Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 13/11.09.2018

Σ.Δ. 13/11.09.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/11.9.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.006/ΛΚΔΜ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,85 x 106 τον. λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Καρδιάς», με την εταιρεία «A.S. CONSULTING M. ΕΠΕ» με δ.τ. «ASCON ΕΠΕ».

- Επαύξηση του συμβατικού τιμήματος με αντίστοιχη χρονική παράταση.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επαύξηση κατά 50%, ήτοι κατά 1.414.500 Ευρώ του συμβατικού τιμήματος με αντίστοιχη χρονική παράταση της Σύμβασης 2017.006/ΛΚΔΜ, που αφορά την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,85 x 106 τον. λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Καρδιάς». Με την επαύξηση, το τίμημα της παροχής υπηρεσίας θα διαμορφωθεί σε 4.243.500 Ευρώ.
Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της Σύμβασης 2017.006/ΛΚΔΜ. 


                                                                                                    ---------------------------------------------------------------


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ-169 για την εκτέλεση του Έργου : «Κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 και βοηθητικού κλάδου τέφρας στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ-169 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή και ανέγερση μηχανολογικού εξοπλισμού κλάδου εκσκαφής Ε5 και βοηθητικού κλάδου τέφρας στον Τομέα 7 Ορυχείου Νοτίου Πεδίου Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας», λόγω μη ικανοποιητικού προσφερόμενου τιμήματος. 

                                                                                                    
                                                                                                    ---------------------------------------------------------------


Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΚΥΟΡ-182 για την εκτέλεση του Έργου: «Διαμόρφωση Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαϊδας V».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου του Διαγωνισμού ΔΚΥΟΡ -182 για το ως άνω έργο στην εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.», σύμφωνα με την προσφορά της και τους Όρους της Διακήρυξης, έναντι συνολικού τιμήματος 3.978.500 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ και διάρκεια εκτέλεσης του Έργου οκτώ (8) μήνες. 


                                                                                                    ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ