Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 13/5.9.2017

Σ.Δ. 13/5.9.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 13ης/5.9.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-1309 με ανοικτή διαδικασία για την ανάδειξη Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ».
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

α.    την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού και την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών: «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για τις δύο ομάδες (Α και Β) στην Εταιρεία «ΤΑΤΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝ. & ΣΙΑ Ο.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 447.619,56 Ευρώ, (€ 192.943,96 για την Ομάδα Α’ και € 254.675,60 για την Ομάδα Β΄) και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠΠ-1309 και

β.    τη ματαίωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού για την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσιών «Υποστηρικτικές εργασίες στις εγκαταστάσεις του ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» για τις εργασίες της ομάδας Γ΄, προϋπολογισμένης αξίας 221.172,06 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠΠ-904282 για προμήθεια Ασβεστολίθου στους ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠΠ-904282 και την ανάθεση προμήθειας συνολικής ενδεικτικής ποσότητας 400.000 ΜΤ Ασβεστολίθου στον τυπικά και τεχνικά αποδεκτό μειοδότη οίκο «ΠΑΝ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.», για κάλυψη των αναγκών των ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α’ & Β’ για ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από την πρώτη τμηματική παράδοση, η οποία δεν μπορεί να είναι νωρίτερα από τις 15.09.2017, αντί συνολικού ενδεικτικού τιμήματος 2.440.000 Ευρώ.
 
---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.009/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,74 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και κοιτάσματος από τη Βυθισμένη και τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε1, Ε2, Ε6 & Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 4,74 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και κοιτάσματος από τη Βυθισμένη και τα μέτωπα των εκσκαφέων Ε1, Ε2, Ε6 & Ε7 του Ορυχείου Πεδίου Καρδιάς» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε.», σύμφωνα με τους όρους της Σύμβασης 2017.009/ΛΚΔΜ, έναντι συνολικού εργολαβικού ανταλλάγματος 3.654.000 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2016.005/ΛΚΔΜ που αφορά τη «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και 1,0 x 106 τόνων από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς», με την εταιρεία «Ι.Μ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ».
- Μείωση των συμβατικών ρυθμών και χρονική παράταση της παροχής υπηρεσίας της πιο πάνω Σύμβασης.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη μείωση των συμβατικών ρυθμών της Σύμβασης 2016.005/ΛΚΔΜ για την παροχή της υπηρεσίας «Φόρτωση, μεταφορά, απόθεση – διάστρωση 0,77 x 106 τόνων λιγνίτη από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη ΑΗΣ Μελίτης και 1,0 x 106 τόνων από την αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα στην αυλή λιγνίτη του ΑΗΣ Καρδιάς», με την εταιρεία «Ι.Μ.Ε. ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ» και την αντίστοιχη χρονική παράταση, με νέα συμβατική ημερομηνία πέρατος την 13.01.2019, χωρίς καμία άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2015.202/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Νέος Εργοταξιακός Δρόμος Συνεργεία Diesel – Διασταύρωση ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» με την εταιρεία «ΚΙΜΟΥΝΔΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.».
- Αναστολή εργασιών και παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αναστολή εργασιών από 1.6.2016 έως και 31.8.2017, δηλαδή κατά 457 ημερολογιακές ημέρες και χρονική παράταση της προθεσμίας του έργου κατά 457 ημερολογιακές ημέρες, ή συνολική διάρκεια του έργου 662 ημερολογιακές ημέρες, με λήξη στις 06.10.2017, χωρίς άλλες απαιτήσεις του Αναδόχου.

---------------------------------------------------------------

Θέμα:  Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-615609/20.1.2017 για την προμήθεια ανταλλακτικών (29 είδη) για τις συντηρήσεις των μονάδων WARTSILA 18V32 των ΑΣΠ Σάμου, Θήρας, Καλύμνου και Σύρου και WARTSILA 12V32 του ΑΣΠ Καρπάθου.
- Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση της υπόψη προμήθειας.


Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

1. τη ματαίωση της προμήθειας των ειδών με α/α 5 και 6 του σχετικού διαγωνισμού της περίληψης, συνολικής προϋπολογισμένης αξίας 147.000 Ευρώ.

2. την ανάθεσης της προμήθειας των ανταλλακτικών (27 είδη) για τις γενικές συντηρήσεις των Μονάδων WARTSILA 18V32 των ΑΣΠ Σάμου, Θήρας, Καλύμνου, Σύρου και WARTSILA 12V32 του ΑΣΠ Καρπάθου στις κάτωθι τυπικά και τεχνικά αποδεκτές εταιρείες:

     - «ΒΑΡΤΣΙΛΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕ» τα είδη με α/α 1, 3, 4, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 23, 24, 25, 26, 27 και 28, έναντι συνολικού τιμήματος 618.121 Ευρώ.

     - «Ν.ΣΥΛΛΟΓΙΔΟΥ-Π.ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ Ο.Ε.» & δ.τ. «WILSON & KYLE» τα είδη με α/α 7, 8, 12, 18, 19, 20, 21, 22 και 29, έναντι συνολικού τιμήματος 202.515,12 Ευρώ.

     - «OΛΥΜΠΙΚ ΤΡΕΪΝΤΙΓΚ ΜΟΝ/ΠΗ ΕΠΕ» το είδος με α/α 2, έναντι τιμήματος 25.880 Ευρώ.

     - «ΝΗΡΕΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΕ» το είδος με α/α 17, έναντι τιμήματος 9.223,20 Ευρώ.

      Συνολική αξία ανάθεσης 855.739,32 Ευρώ

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ