Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 5/28.03.2019

Σ.Δ. 5/28.03.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 5ης/28.3.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Συμφωνία μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Υπηρεσιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε Έργα δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ. στα Ορυχεία της ΔΕΗ κατά τα έτη 2018 έως 2020.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη Συμφωνίας μεταξύ ΔΕΗ Α.Ε. και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Υπηρεσιών από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. σε Έργα δικτύων Μ.Τ. και Χ.Τ. στα Ορυχεία της ΔΕΗ κατά τα έτη 2018 έως 2020, συνολικού ύψους έως 3.000.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. «ΤΚΗΜΕ-197» για την ανάθεση του Έργου: «Μελέτη και κατασκευή αναβάθμισης δικτύων απαγωγής και τμήματος δικτύου προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΑΣΠ Λέσβου».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού με αριθμό Διακήρυξης «ΤΚΗΜΕ 197» και την ανάθεση του έργου: «Μελέτη και κατασκευή αναβάθμισης δικτύων απαγωγής και τμήματος δικτύου προσαγωγής θαλασσινού νερού ψύξης στον ΑΣΠ Λέσβου» στη μειοδότρια εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ» για το ποσό των πεντακοσίων εβδομήντα χιλιάδων πεντακοσίων χιλιάδων πεντακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτών (570.575,20 Ευρώ). 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 6100015786/10.5.2016 με την εταιρεία «ANSALDO ENERGIA SpA» για παροχή υπηρεσιών συντήρησης των δύο Αεριοστροβίλων Νο 11 & Νο 12, κατασκευής Ansaldo τύπου V64.3, του ΑΗΣ Χανίων για χρονική περίοδο τριών (3) ετών.

- Έγκριση τελικής αξίας της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τελική αξία της Σύμβασης 6100015786/10.5.2016 με την εταιρεία «ANSALDO ENERGIA SpA» σε 3.524.370,07 Ευρώ (ποσοστό επαύξησης προϋπολογιστικού συμβατικού τιμήματος 18,44%). 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52018038 για την προμήθεια ανταλλακτικών Α/Σ Νο 11 και Νο 12 ANSALDO τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών των αεριοστροβίλων Νο 11 και Νο 12 ANSALDO V64.3 του ΑΗΣ Χανίων στις εταιρείες «ANSALDO ENERGIA S.p.A.», έναντι συνολικού τιμήματος 303.349,94 Ευρώ και «SIEMENS A.E», έναντι συνολικού τιμήματος 320.576,42 Ευρώ. Η συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται σε 623.926,36 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52018043 για την προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου στις εταιρείες «ALME TRADING - Δ. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ & ΣΙΑ Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 141.960 Ευρώ και «ΜΑΝ ENERGY SOLUTIONS ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 426.466 Ευρώ. Η συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται σε 568.426 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ