Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 7/09.05.2019

Σ.Δ. 7/09.05.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/9.5.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ



Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 6300013780/23.10.2017 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου και Χανίων.
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω σύμβασης με αντίστοιχη επαύξηση της συμβατικής ποσότητας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της διάρκειας ισχύος της Σύμβασης ΔΥΠ 6300013780/23.10.2017 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΗΣ Ρόδου και Χανίων κατά ένα (1) έτος και την επαύξηση της ποσότητας, συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 375.350 Ευρώ.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές των νέων ανοικτών διαγωνισμών ΔΥΠ 52618051 και ΔΥΠ 52618072, είναι χαμηλότερες από αυτές της εν λόγω Σύμβασης, τότε η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε λύση της Σύμβασης αζημίως για τα δύο μέρη, μετά από έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς ντίζελ (CPP).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του εφοδιασμού των χρονοναυλωμένων της δεξαμενοπλοίων μεταφοράς ντίζελ με καύσιμα ναυτιλίας, στο μειοδότη Οίκο του διαγωνισμού ΔΥΠ-611916, «ΣΕΚΑΒΙΝ Α.Ε.». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ματαίωση διαγωνιστικής διαδικασίας για τη χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου για μεταφορά ντίζελ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση της ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας διαπραγμάτευσης ΔΥΠ-611915 για τη χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου μεταφοράς ντίζελ μεγέθους 3.500 – 7.000 ΜΤ DWT. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602901/04.03.2019 για την προμήθεια ελαστικού – μεταφορικού ιμάντα Τ/Δ, ST2500X/21,5 B1800, των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε., ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΥΠ-602901/04.03.2019 για την προμήθεια ελαστικού – μεταφορικού ιμάντα Τ/Δ, ST2500X/21,5 B1800, για τις ανάγκες των Ορυχείων του ΛΚΔΜ και την ανάθεση της προμήθειας στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 2.325.000 Ευρώ. 

                                                                            ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52218058 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου, επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3 και επιπέδου 12.000 ωρών των Μονάδων Νο 4 και Νο 5.
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

1. Τη μείωση του αντικειμένου του Διαγωνισμού κατά μία (1) συντήρηση επιπέδου 12.000 ωρών, της Μονάδος Νο 4, αξίας 212.000 Ευρώ.

2. Την ανάθεση των υπηρεσιών συντήρησης των Μηχανών εσωτερικής καύσης (Diesel) κατασκευής ΜΑΝ (πρώην Pielstick) του ΑΗΣ Ρόδου, επιπέδου 6.000 ωρών της Μονάδος Νο 3 και επιπέδου 12.000 ωρών της Μονάδος Νο 5, στην εταιρεία «INJEGOV A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 316.951,60 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ/615 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ Σάμου – Μελέτη – Κατασκευή Μεταλλικής Πετρελαιοδεξαμενής Όγκου 4.000 κμ με Λεκάνη Ασφαλείας».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 615 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΣΑΜΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΟΓΚΟΥ 4.000 ΚΜ ΜΕ ΛΕΚΑΝΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ», έναντι τιμήματος 899.708,15 Ευρώ, στην Εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ