Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 12/31.07.2019

Σ.Δ. 12/31.07.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/31.7.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ-6029011/30.5.2019 με τον οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.» για την προμήθεια 15.000m ελαστικού - μεταφορικού ιμάντα τύπου ST 2500Χ/21,5 Β=1800, 10+5,7 ταινιόδρομων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.

- Επαύξηση ποσότητας και χρονική παράταση ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του αντικειμένου της Σύμβασης ΔΥΠ-6029011/30.5.2019 με τον Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», κατά 1.162.500 Ευρώ (χωρίς ΦΠΑ) και την παράταση της χρονικής διάρκειας ισχύος της, έως εξάντλησης του ποσού της επαύξησης και κατά ανώτατο έως 45 ημέρες από την υπογραφή του σχετικού συμπληρώματος. 
                                                                                
                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. «ΤΚΗΜΕ-184» για το Έργο: «Αναβάθμιση Μέσης Τάσης Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού «ΤΚΗΜΕ-184» για το Έργο: «Αναβάθμιση Μέσης Τάσης Τοπικού Σταθμού Παραγωγής (ΤΣΠ) Σίφνου», συνολικού προϋπολογισμού κατά τη μελέτη της Επιχείρησης 557.000 Ευρώ (537.000 Ευρώ + 20.000 Ευρώ απρόβλεπτες δαπάνες). 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΜΕΛ-1 – 1100003932 για το Έργο: «Υδροδότηση Υδραγωγείου Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας από Ταμιευτήρα Παπαδιάς».
 
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΗΠ/ΥΜΕΛ-1 – 1100003932 για το Έργο: «Υδροδότηση Υδραγωγείου Δημοτικής Ενότητας Μελίτης του Δήμου Φλώρινας από Ταμιευτήρα Παπαδιάς» στη μειοδότρια εταιρεία « ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 591.860,50 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 (1284002) με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ» για την ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ V.

- Παράταση προθεσμίας πέρατος των εργασιών και αύξηση του τιμήματος της πιο πάνω σύμβασης.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. αναφορικά με τη σύμβαση ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 (1284002) με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ» για την ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ V, ενέκρινε :

1. Τη χορήγηση παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, της προθεσμίας πέρατος του συνόλου των εργασιών της Σύμβασης, έως την 30η Σεπτεμβρίου 2019.

2. Την αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος κατά 20%, στο ύψος των 277.799,69 Ευρώ. Ο νέος Προϋπολογισμός διαμορφώνεται σε 1.666.798,15 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ