Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 16/30.10.2018

Σ.Δ. 16/30.10.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 16ης/30.10.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.020/ΛΚΔΜ με την εταιρεία «ΤΕ.ΝΑ. Α.Τ.Ε.Β.Ε.», για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,1 x 106 m3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τη βυθισμένη περιοχή του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου και διακίνηση 1,43 x 106 tn λιγνίτη από την περιοχή κοντά στο παλαιό Bunker Κομάνου προς τον εκσκαφέα Ε9 και προς τον ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».
- Χρονική παράταση εκτέλεσης του πιο πάνω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονική παράταση του πιο πάνω έργου κατά 239 ημέρες χωρίς καμία τυχόν επιβάρυνση πέραν της νόμιμης αναθεώρησης. Νέα ημερομηνία πέρατος του έργου ορίζεται η 12.05.2018. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.004/ΛΚΔΜ που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 200.000 τόνων λιγνίτη από το ΟΝΠ και 400.000 τόνων λιγνίτη από το Bunker Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της 02.03.2018 της Σύμβασης 2017.004/ΛΚΔΜ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 200.000 τόνων λιγνίτη από το ΟΝΠ και 400.000 τόνων λιγνίτη από το Bunker Μαυροπηγής προς την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Μελίτης» στην εταιρεία “Γενικές Μεταφορές Πτολεμαΐδας «Πτολεμαίος ΙΜΕ»”, έναντι συμβατικού τιμήματος 2.621.200 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ-178 για την ανάθεση του Έργου: «Αναβάθμιση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού καδοφόρου εκσκαφέα στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου ΛΚΔΜ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου του διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ-178 στην εταιρεία «SOLERGON A.E.», σύμφωνα με την προσφορά της και του όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 2.839.310 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. και διάρκεια εκτέλεσής του δώδεκα (12) μήνες.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Χρηματοδότηση από τη ΔΕΗ της προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης προκατασκευασμένου ναΐσκου στην περιοχή του Δήμου Δεσκάτης, στο Νομό Γρεβενών, σε αναπλήρωση της απώλειας του κατακλυσθέντος από τον Ταμιευτήρα του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ εξωκλησιού της Αγίας Κυριακής στην Παλιουριά.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή ποσού 33.600 Ευρώ προς το Δήμο ΔΕΣΚΑΤΗΣ, που αντιστοιχεί στο κόστος της προμήθειας, μεταφοράς και εγκατάστασης προκατασκευασμένου ναΐσκου σε, θέση δίπλα στο Κοιμητήριο του Δ.Δ. Παλιουριάς, σε αναπλήρωση του εξωκλησιού της Αγίας Κυριακής, στην Παλιουριά, που κατακλύστηκε από τον Ταμιευτήρα του ΥΗΕ ΙΛΑΡΙΩΝΑ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-903820 για την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών για στροφεία μύλων λιγνίτη των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου-Φιλώτα, Καρδιάς και Μελίτης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-903820 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών των ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου-Φιλώτα και Καρδιάς, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στο μειοδότη Οίκο «CERAMETAL s.e. A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.510.212,32 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α..

2. Να διαβιβαστεί αντίγραφο του φακέλου και της απόφασης στη «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.», για την επικύρωση του αποτελέσματος που αφορά τη «ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.» από τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας και την κατάρτιση σύμβασης των υλικών του ΑΗΣ Μελίτης, σύμφωνα με τα προαναφερόμενα στον μειοδότη Οίκο «CERAMETAL s.e. A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 257.731,20 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α., σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την παρ. 1.4. της απόφασης Δ.Σ. με αριθ. 79/10.7.2018.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 611717/31.08.2017 για την προμήθεια οκτώ ειδών γράσων για την κάλυψη των αναγκών των Μονάδων της Επιχείρησης.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠ-611717/31.08.2017 και την ανάθεση της προμήθειας 460.750 κιλών των υπόψη γράσων στο μειοδότη Οίκο «ELVIGRO A.B.E.E.».

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52617073/19.12.2017 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) στερεών επικίνδυνων αποβλήτων από τους ΑΗΣ Λαυρίου, Αλιβερίου, Ρόδου, Λινοπεραμάτων, Αθερινόλακκου και Χανίων.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ 52617073/19.12.2017 και την ανάθεση στην εταιρεία «POLYECO A.E.» της διάθεσης στερεών επικίνδυνων αποβλήτων από τους ΑΗΣ Λαυρίου, Αλιβερίου, Ρόδου, Λινοπεραμάτων, Αθερινόλακκου και Χανίων της ΔΕΘ, έναντι ενδεικτικού τιμήματος 535.570 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-600801/20.04.2018 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων κατασκευής οίκου KOMATSU, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς διάρκειας.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού ΔΥΠ-600801/20.04.2018, για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών μηχανημάτων κατασκευής οίκου KOMATSU του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ), μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαισίου 3ετούς Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 3.600.000 Ευρώ, στον Οίκο «ΑΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ ΑΕΜΒΕ».

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 517-18-Δ-0005/06.08.2018 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης (Enterprise Support) αδειών χρήσης του Λογισμικού SAP για ένα έτος.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση για ένα έτος, στον Οίκο «SAP HELLAS A.E.» της συντήρησης (Enterprise Support) αδειών χρήσης του λογισμικού SAP, συνολικού τιμήματος 1.135.343,76 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 6300013696/09.10.2017 για την Παροχή Επικοινωνιακών και Διαφημιστικών Υπηρεσιών με την εταιρεία «INITIATIVE MEDIA ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.».
- Παράταση της διάρκειας ισχύος της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της διάρκειας ισχύος της σύμβασης 6300013696/09.10.2017 για ένα επιπλέον έτος, κατ’ εφαρμογήν όρου αυτής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της ως άνω σύμβασης.

---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ