Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 11/17.7.2018

Σ.Δ. 11/17.7.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 11ης/17.7.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.012/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,65 x 106 Fm3 αγόνων για τη διαμόρφωση των πρανών στη στέψη της περιοχής κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».  

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,65 x 106 Fm3 αγόνων για τη διαμόρφωση των πρανών στη στέψη της περιοχής κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 2.701.000 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 6100010750/7.1.2016 με τον Οίκο «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.» για την προμήθεια Σκυροδέματος.

- Παράταση συμβατικού χρόνου παράδοσης υλικών της πιο πάνω σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των υλικών της Σύμβασης 6100010750/7.1.2016 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2019.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΗΠ-Ζ230/1200047187 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση Γεννήτριας Μονάδας Νο4 ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ»

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της εκτέλεσης του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού Ζ230/1200047187 και την ανάθεση  εκτέλεσης του Έργου: «Αναβάθμιση Γεννήτριας Μονάδας Νο 4 ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ» στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό Οίκο «NIDEC ASI S.p.A», έναντι συνολικού τιμήματος ενός εκατομμυρίου διακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων εξήντα Ευρώ (1.294.860 Ευρώ).

---------------------------------------------------------------

Θέμα:
Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904299 για την προμήθεια υδρασβέστου σε σκόνη στους ΑΗΣ Βορείου Συστήματος.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904299 και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 13.600 ΜΤ υδρασβέστου σε σκόνη, στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΔΟΜΙΚΗ Π. ΠΑΥΛΙΔΗΣ – Cao Hellas ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ», στην αρχική τιμή των 107,00 €/ΜΤ υδρασβέστου, ιδανικής περιεκτικότητας (100%) σε υδροξείδιο του ασβεστίου, για κάλυψη των αναγκών του ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ για δύο (2) έτη και των ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ και ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 1.455.200 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ 601702/31.1.2018 για την προμήθεια μηχανημάτων καθαρισμού ταινιοδρόμων των Ορυχείων του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).

- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ΔΥΠ 601702/31.1.2018 και την ανάθεση της προμήθειας τριών (3) ερπυστριοφόρων και επτά (7) ελαστιχοφόρων μηχανημάτων  καθαρισμού ταινιοδρόμων με τα παρελκόμενά τους, συνολικής αξίας 1.676.630 Ευρώ, στον Οίκο «LIEBHERR HYDRAULIKBAGGER GmbH»,  η προσφορά του οποίου κρίθηκε τυπικά και τεχνικά αποδεκτή.   

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-602701/06.11.2017 για την προμήθεια πλαστικών δακτυλίων ραούλων Τ/Δ από ελαστομερή πολυουρεθάνη.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση   της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση μέρους της προμήθειας των ποσοτήτων των ειδών του διαγωνισμού ΔΥΠ-602701/06.11.2017, συνολικής αξίας 291.950,3 Ευρώ και την ανάθεση της προμήθειας των υπόλοιπων ποσοτήτων των ειδών του, στο μειοδότη Οίκο «SYSTEMAC Ltd», έναντι συνολικού τιμήματος 1.062.099,7 Ευρώ.    

---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ