Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα εταιρείας

Ταυτότητα εταιρείας


Έδρα της Εταιρείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30
104 32 ΑΘΗΝΑ


Δραστηριότητα της Εταιρείας


Η ∆ΕΗ είναι η µεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
∆ιαθέτει µια µεγάλη υποδοµή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής, µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατέχει περίπου το 64% της εγκατεστηµένης ισχύος των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα συµπεριλαµβάνοντας στο ενεργειακό της µείγµα λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθµούς, καθώς και σταθµούς φυσικού αερίου, αλλά και µονάδες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).
Το 2015 η ∆ΕΗ παρήγαγε 34,1 TWh οι οποίες µαζί µε τις 3,2 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 63,4% της συνολικής ζήτησης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (57%), πετρέλαιο (13,4%), φυσικό αέριο (13%), ύδατα (15,8%) και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (0,8%).
Οι περίπου 7,4 εκατοµµύρια πελάτες της ∆ΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2015 το 96,4% της συνολικής ενέργειας που δόθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα.
Στο Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεµένα τα νησιά του Ιονίου καθώς και ορισµένα νησιά του Αιγαίου και µαζί µε το σύστηµα αυτό αποτελούν το «∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα».
Στο ∆ιασυνδεδεµένο Σύστηµα, σηµαντικό µέρος της παραγωγικής ισχύος είναι συγκεντρωµένο στο βορειοδυτικό τµήµα της χώρας, κοντά στα µεγάλα λιγνιτωρυχεία, τα οποία αποτελούν την κυριότερη πηγή καυσίµου. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν δύο νέες, υπερσύγχρονες, µονάδες φυσικού αερίου, Αλιβέρι V και Μεγαλόπολη V, στο νότιο µέρος του ∆ιασυνδεδεµένου Συστήµατος, καθώς και ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα.
Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως «Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνοµους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν µε πετρέλαιο. Συµπληρωµατικά σε ορισµένα νησιά η ζήτηση καλύπτεται από ΑΠΕ. Οι µεγαλύτεροι σταθµοί παραγωγής στα Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο (µε συνολική ισχύ θερµικών σταθµών µεγαλύτερη των 1.000 ΜW).

Στον τοµέα των ΑΠΕ, η ∆ΕΗ δραστηριοποιείται σήµερα µέσω της θυγατρικής της «∆ΕΗ Ανανεώσιµες Α.Ε.», έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, µικρούς υδροηλεκτρικούς σταθµούς και φωτοβολταϊκούς σταθµούς.
O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία. 

 

31η   ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2015

2014

2013

Εγκατεστημένη  ισχύς (GW)

13,0

12,6

12,9

Ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στην Ελλάδα (1)

64,0%

63,6%

64,9%

Καθαρή Παραγωγή (ΤWh) (2)

34,1

35,3

37,5

Μερίδιο Παραγωγής  (3) (μέσο ετήσιο)

71,9%

74,9%

69,0%

Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές (TWh) (4)

49,2

49,5

50,8

Μερίδιο Πωλήσεων (5) (μέσο ετήσιο)

96,4%

97,9%

98,3%

Αριθμός πελατών (σε εκατ.)

7,4

7,4

7,4

Αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού

18.356

18.572

19.093

Πελάτες ανά εργαζόμενο

402

397

388

Πωλήσεις ανά εργαζόμενο (MWh)

2.683

2.663

2.661

 

(1) Αν ληφθεί υπόψη η εγκατεστηµένη ισχύς των φωτοβολταϊκών στις στέγες, τα µεγέθη διαµορφώνονται σε 62,8% για το 2015, 62,5% για το 2014 και 63,7% για το 2013.
(2) Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται µε τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, µείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής.
(3) Το µερίδιο παραγωγής ορίζεται ως το ποσοστό της παραγωγής της ∆ΕΗ διά της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα κάθε έτος.
(4) Συµπεριλαµβάνονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και οι εξαγωγές.
(5) Το µερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ∆ΕΗ σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα διά των συνολικών πωλήσεων σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος.



ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ