Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗΜετοχικό κεφάλαιο

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε ένα δισεκατοµµύριο εξήντα επτά εκατοµµύρια διακόσιες χιλιάδες ευρώ (€ 1.067.200.000), διαιρούµενο σε διακόσια τριάντα δύο εκατοµµύρια (€ 232.000.000) κοινές µετοχές ονοµαστικής αξίας τεσσάρων ευρώ και εξήντα λεπτών (€ 4,6), η κάθε µία.

 

Κατά την τελευταία πενταετία δεν υπήρξε µεταβολή επί του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

 

Στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηµατιστηρίου Αθηνών διαπραγµατεύονται σήµερα οι µετοχές της Εταιρείας, ενώ στο Χρηµατιστήριο του Λονδίνου διαπραγµατεύονται ∆ιεθνή Αποθετήρια Έγγραφα (GDRs).

 

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σήµερα σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικό ∆είκτη ΧΑ, ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ, GT30P, GT30R, GT30TP, GT30TR FTSENTR, HELMSI, MSCI-Greece, SBBMGLU, XBCGG.

 

Μετοχική Σύνθεση

Η μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ Α.Ε. στις 31/12/2015 είχε ως ακολούθως:

 

Μετοχική σύνθεση

Ποσοστό

Ελληνικό ∆ηµόσιο (1)

34,12%

Ταµείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του ∆ηµοσίου (ΤΑΙΠΕ∆)

 17,00%

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-∆ΕΗ και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (πρώην ΟΑΠ)

3,81%

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσµικοί επενδυτές (2)

45,07%

ΣΥΝΟΛΟ

100%

 

(1) Το Ελληνικό ∆ηµόσιο ελέγχει, άµεσα ή έµµεσα µέσω του ΤΑΙΠΕ∆ (που ανήκει κατά 100% στο Ελληνικό ∆ηµόσιο), το 51,12% των κοινών µετοχών της ∆ΕΗ Α.Ε. Στις 8 Απριλίου 2014, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη µεταβίβαση άνευ ανταλλάγµατος 39.440.000 κοινών µε δικαίωµα ψήφου µετοχών της ∆ΕΗ (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάµενου µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό ∆ηµόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆, σύµφωνα µε τις διατάξεις του ν. 3986/2011. Η µεταβίβαση ανακοινώθηκε στις 11 Απριλίου 2014 κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγµατοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014.

(2) Συµπεριλαµβάνεται η από 08/12/2011 συνολική συµµετοχή τηs εταιρείαs «Silchester International Investors LLP», µε 32.024.558 µετοχές ή 13,8% των δικαιωµάτων ψήφου της ∆ΕΗ, µε την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων των παρακάτω πελατών της:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust,

- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust,

- The Calleva Trust.

Η Εταιρεία, στις 31/12/2015, δεν γνώριζε την ύπαρξη µετόχων, πλην του «Ελληνικού ∆ηµοσίου», του «ΤΑΙΠΕ∆», της «Silchester International Investors LLP» και αθροιστικά των «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ/ΤΑΠ-∆ΕΗ» και «ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ», που να κατείχαν άµεσα ποσοστό µεγαλύτερο ή ίσο του 3% του µετοχικού της κεφαλαίου.

 

Στις 31/12/2015, τα Μέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Επιχείρησης είχαν στην κατοχή τους συνολικά το 0,000065% του μετοχικού κεφαλαίου της ∆ΕΗ Α.Ε.


 ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


SAFEDAY-2017

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ