Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Σ.Δ. 12/1.8.2017

Σ.Δ. 12/1.8.2017


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 12ης/1.8.2017  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ  

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.007/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 5,05 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τις περιοχές του Bunker και των ΒΔ πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής».
 
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2017.007/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 5,05 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από τις περιοχές του Bunker και των ΒΔ πρανών του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.553.700 Ευρώ.   

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2017.005/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Διακίνηση 4,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής». 

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2017.005/ΛΚΔΜ: «Διακίνηση 4,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων και λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή του πάρκου του Βιομηχανικού Συγκροτήματος και της Βυθισμένης περιοχής του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΓΑΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 3.103.404 Ευρώ.   
 
---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 3,8 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων με στρώματα σκληρών – ημίσκληρων σχηματισμών και ενδιαμέσων αγόνων και 960.000 τόνων λιγνίτη από το Ορυχείο Λακκιάς».  (Σύμβαση 2017.016/ΛΚΔΜ).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ (3η έκδοση ΔΝΣ 127/2003) άρθρο 18.5, την υπ’ αρ. 3/10.01.2006 απόφαση Δ.Σ., την παρ. 2.γ της υπ’ αρ. 128/08.11.2016 απόφασης Δ.Σ. και την παρ. δ του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, την ανάθεση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, στην εταιρεία «Σωτηριάδης ΑΤΕΒΕΕ», με εργολαβικό αντάλλαγμα 4.961.456 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Ανάθεση του Έργου: «Εκσκαφή – φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 2,5 x 106 Μ3 στ. λιγνιτικού κοιτάσματος από την περιοχή κατολίσθησης του Ορυχείου Αμυνταίου» (Σύμβαση 2017.017/ΛΚΔΜ).

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε, σύμφωνα με το ΣΟΔΙΔ ΙΙ (3η έκδοση ΔΝΣ 127/2003) άρθρο 18.5, την υπ’ αρ. 3/10.01.2006 απόφαση Δ.Σ., την παρ. 2.γ της υπ’ αρ. 128/08.11.2016 απόφασης Δ.Σ. και την παρ. δ του άρθρου 269 του Ν. 4412/2016, την ανάθεση χωρίς προκήρυξη διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία, στην εταιρεία «ΚΥΒΟΣ ΑΤΕΒΕΕ», με εργολαβικό αντάλλαγμα 2.235.075 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Διαγωνισμός με αριθ. ΤΕΠΜ 591 για την εκτέλεση του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση του υπόψη έργου.

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 591 για την εκτέλεση του Έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΦΕΔΡΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΤΟΝ ΑΣΠ ΘΗΡΑΣ» στην Εταιρεία «ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ», έναντι τιμήματος 899.333 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ-9031241/10.2.2012 με την εταιρεία «CERAMETAL s.e. A.E.» για την προμήθεια ελατών επιγομωμένων πλακών στροφείων μύλων λιγνίτη για του Λιγντιτικούς Σταθμούς του Βορείου Συστήματος.

- Οικονομική Εκκαθάριση της πιο πάνω Σύμβασης. 

Το Συμβούλιο Διεύθυνσης της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την οικονομική εκκαθάριση της Σύμβασης ΔΥΠΠ-9031241/10.2.2012, σύμφωνα με την παράγραφο 72 της ΜΟΔ 7 - 2, ως ακολούθως: 

1. Να καταβληθεί από τον Προμηθευτή στη ΔΕΗ Α.Ε. ως Ποινική Ρήτρα μειωμένη στο προσήκον μέτρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 51.2 του ΣΟΔΙΔ Ι, το ποσό των 2.178,60 Ευρώ.

2. Να καταβληθεί από τον Προμηθευτή στη ΔΕΗ Α.Ε. (μέσω πιστωτικού τιμολογίου) το ποσό που προέρχεται από την εφαρμογή του τύπου αναθεώρησης.

3. Ο Προμηθευτής θα καταθέσει σε λογαριασμό της ΔΕΗ Α.Ε. το ποσό των 2.178,60 Ευρώ και θα υποβάλλει το αντίστοιχο πιστωτικό τιμολόγιο που προέρχεται από την εφαρμογή του τύπου αναθεώρησης ή εφόσον αυτό δεν γίνει εντός δύο (2) μηνών από τη γνωστοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου Διεύθυνσης, η Επιχείρηση θα προχωρήσει σε αντίστοιχη ισόποση κατάπτωση της υφιστάμενης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης.

---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ