Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Ταυτότητα εταιρείας

Ταυτότητα εταιρείας


 

Έδρα της Εταιρείας

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΧΑΛΚΟΚΟΝΔΥΛΗ 30

104 32 ΑΘΗΝΑ

 

Δραστηριότητα της Εταιρείας

Η ΔΕΗ είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Διαθέτει μια μεγάλη υποδομή σε εγκαταστάσεις ορυχείων λιγνίτη, παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής  ενέργειας. Η εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που διαθέτει ανέρχεται σε 11,3 GW και αντιπροσωπεύει περίπου το 54,3% της εγκατεστημένης ισχύος των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στην Ελλάδα (εξαιρουμένων των 930 MW των δύο προς αποεπένδυση θυγατρικών της εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.). Το ενεργειακό της μείγμα περιλαμβάνει λιγνιτικούς, υδροηλεκτρικούς και πετρελαϊκούς σταθμούς, καθώς και σταθμούς φυσικού αερίου, αλλά και εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Είναι κάτοχος του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (Μέσης & Χαμηλής Τάσης, μήκους περίπου 240.000 χιλιομέτρων και Υψηλής Τάσης μήκους περίπου 1.000 χιλιομέτρων) του οποίου Διαχειριστής είναι η κατά 100% θυγατρική της εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Επίσης έχει αναπτύξει αστικό Δίκτυο Οπτικών Ινών που το μήκος του ανέρχεται σε 162 χιλιόμετρα.

Ειδικότερα στον τομέα των ΑΠΕ, η ΔΕΗ, η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα που εγκατέστησε ΑΠΕ (το 1982), δραστηριοποιείται σήμερα μέσω της θυγατρικής της ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε., έχοντας στο χαρτοφυλάκιό της αιολικά πάρκα, μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς και φωτοβολταϊκά.

Στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της ηπειρωτικής Ελλάδας είναι συνδεδεμένα τα νησιά του Ιονίου καθώς και ορισμένα νησιά του Αιγαίου και μαζί με το Σύστημα αυτό αποτελούν το «Διασυνδεδεμένο Σύστημα».

Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, περίπου το ένα τρίτο της παραγωγικής ισχύος της ΔΕΗ είναι συγκεντρωμένο στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, κοντά στα μεγάλα λιγνιτωρυχεία, τα οποία αποτελούν κύρια πηγή καυσίμου. Τα τελευταία χρόνια κατασκευάστηκαν δύο νέες, υπερσύγχρονες, μονάδες φυσικού αερίου, Αλιβέρι V και Μεγαλόπολη V, στο νότιο μέρος του Διασυνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και ο υδροηλεκτρικός σταθμός του Ιλαρίωνα.

Τα υπόλοιπα νησιά, τα οποία αναφέρονται ως «Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά», εξυπηρετούνται από αυτόνομους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι λειτουργούν με πετρέλαιο. Συμπληρωματικά στα περισσότερα από αυτά τα νησιά η ζήτηση καλύπτεται πλέον και από ΑΠΕ. Οι μεγαλύτεροι σταθμοί παραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά βρίσκονται στην Κρήτη και τη Ρόδο (με συνολική ισχύ θερμικών σταθμών μεγαλύτερη των 1.150 ΜW).

Το 2018, η ΔΕΗ παρήγαγε 27,4 TWh οι οποίες μαζί με τις 2,4 TWh που εισήγαγε, κάλυψαν το 47,9% της συνολικής ζήτησης. Η παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια προήλθε από λιγνίτη (40,6%), πετρέλαιο (16,8%), φυσικό αέριο (23,2%), υδατικούς πόρους (18,5%) και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (0,9%).

Οι περίπου 6,9 εκατομμύρια πελάτες της ΔΕΗ κατανάλωσαν κατά το 2018 το 81,9% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας που δόθηκε προς τελικούς πελάτες στην Ελλάδα.

Η ΔΕΗ παραμένει μακράν ο μεγαλύτερος ιδιωτικός επενδυτικός φορέας της χώρας με συνολικές επενδύσεις που ξεπερνούν τα € 3,4 δισ. την τελευταία πενταετία, οι οποίες συμβάλλουν στην ανανέωση του παραγωγικού δυναμικού της και αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά τα οικονομικά αποτελέσματα της Επιχείρησης τα επόμενα χρόνια.

Η ΔΕΗ, εισέρχεται σε μια νέα φάση κατά την οποία σχεδιάζει να μετασχηματισθεί σε μια μοντέρνα, σημαντικά εξωστρεφή και αποτελεσματική Ευρωπαϊκή εταιρεία παροχής ενέργειας.

Μέσα στο πλαίσιο αυτό, χτίζει στρατηγικές συνεργασίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, επενδύοντας σε τελευταίας τεχνολογίας, φιλικούς προς το περιβάλλον, σταθμούς παραγωγής με έμφαση στις ΑΠΕ. Μέχρι το 2030 στα στρατηγικά σχέδια της ΔΕΗ περιλαμβάνεται η κατασκευή και απόκτηση ΑΠΕ ισχύος τουλάχιστον 2GW που μεταφράζεται σε δεκαπενταπλασιασμό της αντίστοιχης σημερινής ισχύος. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, η ΔΕΗ προχωρά σε ευρείες οργανωτικές αλλαγές για τη δυναμική ανάπτυξη του χαρτοφυλακίου της σε έργα ΑΠΕ. Επιπρόσθετα, επικεντρώνεται σε επενδύσεις σε έργα των Δικτύων Διανομής δεδομένης της σταθερής τους απόδοσης. Επιπλέον, στοχεύει στη δραστηριοποίηση σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και ιδιαίτερα στο Φυσικό Αέριο.

O ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει βασικά στοιχεία σχετικά µε τη λειτουργική δραστηριότητα της Εταιρείας κατά την τελευταία τριετία.

 

 

31η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

2018 (1),(2)

2017 (1)

2016

Εγκατεστημένη ισχύς (GW)

11,3

12,1

12,1

Ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης στην Ελλάδα (3)

54,3%

59,5%

60,3%

Καθαρή Παραγωγή (ΤWh)(4)

27,4

32,6

30,3

Μερίδιο Παραγωγής (μέσο ετήσιο) (5)

53,8%

63,0%

62,7%

Πωληθείσα Ηλεκτρική Ενέργεια στους τελικούς καταναλωτές (TWh)  (6)

40,9

43,8

45,6

Μερίδιο Πωλήσεων (μέσο ετήσιο) (7)

81,9%

86,7%

91,8%

Αριθμός πελατών (σε εκατ.)

6,9

7,2

7,3

Αριθμός μισθοδοτούμενου προσωπικού

15.526

17.519

18.902

 

(1) Στα μεγέθη του 2017 και του 2018 δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ (του οποίου ο πλήρης ιδιοκτησιακός διαχωρισμός από τη ΔΕΗ ολοκληρώθηκε το 2017)

(2) Στα μεγέθη του 2018 δεν συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των εταιρειών Λιγνιτική Μελίτης Α.Ε. και Λιγνιτική Μεγαλόπολης Α.Ε.

(3) Συμπεριλαμβανομένης και της εγκατεστημένης ισχύος των φωτοβολταϊκών στις στέγες.

(4) Η καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ισούται με τη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, μείον την εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας  που οφείλεται στη διαδικασία παραγωγής.

(5) Το μερίδιο παραγωγής ορίζεται ως το ποσοστό της παραγωγής της ΔΕΗ δια της συνολικής παραγωγής στην Ελλάδα κάθε έτος.

(6) Συμπεριλαμβάνονται οι πωλήσεις στην εγχώρια αγορά και οι εξαγωγές.

(7) Το μερίδιο πωλήσεων ορίζεται ως το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που πωλείται από τη ΔΕΗ σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα ως προς τις συνολικές πωλήσεις σε τελικούς πελάτες στην Ελλάδα κάθε έτος.


 

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2018

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.