Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 12/2.8.2018

Σ.Δ. 12/2.8.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/2.8.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-9034151 για την «Προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών για στροφεία μύλων λιγνίτη των Ατμοηλεκτρικών Σταθμών (ΑΗΣ) Αγίου Δημητρίου, Αμυνταίου – Φιλώτα, Μελίτης, Καρδιάς και Πτολεμαΐδας», με τον Οίκο «CERAMETAL s.e. Α.Ε.»

- Χρονική παράταση ισχύος της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση ισχύος της εν λόγω Σύμβασης μέχρι το Δεκέμβριο του 2018, χωρίς υπέρβαση του Συμβατικού Προϋπολογισμού.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. «ΔΥΠΠ – 1310588 για το έργο: «Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” πέντε (5) ηχομονωμένων Η/Ζ ισχύος 0,9-1,0MW με κινητήρες ντίζελ, με όλο το βοηθητικό εξοπλισμό τους για τους ΤΣΠ Αστυπάλαιας (1 Η/Ζ), Κύθνου (2 Η/Ζ) και Σερίφου (2 Η/Ζ)».

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του εν λόγω Διαγωνισμού.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠ-6300009296/23.05.2016 για την παροχή υπηρεσιών ελεγχόμενης διαχείρισης (συλλογή, συσκευασία, σήμανση, μεταφορά, μεταφόρτωση και τελική διάθεση) υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΣΠ και ΤΣΠ της ΔΕΗ Α.Ε., με την Κοινοπραξία «HEC A.E. – POLYECO A.E. No 5».

- Χρονική επέκταση της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονική παράταση της Σύμβασης ΔΥΠ-6300009296/ 23.05.2016 με την Κοινοπραξία «HEC A.E. – POLYECO A.E. No 5» μέχρι την ολοκλήρωση της αποκομιδής της υπολειπόμενης ποσότητας των 2.684,732 τόνων υγρών πετρελαιοειδών αποβλήτων από τους ΑΣΠ και ΤΣΠ, αξίας 638.966,216 Ευρώ ή μέχρι ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι 23.05.2019, όποιο συμβεί πρώτο.
Σε περίπτωση που οι προσφερόμενες τιμές του νέου ανοικτού μειοδοτικού Διαγωνισμού που πρόκειται να προκηρυχθεί, είναι χαμηλότερες από αυτές της εν λόγω Σύμβασης ΔΥΠ-6300009296/23.05.2016, τότε η ΔΕΗ Α.Ε. έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε λύση του Συμπληρώματος Νο1, αζημίως για τα δύο μέρη, μετά από έγγραφη ειδοποίηση τριάντα (30) ημερών.

                                                                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «FRES» για τη μεταφορά μαζούτ στους νησιωτικούς Σταθμούς.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενοπλοίου «FRES» για τη μεταφορά μαζούτ, στους νησιωτικούς Σταθμούς της Επιχείρησης.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 518-18-Δ-00001 για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ, μέσω του CALL CENTER#11770 και των ηλεκτρονικών εφαρμογών. 

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού 518-18-Δ-00001 και την ανάθεση της Παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικής και ηλεκτρονικής εξυπηρέτησης πελατών ΔΕΗ στην εταιρεία «COSMOTE E-VALUE AE» και έναντι συνολικού τιμήματος 4.883.080,44 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης και της προσφοράς της. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.007/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 5,36 x 106 M³ στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τις τομές 4 και 6 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 5,36 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από τις τομές 4 και 6 του Τομέα 6 του Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΤΕΝΑ Α.Τ.Ε.Β.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.714.300 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2018.007/ΛΚΔΜ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ-167/5266704 και Συμπλήρωμα Νο1/08.02.2017 για την Παροχή Υπηρεσίας: «Ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση Αποθέτη Αγόνων Ορυχείου Κυρίου Πεδίου ΛΚΔΜ», με την εταιρεία «ΑΒΒ Α.Ε.».

- Παράταση Τμηματικών Προθεσμιών Πέρατος Υπηρεσιών.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση των τμηματικών προθεσμιών πέρατος Υπηρεσιών της Σύμβασης κατά πενήντα τρείς (53) ημέρες, χωρίς υπαιτιότητα του Αναδόχου και χωρίς μεταβολή στο συμβατικό τίμημα του Έργου.

---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ