Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 2/26.01.2018

Σ.Δ. 2/26.01.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 2ης/26.1.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.014/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,7 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από την περιοχή των τερματικών των τομών 1 και 2 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 3,7 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων υλικών από την περιοχή των τερματικών των τομών 1 και 2 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2017.014/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 3.866.500 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.018/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου», με την εταιρεία «Ι.Μ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΛΗΣΠΟΝΤΟΥ Ε.Π.Ε.».

- Επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου (7.737.000 Ευρώ) της Σύμβασης 2015.018/ΛΚΔΜ που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 3,5 x 106 τον. λιγνίτη και 0,7 x 106 τον. τέφρας στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου» έως 50% (3.868.500 Ευρώ) με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και τη χρονική παράταση αυτής, μέχρι την απορρόφησή του. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.023/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 2,7 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων ασβεστόλιθου και σχιστόλιθου από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Διακίνηση 2,7 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων ασβεστόλιθου και σχιστόλιθου από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής»  της Διακήρυξης 2017.023/ΛΚΔΜ στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΟΡΥΧΕΙΟ ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε. – ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.097.500 Ευρώ.  

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΜΑΟΡ-5246724 με τον ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Υπηρεσιών: «Εκπόνηση Οριστικών Μελετών Παραλλαγών υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς 150 kV και 400 kV στο χώρο ανάπτυξης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Καρδιάς ΛΚΔΜ»  

- Παράταση προθεσμίας πέρατος των παρεχομένων Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της προθεσμίας πέρατος των παρεχομένων Υπηρεσιών μέχρι τις 30.12.2017.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ-6024021/24.06.2015, με τον οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», για την προμήθεια μεταφορικών ελαστικών ιμάντων ταινιόδρομων και μηχανημάτων του Ορυχείου του ΛΚΜ και συναφών υλικών συγκόλλησης και επισκευής αυτών. 

- Επαύξηση του αντικειμένου της πιο πάνω Σύμβασης. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση του αντικειμένου (9.295.514,34 Ευρώ) της Σύμβασης ΔΥΠ-6024021/24.06.2015, με τον Οίκο «ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ Α.Ε.», για την προμήθεια ιμάντων ταινιόδρομων,  κατά 3.700.870 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-51716087/03.02.2017 για την προμήθεια θυριδωτών  φακέλων  αποστολής  λογαριασμών  ηλεκτρικού    ρεύματος  CA FAKE/2007.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ-51716087/03.02.2017 και την ανάθεση της προμήθειας 100.000.000 τεμαχίων θυριδωτών φακέλων αποστολής λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος CA FAKE/2007, στον Οίκο «Α&G PAPER A.E.B.E.» στην τιμή των 9,80€/χιλιάδα τεμαχίων και έναντι συνολικού τιμήματος 980.000 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ