Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 15/02.10.2018

Σ.Δ. 15/02.10.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/2.10.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 521-17-Δ-00001 για την Παροχή Υπηρεσιών εκατό (100) Ανθρωπομηνών (ΑΜ) για την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος SAP IS-U της Εμπορίας για τη ΔΕΗ Α.Ε.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού ΔΥΠ 521-17-Δ-00001 για την Παροχή Υπηρεσιών εκατό (100) Ανθρωπομηνών (ΑΜ) για την Υποστήριξη του Πληροφοριακού Συστήματος SAP IS-U της Εμπορίας για τη ΔΕΗ Α.Ε. και την ανάθεση της εν λόγω παροχής υπηρεσιών στην εταιρεία «ΙΒΜ Ελλάς Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφοριών ΑΕ», έναντι συνολικού τιμήματος 715.000 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και την ηλεκτρονική προσφορά της εταιρείας. 

                                                                                                                        ----------------------------


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2213110 για την ανάθεση κατασκευής του Κτιρίου Πρακτορείου Χαλανδρίου.

- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της συμβατικής προθεσμίας περάτωσης του έργου της κατασκευής του Κτιρίου Πρακτορείου Χαλανδρίου μέχρι την 5.3.2018. 


                                                                                                                         ---------------------------- 
                                                                                         
Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 597 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 597 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΛΗΣΕΩΣ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ ΨΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΛΕΚΑΝΗΣ ΗΡΕΜΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΑΓΩΓΗΣ», έναντι τιμήματος 1.596.028 Ευρώ, στην Εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ». 

                                                                                                                        ----------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310602 για την ανάθεση του Έργου: «Ανακαίνιση – Ανακατασκευή Δεξαμενών Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων (ΔΑΚ) Νο4 και Νο6 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου».

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση του Έργου: «Ανακαίνιση – Ανακατασκευή Δεξαμενών Αποθήκευσης Υγρών Καυσίμων (ΔΑΚ) Νο4 και Νο6 ΑΗΣ Κερατέας - Λαυρίου» στη μειοδότρια Εταιρεία «ΒΙΕΜΚΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 942.405 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310602 . 

                                                                                                                           ----------------------------


Θέμα:
Σύμβαση με αριθ. 6100019078 με την Εταιρεία «EXTRACO A.E.» για την προμήθεια γαλακτώματος (μη εκρηγνυόμενου μητρικού διαλύματος).

- Παράταση διάρκειας ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της Σύμβασης 6100019078 μέχρι τις 6 Απριλίου 2019. 


                                                                                                                            ----------------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.010/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,5 x 106 M3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των ΒΔ πρανών και της βυθισμένης περιοχής Ορυχείου Μαυροπηγής».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2018.010/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 4,5 x 106 M3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή των ΒΔ πρανών και της βυθισμένης περιοχής Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.874.580 Ευρώ. 


                                                                                                                            ----------------------------  


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.516/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της Διακήρυξης 2017.516/ΛΚΔΜ: «Διαβροχή δρόμων και δαπέδων του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου με χρήση καταβρεχτήρων» στους αναδόχους ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗ ΙΟΡΔΑΝΗ (Προσφορά δύο καταβρεχτήρων), ΤΟΓΚΟ Ν. ΑΝΤΩΝΙΟ, Χ. ΧΑΪΤΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ, ΜΠΑΣΔΑΡΑ ΠΕΤΡΟ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ, ΑΔΑΜΙΔΗ Η. ΑΝΔΡΕΑ, ΣΙΔΕΡΗ Χ. ΝΙΚΟΛΑΟ, ΚΑΖΑΝΤΣΙΔΗ ΓΕΩΡ. ΙΩΑΝΝΗ και ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟ ΛΑΖΑΡΟ (Προσφορά ενός καταβρεχτήρα έκαστος), έναντι συνολικού τιμήματος 1.232.350 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της ως άνω Διακήρυξης. 


                                                                                                                            ----------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ