Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ


Μετοχικό Κεφάλαιο

Μέχρι τις 16.1.2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 1.067.200.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές  που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων, ονομαστικής αξίας € 4,60 η κάθε μια.

Με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 491.840.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,12 εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας  μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας € 2,12 εκάστη, προς μία μετοχή της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 575.360.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικός ∆είκτης ΧΑ, ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ,  HELMSI.                  

Μετοχική Σύνθεση

     Μετοχική Σύνθεση (31.12.2020

Ποσοστό

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας  Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) (1)

34,12%

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (1)

17,00%

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (2)

3,93%

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτές (3)

44,95%

Σύνολο

100,00%

 
(1) Στις 8.4.2014, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος 39.440.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ∆ΕΗ µε δικαίωμα ψήφου (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό ∆ημόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3986/2011. Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014.

Στις 20.3.2018 ολοκληρώθηκε η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.

Κατά συνέπεια, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ανέρχεται σε 51,123%.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ .

Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των ποσοστών του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ, παραμένει εμμέσως σε 51,123%.

(2) Στις 06.03.2018 ολοκληρώθηκε η μεταφορά των μετοχών των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλιστικών φορέων.

(3) Συμπεριλαμβάνεται η από 8.10.2020 συµµετοχή τηs εταιρείας «Helikon Investments Limited», µε 11.634.068 µετοχές ή 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ∆ΕΗ, με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων του παρακάτω πελάτη:

-  Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV


 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ