Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 4/11.03.2020

ΕΚΕΠ 4/11.03.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 4ης/11.3.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-1310609 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναβάθμιση των δύο Μονάδων του ΥΗΣ Λάδωνα».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του εν λόγω Έργου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση του Έργου: «Αναβάθμιση των δύο Μονάδων του ΥΗΣ Λάδωνα» στο μειοδότη Οίκο «CERB EAD», έναντι συνολικού τιμήματος 1.369.000 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-1310609 . 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. ΔΥΠ-1310611 για την εκτέλεση του Έργου: «Αναπεριέλιξη Μονάδας Νο 2 ΥΗΣ Πλατανόβρυσης».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού και ανάθεση του εν λόγω Έργου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του διαγωνισμού και την ανάθεση του Έργου: «Αναπεριέλιξη Μονάδας Νο 2 ΥΗΣ Πλατανόβρυσης» στο μειοδότη Οίκο «CERB EAD», έναντι συνολικού τιμήματος 1.010.000 Ευρώ και σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης ΔΥΠ-1310611. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση ΔΥΠΠ-1511736 για την παροχή υπηρεσίας: «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ & ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΕΡΙΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ IV ΤΟΥ ΑΗΣ ΚΕΡΑΤΕΑΣ – ΛΑΥΡΙΟΥ», με την εταιρεία «EXPO ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Ε.».
- Παράταση του χρόνου τμηματικών προθεσμιών εκτέλεσης εργασιών.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της τμηματικής συμβατικής προθεσμίας ολοκλήρωσης της Φάσης Α κατά είκοσι επτά (27) ημέρες και της Φάσης Β κατά είκοσι οκτώ (28) ημέρες, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση για την Επιχείρηση. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.010/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής».
- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση του Έργου της Διακήρυξης 2019.010/ΛΚΔΜ: «Εκσκαφή, φόρτωση, μεταφορά, απόθεση και διάστρωση 6,3 x 106 Μ3 στ. υπερκειμένων από την Προτομή του Ορυχείου Μαυροπηγής» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΑΡΧΙΤΕΧ ΑΤΕ», έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 4.234.000 Ευρώ. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση ΔΚΥΟΡ-5285316 για την εκτέλεση του Έργου: «Διαμόρφωση Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V», με την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ».
- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας πέρατος του υπόψη Έργου κατά ένα (1) μήνα, δηλαδή μέχρι 29.02.2020, χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου εκ του λόγου τούτου. 

                                                                                ---------------------------------------------------------------


Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ