Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων


Προσθήκη νέου θέματος στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Με την υπ'αριθ. 152/14-6-2010 απόφασή του, το ΔΣ της ΔΕΗ ΑΕ, κατόπιν σχετικής αίτησης του Ελληνικού Δημοσίου, ως μετόχου της εταιρείας με ποσοστό 51,12% των μετοχών, κατ' εφαρμογή του άρθρου 39 παρ.2 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει, αποφάσισε να εγγράψει στην Ημερήσια Διάταξη της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, η οποία θα συνέλθει την 29-6-2010, ως πρόσθετο θέμα υπ'αριθ.7 το εξής :

ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ : "Προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ στις διατάξεις του άρθρου 12 παρ.18 του Νόμου 3851/2010 (ΦΕΚ Α΄85/4-6-2010). Κατάργηση παραγράφων 2 και 3 του ως άνω άρθρου 8 και αναρίθμηση της παρ.4 σε παρ.2 αυτού".
Με την ίδια ως άνω απόφασή του, το Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε. αποφάσισε να εισηγηθεί προς την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29ης Ιουνίου 2010 την, κατά το πρόσθετο Θέμα Έβδομο, προσαρμογή του άρθρου 8 του Καταστατικού ως ανωτέρω.

Αθήνα 16 Ιουνίου 2010

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ