Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/28.05.2019

Σ.Δ. 8/28.05.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/28.5.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 9570011/17.5.2017 για την «Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων στον ΑΣΠ Σύρου».
- Τροποποίηση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση της Σύμβασης 9570011/17.5.2017 ως ακολούθως:

● Μείωση του αντικειμένου της Σύμβασης που αφορά εργασίες στον ΑΣΠ Σύρου από 787.997 Ευρώ σε 446.176,35 Ευρώ.

● Μείωση του συνολικού συμβατικού τιμήματος από 787.997 Ευρώ σε 611.054,35 Ευρώ.

● Την εκτέλεση επειγουσών και απρόβλεπτων εργασιών στον ΑΣΠ Καρπάθου ύψους 164.878 Ευρώ.

● Ο συνολικός χρόνος εκτέλεσης των εργασιών στους ΑΣΠ Σύρου και Καρπάθου ορίζεται σε 440 ημερολογιακές ημέρες. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. 51719028/12.04.2019 για τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 10 MW εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της μίσθωσης φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) καθαρής ισχύος 10 MW εγκατεστημένων στη ΘΗΡΑ, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019 για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 – 31.08.2019, στην εταιρεία «KARINTZIS ENERGY ΕΠΕ», έναντι ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος 482.060 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ηλεκτρονικός διαγωνισμός με αριθ. 51719035/13.05.2019 για τη μίσθωση φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) συνολικής ισχύος 58 MW εγκατεστημένων στην Κρήτη, για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της μίσθωσης φορητών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) για την κάλυψη φορτίων θερινής αιχμής του 2019 της Κρήτης για το χρονικό διάστημα από 01.07.2019 – 31.08.2019 ως εξής:

● καθαρής ισχύος 23MW εγκατεστημένων στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου, στην εταιρεία «ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», έναντι ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος 1.419.100 Ευρώ.

● καθαρής ισχύος 35MW εγκατεστημένων στον Υ/Σ ΔΕΔΔΗΕ στις Βρύσες Χανίων, στην εταιρεία «DAMCO ENERGY A.E.», έναντι ενδεικτικού συμβατικού τιμήματος 2.241.400 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μεταφορά ποσότητας 45.000 χιλιολίτρων ντίζελ κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου – Σεπτεμβρίου 2019 στους νησιωτικούς σταθμούς της Επιχείρησης, με σύναψη σύμβασης μεταφοράς τύπου «Contract of Affreightment» (CoA). 
                                                                                

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της μεταφοράς ποσότητας 45.000 +/- 10.000 χιλιολίτρων ντίζελ ηλεκτροπαραγωγής στους νησιωτικούς σταθμούς, σύμφωνα με τις ανάγκες της Επιχείρησης, στην εταιρεία «Med Sea Tankers». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. για την «Κατασκευή κτιρίου για τη στέγαση της έδρας Περιοχής Φιλοθέης – Κηφισιάς της Διεύθυνσης Περιφέρειας Αττικής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.», με την εταιρεία «ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
- Ανυπαίτιος καταγγελία της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε α) την ανυπαίτια καταγγελία της ως άνω Σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 3 των Γ.Ο. αυτής και β) την αποζημίωση του Αναδόχου με το ποσό των 471.281,00 Ευρώ επιμεριζόμενο ως εξής:

● Ποσόν 210.910 Ευρώ για τις έως σήμερα εκτελεσμένες εργασίες

● Ποσόν 196.000 Ευρώ ως αποζημίωση για σταλίες από τη διακοπή των εργασιών από 30.5.2016 έως σήμερα, πλέον της απαλλαγής από τους τόκους της προκαταβολής και

● Ποσόν 64.371,00 Ευρώ ως αποζημίωση για τεκμαιρόμενο όφελος.

Από το συνολικό ποσό των 471.281 Ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί στον Ανάδοχο 354.935,69 Ευρώ και υπολείπεται η καταβολή των 116.345,31 Ευρώ.

Από το συνολικό ποσό των 471.281,00 Ευρώ ο ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. θα χρεωθεί με το ποσόν των 298.768 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ-185για την εκτέλεση του Έργου: «Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου του Διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ-185 στην πρώτη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «Α. ΕΚΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 724.050 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια πέρατος εγκατάστασης – ανέγερσης του αντικειμένου του Έργου έξη (6) μήνες. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.609/ΛΚΔΜ για την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας: «Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn·m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του παγίου εξοπλισμού Ορυχείων».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της ως άνω παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της Διακήρυξης 2018.609/ΛΚΔΜ: «Εκτέλεση εργασιών με γερανοφόρα οχήματα UNIMOG διπλής καμπίνας ανυψωτικής ικανότητας άνω των 6 tn·m, για την ηλεκτρομηχανολογική συντήρηση του πάγιου εξοπλισμού Ορυχείων» στους Αναδόχους ΚΑΡΑΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Προσφορά ενός οχήματος), ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Προσφορά ενός οχήματος), ΑΔΑΜΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Προσφορά ενός οχήματος), ΑΡΖΟΥΜΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
(Προσφορά ενός οχήματος), «ATRAX» (Προσφορά πέντε οχημάτων), «ΕΜΠΟΡΟΤΕΧΝΙΚΗ Ο.Ε.» (Προσφορά ενός οχήματος) και ΔΕΛΗΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ (Προσφορά ενός οχήματος), έναντι συνολικού τιμήματος 1.104.411,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης (option) για την αυξομείωσή του από +50 έως -30%. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ