.05.2018

Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ

07.06.2018

16η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

11.06.2018

Νέα σύνθεση ΔΣ της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση σε σώμα

26.06.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. με θέματα που αφορούν την απόσχιση των δύο Κλάδων της ΔΕΗ Α.Ε. και  την τιμολόγηση πελατών Υψηλής Τάσης

04.07.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. - Συγκρότηση σε σώμα

05.10.2018

Παρέλευση πενταετίας για την είσπραξη του μερίσματος χρήσης 2012

02.11.2018

Νέος Διευθύνων Σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ

09.11.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

04.12.2018

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

10.12.2018

Επανακαθορισμός της Ιδιότητας Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΗ Α.Ε.

17.12.2018

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Εκλογή δύο (2) Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου λόγω λήξεως της θητείας ισάριθμων Μελών του.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Εκλογή Μέλους στην Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας.

21.12.2018

Συγκρότηση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. σε σώμα

21.12.2018

Επιλογή Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων κ.κ. Τζαννίνη Δημήτριου και Κωστάκη Γρηγόριου

2019

17.01.2019

Αναδιοργάνωση της ΔΕΗ

14.03.2019

Ανάθεση καθηκόντων Γενικών Διευθυντών Εμπορίας και Στρατηγικής & Μετασχηματισμού

19.04.2019

Εξαγορά του 45% δύο Αιολικών Πάρκων 69,7 MW από τη VOLTERRA

07.05.2019

Παραίτηση μέλους Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

14.05.2019

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

27.06.2019

17η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

27.06.2019

Νέα τριμελής Επιτροπή Ελέγχου

28.06.2019

Νέα σύνθεση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

10.07.2019

Υποβολή παραίτησης του Προέδρου και ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

18.07.2019

Σύνθεση και θητεία του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

30.07.2019

Παραίτηση 5 Μελών του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

22.08.2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέματα:

       1.  Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου,

       2.  Εκλογή Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

       3.  Συμπλήρωση της σύνθεσης της Επιτροπής Ελέγχου

22.08.2019

Σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. και συγκρότηση σε σώμα

28.08.2019

Παραίτηση πέντε μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε.

05.09.2019

Νέα σύνθεση Δ.Σ. στη ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε.

18.09.2019

Αποχωρήσεις Αναπληρωτών ΔΝΣ της ΔΕΗ Α.Ε.

24.09.2019

Ανάκληση διαδικασίας απορρόφησης ΔΕΗΑΝ

24.09.2019

Ανάθεση καθηκόντων Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου, με αρμοδιότητα την εποπτεία των Γενικών Διευθύνσεων Ορυχείων, Παραγωγής και Ανάπτυξης. Σύσταση νέας επιτελικής Γενικής Διεύθυνσης Νομικών Υποθέσεων και Εταιρικής Διακυβέρνησης και ορισμός επικεφαλής.

17.10.2019

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. – Συγκρότηση σε σώμα

19.11.2019

Επιλογή Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου με αρμοδιότητα την εποπτεία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας καθώς και τις δραστηριότητες marketing, τιμολογιακής πολιτικής και προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών της εμπορικής δραστηριότητας

19.11.2019

Νέα σύνθεση Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.

23.12.2019

Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων με θέματα:

       1.  Τροποποίηση άρθρων του Καταστατικού της ΔΕΗ Α.Ε. και Κωδικοποίηση αυτού

       2.  Μεταβολή της σύνθεσης και δομής της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας και εκλογή Μελών της

3. Έγκριση: α) της πολιτικής αποδοχών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών αυτού, και β) της διαδικασίας πρόσληψης και της πολιτικής αποδοχών Στελεχών της Εταιρείας.

       4.  Ανακοίνωση της εκλογής νέου Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ