Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 1/16.1.2020

ΕΚΕΠ 1/16.1.2020


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 1ης/16.1.2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.004/ΛΚΔΜ για την παροχή υπηρεσίας: «Μεταφορά 200.000 τόνων λιγνίτη από το ΟΝΠ και 400.000 τόνων λιγνίτη από το Bunker Μαυροπηγής προς την αυλή λιγντίτη του ΑΗΣ Μελίτης», με την εταιρεία «ΓΕΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ- ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ ΙΜΕ».

- Τροποποίηση συμβατικού όρου.

- Αναπροσαρμογή των αρχικών συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης.

- Χρονική παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την τροποποίηση συμβατικού όρου της Σύμβασης 2017.004/ΛΚΔΜ, την αναπροσαρμογή των αρχικών συμβατικών μηνιαίων ρυθμών διακίνησης και τη χρονική παράτασης της συνολικής συμβατικής προθεσμίας κατά 191 ημέρες με  νέα ημερομηνία πέρατος την 21.06.2020.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.106/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ».

         -   Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του αποτελέσματος του Διαγωνισμού με ανοικτή διαδικασία της Διακήρυξης 2019.106/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός με ξηρή ψηγματοβολή τμημάτων του πάγιου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Ορυχείων του ΛΚΔΜ» στο μειοδότη «ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε.» με συνολικό συμβατικό τίμημα 852.847,41 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης της Σύμβασης.

 ---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2215105/29.01.2016 για την εκτέλεση του Έργου: «Ανακαίνιση και βελτίωση της ενεργειακής   απόδοσης κτιρίου της ΔΕΗ Α.Ε. επί των οδών Πρατίνου και Αμασείας στο Παγκράτι».

 -  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής του ως άνω Έργου.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών κατασκευής της αρχικής Σύμβασης ΔΥΣ/2215105/29.01.2016 κατά 140 ημερολογιακές ημέρες, χωρίς καμμία  οικονομική επιβάρυνση για την Επιχείρηση

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Προμήθεια καυσίμων ναυτιλίας (Bunkers) για τις ανάγκες των χρονοναυλωμένων από τη ΔΕΗ δεξαμενοπλοίων μεταφοράς μαζούτ και ντίζελ.

 -  Τροποποίηση – Συμπλήρωση Απόφασης ΕΚΕΠ αριθ. 100/18.12.2019.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε., στο πλαίσιο εφοδιασμού των χρονοναυλωμένων πλοίων με καύσιμα ναυτιλίας,  ενέκρινε:

● Τη μείωση της χρονικής διάρκειας της προς υπογραφή σύμβασης προμήθειας με την «AEGEAN OIL S.A.».
● Τη διαδικασία προμήθειας των καυσίμων ναυτιλίας για τρεις μήνες μέσω απλουστευμένης διαγωνιστικής διαδικασίας.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΠΠ 1310548/24.04.2017 για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και παράδοση με το κλειδί στο χέρι   τεσσάρων (4) ηχομονωμένων Η/Ζ με κινητήρες ντίζελ, με όλο το βοηθητικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό τους, για τους ΤΣΠ Ικαρίας (2Η/   Ζ),  Σκύρου (1 Η/Ζ) και Σίφνου (1 Η/Ζ), ισχύος 1200-1300 kW έκαστο. Κατασκευή νέου κτηρίου μηχανοστασίου στον ΤΣΠ Ικαρίας».
-   Παράταση του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου
-   Μείωση του συμβατικού αντικειμένου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε αναφορικά με την ανωτέρω Σύμβαση την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης του Έργου έως 21.07.2019 και την μείωση του συμβατικού αντικειμένου κατά 198.640,63 Ευρώ.  

---------------------------------------------------------------Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του 49% των μετοχών της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε

Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ