Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 2 /29.01.2019

Σ.Δ. 2 /29.01.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/29.1.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για τη διενέργεια των εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ Α.Ε., κατά τη διετία 2019-2020, μέσω του Συστήματος Πληρωμών ΔΙΑΣ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε. για τη διενέργεια των εισπράξεων και πληρωμών της ΔΕΗ μέσω του Συστήματος πληρωμής ΔΙΑΣ, για την περίοδο 01.01.2019 -31.12.2020. 

                                                                                -------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.009/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 6,75 x 106 M3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2018.009/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 6,75 Χ 106 Μ3στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη Βυθισμένη περιοχή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 4.299.750 Ευρώ. 

                                                                                -------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-903817 για την προμήθεια ελαστικών – μεταφορικών ιμάντων ταινιοδρόμων για τους ΑΗΣ Αγ. Δημητρίου, Καρδιάς, Μεγαλόπολης Α’, Μεγαλόπολης Β’ και Μελίτης.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ - 903817 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών, έναντι συνολικού τιμήματος € 738.456,37, στους κατ’ είδος μειοδότες, ως ακολούθως:
• Στον Οίκο ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε. για τα υλικά με α/α 2-5, 11, 12, 13, 15 & 16 με προσφερόμενο συνολικό τίμημα € 585.889,97, πλέον Φ.Π.Α.
• Στον Οίκο KAUCHUK AD για τα υλικά με α/α 6-9, 14, 17-21 με προσφερόμενο συνολικό τίμημα € 144.599,40, πλέον Φ.Π.Α.
• Στον Οίκο S.I.G. Societa Italiana Gomma Spa για το υλικό με α/α 22 με προσφερόμενο συνολικό τίμημα € 3.938,00, πλέον Φ.Π.Α.
• Στον Οίκο ΝΙΛΟΣ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ για το υλικό με α/α 10 με προσφερόμενο συνολικό τίμημα € 4.029,00, πλέον Φ.Π.Α.

2. Τη ματαίωση της προμήθειας των υλικών με α/α 1 & 24, προϋπολογισμένης αξίας €41.500,00, λόγω του ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά.

3. Να διαβιβαστεί αντίγραφο του φακέλου και της απόφασης στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. & στη ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε., για την κατακύρωση του αποτελέσματος που τις αφορά από τα αρμόδια όργανα των Εταιρειών και εφόσον ήθελε την κατάρτιση συμβάσεων των υλικών των ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ & Β’ και Μελίτης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα, στους κατ’ είδος μειοδότες, έναντι συνολικού τιμήματος € 230.032,00 για την ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. και € 204.037,00 για την ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε., πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την παρ. 1.4 της απόφασης Δ.Σ με αριθ. 79/10.07.2018. 

                                                                                ------------------------------------------------------

Θέμα: Χρηματοδότηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την κατασκευή πρότυπης παιδικής χαράς στην πόλη της Κερατέας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή ποσού μέχρι κατ’ ανώτατον 132.663,48 Ευρώ προς το Δήμο Λαυρεωτικής για την κατασκευή πρότυπης παιδικής χαράς στην πόλη της Κερατέας. 

                                                                                -------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ