Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διοίκηση - Διεύθυνση Εταιρείας

Διοίκηση - Διεύθυνση Εταιρείας


Τα όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο

- Ο Διευθύνων Σύμβουλος

- Η Εκτελεστική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, και εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την Εταιρεία. Ο Διευθύνων Σύμβουλος εκπροσωπεί την Εταιρεία μέσα στα όρια των αρμοδιοτήτων του βάσει του Καταστατικού ή των αποφάσεων του ΔΣ και μπορεί να εξουσιοδοτεί ή να παρέχει πληρεξουσιότητα σε άλλα πρόσωπα μέλη του ΔΣ σε ανώτερα ή ανώτατα στελέχη της Εταιρείας και σε κάθε είδους υπηρεσιακά όργανα της ΔΕΗ για εκπροσώπησή του.

Στην Εταιρεία λειτουργεί Εκτελεστική Επιτροπή (ΕΚΕΠ), η οποία συγκροτείται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές.

Η ΕΚΕΠ λειτουργεί σύμφωνα με τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, διασφαλίζοντας την απαραίτητη συλλογικότητα στην αντιμετώπιση των διοικητικών και λειτουργικών υποθέσεων της Εταιρείας, καθώς και τη συνοχή στη λειτουργία της. Στο πλαίσιο αυτό, επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της Εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο. Η εν λόγω Επιτροπή λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της, ο οποίος εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο με πρόταση του Διευθύνοντος Συμβούλου.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά (ανεξάρτητα και μη), με θητεία τριετή εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Εξ αυτών:

α)  εννέα μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και

β)  δύο μέλη είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων

Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή μετά από σχετική αίτηση δύο συμβούλων.


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ