Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας


Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας

2012

• Ανακοίνωση νέων τιμολογίων Χαμηλής Τάσης με ισχύ από 1.1.2012.
• Απελευθέρωση τιμολογίων Μέσης Τάσης από 1.1.2012 και νέα τιμολόγια από 1.2.2012.
• Από 1.2.2012, ο ΑΔΜΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ) ανέλαβε τη λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς.
• Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 29.3.2012 για την απόσχιση των δραστηριοτήτων Διανομής και την εισφορά τους στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (100% θυγατρική της ΔΕΗ).
• Έναρξη από 1.5.2012 της λειτουργίας του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).
• Τον Ιούλιο αναχρηματοδοτήθηκαν δάνεια ύψους € 525 εκατ.
• Τέθηκε σε λειτουργία το αιολικό πάρκο ισχύος 7,2ΜW της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στα Ακούμια Ρεθύμνου Κρήτης.
• Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. κατέστη πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.
• Υπεγράφη στις 29.10.2012, η Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφόρων με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4.10.2012.
• Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη του έτους 2012 απονεμήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
• Εκταμίευση ποσού ύψους € 148 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Δεκέμβριο.
• Τροποποίηση Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ – Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 07.09.2012 (που έχει ήδη κυρωθεί με το άρθρο 2 Ν. 4092/2012), καταργήθηκε το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ, το οποίο προέβλεπε ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ δεν μπορούσε να περιοριστεί κάτω από το 51% των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

2013

• Ανακοίνωση νέων τιμολογίων Χαμηλής Τάσης με ισχύ από 1.1.2013.
• Υπογραφή Σύμβασης για τη νέα Λιγνιτική Μονάδα “Πτολεμαϊδα V” (660 MW) και έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την πραγματοποίησης της εν λόγω επένδυσης – Μάρτιος 2013
• Άντληση € 285 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Απρίλιος και Μάιος 2013
• Ενδιάμεση αναχρηματοδότηση διμερών δανείων με ελληνικές τράπεζες μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης, συνολικού ύψους € 1.229 εκατ. – Ιούνιος 2013
• Απόφαση ΡΑΕ 285/2013 – Επιμερισμός ελλειμμάτων ΗΕΠ & απαγόρευση συμψηφισμού ποσών εκτός ΗΕΠ – Ιούνιος 2013
• Έγκριση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ από το Υπουργικό Συμβούλιο – Ιούλιος 2013
• Αποφάσεις ΡΑΕ για τη σταδιακή κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους & αλλαγών στα Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος - Αύγουστος 2013
• Απόφαση ΡΑΕ 366/2013 – Νέα μέθοδος υπολογισμού των αγορών ΑΠΕ από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα – Αύγουστος 2013
• Συμβατική Εμπορική Λειτουργία της μονάδας συνδυασμένου κύκλου “Αλιβέρι V” (427 MW) – Αύγουστος 2013
• Υπογραφή σύμβασης κοινοπραξίας με την Alpiq για την ίδρυση εμπορικής εταιρείας στη Βουλγαρία με αντικείμενο το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας – Αύγουστος 2013
• Υπογραφή Κοινοπρακτικού Δανείου € 739 εκατ. για τη νέα Λιγνιτική Μονάδα “Πτολεμαΐδα V” – Σεπτέμβριος 2013
• Απόφαση Διαιτησίας για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. – Νοέμβριος 2013

2014

• Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του νέου ΥΗΣ Ιλαρίωνα 160MW – Ιανουάριος 2014
• Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για παροχή ειδικής έκπτωσης στους πελάτες Υψηλής Τάσης, η οποία προσαυξάνεται με εκπτώσεις βάσει όγκου και προφίλ κατανάλωσης - Φεβρουάριος & Δεκέμβριος 2014
• Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους € 415 εκατ. με την ΕΤΕπ, για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής – Μάρτιος & Σεπτέμβριος 2014
• Υπογραφή δανειακής σύμβασης πενταετούς διάρκειας, € 2,2 δισ, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών – Απρίλιος 2014
• Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. – Απρίλιος 2014
• Έκδοση Διεθνών Ομολόγων συνολικού ύψους € 700 εκατ. – Απρίλιος 2014
• Ίδρυση δύο θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία και στην Βουλγαρία – Μάιος & Ιούλιος 2014
• Εξορθολογισμός των τιμολογίων Η/Ε. Μειώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ιούλιος 2014
• Υπογραφή συμβάσεων κατασκευής για την Α΄ φάση του έργου της Διασύνδεσης των Κυκλάδων – Σεπτέμβριος 2014
• Υπογραφή με ΕΤΕπ δύο δανειακών συμβάσεων (“Μεταφορά I” ύψους € 70 εκατ. και “Διασύνδεση Κυκλάδων Α΄ φάση” ύψους € 65 εκατ. στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης € 140 εκατ. και € 130 εκατ. αντίστοιχα) – Σεπτέμβριος 2014
• Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους € 80 εκατ. για νέα έργα παραγωγής σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης € 190 εκατ. – Δεκέμβριος 2014

2015

• Αδειοδότηση Θυγατρικής στην Βουλγαρία, η οποία έχει ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας – Ιούνιος 2015
• Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Ν. Εύβοιας» – Ιούλιος 2015
• Νέα Εμπορική πολιτική για πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης – Αύγουστος 2015
• Υπογραφή από τη ΔΕΗ της δεύτερης δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους € 110 εκατ. στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης ύψους € 190 εκατ. για επενδύσεις σε νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Η πρώτη σύμβαση ύψους € 80 εκατ. υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2014 – Νοέμβριος 2015
• Υπογραφή δύο δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους € 135 εκατ. μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έργων μεταφοράς και για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων – Νοέμβριος 2015
• Κατάργηση της έκπτωσης 20% για ενεργοβόρες βιομηχανίες και έγκριση παροχής έκπτωσης όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Δεκέμβριος 2015

2016

• Παροχή έκπτωσης έως 10% επί του ανταγωνιστικού σκέλους των καταναλώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας στους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών και τυχόν δόσεων διακανονισμών. – Φεβρουάριος 2016
Από 1.4.2016, το μέτρο επεκτάθηκε και στους συνεπείς βιομηχανικούς πελάτες, ενώ από 1.7.2016 το ποσοστό έκπτωσης αυξήθηκε σε 15% και το μέτρο επεκτάθηκε περεταίρω και στους συνεπείς οικιακούς πελάτες. - Απρίλιος 2016/Ιούλιος 2016
• Παροχή δυνατότητας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.– Μάρτιος 2016
• Πληρωμή 2ης προκαταβολής ύψους € 198 εκατ. για την κατασκευή της νέας Λιγνιτικής Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”. – Αύγουστος 2016
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με CMEC για την κατασκευή της 2ης υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας στον ΑΗΣ Μελίτη (Φλώρινα) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της σύστασης και λειτουργίας ανεξάρτητης εταιρείας στην οποία θα μετέχουν, η ΔΕΗ, η εταιρεία CMEC και οι ιδιώτες-ιδιοκτήτες των λιγνιτωρυχείων από τα οποία θα τροφοδοτείται ο σταθμός (project Μελίτη). – Σεπτέμβριος 2016.
Τον Οκτώβριο του 2016, υπεγράφη Σύμφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο εταιρειών το οποίο προβλέπει τη συνεργασία των δύο εταιρειών για την εξέταση δυνατοτήτων για την από κοινού ανάπτυξη projects στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Θερμικές και Υδροηλεκτρικές μονάδες και από ΑΠΕ, τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων μονάδων, καθώς και κάθε άλλο project στο οποίο θα συμφωνήσουν από κοινού η ΔΕΗ και η CMEC.
• Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ με αντικείμενο την τροφοδοσία με φυσικό αέριο νησιωτικών και άλλων περιοχών/καταναλωτών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. – Σεπτέμβριος 2016.
• Σύσταση θυγατρικής στην Αλβανία, με την επωνυμία “PPC Albania” με έδρα τα Τίρανα. Σεπτέμβριος 2016
• Κατάθεση από τη ΔΕΗ ποσού ύψους € 144 εκατ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποζημίωση των δικαιούχων για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης.
• Ανάδειξη, μετά τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε, της κινεζικής εταιρείας State Grid International Development Ltd ως προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ έναντι € 320 εκατ. – Οκτώβριος 2016 (ΕΓΣ Νοεμβρίου 2016)
• Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την πώληση συμμετοχής 24% της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και της κινεζικής εταιρείας State Grid. – Δεκέμβριος 2016
• Υπογραφή της 1ης δανειακής σύμβασης ύψους € 40 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης € 85 εκατ. για επενδύσεις που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των Δικτύων Διανομής Η/Ε της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδα. – Δεκέμβριος 2016ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου των αποεπενδυόμενων επιχειρήσεων Μελίτης ή/και Μεγαλόπολης

E-bill & E-pay

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ


Τα cookies επιτρέπουν μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την εμπειρία σας στον ιστότοπο dei.gr .

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies.