Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 9/12.6.2018

Σ.Δ. 9/12.6.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/12.6.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Διαδικασία επιλογής αναδόχου για την Παροχή Υπηρεσίας: «Αποσυναρμολόγηση, Επιθεώρηση, Επισκευή και Συναρμολόγηση Στροφείου Συμπιεστή Αεριοστροβίλου GT-41 του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου».

- Ανάθεση της πιο πάνω Παροχής Υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Αποσυναρμολόγηση, Επιθεώρηση, Επισκευή και Συναρμολόγηση Στροφείου Συμπιεστή Αεριοστροβίλου GT-41 του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου», με χρήση ανταλλακτικού μεταχειρισμένου δίσκου, στον διαγωνιζόμενο «Ethos Energy GmbH», έναντι συνολικού τιμήματος 700.735,53 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Αίτησης Προσφορών ΔΥΠΠ-1371 και την προσφορά του Οίκου. 

                                                                                         ---------------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΠΛΡ-8540381/24-6-2003 & Συμπληρώματα 1-4/18-12-2015 με την εταιρεία «Microsoft Ireland Operations LTD», για τη Μίσθωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού (Enterprise Agreement).

- Ανανέωση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανανέωση της Σύμβασης ΔΠΛΡ–8540381/24-06-2003 και των Συμπληρωμάτων 1-4/18-12-2015, με την εταιρεία «Microsoft Ireland Operations LTD», για τη Μίσθωση των αδειών χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί η ΔΕΗ Α.Ε. και με επικαιροποίηση ποσοτήτων και προϊόντων αυτών.
Η ανανέωση είναι τριετής, για το διάστημα από 01-07-2018 έως 30-06-2021, έναντι συνολικής δαπάνης που θα ανέλθει για τη ΔΕΗ Α.Ε., κατ’ ανώτατο, στα 3.692.935,44 Ευρώ (1.230.978,48€ X 3 έτη).
Επίσης, αποφάσισε να συμπεριληφθεί στα τεύχη της νέας Συμπληρωματικής Σύμβασης, η 3ετής ανανέωση Μίσθωσης των αδειών χρήσης λογισμικού που χρησιμοποιεί η ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, από 01-07-2018 έως 30-06-2021, καθώς και να υπογραφούν τα αντίστοιχα Τεύχη από τα τρία συμβαλλόμενα μέρη ΔΕΗ ΑΕ., ΔΕΔΔΗΕ ΑE και Microsoft Ireland Operations LTD, όπως νόμιμα εκπροσωπούνται, υπό την αίρεση της έκδοσης της σχετικής απόφασης της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
Σε περίπτωση μη λήψης της αναφερόμενης Απόφασης από το ΔΣ της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, θα υπογραφούν τα αναφερόμενα Τεύχη της Σύμβασης, από τα δύο μέρη ΔΕΗ ΑΕ και Microsoft Ireland Operations LTD.
Η αναφερόμενη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, διότι πρόκειται περί Σύμβασης με αλλοδαπή εταιρεία.


                                                                                          --------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ