Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 6/23.4.2018

Σ.Δ. 6/23.4.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 6ης/23.4.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.112/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση άνω δομής εκσκαφέα Ε3 του ΚΟΝΠ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2017.112/ΛΚΔΜ και την ανάθεση του Έργου: «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση άνω δομής εκσκαφέα Ε3 του ΚΟΝΠ» στη μειοδότρια εταιρεία «ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ», με συμβατικό τίμημα 2.878.000 Ευρώ. 

                                                                                       ---------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.024/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,91 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής και καθαίρεση παρακείμενων κτιρίων».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του εν λόγω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 3,91 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του Bunker του Ορυχείου Μαυροπηγής και καθαίρεση παρακείμενων κτιρίων» της Διακήρυξης 2017.024/ΛΚΔΜ, στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε. – ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.992.600 Ευρώ. 
 
                                                                                       -----------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.005/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.» για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Μείωση συμβατικών ρυθμών και παράταση προθεσμίας πέρατος του πιο πάνω έργου.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη μείωση των συμβατικών μηνιαίων ρυθμών εκτέλεσης κατά 50% για τους μήνες Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο 2018 και την παράταση της προθεσμίας πέρατος κατά 43 ημέρες του Έργου: «Διακίνηση 4,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής» της Σύμβασης 2017.005/ΛΚΔΜ με Ανάδοχο την εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.». 


                                                                                             -----------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. Ζ200 1200037612 για την προμήθεια Νιτρικού Αμμωνίου για κάλυψη των αναγκών του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου του ΛΚΔΜ.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και την ανάθεση της προμήθειας 2.000.000 kg νιτρικού αμμωνίου στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «EXTRACO A.E.», έναντι συνολικής αξίας 888.000 Ευρώ. 

                                                                                           ---------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1365 για την Παροχή Υπηρεσιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς».

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1365 και την ανάθεση των εργασιών: «Εσωτερικός Καθαρισμός και Επισκευή Θερμοδομών Λεβήτων, Αναθωρακίσεις Κελυφών και Στροφείων Μύλων, Επισκευή Καυστήρων και Τροφοδοτών Λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς» στη μειοδότρια Εταιρεία «ΕΒΙΤΕΜ Α.Ε.» έναντι συνολικού τιμήματος 1.469.276,15 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1365. 


                                                                                               ------------------


Θέμα: Χρονοναύλωση δεξαμενοπλοίου «KITHNOS» για μεταφορά ντίζελ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «KITHNOS», για 8 + 4 μήνες, για μεταφορά ντίζελ στους νησιωτικούς σταθμούς της. 

                                                                                                ----------------

Θέμα: Πρακτόρευση των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ Α.Ε. δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της πρακτόρευσης των χρονοναυλωμένων πλοίων μεταφοράς μαζούτ στον Οίκο «ΣΕΚΑΒΑΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ» για ένα έτος. 

                                                                                                  ----------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 520-17-Δ-00003 για την προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας 45 ειδών ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18PC4 2BV του ΑΗΣ Ρόδου στην εταιρεία «MAN DIESEL & TURBO ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ», έναντι συνολικής τιμής 503.699,60 Ευρώ και 80 ειδών ανταλλακτικών στην εταιρεία «ALME TRADING – Δ. ΤΖΙΓΚΟΥΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ», έναντι συνολικής τιμής 531.633,80 Ευρώ.
Η συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται σε 1.035.333,40 Ευρώ. 

                                                                                         ------------------Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2213113 για την εκτέλεση του Έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου & Γερανίου», με την εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.».

- Υπέρβαση συμβατικού προϋπολογισμού και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την υπέρβαση του συμβατικού προϋπολογισμού του έργου: «Αποπεράτωση κτιρίου επί των οδών Αγίου Κωνσταντίνου & Γερανίου» της Σύμβασης 2213113, με την εταιρεία «ΕΝΩΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.» κατά 357.298,90 Ευρώ (ποσοστό 17,69%) και την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσής του κατά 570 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι την 27.10.2017. 

                                                                                                -----------------Θέμα: Συντήρηση και κάλυψη κόστους λειτουργίας εκτυπωτικών συστημάτων XEROX του εκτυπωτικού κέντρου της ΔΠΛΡ.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανανέωση των υπηρεσιών συντήρησης και κάλυψης κόστους λειτουργίας εκτυπωτικών συστημάτων XEROX του εκτυπωτικού κέντρου της Διεύθυνσης Πληροφορικής από την εταιρεία «XEROX HELLAS AEE», για χρονικό διάστημα τριών (3) ετών.


Η τριετής ανανέωση θα ισχύσει για το χρονικό διάστημα από 15.3.2018 έως 14.3.2021.
H δαπάνη θα ανέλθει στο συνολικό τριετές τίμημα των 713.899,26 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και περιλαμβάνει:

● Κόστος συντήρησης τριετούς σύμβασης 379.307,88 Ευρώ (10.536,33€/μήνα x 36 μήνες)

● Κόστος λειτουργίας (click charge) τριετίας 334.591,38 Ευρώ (40.118.870,00m x 0,00834€/m) για δεσμευμένη ελάχιστη ετήσια παραγωγή 13.372.956 m/έτος.

Για παραγωγή άνω των 13.372.956 m/έτος και έως 18.000.000 m/έτος το τίμημα του click charge θα είναι 0,00834€/m.
Για παραγωγή άνω των 18.000.000 m/έτος το τίμημα του click charge θα είναι 0,00738€/m. 

                                                                                      ------------------------
Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ