Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 9/16.06.2020

ΕΚΕΠ 9/16.06.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 9ης/16.6.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


Θέμα: Χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «NAOUSSA» για μεταφορά ντίζελ.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονοναύλωση του δεξαμενόπλοιου «NAOUSSA» για τη μεταφορά Ντίζελ στους νησιωτικούς Σταθμούς της Επιχείρησης. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ–903933, με ανοιχτή διαδικασία, για την προμήθεια ανταλλακτικών των Μονάδων Pielstick 18 PC4 2B-V του ΑΗΣ ΡΟΔΟΥ.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας στους, κατ’ είδος, μειοδότες Οίκους.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την
1. Την επικύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού ΔΥΠ–903933 και την ανάθεση της προμήθειας των υλικών, έναντι συνολικού τιμήματος 795.860 Ευρώ, στους κατ’ είδος μειοδότες, ως ακολούθως: 
    MAN ENERGY SOLUTION ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ υλικά με προσφερόμενο συνολικό τίμημα 593.391,50 Ευρώ, πλέον Φ.Π.Α. 
    ALME TRADING Δ. ΤΣΙΓΚΟΥΝΑΚΗ & ΣΙΑ ΟΕ για υλικά με προσφερόμενο συνολικό τίμημα 202.468,50, πλέον Φ.Π.Α.

2. Τη ματαίωση της προμήθειας υλικών προϋπολογισμένης αξίας 93.462,46 Ευρώ, λόγω του ότι δεν υπεβλήθη καμία προσφορά. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός αριθ. ΔΥΠ-903027, με ανοιχτή διαδικασία, για την προμήθεια πέντε (5) στροφείων υπερπληρωτών ΑΒΒ TPL 85-Β12 των μηχανών DIESEL Νο1 & Νο2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου.
Επικύρωση των αποτελεσμάτων του πιο πάνω Διαγωνισμού και ανάθεση της προμήθειας.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την επικύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού ΔΥΠ-903027 και την ανάθεση της προμήθειας πέντε (5) στροφείων υπερπληρωτών ABB TPL 85-B12 των μηχανών DIESEL No1 & No2 του ΑΗΣ Αθερινόλακκου στον Οίκο ASEA BROWN BOVERI A.E. με τιμή μονάδος 289.401,60 Ευρώ/σετ και έναντι συνολικού τιμήματος 1.447.008 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μίσθωση αδειών χρήσης προϊόντων Microsoft Μ365 Ε5 (επιπλέον λειτουργικότητες σε σχέση με το υφιστάμενο προϊόν Μ365 Ε3).

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της μίσθωσης 5.170 αδειών χρήσης προϊόντων Microsoft M365 E5 (M365 E5 Step-up from M365 E3), στην εταιρεία Microsoft Ireland Operations LTD.
H μίσθωση θα ισχύσει για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους, από 1.7.2020 έως 30.6.2021, έναντι συνολικής δαπάνης 954.795,60 Ευρώ (15,39 Ευρώ/μήνα/άδεια X 12 μήνες X 5.170 άδειες).
Η αναφερόμενη δαπάνη δεν υπόκειται σε ΦΠΑ, διότι πρόκειται περί Σύμβασης με αλλοδαπή εταιρεία. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 (1284002) για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V - Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγού Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.».
- Αποτελέσματα Φιλικού Διακανονισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε αναφορικά με τη Σύμβαση ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 (1284002): «Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγού Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», το αποτέλεσμα της απόπειρας επίλυσης των διαφορών μεταξύ ΔΕΗ και Αναδόχου με Φιλική Διαπραγμάτευση.
Η έγκριση αυτή θα ισχύει μετά την έγγραφη δήλωση του Αναδόχου ότι, κατόπιν της υλοποίησης της Αποφάσεως, παραιτείται ρητά και ανεπιφύλακτα από οποιαδήποτε περαιτέρω διεκδίκηση για το εν λόγω αίτημα και όποιο άλλο αίτημα ή αξίωση, γεγενημένη ή μη, σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση αριθ. ΤΗ-ΚΑΤ (1208503) και Συμπληρώματα Νο1 και Νο2 αυτής, για την εκτέλεση του Έργου : «ΥΗΣ Θησαυρού. Αποκατάσταση Ευστάθειας Δεξιού Αντερείσματος Λεκάνης Αποτόνωσης.».
- Παράταση της τελικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του πιο πάνω Έργου.
- Υπέρβαση συμβατικού τιμήματος.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε αναφορικά με τη Σύμβαση ΤΗ-ΚΑΤ (1208503): «Αποκατάσταση Ευστάθειας Δεξιού Αντερείσματος Λεκάνης Αποτόνωσης», την αύξηση του Συμβατικού Τιμήματος, λόγω εκτέλεσης πρόσθετων εργασιών, καθώς και τη χορήγηση παράτασης στην προθεσμία για την ολοκλήρωσή της. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ