Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 17/13.11.2018

Σ.Δ. 17/13.11.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/13.11.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310601 για την ανάθεση του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων-θερμομονωτικών υλικών».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310601 και την ανάθεση στον μειοδότη Οίκο «ΜΑΘΙΟΣ ΠΥΡΙΜΑΧΑ Α.Ε.» του Έργου: «Προμήθεια και τοποθέτηση πυριμάχων-θερμομονωτικών υλικών», έναντι συνολικού τιμήματος 1.544.847,77 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310601 και την προσφορά του. 

                                                                                                    ------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1396 με ανοικτή διαδικασία για την Παροχή Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» και για τις τρεις ομάδες εργασιών (Α,Β και Γ) στην Εταιρεία «ΤΑΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 660.588,25 Ευρώ (180.082,94 Ευρώ για την Ομάδα Α, 242.218,60 Ευρώ για την Ομάδα Β και 238.286,71 Ευρώ για την Ομάδα Γ) και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1396. 

                                                                                                    ------------------------------------------

Θέμα: Παράταση της δοκιμαστικής λειτουργίας, για ερευνητικούς σκοπούς, του εγκατεστημένου υβριδικού συστήματος BESS Accusol στον ΑΣΠ Καρπάθου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη δοκιμαστική λειτουργία, για ερευνητικούς σκοπούς, του υβριδικού συστήματος BESS Accusol ονομαστικής ισχύος 40kW στον ΑΣΠ Καρπάθου για περίοδο δώδεκα μηνών. 

                                                                                                    -----------------------------------------

Θέμα: Καταβολή αμοιβής στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την Παροχή Υπηρεσιών της για έργα δικτύων στα Ορυχεία της ΔΕΗ Α.Ε. κατά τα έτη 2013 έως 2017.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τμηματική καταβολή στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., εντός του έτους 2019, ποσού 4.609.962,64 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που αφορά αμοιβή για την Παροχή Υπηρεσιών της σε έργα δικτύων στα Ορυχεία της ΔΕΗ κατά τα έτη 2013 έως 2017. 

                                                                                                       ----------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ