Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 10/27.6.2018

Σ.Δ. 10/27.6.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 10ης/27.6.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.002/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,4 x 106 M³ στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2018.002/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 5,4 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΠΥΡΑΜΙΣ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 4.348.900 Ευρώ. 


                                                                                            --------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2018.101/ΛΚΔΜ για το Έργο: «Εκτέλεση εργασιών σταθεροποίησης, κοπής, φόρτωσης, μεταφοράς και αποσυναρμολόγησης τμημάτων των εκσκαφέων Ε4, Ε5 και Ε6 του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου: «Εκτέλεση εργασιών σταθεροποίησης, κοπής, φόρτωσης, μεταφοράς και αποσυναρμολόγησης τμημάτων των εκσκαφέων Ε4, Ε5 και Ε6 του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία την «ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 723.000 Ευρώ. 


                                                                                        --------------------

Θέμα: Καταβολή δαπάνης στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή παραλλαγών υφιστάμενων Γραμμών Μεταφοράς 150kV και 400kV στο χώρο ανάπτυξης των Ορυχείων Μαυροπηγής και Καρδιάς ΛΚΔΜ».


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την καταβολή ποσού 2.765.972, Ευρώ, πλέον ΦΠΑ στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε., για την εκτέλεση του ως άνω Έργου. 


                                                                                            ----------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601710/29.09.2017 για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων χωματουργικών μηχανημάτων TEREX 3308, TEREX TR100 και EUCLID HITACHI για τις ανάγκες του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).
- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΠ-601710/29.09.2017 για την προμήθεια των πιο πάνω ειδών συνολικού προϋπολογισμού 2.180.000 Ευρώ, λόγω: μη ύπαρξης προσφοράς για τα είδη με α/α 2 και 3 και μη επίτευξης ικανοποιητικού τιμήματος για το είδος με α/α 1, καθώς επίσης και την άμεση επανάληψή του. 

                                                                                         ------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-601711/01.12.2017 για την προμήθεια γνήσιων ανταλλακτικών κινητήρων CUMMINS, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο 3ετούς Διαρκείας.
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού ΔΥΠ-601711/01.12.2017 και την ανάθεση της προμήθειας γνήσιων ανταλλακτικών κινητήρων CUMMINS, μέσω υπογραφής Συμφωνίας Πλαίσιο, για το ΛΚΔΜ, 3ετούς Διάρκειας, μέγιστης συνολικής αξίας 2.000.000 Ευρώ, στον Οίκο «ERGOTRAK – ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.Ε.».

                                                                                          ---------------------


Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 για το Έργο: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ V Ατμοηλεκτρικού Σταθμού (ΑΗΣ) ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγών Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», στην εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», μειοδότρια του Διαγωνισμού ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 της 4.4.2018, σύμφωνα με τους Όρους της Διακήρυξης και την προσφορά της, έναντι συνολικού τιμήματος 1.388.998,46 Ευρώ. 

                                                                                        ---------------------


Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1336 για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT13Ε2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών: «ΑΝΑΓΓΕΝΗΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT13Ε2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στην μειοδότρια εταιρεία «LIBURDI TURBINE SERVICES Inc», έναντι συνολικού τιμήματος 579.690 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1336 και την προσφορά της. 

                                                                                     --------------------


Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1338 για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT13Ε2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1338 και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΥΡΙΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΟΥ GT13Ε2 ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ» στη μειοδότρια εταιρεία «MAS A.E. ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΙΣΧΥΟΣ» με δ.τ. «MAS A.E.», με την τεχνική στήριξη της «SULZER TURBO SERVICES VENLO BV», έναντι συνολικού τιμήματος 635.352 Ευρώ, ήτοι για το τμήμα Στροβίλου 207.312 Ευρώ και για το τμήμα θαλάμου καύσης 428.040 Ευρώ. 

                                                                                        --------------------


Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1352 για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Ανακατασκευή Στρατηγικών Ανταλλακτικών Καύσης DLN2.0+e του Αεριοστροβίλου PG9351FA της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Ανακατασκευή Στρατηγικών Ανταλλακτικών Καύσης DLN2.0+e του Αεριοστροβίλου PG9351FA της Μονάδας V του ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου», στη μειοδότρια Εταιρεία «EthosEnergy GmbH», έναντι συνολικού τιμήματος 584.091,51 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1352. 

                                                                                           -----------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904298/16.03.2018 για την προμήθεια Καυστικού Νατρίου στους ΑΗΣ Βορείου και Νοτίου Συστήματος.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε :

1. Τη μερική επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904298 μειώνοντας κατά τρεις (3) μήνες τον προβλεπόμενο συνολικό συμβατικό χρόνο, με αναλογική μείωση σε ποσοστό 25% της συνολικής αιτούμενης ποσότητας και την ανάθεση της προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 1.260 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, παραδοτέο σε διάλυμα περιεκτικότητας 48-51% κατά βάρος, στους τυπικά και τεχνικά αποδεκτούς μειοδότες οίκους «INTERCHIM AE», «ΙΩΑΝ. Κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.» και «ΓΙΟΡΜΑΝΗ Β. Ε.Π.Ε.», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ, ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ-ΦΙΛΩΤΑ, ΚΑΡΔΙΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’, ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Β’, ΡΟΔΟΥ, ΚΑΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ, ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ, ΛΙΝΟΠΕΡΑΜΑΤΩΝ, ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΟΥ και ΧΑΝΙΩΝ για εννέα (9) μήνες, ήτοι από 01.04.2018 έως 31.12.2018, αντί συνολικής ενδεικτικής αξίας 808.144 Ευρώ.

2. Τη ματαίωση ανάθεσης της υπόλοιπης αιτούμενης ενδεικτικής ποσότητας των 419,5 ΜΤ Καυστικού Νατρίου καθαρότητας 99-100%, λόγω μη ικανοποιητικού οικονομικού αποτελέσματος. 


                                                                                                -------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ