Οικιακοί Πελάτες

Επαγγελματίες/Επιχειρήσεις

Εξυπηρέτηση

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

ΕΚΕΠ 15/9.10.2019

ΕΚΕΠ 15/9.10.2019


ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ
ΤΗΣ 15ης/9.10.2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ    

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΕΘ - 1010424 για την εκτέλεση του Έργου: «Μελέτη, Προμήθεια, Εγκατάσταση και Θέση σε Λειτουργία on - line Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας Αποθεμάτων Λιγνίτη Κλ. ΑΗΣ Καρδιάς».

- Αύξηση συμβατικού τιμήματος για εκτέλεση πρόσθετων εργασιών και παράταση συμβατικού χρόνου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την έγκριση Συμπληρώματος στη Σύμβαση ΔΕΘ – 1010424, το οποίο αφορά την αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσοστό 2,01%, καθώς επίσης και τη σχετική χρονική παράταση πέρατος εργασιών του  πιο πάνω  Έργου.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Μειοδοτικός διαγωνισμός με αριθμό ΤΕΠΜ 620 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ».

- Κατακύρωση του πιο πάνω διαγωνισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την κατακύρωση του Διαγωνισμού αριθ. ΔΠΑΝ/ΤΕΠΜ 620 για την εκτέλεση του Έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΙΚΟΠΕΔΟΥ ΚΑΙ ΔΟΜΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΤΣΠ ΣΥΜΗΣ», στον ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΘΕΟΧΑΡΗ,  έναντι τιμήματος 545.613.70 Ευρώ. 

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΚΥΟΡ-5285316 για την εκτέλεση του Έργου: «Διαμόρφωση Aυλής  Λιγνίτη ΑΗΣ Πτολεμαΐδας V», με την εταιρεία «ΚΑΠΑ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΑΤΕ».

- Παράταση της συμβατικής προθεσμίας πέρατος εκτέλεσης του πιο πάνω Έργου

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την παράταση της συνολικής συμβατικής προθεσμίας πέρατος του υπόψη Έργου κατά τρεις (3) μήνες και δεκαέξι (16) ημέρες, δηλαδή μέχρι 30.11.2019, χωρίς αποζημίωση του Αναδόχου εκ του λόγου τούτου.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. 2017.112/ΛΚΔΜ για την εκτέλεση του Έργου: «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση άνω δομής εκσκαφέα Ε3 του ΚΟΝΠ» με την εταιρεία «ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ». 

- Χρονική παράταση της προθεσμίας πέρατος του ως άνω έργου.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε τη χρονική παράταση ολοκλήρωσης του Έργου: «Εκσυγχρονισμός – αναβάθμιση άνω δομής εκσκαφέα Ε3 του ΚΟΝΠ» της Σύμβασης 2017.112/ΛΚΔΜ, κατά ένα  (1) έτος, δηλαδή έως τις 19.02.2020, με τη συνολική διάρκεια του ως άνω έργου να ανέρχεται σε 20 μήνες.

---------------------------------------------------------------

Θέμα: Σύμβαση με αριθ. ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 (1284002) και Συμπλήρωμα Νο1 αυτής, με την εταιρεία «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», για την εκτέλεση του Έργου: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγού Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα». 

- Αίτημα του Αναδόχου για επίλυση διαφωνίας με φιλική διαπραγμάτευση και συγκρότηση Επιτροπής Φιλικού Διακανονισμού.

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ΔΕΗ Α.Ε. ενέκρινε την αποδοχή του αιτήματος της εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.», Αναδόχου της Σύμβασης ΔΥΗΠ/ΥΝΠ-1 (1284002) και του Συμπληρώματος Νο1 αυτής για το Έργο: «ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ V. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Δοκιμές Αγωγού Μεταφοράς Νερού και Συναφή Έργα», για την απόπειρα επίλυσης με Φιλικές Διαπραγματεύσεις της διαφωνίας που έχει ανακύψει, στο πλαίσιο της ως άνω Σύμβασης. 

---------------------------------------------------------------


ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙΤΕ ΑΜΕΣΑ

Επικοινωνήστε μαζί μας email phone


Sustainability Linked Bond (SLB) 2021

Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2019

PERSONAL DATA -GR_side banner

EoI for HEDNO


Κατεβάστε την εφαρμογή της ΔΕΗ