Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Διοίκηση - Διεύθυνση Εταιρείας

Διοίκηση - Διεύθυνση Εταιρείας


Τα όργανα Διοίκησης της εταιρείας είναι:

- Το Διοικητικό Συμβούλιο
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος και
- Η Εκτελεστική Επιτροπή

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι το ανώτατο διοικητικό όργανο της Εταιρείας, διαμορφώνει κατά κύριο λόγο τη στρατηγική και την πολιτική ανάπτυξής της, εποπτεύει και ελέγχει τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά ασκεί κάθε εξουσία που αφορά την επιδίωξη του σκοπού της με εξαίρεση τα θέματα που από το νόμο ή το Καταστατικό της Εταιρείας υπάγονται ρητά στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Καταστατικού της Εταιρείας, το Διοικητικό της Συμβούλιο αποτελείται από 11 μέλη, τα οποία διακρίνονται σε εκτελεστικά και μη εκτελεστικά (ανεξάρτητα και μη), με θητεία τριετή εκ των οποίων τουλάχιστον πέντε πρέπει να είναι ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη. Εξ αυτών:

α) εννέα μέλη, ανάμεσα στα οποία και ο Διευθύνων Σύμβουλος, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας και

β) δύο μέλη που είναι εκπρόσωποι των εργαζομένων

Το Δ.Σ. συνέρχεται με πρόσκληση του Προέδρου ή του αναπληρωτή του, όποτε οι ανάγκες της Εταιρείας το απαιτούν ή μετά από σχετική αίτηση δύο συμβούλων.


Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας είναι το ανώτατο εκτελεστικό όργανο της Εταιρείας και προΐσταται όλων των υπηρεσιών της, διευθύνει το έργο τους, αποφασίζει για την, στα πλαίσια του Καταστατικού και των σχετικών αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, περαιτέρω οργάνωση της εταιρείας, παίρνει τις αναγκαίες αποφάσεις μέσα στα πλαίσια των διατάξεων που διέπουν τη λειτουργία της εταιρείας, των εγκεκριμένων προγραμμάτων και προϋπολογισμών, του Στρατηγικού Σχεδίου, του Επιχειρησιακού Προγράμματος και των όρων της Σύμβασης Διαχείρισης που έχει καταρτίσει με την Εταιρεία.


Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκροτείται από το Διευθύνοντα Σύμβουλο, ο οποίος είναι και Πρόεδρός της, τους τυχόν Αναπληρωτές Διευθύνοντες Συμβούλους και τους Γενικούς Διευθυντές. Στις συνεδριάσεις της συμμετέχει, κατά την κρίση του Διευθύνοντος Συμβούλου, ο Νομικός Σύμβουλος της Εταιρείας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή επιλαμβάνεται των σημαντικών θεμάτων που αφορούν, μεταξύ άλλων, στην παραγωγικότητα, στην απόδοση των μονάδων, στην οργάνωση και λειτουργία των δραστηριοτήτων της εταιρείας, στον προϋπολογισμό και στο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχεδιασμό. Αποφασίζει για την ανάθεση συμβάσεων προμηθειών, έργων, παροχής υπηρεσιών και, γενικά, κάθε είδους σύμβασης οικονομικού αντικειμένου μέχρι ποσού, που καθορίζει εκάστοτε το Διοικητικό Συμβούλιο και αποφασίζει και ρυθμίζει κάθε θέμα που αφορά στην εκτέλεση των συμβάσεων αυτών.

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.