Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ


Μετοχικό Κεφάλαιο

Μέχρι τις 16.1.2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 1.067.200.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές  που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων, ονομαστικής αξίας € 4,60 η κάθε μια.

Με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 491.840.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,12 εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας  μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας € 2,12 εκάστη, προς μία μετοχή της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 575.360.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικός ∆είκτης ΧΑ, ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ,  FTSENTR, HELMSI.

 

Μετοχική Σύνθεση

 

Μετοχική Σύνθεση (31.12.2019)

Ποσοστό

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας  Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ)  (1)

34,12%

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) (1)

17,00%

Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (2)

3,93%

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτές (3)

44,95%

Σύνολο

100,00%

 
(1)   Στις 8.4.2014, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος 39.440.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ∆ΕΗ µε δικαίωμα ψήφου (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό ∆ημόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3986/2011. Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014.

Στις 20.3.2018 ολοκληρώθηκε η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.

Κατά συνέπεια, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ανέρχεται σε 51,123%.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ .

Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των ποσοστών του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ, παραμένει εμμέσως σε 51,123%.

(2) Στις 06.03.2018 ολοκληρώθηκε η μεταφορά των μετοχών των ενταχθέντων στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ασφαλιστικών φορέων.

(3) Συμπεριλαμβάνεται η από 11.12.2019 συνολική συµµετοχή τηs εταιρείας «Silchester International Investors LLP», µε 23.010.805 µετοχές ή 9,92% των δικαιωμάτων ψήφου της ∆ΕΗ, µε την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων των παρακάτω πελατών της:

- Silchester International Investors International Value Equity Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Taxable Trust,

- Silchester International Investors International Value Equity Group Trust,

- Silchester International Investors Tobacco Free International Value Equity Trust,

- The Calleva Trust.

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.