Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 7/8.5.2018

Σ.Δ. 7/8.5.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 7ης/8.5.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 112.ΔΛΚΜ-0714 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της Διακήρυξης 112.ΔΛΚΜ-0714 που αφορά «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό στα Ορυχεία της Διεύθυνσης Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης (ΔΛΚΜ)» στην τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 891.000,00 Ευρώ πλέον ΦΠΑ και όρισε τον Διευθυντή της ΔΛΚΜ να υπογράψει τη σχετική σύμβαση. 

                                                                                            --------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-1310576 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών», με την εταιρεία «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.».

- Αύξηση συμβατικού τιμήματος για εκτέλεση πρόσθετων και νέων εργασιών.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση κατά 1.253.434 Ευρώ ή ποσοστό 39,10% του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης ΔΥΠΠ-1310576 για την εκτέλεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων – θερμομονωτικών υλικών» σε εφαρμογή όρων αυτής (παράγραφος 3 του άρθρου 3 του Συμφωνητικού και των άρθρων 25 και 36 των Γενικών Όρων). 

                                                                                             ---------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 9540019/08.10.2014 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Συστήματος Μέσης Τάσης στον ΑΣΠ Λέσβου (Φάση Β)», με την εταιρεία «ΣΤΑΛΚΟ ΑΒΕ».

- Αύξηση συμβατικού τιμήματος, παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου και περιορισμός της ποινικής ρήτρας που επιβλήθηκε, λόγω καθυστέρησης εκτέλεσης του πιο πάνω έργου.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της Σύμβασης 9540019/08.10.2014, τον περιορισμό της ποινικής ρήτρας, καθώς και την παράταση του χρόνου περάτωσης του ως άνω έργου έως 07.11.2016. 


                                                                                            ----------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601705/12.10.2017 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων κατασκευής του Οίκου VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διαρκείας.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ΔΥΠ-601705/12.10.2017, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων κατασκευής του οίκου «VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT» και την ανάθεσή της στον Οίκο «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΒΜΕ», η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο (ξεχωριστά για το ΛΚΔΜ και το ΛΚΜ), 3ετούς Διάρκειας, μέγισης συνολικής αξίας 1.500.000 Ευρώ. 

                                                                                                --------------------


Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου «NAOUSSA» για μεταφορά ντίζελ.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «NAOUSSA», 2.093 ΜΤ dwt, για δύο έτη, για μεταφορά ντίζελ στους νησιωτικούς σταθμούς της. 


                                                                                           ----------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ