Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ


 

Μετοχικό Κεφάλαιο

Μέχρι τις 16.1.2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε Ευρώ 1.067.200.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές  που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων, ονομαστικής αξίας 4,60 η κάθε μια.

Με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 491.840.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,12 εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας  μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας € 2,12 εκάστη, προς μία μετοχή της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 575.360.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικό ∆είκτη ΧΑ, ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ,  FTSENTR, HELMSI.

 

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. στις 20/03/2018 είχε ως ακολούθως:

 

 

Μετοχική σύνθεση

Ποσοστό

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας  Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)  (1)

34,12%

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆)(1)

17,00%

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (2)

3,92%

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί επενδυτές (3)

44,96%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

(1) Στις 8.4.2014, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη µεταβίβαση άνευ ανταλλάγµατος 39.440.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ∆ΕΗ µε δικαίωµα ψήφου (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάµενου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό ∆ημόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3986/2011. Η µεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014.

 

Στις 20.3.2018 ολοκληρώθηκε η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.

 

Κατά συνέπεια, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ανέρχεται σε 51,123%.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ .

Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των ποσοστών του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ, παραμένει εμμέσως σε 51,123%.

 

(2) Στις 06.03.2018 ολοκληρώθηκε η μεταφορά των μετοχών των ενταχθέντων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ασφαλιστικών φορέων.

 

(3) Συµπεριλαµβάνεται η από 08/12/2011 συνολική συµµετοχή τηs εταιρείαs «Silchester International Investors LLP», µε 32.024.558 µετοχές ή 13,8% των δικαιωµάτων ψήφου της ∆ΕΗ, µε την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων των παρακάτω πελατών της:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust,

- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust,

- The Calleva Trust.

Στις 20/3/2018, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης δεν είχαν στην κατοχή τους μετοχές της ∆ΕΗ Α.Ε.

 

 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.