Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 17/6.12.2019

ΕΚΕΠ 17/6.12.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 17ης/6.12.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    


Θέμα: Σύμβαση ΔΥΗΠ/KR-ΟΔ/1208202 και Συμπλήρωμα Νο 1 αυτής για την εκτέλεση του Έργου: «Βελτίωση οδού Φράγμα Κρεμαστών – Αλευράδα και εργασίες  αποκατάστασης  στην  περιοχή  του  ΥΗΣ  Κρεμαστών».

-   Ρύθμιση προθεσμιών περάτωσης του ως άνω Έργου. 

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

α. Την έγκριση χορήγησης παράτασης στην προθεσμία πέρατος της ως άνω Σύμβασης και την οριστικοποίηση της αναθεώρησης βάσει των συντελεστών Αναθεώρησης Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012.

β. Την έγκριση της 31.03.2020 ως καταληκτικής ημερομηνίας για την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την παραλαβή και την εκκαθάριση της Σύμβασης.

Οι ανωτέρω εγκρίσεις χορηγούνται κατόπιν της έγγραφης δήλωσης του Αναδόχου ότι δεν έχει οποιαδήποτε επιφύλαξη ή απαίτηση σχετικά με την εκτέλεση της Σύμβασης.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.342/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα – μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)».

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της παροχής υπηρεσίας της Διακήρυξης 2019.342/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Συγκολλήσεις ιμάντων με εν θερμώ βουλκανισμό για συντήρηση και νέα έργα – μετασκευές στα Ορυχεία του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)» στην τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΕΛΕΝ Α.Ε.», έναντι συνολικού τιμήματος 1.944.730 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.350/ΛΚΔΜ για την Παροχή Υπηρεσίας: «Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου».

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού για την εκτέλεση της Παροχής Υπηρεσίας: «Υποστήριξη της Μεταλλευτικής δραστηριότητας του Κλάδου Ορυχείου Νοτίου Πεδίου» στην 1η τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΙΚΕ» έναντι εργολαβικού ανταλλάγματος 550.970 Ευρώ, σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης 2019.350/ΛΚΔΜ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Διαγωνισμός με αριθ. 2019.357/ΛΚΔΜ, για την Παροχή Υπηρεσίας: «Μηχανολογικές εργασίες στα Κεντρικά Συνεργεία του Πάγιου εξοπλισμού της ΔΕΛΚΔΜ».

-  Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την ανάθεση της Παροχής Υπηρεσίας της Διακήρυξης 2019.357/ΛΚΔΜ, για την Παροχή Υπηρεσίας: «Μηχανολογικές εργασίες στα Κεντρικά Συνεργεία του Πάγιου εξοπλισμού της ΔΕΛΚΔΜ» στην τεχνικά αποδεκτή και μειοδότρια εταιρεία «ΝΕΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», έναντι συνολικού τιμήματος 705.196,40 Ευρώ.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ-5289220 για την εκτέλεση του Έργου: «Κατασκευή της Β’ προσωρινής παραλλαγής τμήματος της Παλαιάς Εθνικής Οδού Κοζάνης – Πτολεμαΐδας», με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.».

-  Παράταση της συμβατικής προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας πέρατος του υπόψη Έργου κατά ενάμιση μήνα, δηλαδή μέχρι 15.12.2019, χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου εκ του λόγου τούτου.  

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ - 5285316 για την εκτέλεση του Έργου: «Διαμόρφωση Αυλής Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V», με την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ».

- Επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου και παράταση της συμβατικής προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου.  

Η  Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε:

1. Την επαύξηση του συμβατικού αντικειμένου του Έργου της Σύμβασης ΔΚΥΟΡ - 5285316 για την εκτέλεση του Έργου: «Διαμόρφωση Αυλής  Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V» κατά 596.250 Ευρώ, ήτοι κατά 14,987% του συμβατικού τιμήματος.
 Το συνολικό συμβατικό τίμημα διαμορφώνεται πλέον σε 4.574.750 Ευρώ.
 
2. Την παράταση της συνολικής προθεσμίας πέρατος του υπόψη Έργου κατά δύο (2) μήνες, δηλαδή μέχρι 31.01.2020, χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου εκ του λόγου τούτου.
 
---------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ