Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 18/15.12.2017

Σ.Δ. 18/15.12.2017


ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΗΣ 18ης/15.12.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣΘέμα: Ματαίωση πώλησης μεταχειρισμένου στροφείου Χαμηλής Πίεσης (Χ.Π.) ατμοστροβίλων LMZ K-300-170.
Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ματαίωση της πώλησης του μεταχειρισμένου στροφείου Χαμηλής Πίεσης (Χ.Π.) ατμοστροβίλων LMZ K-300-170 και την επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής στον Οίκο Entegro Ltd.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.104/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ».
- Επικύρωση του αποτελέσματος του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παραπάνω παροχής υπηρεσίας στην μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «AERO U.S. Ltd», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2017.104/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 966.460,96 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.323/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Συντηρήσεις, επισκευές, βελτιώσεις πάγιου εξοπλισμού, Εκσκαφέων, Αποθετών και Τ/Δ Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς, στo πλαίσιo των προγραμματισμένων εβδομαδιαίων και ημερήσιων συντηρήσεων του Ορυχείου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της πιο πάνω παροχής υπηρεσίας στην 1η μειοδότρια και τεχνικά αποδεκτή εταιρεία «SAVVIDIS CONSTRUCTIONS ATEBE», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2017.323/ΛΚΔΜ, με συνολικό τίμημα 880.160,00 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.020/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,1 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση του Έργου : «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,1 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «Κ/Ξ ΣΩΤΗΡΙΑΔΗΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε. – ΚΥΒΟΣ Α.Τ.Ε.Β.Ε.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2017.020/ΛΚΔΜ, έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.298.500 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: α. Σύμβαση 2017.016/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,8 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 960.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς», με την εταιρεία «Σωτηριάδης ΑΤΕΒΕ».
β. Σύμβαση 2017.017/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 2,5 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου», με την εταιρεία «ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ».

- Τροποποίηση των πιο πάνω Συμβάσεων.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

● Την τροποποίηση του Άρθρου 3 παρ. 6 του Συμφωνητικού της Σύμβασης 2017.016/ΛΚΔΜ ότι σε περίπτωση που τιμές προσφοράς του μειοδότη του Διαγωνισμού της Διακήρυξης 2017.019/ΛΚΔΜ ανηγμένες στις συνθήκες εκτέλεσης της Ανάθεσης είναι χαμηλότερες, τότε ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το σύνολο του Έργου της Ανάθεσης με τις τιμές της προσφοράς του μειοδότη του Διαγωνισμού. 
Την τροποποίηση του Τιμολογίου Προσφοράς – Ανάλυσης Τιμών Προσφοράς της Ανάθεσης 2017.016/ΛΚΔΜ με βάση της νέες μειωμένες τιμές προσφοράς που προέκυψαν από το Διαγωνισμό της Διακήρυξης 2017.019/ΛΚΔΜ. 

● Την τροποποίηση του Άρθρου 3 παρ. 6 του Συμφωνητικού της Σύμβασης 2017.017/ΛΚΔΜ ότι σε περίπτωση που τιμές προσφοράς του μειοδότη του Διαγωνισμού της Διακήρυξης 2017.020/ΛΚΔΜ ανηγμένες στις συνθήκες εκτέλεσης της Ανάθεσης είναι χαμηλότερες, τότε ο Ανάδοχος θα εκτελέσει το σύνολο του Έργου της Ανάθεσης με τις τιμές της προσφοράς του μειοδότη του Διαγωνισμού. 
Την τροποποίηση του Τιμολογίου Προσφοράς – Ανάλυσης Τιμών Προσφοράς της Ανάθεσης 2017.017/ΛΚΔΜ με βάση της νέες μειωμένες τιμές προσφοράς που προέκυψαν από το Διαγωνισμό της Διακήρυξης 2017.020/ΛΚΔΜ. 

---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ