Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ. Δ. 3/15.2.2018

Σ. Δ. 3/15.2.2018


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 3ης/15.2.2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 


Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310591 για την εκτέλεση του Έργου: «Ανακατασκευή Δεξαμενής Μαζούτ Νο6 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310591 για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Ανακατασκευή Δεξαμενής Μαζούτ Νο6 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου», επειδή μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310594 για την εκτέλεση του Έργου: «Ανακατασκευή Δεξαμενής Μαζούτ Νο4 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310594 για την ανάδειξη Αναδόχου του Έργου: «Ανακατασκευή Δεξαμενής Μαζούτ Νο4 ΑΗΣ Κερατέας-Λαυρίου», επειδή μεταβλήθηκαν οι ανάγκες της Επιχείρησης. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1307 για την Παροχή Υπηρεσίας: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ».

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ-ΛΑΥΡΙΟΥ» στην εταιρεία «EXPO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 994.914,69 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1307.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1310592 για το Έργο: «Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” ενός (1) Η/Ζ ισχύος 2-2,5 MW με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό εξοπλισμό του για τον ΤΣΠ Ικαρίας».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1310592 και την ανάθεση στην εταιρεία «SHANGHAI MARINE DIESEL ENGINE RESEARCH INSTITUTE» (SMDERI) του Έργου: «Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση “με το κλειδί στο χέρι” ενός (1) Η/Ζ ισχύος 2-2,5 MW με κινητήρα ντίζελ, με όλο το βοηθητικό εξοπλισμό του για τον ΤΣΠ Ικαρίας», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1310592, τα Συμπληρώματα αυτής Νο1 και Νο2, την προσφορά της εταιρείας και τις επιστολές της με αριθ. πρωτ. ΔΠΑΝ/158/08.01.2018 και ΔΠΑΝ/784/30.01.2018, έναντι συνολικού τιμήματος 1.914.934,93 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια πόσιμου νερού από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ), για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας νερού για ανθρώπινη κατανάλωση, για τις ανάγκες του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, στη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Κοζάνης (ΔΕΥΑΚ), έναντι συνολικού τιμήματος 612.750,00 Ευρώ, για μια 5ετία με δικαίωμα προαίρεσης για δεύτερη 5ετία και τίμημα 612.750,00 Ευρώ, σε περίπτωση που αποφασιστεί η σχετική παράταση της Σύμβασης. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.025/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,4 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από το μέτωπο του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».

- Ματαίωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του διαγωνισμού 2017.025/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,4 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων & κοιτάσματος από το μέτωπο του εκσκαφέα Ε1 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς», προϋπολογιζόμενου ύψους 4.905.600,00 Ευρώ, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ α/α 17.1.5, την υπ’ αριθ. 3/10.01.2006 Απόφαση Δ.Σ. και το Ν. 4412/2016. 

--------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ