Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 8/24.5.2018

Σ.Δ. 8/24.5.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 8ης/24.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου «KARPATHOS» για μεταφορά μαζούτ. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «KARPATHOS» για δύο έτη, για μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς σταθμούς της.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς ντίζελ (CPP) «Μ/T KITHNOS» και «Μ/T NAOUSSA».

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας καυσίμων ναυτιλίας των χρονοναυλωμένων πλοίων μεταφοράς ντίζελ στον Οίκο «SEKAVIN S.A.», για ένα έτος.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601709/27.11.2017 για την προμήθεια διαφόρων ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων και οχημάτων.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. επικύρωσε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού ΔΥΠ-601709/27.11.2017 για την προμήθεια διαφόρων ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων και οχημάτων ως εξής: 

ματαίωσε την προμήθεια των ειδών με α/α 12, 13 και 16, συνολικής αξίας 76.400 Ευρώ και ανέθεσε την προμήθεια των υπολοίπων ειδών, συνολικής αξίας 1.045.955,98 Ευρώ στους μειοδότες Οίκους «Η ΔΗΜΗΤΡΑ Α.Ε.» (για τα είδη με α/α 1,14 & 15, αξίας 163.440 Ευρώ) και «ΜΑΞΙΜ-ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΑ Α.Ε.» (για τα είδη 2 έως και 11, 17, 18 & 19, αξίας 882.515,98 Ευρώ). 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 612 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 612 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΛΗΜΝΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΘΕΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΗΣ», έναντι τιμήματος 1.395.000 Ευρώ, στην Εταιρεία «ΜΑΛΛΙΟΝΤΑ ΑΤΕ.».

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 112.ΔΛΚΜ-0713 για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας της Διακήρυξης 112.ΔΛΚΜ-0713, που αφορά «Εβδομαδιαίες εργασίες επισκευών και συντηρήσεων Κύριου Εξοπλισμού» στην τεχνικά αποδεκτή εταιρεία ΜΑΡΙΑ ΜΙΧ. ΖΩΗ, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 888.000 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ