Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 18/28.11.2018

Σ.Δ. 18/28.11.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 18ης/28.11.2018  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
 

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ-184 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή της Β’ προσωρινής παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης - Πτολεμαΐδας». 

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου του Διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ-184 για το ως άνω έργο στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 916.580,76 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του Έργου οκτώ (8) μήνες.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ - 183 για το Έργο: «Μετασκευή, κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού βοηθητικού κλάδου τέφρας στον κόμβο του Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».

- Ανάθεση του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την  ανάθεση του Έργου του Διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ-183 στην πρώτη μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «ΕΚΚΕΝΤΡΟ Ε.Π.Ε.», σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 649.234,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του Έργου έξι (6) μήνες.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΗΠ/ΤΗ-ΚΑΤ (1208503) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΗΣ Θησαυρού: Αποκατάσταση Ευστάθειας Δεξιού Αντερείσματος Λεκάνης Αποτόνωσης».

- Παράταση προθεσμιών για την ολοκλήρωση του πιο πάνω Έργου.   

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χορήγηση παράτασης, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου, στις προθεσμίες της παρ. 5 του Συμπληρώματος Νο1 της Σύμβασης ΔΥΗΠ/ΤΗ-ΚΑΤ (1208503) ως εξής:

1. τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως 28.12.2017 στην τμηματική προθεσμία 30.09.2017, που αφορά στην ολοκλήρωση των εκσκαφών έως  το υψομ. + 268,00 και 

2. εννέα (9) μήνες, δηλαδή έως 30.04.2019 στην τελική προθεσμία 31.07.2018, που αφορά στην ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών της ως άνω Σύμβασης.
 
---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 52218012 που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Ανακαίνιση σταθερών και κινητών πτερυγίων των Αεριοστροβίλων Νο 11 & 12 κατασκευής ANSALDO, τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων».

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.   

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση των υπηρεσιών: «Ανακαίνιση σταθερών και κινητών πτερυγίων των Αεριοστροβίλων Νο 11 & 12 κατασκευής ANSALDO, τύπου V64.3 του ΑΗΣ Χανίων» στην εταιρεία «MAS A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 599.464 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός αριθ. 523-18-Δ-00004/22.06.2018 για την Προμήθεια, Συντήρηση και Τεχνική Υποστήριξη Αδειών Χρήσης ORACLE.  

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού 523-18-Δ-00004/22.06.2018 και την ανάθεση της Προμήθειας, Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης Αδειών Χρήσης ORACLE στον Οίκο «ΟΤΕ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.308.853 Ευρώ.  

---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ