Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ

Μετοχική Σύνθεση ΔΕΗ


Μετοχικό Κεφάλαιο

Μέχρι τις 16.1.2017 το Μετοχικό Κεφάλαιο της Εταιρείας ανερχόταν σε € 1.067.200.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές  που αντιστοιχούν σε 232.000.000 δικαιώματα ψήφων, ονομαστικής αξίας € 4,60 η κάθε μια.

Με την από 17 Ιανουαρίου 2017 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων μειώθηκε το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας κατά € 491.840.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής κατά € 2,12 εκάστης και επιστροφή σε είδος αντί μετρητών μίας  μετοχής της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» και το διακριτικό τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε.» ονομαστικής αξίας € 2,12 εκάστη, προς μία μετοχή της εταιρείας.

Μετά την παραπάνω μείωση το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε € 575.360.000 διαιρούμενο σε 232.000.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας € 2,48 η κάθε μία.

Οι μετοχές της Εταιρείας διαπραγματεύονται σήμερα στην κατηγορία της Κύριας Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η ∆ΕΗ συµµετέχει σε πλήθος δεικτών όπως: Γενικός ∆είκτης ΧΑ, ∆ΟΜ, FTSE, ΣΑΓ∆, FTSEA, ∆ΚΩ,  HELMSI.                  

Μετοχική Σύνθεση

     Μετοχική Σύνθεση (31.12.2020

Ποσοστό

Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας  Α.Ε. (ΕΕΣΥΠ) (1)

34,12%

Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε. (ΤΑΙΠΕΔ) (1)

17,00%

Ηλεκτρονικός Εθνικός Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) και ΤΑΥΤΕΚΩ/ΤΕΑΠΑΠ-∆ΕΗ (2)

3,93%

Ευρύ επενδυτικό κοινό και θεσμικοί επενδυτές (3)

44,95%

Σύνολο

100,00%

 
(1) Στις 8.4.2014, η ∆ιυπουργική Επιτροπή Αναδιαρθρώσεων και Αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη μεταβίβαση άνευ ανταλλάγματος 39.440.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της ∆ΕΗ µε δικαίωμα ψήφου (ήτοι ποσοστού 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας), από το Ελληνικό ∆ημόσιο στο ΤΑΙΠΕ∆, σύμφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 3986/2011. Η μεταβίβαση έγινε κατόπιν εκτέλεσης εξωχρηµατιστηριακής συναλλαγής, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 9 Απριλίου 2014.

Στις 20.3.2018 ολοκληρώθηκε η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε., σε εκτέλεση των διατάξεων της παρ. 20 του άρθρου 380 του Ν.4512/2018, όπως τροποποιήθηκε η παρ. 1 του άρθρου 197 του Ν. 4389/2016.

Κατά συνέπεια, η ΕΕΣΥΠ κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο είναι θυγατρική της ΕΕΣΥΠ. Το συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ ανέρχεται σε 51,123%.

Το Ελληνικό Δημόσιο κατέχει το 100% των δικαιωμάτων ψήφου της ΕΕΣΥΠ .

Με βάση τα ανωτέρω, το σύνολο των ποσοστών του Ελληνικού Δημοσίου στη ΔΕΗ, παραμένει εμμέσως σε 51,123%.

(2) Στις 06.03.2018 ολοκληρώθηκε η μεταφορά των μετοχών των ενταχθέντων στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) ασφαλιστικών φορέων.

(3) Συμπεριλαμβάνεται η από 8.10.2020 συµµετοχή της εταιρείας Helikon Investments Limited, µε 11.634.068 µετοχές ή 5,01% των δικαιωμάτων ψήφου της ∆ΕΗ, με την ιδιότητα του διαχειριστή επενδύσεων του πελάτη Helikon Long Short Equity Fund Master ICAV κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης από την Helikon Investments Limited στις 12.10.2020
 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.