Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 15/11.10.2017

Σ.Δ. 15/11.10.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/11.10.2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1308 για την παροχή Υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών επισκευής του κύριου εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος 2017) και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ έτους 2017».

- Ματαίωση του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη ματαίωση του Διαγωνισμού ΔΥΠΠ-1308 της παροχής Υπηρεσιών: «Εκτέλεση εργασιών επισκευής του κύριου εξοπλισμού και των βοηθητικών συστημάτων κατά την διάρκεια της ετήσιας συντήρησης (Σεπτέμβριος 2017) και αποκατάσταση βλαβών κατά την λειτουργία και κατά τις ολιγοήμερες κρατήσεις της Μονάδας ΙΙΙ του ΑΗΣ Μεγαλόπολης Α’ έτους 2017», διότι το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού κρίνεται ως μη συμφέρον για την Επιχείρηση.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-1310583 για την εκτέλεση του Έργου: «Αντικατάσταση Συλλεκτών και Ατμαγωγών Υπερθέρμου (Υ/Θ) ατμού και Θερμού Αναθέρμου (Θ. Α/Θ) ατμού Μονάδας ΙΙ ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου».

- Νέο Χρονοδιάγραμμα Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αλλαγή του χρονικού προγραμματισμού ανέγερσης των υλικών του πιο πάνω Έργου με πραγματοποίηση αυτής σε δύο (2) φάσεις και την τροποποίηση όρων της σχετικής Σύμβασης, λόγω της αλλαγής αυτής.

Το συνολικό συμβατικό τίμημα παραμένει αμετάβλητο.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΠΑΝ 9530030/07.03.2014 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΣΠ Μυκόνου – Μελέτη – Κατασκευή Μεταλλικής Πετρελαιοδεξαμενής και κατασκευή δεξαμενής εξυδάτωσης».

- Αύξηση του συμβατικού τιμήματος του πιο πάνω έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αύξηση του συμβατικού τιμήματος της σύμβασης ΔΠΑΝ 9530030/07.03.2014  κατά 134.262,14 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52017026/07.07.2017 για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και ανακατασκευή πτερυγίων δύο Α/Σ GE (ALSTOM) τύπου GT8B και GT8BC του ΑΗΣ Χανίων για χρονική περίοδο δύο (2) ετών».

           - Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση των εργασιών επισκευής πτερυγίων για τον Α/Σ GE (ALSTOM) τύπου GT8B του ΑΗΣ Χανίων στην εταιρεία «MAS A.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 263.729 Ευρώ και την ανάθεση της επισκευής πτερυγίων, της προμήθειας μικροϋλικών και της προμήθειας νέων πτερυγίων για τον Α/Σ GE (ALSTOM) τύπου GT8BC του ΑΗΣ Χανίων στην εταιρεία «EXPO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος  4.002.469,51 Ευρώ.  

Η συνολική αξία ανάθεσης ανέρχεται σε 4.266.198,51 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 52316086/18.1.2017 για την προμήθεια του Εντύπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/09.

- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού 52316086/18.1.2017 και την ανάθεση της προμήθειας Εντύπου Λογαριασμού Ηλεκτρικού Ρεύματος ΔΕΗ C-ERMHS/09 110.000.000 τεμαχίων φύλλων με διάσταση 30,5cm x21cm (A4) στον Οίκο «INFORM Π. ΛΥΚΟΣ Α.Ε.» στην τιμή των 6,10 €/χιλιάδα τεμαχίων και έναντι συνολικού τιμήματος 671.000 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.006/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 2,85 x 106 τον. λιγνίτη από διάφορες θέσεις του Ορυχείου Καρδιάς».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη παροχής υπηρεσίας. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ως άνω ανάθεση στην Εταιρεία «AS Consulting M.E.Π.E.», έναντι συνολικού τιμήματος 2.829.000 Ευρώ με δυνατότητα αυξομείωσής του από -30% έως +50%, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.


---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-615708/05.07.2017 για την προμήθεια είκοσι οχτώ (28) πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ανοικτού τύπου, ωφέλιμου φορτίου 900 Kg τουλάχιστον, με μονή καμπίνα 4x4 (Είδος 1) και εβδομήντα επτά (77) πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ανοικτού τύπου, ωφέλιμου φορτίου 900 Kg τουλάχιστον, με διπλή καμπίνα 4x4 (Είδος 2).   

-  Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της προμήθειας του διαγωνισμού στις κάτωθι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές εταιρείες:  

●  ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ:      

Είκοσι οκτώ (28)  πετρελαιοκίνητων φορτηγών οχημάτων ανοικτού τύπου, κατασκευής ISUZU, μοντέλο DMAX, Single Cab, 4x4, (Euro 6), αντί συνολικού τιμήματος  613.172 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (Είδος 1).

●  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΑΕΒΕ:

Εβδομήντα επτά (77) πετρελαιοκίνητων  φορτηγών οχημάτων  ανοικτού τύπου, κατασκευής  FIAT μοντέλο FULLBACK SX, Double cab 4x4, (Euro 6), αντί συνολικού τιμήματος  1.584.659,23 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ (Είδος 2).

Συνολική αξία ανάθεσης Ειδών 1 & 2: 2.197.831,23 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ.

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ