Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 9/20.06.2019

Σ.Δ. 9/20.06.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/20.6.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52118055/18.12.2018 για την Παροχή Υπηρεσιών Υλοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος για εμπορική δραστηριότητα στην αγορά Φυσικού Αερίου.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της παροχής των υπόψη υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 52118055/18.12.2018 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών Υλοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος για εμπορική δραστηριότητα στην αγορά Φυσικού Αερίου, στον Οίκο «IBM ΕΛΛΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος πεντακοσίων σαράντα χιλιάδων Ευρώ (540.000 €). 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου για τη μεταφορά ντίζελ στους νησιωτικούς Σταθμούς.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «FORTH FISHER», 4.972,4 ΜΤ dwt, για 24 + 2 μήνες, για μεταφορά ντίζελ στους νησιωτικούς σταθμούς της. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52218010/20.6.2018 για την προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων CEGIELSKI – SULZER των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Ρόδου.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ 52218010/20.6.2018 για την προμήθεια ανταλλακτικών Μονάδων CEGIELSKI – SULZER 9RTAF 58 των ΑΗΣ Λινοπεραμάτων και Ρόδου, την ανάθεση της προμήθειας στις εταιρείες:

● «DAMEN SCHELDE MARINE SERVICES», ανταλλακτικών συνολικής αξίας 89.003,27 Ευρώ

● «DAMCO ENERGY A.E.», ανταλλακτικών συνολικής αξίας 26.353,80 Ευρώ

● «ΝΗΡΕΑΣ Ναυτιλιακά Συστήματα Α.Ε.», ανταλλακτικών συνολικής αξίας 133.298,96 Ευρώ και

τη ματαίωση της προμήθειας ανταλλακτικών συνολικής αξίας 268.903,95 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 600805/14.11.2018, για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων EUCLID HITACHI, που λειτουργούν στο ΛΚΔΜ.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ 600805/14.11.2018 και την ανάθεση της προμήθειας σαράντα (40) τεμαχίων ελαστικού επίσωτρου 37.00R57, εργοστασίου ΤΙΤΑΝ Αμερικής, συνολικής αξίας 1.099.200 Ευρώ, στον Οίκο «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2211104/30.07.2012 και Συμπλήρωμα Νο1 αυτής, με την εταιρεία «ΔΙΑΣΤΑΣΗ Α.Ε.», που αφορά την «Ανακαίνιση – Διαμόρφωση των Καταστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας Κλάδου Πωλήσεων Μακεδονίας Θράκης».

- Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης με παράταση προθεσμίας περάτωσης του Έργου.
- Παρατάσεις τμηματικών προθεσμιών περάτωσης εργασιών στα Καταστήματα Πωλήσεων Έδεσσας και Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε :

1. Την τροποποίηση του Άρθρου 2 της ως άνω Σύμβασης αναφορικά με την προθεσμία πέρατος έως τις 31.12.2020, με τους λοιπούς όρους της να παραμένουν ως έχουν.

2. Την παράταση της τμηματικής προθεσμίας περάτωσης εργασιών στο Κατάστημα Πωλήσεων Έδεσσας κατά 222 ημέρες

3. Την παράταση της τμηματικής προθεσμίας περάτωσης εργασιών στο Κατάστημα Πωλήσεων Ανατολικής Θεσσαλονίκης κατά 131 ημέρες. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.024/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2018.024/ΛΚΔΜ: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,2 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΤΕΒΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 4.628.000 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.365/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Συντηρήσεις, Επισκευές, Βελτιώσεις ταινιοδρόμων Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στα πλαίσια των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων στα Ορυχεία».

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσίας στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «Χ. ΧΑΪΤΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2018.365/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 645.999,36 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.014/ΛΚΔΜ, με την εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,7 x 106 M3 στ. υπερκειμένων υλικών από την περιοχή των τερματικών των τομών 1 και 2 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

- Μείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος της υπόψη σύμβασης.
- Αναπροσαρμογή των συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης του πιο πάνω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη μείωση των συμβατικών ρυθμών εκτέλεσης του Έργου της Σύμβασης 2017.014/ΛΚΔΜ κατά 50% για το Β’ τρίμηνο του 2018, τη μείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος κατά ποσοστό 30%, την αναπροσαρμογή των συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης από το Α’ τρίμηνο 2019 έως το πέρας της σύμβασης και την αντίστοιχη χρονική παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών κατά 146 ημέρες. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2014.231/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Προσωρινή Παραλλαγή υφιστάμενης Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, στην περιοχή της Ποντοκώμης, λόγω επέκτασης των Ορυχείων της ΔΕΗ, τμήμα ΑΗΣ Καρδιάς – Σ.Σ. Κομάνου», με την εταιρεία «ΤΕΝΑ ΑΤΕΒΕ».

- Τροποποίηση Όρων της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση του Άρθρου 8 του Συμφωνητικού της ως άνω Σύμβασης ως εξής:
«Οι συμβατικές τιμές και οι τιμές μονάδας νέων εργασιών υπόκεινται σε αναθεώρηση με βάση τον Γενικό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΓΔΤΚ) και Δείκτη Τιμών Πετρελαίου (ΔΤΠ)». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ