Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα εταιρείας

Ταυτότητα εταιρείας


 

Έδρα της Εταιρείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30

104 32 ΑΘΗΝΑ

Δραστηριότητα της Εταιρείας

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Διαθέτει 11GW παραγωγικού δυναμικού που αντιπροσωπεύει περίπου το 51% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα. Έχει στην κυριότητά της  το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας με ρυθμιζόμενη περιουσιακή βάση €3 δισ. περίπου (Μέσης & Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου 242.000 χιλιομέτρων και Υψηλής Τάσης μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων) διαχειριστής του οποίου είναι η θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε ΑΠΕ (το 1982), δραστηριοποιείται σήμερα μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά.

Στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεμένα τα νησιά του Ιονίου καθώς και ορισμένα νησιά του Αιγαίου και μαζί με το Σύστημα αυτό αποτελούν το «Διασυνδεδεμένο Σύστημα».

Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν με πετρέλαιο. Συμπληρωματικά, στα περισσότερα από αυτά τα νησιά η ζήτηση καλύπτεται πλέον και από ΑΠΕ. Οι μεγαλύτεροι σταθμοί παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο (με συνολική ισχύ θερμικών σταθμών μεγαλύτερη των 1.150 ΜW).

Το 2020, η ΔΕΗ παρήγαγε 21,3 TWh οι οποίες μαζί με τις 1,8 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 40,7% της συνολικής ζήτησης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (26,8%), πετρέλαιο (18%), φυσικό αέριο (40,2%), υδατικούς πόρους (13,6%) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (1,4%).

Οι περίπου 6 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2020 το 68,7% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που διατέθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας με συνολικές επενδύσεις περίπου  στα €3 δισ. την τελευταία πενταετία, οι οποίες συμβάλλουν στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Στρατηγική της Εταιρείας

Η ΔΕΗ αλλάζει με κατεύθυνση τον ενεργειακό μετασχηματισμό που συντελείται παγκοσμίως στον κλάδο, με σκοπό να πρωταγωνιστήσει ξανά στην ελληνική αγορά και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Εισέρχεται σε μια νέα φάση κατά την οποία σχεδιάζει να μετασχηματισθεί σε μια μοντέρνα, σημαντικά εξωστρεφή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής ενέργειας.

Οι τρεις πυλώνες του Επιχειρηματικού σχεδίου της Εταιρείας είναι οι ακόλουθοι:

-  Εφαρμογή του “Green deal” στην ηλεκτροπαραγωγή με την επιτάχυνση της απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των αντίστοιχων ορυχείων και ανάδειξη των ΑΠΕ ως τη νέα κυρίαρχη τεχνολογία παραγωγής ενέργειας. Το αναλυτικό πλάνο της απολιγνιτοποίησης περιλαμβάνει την απόσυρση των ρυπογόνων λιγνιτικών μονάδων ισχύος περίπου 3,4 GW έως το 2023. Το πλάνο απολιγνιτοποίησης υλοποιείται με πλήρη σεβασμό στους εργαζομένους της ΔΕΗ, τις τοπικές κοινωνίες και το περιβάλλον. Το πλάνο για τη νέα ΔΕΗ περιλαμβάνει σημαντικές επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με στόχο επιπλέον εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1,5 GW έως το 2023, που θα έλθει με οργανική ανάπτυξη, αλλά και πολλές συνεργασίες.

-  Ψηφιοποίηση και λειτουργική αποτελεσματικότητα για την επίτευξη συνεργειών μείωσης του κόστους και αύξησης των εσόδων με την εφαρμογή νέων τεχνολογιών σε όλους τους τομείς. Στο πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού της εταιρείας περιλαμβάνεται η αναβάθμιση των δικτύων, με εργαλεία όπως έξυπνοι μετρητές, αυτόματοι διακόπτες, συστήματα GIS κ.ο.κ.

-  Επέκταση σε νέες δραστηριότητες και προϊόντα προστιθέμενης αξίας με πελατοκεντρική προσέγγιση τόσο στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας όσο και σε νέους επιχειρηματικούς τομείς, όπως η ηλεκτροκίνηση. Ο μετασχηματισμός της Εμπορίας περιλαμβάνει, νέα συνδυαστικά προϊόντα και ευέλικτα πακέτα, καθώς και ενεργειακές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, στο πρότυπο των σύγχρονων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας διεθνώς. Αναφορικά με την ηλεκτροκίνηση, το πλάνο προβλέπει την τοποθέτηση 1.000 σταθμών φόρτισης σε όλη την Ελλάδα μέσα στα επόμενα 2-3 χρόνια και 10.000 σταθμών φόρτισης μεσοπρόθεσμα.

Βασικά λειτουργικά μεγέθη

O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2020

2019

2018

Εγκατεστημένη ισχύς (GW)

11,0

11,6

12,2

Ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης στην Ελλάδα

51,4%

55,1%

58,8%

Καθαρή Ετήσια Παραγωγή (ΤWh)(1)

21,3

25,8

31,2

Μερίδιο Παραγωγής (μέσο ετήσιο) (2)

46,3%

53,7%

61,2%

Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια (ετησίως) στους τελικούς καταναλωτές (TWh)  (3)

32,9

38,4

40,8

Μερίδιο Πωλήσεων (μέσο ετήσιο) (4)

68,7%

75,8%

81,8%

Αριθμός πελατών (σε εκατ.)

6,0

6,6

6,9

Αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού

13.832

15.109

16.747

(1) Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής.

(2) Το μερίδιο παραγωγής ορίζεται ως το ποσοστό της παραγωγής της ΔΕΗ δια της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα κάθε έτος.

(3) Συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και οι εξαγωγές.

(4) Το μερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ΔΕΗ σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα ως προς τις συνολικές πωλήσεις σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος.
 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.