Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗΜετοχικό κεφάλαιο

Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας στις 31/12/2016 ανερχόταν σε ένα δισεκατομμύριο εξήντα επτά εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.067.200.000), διαιρούμενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατομμύρια (€ 232.000.000) κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 4,60), η κάθε μία.

Κατά την τελευταία πενταετία δεν υπήρξε µεταβολή επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηµατιστηρίου Αθηνών διαπραγµατεύονται σήµερα οι µετοχές της Εταιρείας, ενώ στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου διαπραγµατεύονται ∆ιεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (GDRs).

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικό ∆είκτη ΧΑ, ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ, GT30P, GT30R, GT30TP, GT30TR FTSENTR, HELMSI, SBBMGLU.

 

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. στις 31/12/2016 είχε ως ακολούθως:

 

Μετοχική σύνθεση

Ποσοστό

Ελληνικό ∆ηµόσιο (1)

34,12%

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆)

 17,00%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-∆ΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (πρώην ΟΑΠ)

3,81%

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί επενδυτές (2)

45,07%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

(1) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ (το μετοχικό κεφάλαιο του οποίου ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό ∆ηµόσιο), το 51,12% των κοινών ονομαστικών µετοχών της ∆ΕΗ Α.Ε. Στις 8 Απριλίου 2014, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη µεταβίβαση άνευ ανταλλάγµατος 39.440.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ∆ΕΗ µε δικαίωµα ψήφου (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάµενου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3986/2011. Η µεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014.

(2) Συµπεριλαµβάνεται η από 08/12/2011 συνολική συµµετοχή τηs εταιρείαs «Silchester International Investors LLP», µε 32.024.558 µετοχές ή 13,8% των δικαιωµάτων ψήφου της ∆ΕΗ, µε την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων των παρακάτω πελατών της:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust,

- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust,

- The Calleva Trust.

Η Εταιρεία, στις 31/12/2016, δεν γνώριζε την ύπαρξη µετόχων, πλην του «Ελληνικού ∆ηµοσίου», του «ΤΑΙΠΕ∆», της «Silchester International Investors LLP» και αθροιστικά των «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-∆ΕΗ» και «ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ», που να κατείχαν άµεσα ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3% του µετοχικού της κεφαλαίου.

 

Στις 31/12/2016, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης δεν είχαν στην κατοχή τους μετοχές της ∆ΕΗ Α.Ε.


 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


E-bill & E-pay

H Μάχη της Ηλεκτρικής (2017)

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.