Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας

Σημαντικά γεγονότα τελευταίας τετραετίας


2011

 •    Υπογράφηκε Μνημόνιο Συνεργασίας με την ELIKA Α.Ε. για την από κοινού ανάπτυξη έργων ΑΠΕ.

•      Υπογράφηκε Συμφωνία Στρατηγικής Συνεργασίας με την Κινεζική Sinovel Wind Group Co Ltd, για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων.

•     Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε την υπογραφή καταστατικού για τη σύσταση θυγατρικής εταιρείας, με ποσοστά συμμετοχής ΔΕΗ Α.Ε. 51%, Quantum 40%, Τράπεζα Κύπρου 9% και με την επωνυμία «ΔΕΗ QUANTUM ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Ανώνυμη Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο “PPC QUANTUM ENERGY S.A.”. με σκοπό, μεταξύ άλλων, τη μελέτη, σχεδίαση, ίδρυση, κατασκευή, λειτουργία, διαχείριση και εκμετάλλευση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Δημοκρατίας της Srpska στη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

•     Υπογράφηκε συμφωνία χρηματοδότησης της ΔΕΗ από την ΕΤΕπ για δάνεια ύψους 310 εκατ., για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην Ελλάδα.

•     Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε στις 15.9.2011 την απόσχιση του Κλάδου «Μεταφοράς» και την εισφορά αυτού στην 100% θυγατρική της εταιρεία «ΔΕΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.» [μετονομαζόμενη κατά το νόμο σε «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ ΑΕ)].

•     Το Δ.Σ. αποφάσισε στις 25.11.2011, την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της λιγνιτικής Μονάδας «Πτολεμαΐδα V» στη μειοδότρια εταιρεία ΤΕΡΝΑ Α.Ε. και την ανάθεση του Έργου έναντι συμβατικού τιμήματος €1.394 εκατ.

•     Κατακυρώθηκε η ανάθεση του έργου για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς συνολικής ισχύος 50 MW στη Μεγαλόπολη στην εταιρεία J&P ΑΒΑΞ Α.Ε.

 

2012

 •     Ανακοίνωση νέων τιμολογίων Χαμηλής Τάσης με ισχύ από 1.1.2012.

•      Απελευθέρωση τιμολογίων Μέσης Τάσης από 1.1.2012 και νέα τιμολόγια από 1.2.2012.

•      Από 1.2.2012, ο ΑΔΜΗΕ (100% θυγατρική της ΔΕΗ) ανέλαβε τη λειτουργία του Ελληνικού    Συστήματος Μεταφοράς.

•      Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων στις 29.3.2012 για την απόσχιση των δραστηριοτήτων Διανομής και την εισφορά τους στην ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (100% θυγατρική της ΔΕΗ).

•     Έναρξη από 1.5.2012 της λειτουργίας του Διαχειριστή του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

•     Τον Ιούλιο αναχρηματοδοτήθηκαν δάνεια ύψους € 525 εκατ.

•     Τέθηκε σε λειτουργία το αιολικό πάρκο ισχύος 7,2ΜW της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στα Ακούμια Ρεθύμνου Κρήτης.

•     Στις 11 Σεπτεμβρίου 2012, το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) Α.Ε. κατέστη πληρεξούσιος του Ελληνικού Δημοσίου των δικαιωμάτων ψήφου που αντιστοιχούν σε ποσοστό 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

•     Υπεγράφη στις 29.10.2012, η Σύμβαση Προμήθειας Φυσικού Αερίου και το Ιδιωτικό Συμφωνητικό συμβιβαστικής επίλυσης διαφόρων με τη ΔΕΠΑ Α.Ε., σύμφωνα με τις σχετικές εγκρίσεις της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων που πραγματοποιήθηκε στις 4.10.2012.

•     Το πρώτο βραβείο στην κατηγορία Οργάνωσης και Διοίκησης για Βιώσιμη Ανάπτυξη του έτους 2012 απονεμήθηκε στη Γενική Διεύθυνση Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

•      Εκταμίευση ποσού ύψους € 148 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων το Δεκέμβριο.

•     Τροποποίηση Καταστατικού της ΔΕΗ ΑΕ – Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου της 07.09.2012 (που έχει ήδη κυρωθεί με το άρθρο 2 Ν. 4092/2012), καταργήθηκε το άρθρο 8 του Καταστατικού της ΔΕΗ, το οποίο προέβλεπε ότι το ποσοστό του Ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της ΔΕΗ δεν μπορούσε να περιοριστεί κάτω από το 51% των μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας, μετά από κάθε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.

 

2013

•     Ανακοίνωση νέων τιμολογίων Χαμηλής Τάσης με ισχύ από 1.1.2013.

•    Υπογραφή Σύμβασης για τη νέα Λιγνιτική Μονάδα “Πτολεμαϊδα V”  (660 MW) και έγκριση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για την πραγματοποίησης της εν λόγω επένδυσης – Μάρτιος 2013

•     Άντληση € 285 εκατ. από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων – Απρίλιος και Μάιος 2013

•     Ενδιάμεση αναχρηματοδότηση διμερών δανείων  με ελληνικές τράπεζες μέσω κοινοπρακτικής έκδοσης, συνολικού ύψους € 1.229 εκατ. – Ιούνιος 2013

•     Απόφαση ΡΑΕ 285/2013 – Επιμερισμός ελλειμμάτων ΗΕΠ & απαγόρευση συμψηφισμού ποσών εκτός ΗΕΠ – Ιούνιος 2013

•    Έγκριση  του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Αποκρατικοποίησης της ΔΕΗ από το Υπουργικό Συμβούλιο – Ιούλιος 2013

•     Αποφάσεις ΡΑΕ για τη σταδιακή κατάργηση του Μηχανισμού Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους & αλλαγών στα  Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος  - Αύγουστος 2013

•     Απόφαση ΡΑΕ 366/2013 – Νέα μέθοδος υπολογισμού των αγορών ΑΠΕ από το Διασυνδεδεμένο Σύστημα – Αύγουστος 2013

•     Συμβατική Εμπορική Λειτουργία της μονάδας συνδυασμένου κύκλου “Αλιβέρι V” (427 MW) – Αύγουστος 2013

•     Υπογραφή σύμβασης κοινοπραξίας με την Alpiq για την ίδρυση εμπορικής εταιρείας στη  Βουλγαρία με αντικείμενο το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας – Αύγουστος 2013

•     Υπογραφή Κοινοπρακτικού Δανείου € 739 εκατ. για τη νέα Λιγνιτική Μονάδα “Πτολεμαΐδα V” – Σεπτέμβριος 2013

•     Απόφαση Διαιτησίας για την τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στην  ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. – Νοέμβριος 2013

 

2014

•    Θέση σε δοκιμαστική λειτουργία του νέου ΥΗΣ Ιλαρίωνα 160MW – Ιανουάριος 2014

•    Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων για παροχή ειδικής έκπτωσης στους πελάτες Υψηλής Τάσης, η οποία προσαυξάνεται με εκπτώσεις βάσει όγκου και προφίλ κατανάλωσης - Φεβρουάριος & Δεκέμβριος 2014

•    Υπογραφή συμβάσεων χρηματοδότησης συνολικού ύψους € 415 εκατ. με την ΕΤΕπ, για την ενίσχυση του Δικτύου Διανομής – Μάρτιος & Σεπτέμβριος 2014

•     Υπογραφή δανειακής σύμβασης πενταετούς διάρκειας, € 2,2 δισ, με κοινοπραξία ελληνικών τραπεζών – Απρίλιος 2014

•     Μεταβίβαση από το Ελληνικό Δημόσιο στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) του 17% του υφιστάμενου μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ Α.Ε. – Απρίλιος 2014

•     Έκδοση Διεθνών Ομολόγων συνολικού ύψους € 700 εκατ. – Απρίλιος 2014

•     Ίδρυση δύο θυγατρικών εταιρειών με αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας στην Τουρκία και στην Βουλγαρία – Μάιος & Ιούλιος 2014

•     Εξορθολογισμός των τιμολογίων Η/Ε. Μειώσεις σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις – Ιούλιος 2014

•    Υπογραφή συμβάσεων κατασκευής για την Α΄ φάση του έργου της  Διασύνδεσης των Κυκλάδων – Σεπτέμβριος 2014

•     Υπογραφή με ΕΤΕπ δύο δανειακών συμβάσεων (“Μεταφορά I” ύψους  € 70 εκατ. και “Διασύνδεση Κυκλάδων Α΄ φάση” ύψους € 65 εκατ. στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης € 140 εκατ. και  € 130 εκατ. αντίστοιχα) – Σεπτέμβριος 2014

•     Υπογραφή δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους € 80 εκατ. για νέα έργα παραγωγής σε μη διασυνδεδεμένα νησιά στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης € 190 εκατ. – Δεκέμβριος 2014

 

2015

•     Αδειοδότηση Θυγατρικής στην Βουλγαρία, η οποία έχει ως αντικείμενο την εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας – Ιούνιος 2015

•     Έναρξη δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου «Σύνδεση Ν. Μάκρη - Πολυπόταμος και Δίκτυο Υψηλής Τάσης Ν. Εύβοιας» – Ιούλιος 2015

•     Νέα Εμπορική πολιτική για πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης – Αύγουστος 2015

•     Υπογραφή από τη ΔΕΗ της δεύτερης δανειακής σύμβασης με την ΕΤΕπ ύψους € 110 εκατ. στο πλαίσιο συνολικής εγκεκριμένης χρηματοδότησης ύψους € 190 εκατ. για επενδύσεις σε νέα έργα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Η πρώτη σύμβαση ύψους € 80 εκατ. υπεγράφη τον Δεκέμβριο του 2014 – Νοέμβριος 2015

•     Υπογραφή δύο δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους € 135 εκατ. μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΕΤΕπ για τη χρηματοδότηση έργων μεταφοράς και για τη Διασύνδεση των Κυκλάδων – Νοέμβριος 2015

•     Κατάργηση της έκπτωσης 20% για ενεργοβόρες βιομηχανίες και έγκριση  παροχής έκπτωσης όγκου επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων - Δεκέμβριος 2015  

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και Βιώσιμης Ανάπτυξης 2015

ΚΔΕΠ


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ