Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας2016 

• Παροχή έκπτωσης έως 10% επί του ανταγωνιστικού σκέλους των καταναλώσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας στους συνεπείς επιχειρηματικούς πελάτες, υπό την προϋπόθεση της εμπρόθεσμης εξόφλησης των λογαριασμών και τυχόν δόσεων διακανονισμών. – Φεβρουάριος 2016 
Από 1.4.2016, το μέτρο επεκτάθηκε και στους συνεπείς βιομηχανικούς πελάτες, ενώ από 1.7.2016 το ποσοστό έκπτωσης αυξήθηκε σε 15% και το μέτρο επεκτάθηκε περεταίρω και στους συνεπείς οικιακούς πελάτες. - Απρίλιος 2016/Ιούλιος 2016 
• Παροχή δυνατότητας αποπληρωμής ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη ΔΕΗ σε 36 δόσεις χωρίς προκαταβολή.– Μάρτιος 2016 
• Πληρωμή 2ης προκαταβολής ύψους € 198 εκατ. για την κατασκευή της νέας Λιγνιτικής Μονάδας “Πτολεμαΐδα V”. – Αύγουστος 2016 
Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με CMEC για την κατασκευή της 2ης υπερσύγχρονης λιγνιτικής μονάδας στον ΑΗΣ Μελίτη (Φλώρινα) στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου της σύστασης και λειτουργίας ανεξάρτητης εταιρείας στην οποία θα μετέχουν, η ΔΕΗ, η εταιρεία CMEC και οι ιδιώτες-ιδιοκτήτες των λιγνιτωρυχείων από τα οποία θα τροφοδοτείται ο σταθμός (project Μελίτη). – Σεπτέμβριος 2016. 
Τον Οκτώβριο του 2016, υπεγράφη Σύμφωνο Στρατηγικής Συνεργασίας των δύο εταιρειών το οποίο προβλέπει τη συνεργασία των δύο εταιρειών για την εξέταση δυνατοτήτων για την από κοινού ανάπτυξη projects στην Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, στην παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Θερμικές και Υδροηλεκτρικές μονάδες και από ΑΠΕ, τον εκσυγχρονισμό υφισταμένων μονάδων, καθώς και κάθε άλλο project στο οποίο θα συμφωνήσουν από κοινού η ΔΕΗ και η CMEC. 
• Υπογραφή Μνημονίου συνεργασίας με τη ΔΕΠΑ με αντικείμενο την τροφοδοσία με φυσικό αέριο νησιωτικών και άλλων περιοχών/καταναλωτών απομακρυσμένων από το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου. – Σεπτέμβριος 2016. 
• Σύσταση θυγατρικής στην Αλβανία, με την επωνυμία “PPC Albania” με έδρα τα Τίρανα. Σεπτέμβριος 2016 
• Κατάθεση από τη ΔΕΗ ποσού ύψους € 144 εκατ. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την αποζημίωση των δικαιούχων για την μετεγκατάσταση της Ποντοκώμης. 
• Ανάδειξη, μετά τη διαγωνιστική διαδικασία που διενεργήθηκε, της κινεζικής εταιρείας State Grid International Development Ltd ως προτιμητέου στρατηγικού επενδυτή για την πώληση του 24% της συμμετοχής της Εταιρείας στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ ΑΕ έναντι € 320 εκατ. – Οκτώβριος 2016 (ΕΓΣ Νοεμβρίου 2016) 
• Υπογραφή Σύμβασης Αγοραπωλησίας Μετοχών για την πώληση συμμετοχής 24% της ΔΕΗ Α.Ε. στο μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και της κινεζικής εταιρείας State Grid. – Δεκέμβριος 2016 
• Υπογραφή της 1ης δανειακής σύμβασης ύψους € 40 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, στο πλαίσιο εγκεκριμένης γραμμής χρηματοδότησης € 85 εκατ. για επενδύσεις που έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των Δικτύων Διανομής Η/Ε της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδα. – Δεκέμβριος 2016 

2017 

• Πρόγραμμα Διακανονισμών και παροχή κινήτρων για εξόφληση λογαριασμών- Ιανουάριος 2017 
• Επιστροφή κεφαλαίου € 92,9 εκατ. από ΑΔΜΗΕ σε ΔΕΗ – Απρίλιος 2017 
• Υπογραφή Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου ύψους €200 εκατ., διετούς διάρκειας με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών. - Απρίλιος 2017 
• Πώληση από τη ΔΕΗ στη ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ του 25% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ - Απρίλιος 2017 
• Αποπληρωμή διεθνούς ομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ - Απρίλιος 2017 
• Μείωση μετοχικού κεφαλαίου με μείωση της ονομαστικής αξίας της μετοχής. – Ιούνιος 2017 
• Υπογραφή Σύμβασης Προμήθειας μεταξύ ΔΕΗ– ΛΑΡΚΟ – Ιούνιος 2017 
• Πρόγραμμα Προπληρωμένος Λογαριασμός με έκπτωση 6% - Ιούνιος 2017 
• Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΕΗ Ανανεώσιμες – SUMEC Group – Αύγουστος 2017 
• Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της CDB – Σεπτέμβριος 2017 
• Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της SHENHUA - Σεπτέμβριος 2017 
• Σύμφωνο συνεργασίας ΔΕΗ – Forthnet – Οκτώβριος 2017 
• Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ – ΕΑΒ - Οκτώβριος 2017 
• Μνημόνιο Συνεργασίας ΔΕΗ - Archirodon Group NV - Οκτώβριος 2017 
• Καταβολή, εφάπαξ, αντί της σταδιακής σε βάθος πενταετίας, αποπληρωμής του ποσού των 360 εκατ. ευρώ που γνωμοδότησε η ΡΑΕ έναντι των συνολικών δαπανών της ΔΕΗ για ΥΚΩ των παρελθόντων ετών –Νοέμβριος 2017 
• Μνημόνιο συνεργασίας ΔΕΗ – Solaris - Νοέμβριος 2017 
• Ανάθεση στην εταιρεία QUALCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ του έργου της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών υποστήριξης της Επιχείρησης για την αποτελεσματική διαχείριση του πελατολογίου της. - Νοέμβριος 2017 
• Υπογραφή Δανειακής Σύμβασης της θυγατρικής ΔΕΗ Ανανεώσιμες, μιας νέας δανειακής σύμβασης ύψους € 85 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων που θα χρηματοδοτήσει την ανακατασκευή αιολικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών καθώς και την κατασκευή νέων μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών και αιολικών πάρκων σε όλη τη χώρα - Δεκέμβριος 2017.

2018

• Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και General Electric – Ιανουάριος 2018
• Μερική εξαγορά ποσού €150.000.000 συνολικού ποσού εκδόσεως €500.000.000 5.5% Ομολογιών λήξεως 2019 – Φεβρουάριος 2018
• Αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο 79.165.114 μετοχών ΔΕΗ (ποσοστό 34,123%) στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ) Α.Ε. Μάρτιος 2018
• Η ΔΕΗ Α.Ε. εισέρχεται στην αγορά Φυσικού Αερίου- Απρίλιος 2018
• Υπογραφή συμφωνίας για την εξαγορά του ομίλου EDS – Απρίλιος 2018 
• Λήψη διαρθρωτικών μέτρων για την πρόσβαση στο λιγνίτη – Απόσχιση κλάδων λιγνιτικού ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ – Μάιος 2018
• Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους € 45 εκατ., για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος και την καλύτερη παροχή ανανεώσιμης ενέργειας από το εθνικό δίκτυο – Ιούνιος 2018
• Ανακοίνωση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού πλάνου της ΔΕΗ για την περίοδο 2018-2022 – Ιούλιος 2018
• Υπογραφή Σύμβασης Κάλυψης Εξασφαλισμένου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της ΔΕΗΑΝ με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και την NBG Malta Ltd – Σεπτέμβριος 2018
• Υπογραφή συμβάσεων αναχρηματοδότησης κοινοπρακτικών δανείων συνολικού ύψους € 1,3 δισ. με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών – Οκτώβριος 2018
• Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ύψους € 255 εκατ. για επενδύσεις της περιόδου 2017-2020 που έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα – Οκτώβριος 2018
• Έναρξη της διαδικασίας συγχώνευσης, με απορρόφηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. – Νοέμβριος 2018

2019

• Υπογραφή νέας εικοσαετούς διάρκειας δανειακή σύμβαση ύψους 155 εκατ. ευρώ, από συνολική εγκεκριμένη γραμμή χρηματοδότησης ύψους 255 εκατ. ευρώ, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), για την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Δικτύου Διανομής της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδος
• Έγκριση νέας γραμμής χρηματοδότησης από την Τράπεζα Εμπορίου και Αναπτύξεως Ευξείνου Πόντου ύψους 160 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας με μία εφάπαξ αποπληρωμή στη λήξη του δανείου και ανταγωνιστικό επιτόκιο, για την χρηματοδότηση επενδύσεων για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση του Δικτύου Διανομής του ομίλου ΔΕΗ.
• Υπογραφή δανειακής σύμβασης με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών ύψους € 200 εκατ. για την αποπληρωμή του διεθνούς ομολόγου λήξεως 1.5.2019
• Εξαγορά του 45% των μετοχών δυο αιολικών πάρκων 69,7 MW από την Voltera
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την AKUO ENERGY SAS , με σκοπό την διερεύνηση της δυνατότητας συνεργασίας στην ανάπτυξη έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες γεωγραφικές περιοχές που τα μέρη θα συμφωνήσουν.
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε. και της MASDAR TAALERI GENERATION D.O.O. Σύμφωνα με το MoU, τα δύο μέρη θα εξετάσουν τις δυνατότητες της μεταξύ τους συνεργασίας με στόχο την κατασκευή και ανάπτυξη έργων ΑΠΕ στην Ελλάδα, επικεντρώνοντας σε αιολικά και φωτοβολταϊκά έργα.


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ