Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 4/6.3.2018

Σ.Δ. 4/6.3.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/6.3.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.010/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση-διάστρωση 3,6x106 τόνων στερεών παραπροϊόντων Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση-διάστρωση 3,6x106 τόνων στερεών παραπροϊόντων Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Μελίτης» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 2.223.740 Ευρώ.

                                                                           ---------------------------------------------------------

Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ Α.Ε. της συνέχισης του ανασκαφικού έργου στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου για τα έτη 2018 και 2019.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη διάθεση του ποσού του 1.500.000 Ευρώ για τη συνέχιση κατά τα έτη 2018 και 2019 των ανασκαφικών εργασιών διάσωσης και προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων που πιθανά να βρεθούν σε θέσεις αρχαιολογικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται μπροστά από το μέτωπο εκσκαφής του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και ανήκουν στα διοικητικά όρια του Τ.Κ. Κλείτου του Δήμου Κοζάνης. 

                                                                            ---------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2211105/23.07.2012 για την «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΔ/Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΝΗΣΙΩΝ)», με την εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

- Ένσταση της αναδόχου εταιρείας στην Εξώδικη Δήλωση - Καταγγελία της Σύμβασης.

Με την ως άνω Σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η ανακαίνιση – διαμόρφωση Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Νησιών της ΓΔ/Ε. Μέχρι τις 30.3.2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης 3 Καταστημάτων, ενώ οι εργασίες ανακαίνισης του Καταστήματος Ηρακλείου διακόπηκαν την παραπάνω ημερομηνία με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η Επιχείρηση αποφάσισε την έκπτωση του Αναδόχου και την αποβολή του από το έργο. Για την προαναφερόμενη απόφαση ο Ανάδοχος υπέβαλε σχετική ένσταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την απόρριψη της Ένστασης του Αναδόχου, την οριστικοποίηση της Έκπτωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2.1. των Γ.Ο. της Σύμβασης, την αποβολή του από το έργο και εντέλλεται η εκκαθάριση της ως άνω Σύμβασης.

                                                                            ---------------------------------------------------------

Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 2211106/23.07.2012 για την «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΓΔ/Ε (ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΛΑΔΟΥ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ)», με την εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.».

- Ένσταση της αναδόχου εταιρείας στην Εξώδικη Δήλωση - Καταγγελία της Σύμβασης.

Με την ως άνω Σύμβαση ανατέθηκε στην εταιρεία «ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.» η ανακαίνιση – διαμόρφωση Καταστημάτων του Κλάδου Πωλήσεων Κεντρικής Ελλάδος της ΓΔ/Ε. Μέχρι τις 07.04.2017 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες ανακαίνισης στα πέντε από τα έξι καταστήματα που είχαν ανατεθεί, ενώ οι εργασίες ανακαίνισης του καταστήματος Λάρισας διακόπηκαν την παραπάνω ημερομηνία με αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Η Επιχείρηση αποφάσισε την έκπτωση του Αναδόχου και την αποβολή του από το έργο. Για την προαναφερόμενη απόφαση ο Ανάδοχος υπέβαλε σχετική ένσταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την απόρριψη της Ένστασης του Αναδόχου, την οριστικοποίηση της Έκπτωσής του, σύμφωνα με το άρθρο 43 παρ. 2.1. των Γ.Ο. της Σύμβασης, την αποβολή του από το έργο και εντέλλεται η εκκαθάριση της ως άνω Σύμβασης.

                                                                           ---------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601712/04.12.2017  για την προμήθεια γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου ομογενοποιημένου πλήρους.

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας γάλακτος αγελάδος, φρέσκου, παστεριωμένου ομογενοποιημένου πλήρους του Διαγωνισμού ΔΥΠ-601712/04.12.2017, στο μειοδότη Οίκο ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟ ΒΟΛΟΥ «ΕΒΟΛ», έναντι συνολικού τιμήματος 1.109.160 Ευρώ. 

                                                                           ----------------------------------------------------------

Θέμα: Εκδίκαση ενστάσεων του Αναδόχου «Ι. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ Ε.Δ.Ε.» κατά της καταγγελίας των Συμβάσεών του με τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ και Β’ - Οριστικοποίηση καταγγελίας Συμβάσεων – Έκπτωση Αναδόχου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε :

1. Την απόρριψη της ένστασης του Αναδόχου κ. Ι. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ ως «Αβάσιμης» και «Αστήριχτης», αφού οι λόγοι που επικαλείται και τα στοιχεία που προσκόμισε δεν αίρουν τους λόγους της καταγγελίας.

2. Την οριστικοποίηση της καταγγελίας των Συμβάσεων ΔΥΠΠ-1511622, ΔΥΠΠ-1511688, ΔΥΠΠ-1511715, ΔΥΠΠ-1310593 και ΔΥΠΠ-1511626.

3. Την έκπτωση του Αναδόχου Ι. ΠΑΤΡΙΝΕΛΗ, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Άρθρο 43 παράγρ. 2 των Γενικών Όρων των ως άνω Συμβάσεων, ήτοι αποξένωση και αποβολή από τις Παροχές Υπηρεσιών και Έργα, εκκαθάριση των Συμβάσεων, κατάπτωση υπέρ της Επιχείρησης των Εγγυήσεων Καλής Εκτέλεσης των εργασιών, άμεση απαίτηση οποιωνδήποτε οφειλόμενων Ποινικών Ρητρών μέχρι την ημερομηνία της καταγγελίας. 

                                                                           ---------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΚΗΜΕ-181 για το Έργο: «Αναβάθμιση συστήματος ψύξης με θαλασσινό νερό στον ΑΣΠ Λέσβου».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού ΔΠΑΝ/ΤΚΗΜΕ-181, λόγω μεταβολής των αναγκών της Επιχείρησης.- 

                                                                           ---------------------------------------------------------- 

Θέμα:
Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/TEΠM/602 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 602 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΠΑΡΟΥ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ», έναντι τιμήματος 898.000 Ευρώ, στην Εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». 

                                                                           ----------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ